SRB

ENG

Студијски програм
Дизајн
Мастер академске студије на Факултету примењених уметности

 

Студијски програм мастер академских студија Дизајн припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и садржи све елементе утврђене законом.

Циљ студијског програма је да студенти стекну релевантнa знања, развију неопходне личне особине, овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије, даље школовање и лични професионални развој.

Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Мастер дизајнер, а скраћеница академског и стручног назива је Маст. диз. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од четири могућа усмерења, односно уже уметничке области:

Сваки модул се додатно грана избором између две основне изборне групе предмета: педагошке и стручне. Код педагошког усмерења, поред обавезних предмета карактеристичних за струку, студент похађа групу педагошких и друштвено-хуманистичких предмета чиме стиче квалификације које му омогућавају да предаје у основним и средњим школама. У случају стручног усмерења акценат је на стручним предметима којима је додељен већи фонд часова.

По одобрењу теме и ментора, Завршни рад се ради током другог семестра. По завршеној изради рада, на крају семестра и школске године, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом, односно  Дипломском испиту. Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 60 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради Завршни рад и одбрани га на Дипломском испиту.

Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има  по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати  студентског оптерећења.

Структура програма обухвата изборне модуле, обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Избором одговарајућег модула студент се опредељује за једно од четири могућа усмерења.

Сваки модул се додатно грана избором између две основне изборне групе предмета: педагошке и стручне. Код педагошког усмерења, поред обавезних предмета карактеристичних за струку, студент похађа групу педагошких и друштвено-хуманистичких предмета чиме стиче квалификације које му омогућавају да предаје у основним и средњим школама. У случају стручног усмерења акценат је на стручним предметима којима је додељен већи фонд часова.

Сви предмети су једносеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања

Модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, како промене усмерења или студијског програма, тако и проширивања студијског програма избором додатног модула.  Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим Правилником о режиму студија.

Основни облици наставе одређени наставним планом су: предавања и вежбе, као активна настава  и самосталан практични рад студената дефинисан као »остали часови«. Настава на предметима који имају уметнички карактер изводи се на Факултету, у атељеима или специјализованим наменским радним просторима. Предавања могу бити реализована  ex cathedra или индивидуалном наставом.  Вежбе прате предавања, а студенти кроз рад на практичним уметничким задацима, пројектима или истраживачким темама остварују предвиђени програмски садржај.

Услови за упис на студијски програм су: завршене академске основне студије Дизајн или сродни програми уз извршену еквиваленцију.  Завршене академске основне студије Дизајн са одговарајућим усмерењем дају кандидатима предност приликом избора одговарајућих изборних модула. Редослед кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија врши се на основу просечне опште оцене остварене на основним студијама, као и на основу квалитета поднетих радова. Комисију за пријем чине чланови Већа одсека.

Дизајн  је креативна делатност чији је циљ да постизање разноврсних квалитета предмета, процеса, услуга и њихових система током њиховог целокупног животног циклусa. Студијски програм је у складу са наведеним међународним дефиницијама  и са општеприхваћеним концептом тржишне економије, где дизајн као средишњи чинилац иновативне хуманизације технологије и као придодата вредност производа и објеката, система или услуга, заузима битну улогу у многим развојним процесима друштва и представља посебну вредност у савременој културној и економској размени.

Програм је у складу са циљевима Факултета примењених уметности, формулисан је према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси дизајна и одговара потребама тржишта рада у земљи за високообразованим  дизајнерима – пројектантима чије професионално деловање повећава конкурентност у привреди и култури.

Сврха академских мастер студија Дизајн јесте формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване и пословне личности - пројектанта, који је компетентан  и квалификован за самостални истраживачки, стваралачки и уметнички рад у области дизајна. 

Студијски програм мастер студија Дизајн садржи више различитих  дисциплина или ужих уметничких области које имају низ заједничких суштинских обележја. У ова заједничка обележја, пре свега спадају: концептуализација, реализација/продукција, промоција и дисеминација, материјалних и симболичких резултата који чине нашу визуелну културу. Они обухватају широк спектар творевина, од артефакта намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба до функционалних производа, објеката, система и услуга. Целокупан процес, од концептуализације до дисеминације, захтева примену широког спектра углавном визуелних језика којима се замисли и идеје претварају у естетски артикулисане дводимензионалне и тродимензионалне облике.  Ови елементи се комбинују са применом креативних вештина, маштом, визијом и – код врхунских остварења – иновацијом. 

Основни циљ студијског програма јесте да се студенти усаврше и специјализују у складу са личним афинитетима, у оквирима одабране дисциплине, примењујући и интегришући до сада стечена знања, личне особине и кључне креативне вештине, како би се оспособили за самостално обављање уметничког и истраживачког рада, као и за даљи лични и професионални развој.