SRB

ENG

Конкурси

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

 • једног сарадника у звањe уметничког сарадника за ужу  уметничку област Текстил, са пуним радним временом и на период у трајању од четири године.

  Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање  и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

  Учесници конкурса подносе:
  1.  пријаву на конкурс у три примерка,
  2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка,
  3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
  4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4  CD-а,
  5. потписани списак радова датих у електронској форми,
  6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата)
  7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
  8. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
  9. уверење  надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 62. став 4. Закона о високом образовању);

  Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).

  Образац 2 и  Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7 од 16.11.2017.) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

  Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен 23. 01. 2019. у публикацији »Послови« и на сајту Факултета.

  Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова.

  За додатне информације тел. 060/5207721.
  Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

 

 

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује
конкурс за избор:

 • једног наставника у звање редовног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање, са пуним радним временом и на неодређено време;
 • једног сарадника у звањe вишег уметничког сарадника за ужу  уметничку област Примењено сликарство, са пуним радним временом и на период у трајању од четири године.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању (''Сл. гласник РС''бр. 88/2017, 27/2018 -други закон, 73/2018), Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање  и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:
1.  пријаву на конкурс у три примерка,
2.  радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка,
3.  електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4  CD-а,
5. потписани списак радова датих у електронској форми,
6. документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата)
7. потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у  пет примерака,
8. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
9. уверење  надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи  (члан 62. став 4. Закона о високом образовању);

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).

Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи присутпно предавање из уже области за коју је конкурс расписан  (ужа уметничка област Цртање и сликање – наставни предмети Анатомско цртање 1, Анатомско цртање 2). 

Образац 2 и  Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7, 16.11.2017. и и 03-28/3-1 од  01.03.2018.) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс је објављен на интернет страници Факултета и у публикацији »Послови« 06. 02. 2019. године.

Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова.

За додатне информације тел. 060/5207721.

Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу чувања документације.

Документа:

Пријава кандидата за конкурс
за попуњавање на рачунару, Word документ [doc, 25 kb]

Образац 2
за попуњавање на рачунару, Word документ [doc, 328 kb]


Правилници за избор у звања
наставника и сарадника


Документа за писање извештаја:

Образац 3
(извештај комисије) за попуњавање на рачунару, Word документ [268 kb]