Konkurs za izbor nastavnika u zvanju docenta za užu umetničku oblast Konzervacija i restauracija

proverapigmentazafresko scaled

Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu raspisuje KONKURS za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu umetničku oblast Konzervacija i restauracija, sa punim radnim vremenom, na period od pet godina.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika i saradnika na univerzitetu donete od strane Nacionalnog savet za visoko obrazovanje i opštim aktima Univerziteta umetnosti u Beogradu i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

Učesnici konkursa podnose:
1. prijavu na konkurs u tri štampana primerka,
2. overenu fotokopiju ili overen prepis diplome u jednom primerku,
3. uverenje nadležnog organa da pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi (član 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju),
4. radnu biografiju na propisanom obrascu 2 (sa sajta Fakulteta) u tri štampana primerka i u elektronskoj formi na jednom CD-u,
5. fotodokumentaciju za najmanje 15 radova od kojih 10 realizovanih konzervatorsko-reastauratorskih projekata, u elektronskoj formi na četiri CD-a za užu umetničku oblast Konzervacija i restauracija
6. Potpisani spisak priložene dokumentacije i radova priloženih u elektronskoj formi u tri primerka.
7. Učesnici na konkursu su dužni da u elektronskom obliku, na jednom CD-u ili USB-u, prilože prezentaciju svojih obaveznih referenci, sa kataloškim podacima o radovima napisanim ćiriličnim pismom i sa jasno navedenim imenom i prezimenom kandidata u donjem desnom uglu svake strane prezentacije, u ukupnom trajanju do 3 minuta za izbor u zvanje docenta, odnosno do 5 minuta za izbor u zvanje vanrednog profesora.

Obrazac 2 i Minimalni uslovi za izbor u zvanje nastavnika i saradnika u polju umetnosti, u polju društveno-humanističkih i u polju tehničko-tehnoloških nauka na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (br. 03-28/2 od 15.3.2016., br. 03-28/2-2 od 27.9.2016., br. 03-28/2-3 od 29.12.2016., br. 03-28/7-1 od 16.11.2017. i 03-28/3-1 od 01.03.2018.) nalaze se sa sajtu Fakulteta (www.fpu.bg.ac.rs).

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Dokumentacija i radovi podnose se Pravnoj službi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, ul. Kralja Petra br. 4, u terminu od 10 do 13 časova.
Konkurs je objavljen u listu Poslovi 24.11.2021. godine i traje do 09.12.2021. godine
Za dodatne informacije tel. 060/5207721

back to top