Конкурс за избор једног сарадника у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство

vajarstvo scaled

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду расписује КОНКУРС за избор једног сарадника у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство, са пуним радним временом, на период од четири године.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе:
1. пријаву на конкурс у три штампана примерка,
2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку,
3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72. став 4. Закона о високом образовању),
4. радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка,
5. електронску форму обрасца 2 на једном CD-у,
6. пет до 10 оригиналних радова и пројеката из уже уметничке области Примењено вајарство, достављених у електронској форми на 4 CD-а,
7. потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.
8. Учесници на конкурсу су дужни да у електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације, у укупном трајању до 5 минута.
Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13 часова.

Конкурс је објављен у листу Послови 17.11.2021. године и траје до 02.12.2021. године

За додатне информације тел. 060/5207721

back to top