SRB

ENG

Мастер академске студије
на Факултету примењених уметности

 

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду акредитован је за три студијска програма на мастер академским студијама:

 
Мастер академске студије
Студијски програми:
Примењена уметност
Модули:
Дизајн
Модули:
Конзервација и рестаурација
Модули:
Примењено сликарство Графички дизајн Конзервација и рестаурација
слика и уметничких дела на
папиру
Примењено вајарство Индустријски дизајн
Керамика Текстил
Сценски костим Дизајн ентеријера и намештаја Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких
предмета
Сценографија
Савремeно одевање
Графика и књига  
Фотографија
Анимација
Предмети на мастер студијама
 

Мастер академске студије на ФПУ трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ.

Циљ мастер академских студија је стицање високо образованих стручњака у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације, чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена академских студија.

Програм мастер академских студија садржи листе обавезних и изборних предмета, и то: обавезне заједничке предмете, обавезне уметничке предмете, изборне предмете и изборне блокове предмета (»стручни« и »педагошки«). Сви предмети су једносеместрални.
Студенти који су на основним студијама започели педагошко усмерење, могу избором »педагошког« изборног блока стећи у току мастер студија 16 ЕСПБ бодова из Методике ликовног васпитања и образовања и 6 ЕСПБ бодова из Методичке праксе. Уколико студенти не желе или не могу да остваре могућност бављења педагошким радом у наставку своје професионалне каријере,  могу се определити за »стручни изборни блок«, који приширује стручно-уметничка знања будућег мастер примењеног уметника, дизајнера или конзерватора.

Напомена:
Према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања  (Сл. Гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) сви студенти који планирају да раде у основним и средњим школама у Србији, морају испунити услов: завршене мастер студије и најмање 36 ЕСПБ бодова из педагошког, психолошког и методичког образовања стеченог на високошколској установи у току студија (тј. најмање 30 бодова из предмета из наведених области и 6 бодова праксе у васпитно-образовним институцијама), у складу са Европским системом преноса бодова.


У прву годину мастер академских студија може се уписати:

 • • лице које је завршило одговарајуће основне академске студије из области
     уметности, архитектуре и дизајна, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • • лице које је завршило основне студије из области уметности, архитектуре и
     дизајна, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
     образовању.

Кандидат који се пријављује на конкурс, подноси документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

Уз   конкурсну пријаву  кандидати подносе оверене фотокопије докумената:

 • • диплома или уверење о завршеном претходном школовању
 • • уверење о положеним испитима или додатак дипломи
 • • извод из матичне књиге рођених
 • • биографија (основни подаци и подаци о школовању)
 • • уверење о држављанству за стране држављане
 • • решење о признавању стране високошколске исправе за кандидате
     који су претходно школовање завршили у  иностранству
 • • доказ о уплати  накнаде за полагање пријемног испита

Фотокопије  докумената  кандидатима  се  не  враћају.

Сви пријављени кандидати полажу Пријемни испит.
Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Кандидат може остварити највише 100 поена, и то :

 • • највише 30 поена за успех на  претходно  завршеним  студијама  и
 • • највише 70 поена за успех на  пријемном  испиту.


Програм Пријемног испита

Пријемни испит обавља се на основу разговора са кандидатом заједно са прегледом поднешене документације и радова.

Програм Пријемног испита за мастер студије

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

 • • извод из матичне књиге рођених;
 • • оверену фотокопију дипломе или уверење о претходно стеченом високом
     образовању;
 • • две фотографије формата 3,5 × 4,5 цм;
 • • попуњен ШВ образац у два примерка;
 • • доказ о уплати прве рате школарине, за кандидата који сам плаћа школарину.

Страни држављанин, односно држављанин Републике Србије који је претходно школовање завршио у иностранству, поред докумената из става 1. овог члана, доставља и решење о признавању стране високошколске исправе која је услов за упис на одговарајући степен студија.