SRB

ENG

 

Основне академске студије

Студијски програм: Конзервација и рестаурација; Примењена уметност; Дизајн
Предмет: Историја уметности 2
Шифра:Наставник: Просен И. Милан
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит из предмета Историја уметности 1
Циљ предмета
Стицање знања о  материјалној и ликовној култури  Европе од 14 до почетка 19 века.
Исход предмета
Способност студената да у практичном раду примене своје стечено теоријско знање у тумачењу и интерпретацији појава из домена визуелне културе.

Садржај предмета
Проучавање развоја културе и уметности ренесансе у Италији, Холандији, Фландрији и Француској, Висока ренесанса у Италији, Маниризам, Ел Греко, Барок (архитектура, скулптура и сликарство), Барок у Италији, дисперзија барока- барок у шпанији и француској, Српска уметност и Барок.

Литература:
 • JANSON, H. W, Istorija Umetnosti, Novi Sad 2006 (pojedine odrednice);
 • GOMBRICH, E.H.: Saga o umetnosti - Уметност и њена историја, Београд 2011 (pojedine odrednice);
 • VAZARI, Đ. Životi slavnih slikara, vajara i arhitekata, Beograd 2000;
 • MAREJ,  P., Arhitektura italijanske renesanse, Beograd 2005;  
 • FREEDBERG, S. J.  Painting in Italy 1500 to 1600, Harmondsworth 1971;
 • WÖLFFLIN, H. Klasična umjetnost. Uvod u italijansku renesansu, Zagreb 1969;
 • MURRAY, L., The High Renaissance and Mannerism, London 1977;
 • SHEARMAN, J., Mannerism, New York 1976;
 • WÖLFFLIN, H., Renesansa i barok, Sremski Karlovci 2000;
 • Wittkower R., Art and Architecture in Italy 1600 to 1750, Harmondsworth 1958;
 • Levey M., Rococo to Revolution, London 1966;
 • TIMOTIJEVIĆ, М, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.

Допунска литература:
 • BELLORI, G. P., Ideja slikara, vajara i arhitekata, izbor prirodnih lepota iznad prirode (Le vite de’Pittori, Scultori et Architetti moderni, Roma 1672, p. 3-13), u: Erwin PANOFSKY, IDEA. Prilog istoriji pojma starije teorije umetnosti, Bogovađa 1997, str. 167-172;
 • Да ВИНЧИ, Л.: Трактат о сликарству, Београд 1964;
 • BLANT, E., Umetnička teorija u Italiji 1450-1600 , Beograd 2004;
 • DELIMO, Ž., Civlizacija renesanse, Novi Sad-Sremski Karlovci1989;
 • FRIDENTAL, R., Istorija umetnosti kroz pisma velikih stvaralaca. Od Gibertija do Gejnzboroa, Beograd 1963;
 • Панофски, Е. Уметност и значење: Иконолошке студије, Београд 1975.
Број часова активне наставе Остали часови
Предавања: 2 Вежбе: 0 Студијски истраживачки рад: 0 0
Методе извођења наставе:

Предавања уз визуелну демонстрацију путем видео пројекције или испред ум.дела у музеју, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

50 Завршни испит 50
Активност у току предавања 10 Колоквијум 20
Семинарски рад                             20 Испит – усмени 30
Колоквијум 20