SRB

ENG

Студијски програм
Примењена уметност
Основне академске студије на Факултету примењених уметности

 

Студијски програм основних академских студија Примењена уметност припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн.

Академски назив који се стиче завршетком студија је Дипломирани примењени уметник, а скраћеница академског назива је дипл. прим. умет. 

Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од девет могућих усмерења, односно уже уметничке области: Примењено сликарство, Примењено вајарство, Керамика, Сценографија, Сценски костим, Савремено одевање, Графика и књига, Фотографија и Анимација.

Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 240 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом. Студијским програмом није предвиђен завршни рад.

Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има  по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати  студентског оптерећења.

Структура студијског програма садржи све три категорије предмета у одговарајућим процентима: уметничке 56.90%, теоријско уметничке 25.79% и друштвено хуманистичке 17.30%.  Због сужене категоризације предмета у односу на садржај, природу и карактер неопходне наставне материје, долази до тога да се у категорији теоријско-уметничких предмета налазе и други предмети, као што су: Конструкција кроја, Технологија керамике 1 и 2, Технологија текстила и сл. Како одговарајуће категорије нема, они су сврстани у најприближнију.

Структура програма обухвата изборне модуле, обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Избором модула студент се опредељује за једно од девет могућих усмерења:

Иако се студенти већ приликом уписа опредељују за усмерење, модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, промене усмерења или студијског програма.  Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим Правилником о режиму студија.

Обавезни заједнички предмети обезбеђују теоријска и практична уметничка знања и вештине. У групацију обавезних заједничких предмета интегрисана је и педагошка група предмета од укупно 18 ЕСПБ, тако да је студентима омогућено да и на овај начин прошире своја знања и стекну компетенције за бављење педагошким радом у области ликовне културе, образовања и васпитања.

Изборни предмети омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма.  

Садржаји  главних уметничких предмета обезбеђују студентима практична и уметничка знања и вештине, а садржаји осталих предмета уметничка, теоријска, теоријско-уметничка, стручна или методичка знања. На овај начин студенти се подстичу на креативност у уметничкој пракси  и упознају се са техничко-технолошким специфичностима изабране професије. Кроз савладавање различитих садржаја студенти примењених уметности упознају се са историјским, теоријским и савременим оквиром  ове професије на високошколском нивоу.

Основни облици наставе одређени наставним планом су: предавања и вежбе, као активна настава  и самосталан практични рад студената дефинисан као »остали часови«. Настава на предметима који имају уметнички карактер изводи се на Факултету, у атељеима или специјализованим наменским радним просторима. Предавања могу бити реализована  ex cathedra или индивидуалном наставом.  Вежбе прате предавања, а студенти кроз рад на практичним уметничким задацима, пројектима или истраживачким темама остварују предвиђени програмски садржај.

Предавања и вежбе на уметничким предметима, чији је циљ да се код студената развију практичне способности за бављење уметничким радом засноване су на континуираном, личном контакту студента са професором и сарадником и оне представљају најважнији део наставе, који обухвата активну наставу и обавезан самостални практични рад студента на реализацији и презентацији задатка/пројекта у атељеима, радионицама и лабораторијама факултета, али и потпуно самосталан рад студената ван Факултета.

Студентске обавезе на вежбама могу да садрже израду уметничких практичних задатака или пројеката ( извођење уметничког задатка у одређеном материјалу и техници, дигитално извођење у 3Д /2Д софтверу и сл. ) презентација, семинарских и графичких радова, есеја, семестралних пројеката  и сл. у складу са потребама предмета, при чему се свака активност студента током наставног процеса прати, усмерава и вреднује, а по извршењу процењује постигнут успех.  Број освојених поена, у предиспитном периоду и на испиту, одређује завршну оцену која исказује успех студента на предмету.

Студије примењених уметности, као академска и интелектуална активност, испољавају се кроз креирање и стварање артефаката, углавном намењених културној потрошњи. Зато студије примењених уметности представљају професионални одговор за постојећи креативни потенцијал појединаца. Стечене способности, креативне и практичне вештине примењених уметника данас су све неопходније, јер је свет у коме живимо из дана у дан културно све комплекснији, софистициранији и као такав захтева комплекснија решења, односно резултате .

Програм је формулисан према дугогодишњој традицији уметничког образовања на Факултету примењених уметности и савременим достигнућима теорије и праксе у овој области. Сврха програма је формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване личности, која је компетентна и квалификована за стваралачки и уметнички рад у области примењених уметности.

Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив: примењени уметник који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена знања и вештине као и креативне способности.