SRB

ENG

Студијски програм
Конзервација и рестаурација
Основне академске студије на Факултету примењених уметности

 

Студијски програм основних академских студија Конзервација и рестаурација припада образовно-уметничком пољу  Уметност, област Примењене уметности и дизајн и садржи све елементе утврђене законом.

Циљ студијског програма је да студенти овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије а затим стекну релевантнa знања неопходна за делатност у области заштите културног наслеђа. Такође, циљеви студијског програма су даље школовање и лични професионални развој, као и оспособљеност за педагошки рад у основном и средњем образовању.

Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Дипломирани конзерватор и рестауратор, а скраћеница академског назива је Дипл. конз. и рестаур. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације су дефинисане у додатку дипломи за једно од два могућа усмерења:

Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 240 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом. Студијским програмом није предвиђен завршни рад.

Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има  по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати  студентског оптерећења.

Структуру програма чине модули који садрже обавезне и изборне предмете. У оквиру сваког модула одређени су главни уметнички предмети карактеристични за усмерење. Модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, преласке са других усмерења или студијског програма. Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим факултетским Правилником о режиму студија.

У студијски програм укључена је педагошка група од 3 предмета са укупно 18 ЕСПБ, тако да је студентима омогућено да и на овај начин прошире своја знања и стекну компетенције за бављење педагошким радом у области ликовне културе, образовања и васпитања.

Изборни предмети заступљени са 14 ЕСПБ, смештени су као  изборне позиције на 3. и 4.
годину студија и омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма.

Сви предмети су двосеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај,  литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Детаљан опис начина доделе поена и завршног оцењивања дефинисан је Правилником о режиму студија.    

Услови за упис на студијски програм су:  завршена четворогодишња средња школа или завршена трогодишња школа и положен диференцијални испит, као и положен Испит за проверу склоности и способности, уз одговарајуће место на ранг-листи. Већ на самом испиту кандидати се опредељују за једно од два могућа усмерења/модула, па према овим усмерењима и полажу испит. 

Студијски програм Конзервација и рестаурација представља исходиште за образовање конзерватора-рестауратора, профилисаног стручњака који после завршених студија има знање, вештину и разумевање да може да делује у циљу заштите културног наслеђа.

Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски и библиотечки материјал, кинотечку грађу и нематеријалну баштину. Све веће укључење науке у конзерваторску праксу је последица потребе да се егзактним методама открију и отклоне узрочници пропадања уметничких дела и пронађу поуздане методе за њихово санирање. Зато инсистирање да конзерватори­ рестауратори стекну ш ироко интердисциплинарно професионално образовање јесте прека потреба, како би се у овој професији одржао склад између уметности и науке.

Сврха студијског програма је стицање неопходних компетенција и професионалне квалификације за бављење конзервацијом и рестаурацојим односно заштитом културног наслеђа. Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив конзерватор и рестауратор који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена обједињена знања и разумевање, вештине и креативне способности.