SRB

ENG

 


Мастер студије
Студијски програм: Дизајн
Модул: Текстил

Самостално истраживање и функционално естетско пројектовање дизајна тканог и  штампаног текстила различите сложености и намене намењених свакодневној професионалној, јавној или личној употреби, креативан рад у области таписерије и уметности текстила и професионални рад у пољу културног наслеђа.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М038    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М037    Текстилне технике 1 ТУ О 2 1 0 0 3
3 М045    Таписерија У О 2 0 2 0 5
4 М026    Обликовање штампаног текстила У О 1 0 2 0 4
5 М025    Обликоване тканаог текстила У О 1 0 2 0 4
6      Изборни блок С1 или П1             11
  21,5 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Текстил У И 0 0 4 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
       Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М039    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 М0372    Текстилне технике 2 ТУ О 2 1 0 0 3
3 М055    Текстил У О 4 0 7 0 6
4      Изборни блок С2 или П2             11
5 М070    Завршни рад – Текстил У О         7
  22,5 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Текстил У И 0 0 4 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Садржај завршног рада је пројекат дизајна тканог и штампаног текстила, таписерије или рада из области уметности текстила, који може бити произведен у мањим или већим серијама, на занатски или индустријски начин.

Свршени студент модула Текстил одликоваће се следећим способностима:

 • за стварање реалних идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, самостално или у сарадњи с другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу креирања оригиналног рада из области дизајна и уметности текстила;
 • примењивање конвергентног и дивергентног начина мишљења у процесу посматрања, истраживања, преиспитивања, визуелизације и грађења функционално-естетски артикулисаних форми савременог дизајна и дела уметности текстила;
 • претварање сопствених идеја у опипљиве, материјалне резултате, као што су скице, цртежи и слике или рад реализован у материјалу који може бити реализован традиционалним уметничким и дизајнерским средствима, уз помоћ савремене дигиталне технологије;
 • избор, тестирање и употреба материјала одговарајућих карактеристика, технолошких поступaка и услова њихове примене у процесу стварања новог или усавршавања постојећег дизајна и рада из уметности текстила;
 • интеграција  производних, тржишних и еколошких аспеката у оквиру  естетске и практичне димензије текстила (однос форме и функције )
 • употреба стандардних софтверских пакета за графичку обраду  за рад на осмишљавању, развоју, реализацији и презентацији решења;
 • усавршавањe омогућено познавањем и праћењем развоја  струке, као и напретка на пољу интердисциплинарних приступа у савременој пракси дизајна и уметности;
 • познавање и разумевање критичке и контекстуалне димензије професије индустријског дизајна, али и уметности и дизајна уопштено, на пример пословнe, културнe, економскe, еколошкe, етичкe, глобалнe, историјскe, политичкe, друштвенe и/или познавање теоријског контекстa; 
 • образовање, разумевање, неговање и стварање позитивних односа према текстилном културном наслеђу;
 • успостављање професионалног односа са публиком, наручиоцима, тржиштем, корисницима, потрошачима и/или учесницима;
 • коришћење предузетничких способности, спретности и сналажљивости како би се обезбедила средства за свој и/или рад других особа.

.