SRB

ENG

Основне академске студије
на Факултету примењених уметности, акредитација 2014. године

 

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београдуакредитован је за три студијска програма на основним академским студијама:

Основне академске студије
Студијски програми:
Примењена уметност
Модули:
Дизајн
Модули:
Конзервација и рестаурација
Модули:
Примењено сликарство Графички дизајн Конзервација и рестаурација
слика и уметничких дела на
папиру
Примењено вајарство Индустријски дизајн
Керамика Текстил
Сценски костим Дизајн ентеријера и намештаја Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких
предмета
Сценографија
Савремeно одевање
Графика и књига  
Фотографија
Анимација
Предмети на основним студијама

Основне академске студије на ФПУ трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ.

Циљ основних академских студија је стицање високо образованих стручњака у области примењене уметности и дизајна, чијим завршетком се стиче академски назив стиче стручни назив Дипломирани примењени уметник, Дипломирани дизајнер или Дипломирани конзерватор и рестауратор, који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена знања и вештине уз креативне способности.

Програм Основних академски студија садржи листе  обавезних и изборних предмета, и то: обавезне заједничке предмете, обавезне уметничке предмете, изборни блок предмета и изборне предмете.

Садржаји  уметничких предмета, у оквиру изабраног модула, обезбеђују студентима пројектантска, практична и уметничка знања и вештине, а садржаји осталих предмета уметничка, теоријска и теоријско уметничка стручна знања. Изборни предмети омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. На овај начин студенти се подстичу на свестрану окренутост имагинацији и креацији у уметничкој пракси и упознају се са техничко-технолошким одређењима изабране професије, историјским, теоријским и савременим оквиром професије на високошколском нивоу, укључујући и методичко-педагошка знања.

У зависности од студијских програма и модула, изборни предмети се јављају од прве до четврте године студија.

Избор одговарајуће групе предмета пружа студентима могућност да се по завршетку мастер студија (са одабраном адекватном изборном групом предмета на основним и мастер студијама), могу бавити наставом у основним и средњим школама.

Сви модули на трећој години имају два изборна блока предмета са по 8 ЕСПБ бодова. Блок А пружа студентима шире опште знање из културе и уметности, док блок Б чини група методичко-педагошко-психолошких предмета.

У четвртој години студија студенти по истом принципу бирају један изборни предмет из одговарајуће области са 6 ЕСПБ и тиме на основним студијама стичу укупно 14 ЕСПБ бодова из групе методичко-педагошко-психолошких предмета.

На мастер студијама могу стећи још 22 ЕСПБ бода, са 6 бодова из Методичке праксе.

Напомена:
Према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања  (Сл. Гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) сви студенти који планирају да раде у основним и средњим школама у Србији, морају испунити услов: завршене мастер студије и најмање 36 ЕСПБ бодова из педагошког, психолошког и методичког образовања стеченог на високошколској установи у току студија (тј. најмање 30 бодова из предмета из наведених области и 6 бодова праксе у васпитно-образовним институцијама), у складу са Европским системом преноса бодова.

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду уписује у  прву годину акредитованих основних академских студија укупно 145 студената.

Право да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати који немају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полажу допунски испит.

Допунском испиту могу приступити кандидати који су претходно завршили три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању.

На допунском испиту проверава се знање кандидата из предмета:

 • српски језик и књижевност
 • филозофија
 • историја уметности
 • страни језик.

Испит се полаже у целости по програму уметничких школа за средње образовање за четврти разред.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу посебан испит ради провере склоности и способности за студије на овом Факултету.

Испит за проверу склоности и способности полаже се из области цртања, сликања и моделовања и области уже струке за коју се конкурише.

Програм испита са ближим обавештењима о садржају и начину полагања испита

Право на рангирање за упис стекли су кандидати који су на Испиту за проверу склоности и способности добили најмање 51 бод.

Кандидати на Испиту за проверу склоности и способности могу добити највише 80 бодова. Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова.

За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на основу успеха показаног на допунском испиту.

Кандидати који имају највећи број бодова на ранг-листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме.

Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, а на ранг-листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг-листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм.

У случају да два кандидата имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је стекао више поена на Испиту за проверу склоности и способности.

Уз конкурсну пријаву кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају фотокопије и то:

 • Сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе,
 • Диплому о положеном завршном испиту – односно матурском испиту,
 • Нострификована школска сведочанства стечена у иностранству за држављане Србије који су средњу школу завршили у иностранству,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис.

Фотокопијe докумената кандидатима се не враћају.

За упис студената прилажу се:

 • оригинална документа,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • две фотографије 3,5 × 4,5 цм,
 • доказ о уплати накнаде за студенте који ће сами финансирати своје студије.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Радови кандидата са Испита за проверу посебних склоности и способности са печатом Факултета, остају на Факултету и кандидати их не могу преузети.

Сви други услови конкурисања за упис, упис страних студената, као и остале одредбе у вези уписа објављују се у посебном Информатору Факултета.


Програм
испита за проверу склоности и способности за упис на прву годину основних академских студија ФПУ школске 2014/2015. године