SRB

ENG

 

Основне академске студије

Студијски програм: Конзервација и рестаурација; Примењена уметност; Дизајн
Предмет: Историја уметности 1
Шифра:Наставник: Просен И. Милан
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљеви и задаци наставе историје уметности састоје се у упознавању  студената са грчко-римском цивилизацијом и  уметношћу, као и са развојним токовима европске уметности до 14. века и српске средњевековне уметности. Један од важних задатака наставе историје уметности је и оспособљавање будућих уметника за разумевање, анализу и »читање« уметничких дела.
Циљеви и задаци наставе историје уметности конципирани су тако да оспособе студенте да прате уметност одређених периода како путем класичне литературе тако и путем интернета и других облика расположивих медија.
Исход предмета
По завршетку наставе Историје уметности и студент поседује одређена знања о  материјалној и ликовној култури  из области која се проучава. Од студента се очекује  способност да  може да примени своје стечено теоријско знање у тумачењу и интерпретацији појава из домена  уметности, материјалне и духовне културе старих цивилизација.

Садржај предмета
Обрађују се уметничко-стилске и историјске појаве из области историје уметности старог и средњег века. Основни садржаји програмске материје обухватају следеће тематске области: Критска и Микенска уметност, Архајска скулптура, Грчка архитектура и Уметност класичне епохе, Хеленизам, Етрурска уметност, Архитектура и скулптура античког Рима, Помпеанско сликарство, Касноантичка и ранохришћанска уметност, Византијска уметност, Романичка уметност, Готичка ум. Српска средњевековна уметност (архитектура, сликарство скулптура)

Литература:
 • JANSON, H. W, Istorija Umetnosti, Novi Sad 2006 (pojedine odrednice);
 • GOMBRICH, E.H.: Сага о уметности- Уметност и њена историја, Београд 2011 (pojedine odrednice);
 • STEVENSON SMITH. W, The Art and Architecture of Ancient Egypt, New York 1958;
 • ГАВЕЛА, Б, Историја уметности античке Грчке, Београд 1969;
 • ГАВЕЛА, Б, Фидија, Нови Сад 1962; WEBSTER, T., Helenizam, Novi Sad 1970;
 • GAVELA B,  Etrurci (istorija, kultura, umetnost), Beograd 2007;
 • KELLER, H., Римско Царство,  Нови Сад: 1970;
 • СРЕЈОВИЋ Д, ЦЕРМАНОВИЋ КУЗМАНОВИЋ А., Речник грчке и римске митологије, Београд 1979 (неке одреднице);
 • SEKULES V, Medieval Art, Oxford 2001;
 • РУПРЕХТ Б, Романичка скулптура у Француској, Београд 1979;
 • GRABAR, A., Византија. Византијска уметност средњег века (од VIII до XV века), Нови Сад 1969;
 • GRABAR, A, Srednjovekovna umetnost istočne Evrope, Novi Sad 1969;
 • КОРАЋ, В, ШУПУТ М, Архитектура византијског света, Београд 1998 (поједини делови);
 • РИСТИЋ, В, Моравска архитектура, Београд 1996;
 • БОШКОВИЋ, Ђ, Архитектура средњег века, Београд 1967 (стр. 76-116; 192-207; 234-242; 297-31);
 • ДЕРОКО, А., Монументална и декоративна архитектура у средњевековној Србији, Београд 1953;
 • ТОДИЋ Б, Сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998;
 • ЂУРИЋ В, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974.

Допунска литература:
 • GRIMAL, P., Римска цивилизација, Београд: »Југославија« 1968. (183-214; 249-306);
 • LAZAREV, V., Историја византијског сликарства, Београд 2004. (стр.87-122;  134-140; 175-179);
 • МЕДИЋ. М., Стари сликарски приручници I, II, Београд 1999-2006;
 • ВИНКЕЛМАН, Ј. Ј., Историја древне уметности, Сремски Карловци-Нови Сад 1996;
 • VITRUVIJE, Десет књига о архитектури, Београд: 2000 (стр. 11- 118: I, II, III, IV, V књига);
 • СВЕТО ПИСМО СТАРОГ И НОВОГ ЗАВЈЕТА (прев. Стари завјет Ђуро Даничић; Нови завјет прев.Вук Стеф. Караџић);
 • CHAMOUX, F., Грчка цивилизација, Београд 1967 (стр. 191-270;  321-366; Речник имена и појмова”, стр. 387-457.);
 • GREVS, R., Грчки митови, Београд 1991.
Број часова активне наставе Остали часови
Предавања: 2 Вежбе: 0 Студијски истраживачки рад: 0 0
Методе извођења наставе:

Предавања уз визуелну демонстрацију путем видео пројекције или испред ум.дела у музеју, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

50 Завршни испит 50
Активност у току предавања 10 Колоквијум 20
Семинарски рад                             20 Испит – усмени 30
Колоквијум 20