SRB

ENG

Индустријски дизајн

 

Шеф одсека: доц. Тамара Панић

Ред. проф. мр Душан Нешић
ванр. проф. мр Никола Кнежевић
ванр. проф. мр Марко Луковић
доц. Владимир Загорац
доц. Тамара Панић
доц. Драган Здравковић
доц. Славиша Савић
уметнички сарадник Мирко Вујичић

Програмом наставе индустријског дизајна образују се пројектанти, индустријски дизајнери, за веома широку област индустријске производње: од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различи тих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава. Програм обухвата изучавање неопходних знања и вештина, како би се што потпуније развиле природне способности студената за перцепцију и експресију у визуелним медијима и подржале њихове склоности у креирању савременог, индустријски реализованог артифицијелног света. Основни циљеви наставног програма састоје се у образовању креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и техни чки образоване, способне за тимски рад и решавање практичних проблема. Језгро овог програма чине предмети: Основе дизајна, Технике презентације и Технологија на нижим годинама студија, а Индустријски дизајн, Графички дизајн и Методологија дизајна на вишим. Настава на овим предметима састоји се од континуиране серије пројеката различитих по сложености и обиму, при чему се студент стално суочава са проблемима где се од њега захтева доношење одлука од којих неке могу бити донете на основу објективних анализа, док су друге субјективне и емотивне. Разговори и дискусије са студентима током рада на развоју и презентацији пројеката представљају ефикасан инструмент наставе и у њима, поред наставника учествују и одговарајући експерти изван факултета. Контакти и сарадња са индустријом обезбеђују неопходно осећање за реалност.

Сајт одсека Индустријски дизајн