SRB

ENG

 


Мастер студије
Студијски програм: Дизајн
Модул: Индустријски дизајн

Додатне информације на сајту одсека Индустријски дизајн.

Развој и примена способности за самостално истраживање и функционално естетско пројектовање тродимензионалних облика серијских индустријских производа, различите сложености и намене, намењених свакодневној професионалној, јавној или личној употреби, као што су нпр. производи широке потрошње, разноврсна паковања, алати, апарати, инструменти, помагала и опремa различитих намена, инвестиционa опремa, транспортнa средства и друго.


Р. бр. Шифра    Назив предмета ТИП СТ П В СИР ДОН ЕСПБ
 
     Први семестар
1 М038    Историја и теорија дизајна 1 ТУ О 2 0 1 0 3
2 M022    Методологија дизајна ТУ О 2 0 1 0 4
3 M010    Индустријски дизајн 1 У О 4 2 2 0 12
6      Изборни блок С1 или П1             11
  21 30
 
     Изборни блок С1 
1 M205    СИР 1 Индустријски дизајн У И 0 0 6 0 8
2 М054    Маркетинг 1 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П1 
1 М201    Методика 1 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M202    Методичка пракса 1   И         3
 
     Други семестар
1 М039    Историја и теорија дизајна 2 ТУ О 2 0 1 0 3
2 M0102    Индустријски дизајн 2 ТУ О 4 2 2 0 7
4      Изборни блок С2 или П2             11
5 M134    Завршни рад – Индустријски дизајн У О         9
  21 30
 
     Изборни блок С2 
1 M205    СИР 2 Индустријски дизајн У И 0 0 10 0 8
2 M055    Маркетинг 2 ДХ И 2 0 2 0 3
 
     Изборни блок П2 
1 M203    Методика 2 ДХ И 3 0 2 0 8
2 M204    Методичка пракса 2   И         3


(ТИП: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; СТ (статус): О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, СИР самостални истраживачки рад; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Садржај завршног рада је пројекат дизајна употребног предмета – производа који може бити произведен у мањим или већим серијама, на занатски или индустријски начин.

Свршени студент модула Индустријски дизајн одликоваће се следећим способностима:

  • самостално истраживање усмерено на уочавање и разумевање потреба, проблема и утицаја околине, које води конципирању пројекта дизајна, или самостално конципирање пројекта на основу задатог програма;
  • разрада плана и програма истраживања и пројекта на нивоу који подразумева његово самостално вођење у оквиру расположивог времена и других релевантних ресурса, координацију рада и комуникацију са осталим учесницима, припрему промотивне и/или извођачке документације и стручни надзор;
  • примена анализе, синтезе и критичког приступа у размишљању, усмерених ка проналажењу решења која резултирају стварањем предлога, докумената, пројеката, модела и прототипова нових форми индустријских производа које су експресивне (семинологија) и јасне (естетика) у својој сложености;
  • професионална, напредна  примена CAD/CAM ( Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture ), CAID ( Computer Aided Industrial Design ), DTP ( Desktop publishing ) стандардних пакета софтвера за рад на осмишљавању, развоју, реализацији, презентацији и промоцији решења дизајна;
  • усавршавањe и даљи професионални разој омогућен познавањем и праћењем развоја постојећих или стварања нових медија и технологија, као и напретка на пољу интердисциплинарних приступа савременој пракси индустријског дизајна;
  • успостављање и неговање професионалнних односа са наручиоцима, тржиштем, корисницима, потрошачима и/или другим професионалним уметницима и дизајнерима;
  • коришћење предузетничких способности, спретности и сналажљивости како би се обезбедили неопходни ресурси и средства за свој и/или рад других особа.