SRB

ENG

Студијски програм
Дизајн
Основне академске студије на Факултету примењених уметности

 

Студијски програм основних академских студија Дизајн припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн.

Циљ студијског програма је да студенти стекну релевантнa знања, развију неопходне личне особине, овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије, даље школовање и лични професионални развој, као и за педагошки рад у основном и средњем образовању.

Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Дипломирани дизајнер, а скраћеница академског и стручног назива  је Дипл. диз. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од четири могућа усмерења, односно уже уметничке области: 

Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 240 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом. Студијским програмом није предвиђен завршни рад.

Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има  по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати  студентског оптерећења.

Структура програма обухвата обавезне и изборне предмете који у програму фигурирају као: модули, обавезни заједнички предмети и изборни предмети.

Сваки од  модула заступљен је укупно са 170 ЕСПБ на све четири године студија и њиховим избором студент се опредељује за једно од четири могућа усмерења. У оквиру сваког модула одређени су главни уметнички предмети карактеристични за усмерење, односно ужу уметничку област. Модуларна стуктура и флексибилна правила студија омогућавају студентима, како промене усмерења или студијског програма, тако и проширивања студијског програма избором додатног модула. Преласци са других студијских програма или усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су Правилником о режиму студија.

Обавезни заједнички предмети заступљени са  58 ЕСПБ обезбеђују теоријска и практична уметничка знања и вештине. У ову групацију предмета је интегрисана и педагошка група од 3 предмета са укупно 18 ЕСПБ, тако да је студентима омогућено да и на овај начин прошире своја знања и стекну компетенције за бављење педагошким радом у области ликовне културе, образовања и васпитања.

Изборни предмети заступљени са 12 ЕСПБ, смештени су као три изборне позиције на 3. и 4. годину студија и омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма.

Сви предмети су двосеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај,  литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Детаљан опис начина доделе поена и завршног оцењивања дефинисан је Правилником о режиму студија.    

Услови за упис на студијски програм су:  завршена четворогодишња средња школа или завршена трогодишња школа и положен диференцијални испит, као и положен Испит за проверу склоности и способности, уз одговарајуће место на ранг-листи. Већ на самом испту кандидати се опредељују за једно од четири могућа усмерења – модула, па према овим усмерењима и полажу испит. 

Дизајн је креативна делатност чији је циљ да постизање разноврсних квалитета предмета, процеса, услуга и њихових система. Као средишњи чинилац иновативне хуманизације технологије и као придодата вредност производа и објеката, система или услуга, заузима битну улогу у многим развојним процесима друштва и представља посебну вредност у савременој културној и економској размени.

Програм је формулисан је према дугогодишњој традицији уметничког образовања на Факултету примењених уметности, савременој теорији и пракси дизајна. Сврха програма је формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване и пословне личности – пројектанта, који је компетентан и квалификован за стваралачки и уметнички рад у области дизајна. Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив дизајнер који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена знања и разумевање, вештине и креативне способности.