SRB

ENG

 


Мастер студије

Студијски програм: Дизајн
Модул: Дизајн ентеријера и намештаја

Развој и примена способности за самостално истраживање и функционално и естетско пројектовање унутрашњих архитектонских склопова различитих намена уз наглашену оријентацију ка ликовној феноменологији простора, кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничко функционалним архитектонским законитостима.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М038    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М401    Развој регионалне архитектуре ТУ О 2 0 1 0 3
3 M048    Дизајн ентеријера 1 У О 2 2 4 0 7
4 M024    Дизајн намештаја 1 У О 2 2 4 0 6
5      Изборни блок С1 или П1             11
  28 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Дизајн ентеријера и намештаја У И 0 0 4 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М039    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М307    Урбане интеракције ТУ О 2 0 1 0 3
3      Изборни блок С2 или П2             11
4      Изборни
   Дизајн ентеријера и намештаја
   (бира се 1 од 2 предмета)
            6
5      Завршни рад – Графички дизајн У О         6
  22 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Дизајн ентеријера и намештаја У И 0 0 14 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3
                   
     Изборни Дизајн ентеријера и намештаја
1 M310    Дизајн ентеријера 2 У И 2 2 6 0 6
2 М311    Дизајн намештаја 2 У И 2 2 6 0 6


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Завршни рад представља истраживачки рад студената у коме се они упознају са методологијом истраживања у области пројектовања ентеријера различитих структура и намена.

Свршени студент модула Дизајн ентеријера и намештаја одликоваће се следећим способностима:

  • да примени стечено стручно уметничко знање за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова различитих намена и функционалних садржаја
  • да стечено знање примени у пројектовању уникатног, покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија
  • да стручно знање примени у припреми документације за пројектовање и извођење намештаја свих категорија и намена у индустријској производњи
  • способност за пројектовање архитектонсхи склопова и намештаја карактеристичних за основне историјске стилове
  • способност за пројектовање амбијенталних, просторних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора
  • способност за сарадничке пројектантске активности свих структура и области обухваћених изучавањем феноменологије ентеријера намештаја, стилских историјских форми као и склопова урбаних целина
  • способност самосталног рада у развојним и интердисциплинарним истраживањима као и рад у научним и истраживачким тимовима
  • способност да своје пројектантско уметничке идеје и пројекте презентује на високо професионалном традиционалним ликовним техникама као и у релевантним савременим електронским софтверима

.