Конкурс за упис студената на мастер академске студије на Факултету примењених уметности у Београду за школску 2023/2024. годину

WIN 20220224 17 05 06 Pro

Универзитет уметности у Београду,  Факултет примењених уметности у Београду, на мастер академске студије школске 2023/2024. године уписује укупно 133 студената – 55 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 78 студената који ће  сами  финансирати  своје  студије,  и  то  за:

 

I Студијски програм Визуелне комуникације
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Анимација
2
3
5
2 Дигитални графички медији
2
3
5
3 Графика и књига
4
5
9
4 Графички дизајн
5
7
12
5 Фотографија
4
5
9
Укупно
17
23
40

 

I Студијски програм Дизајн
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Индустријски дизајн
3
5
8
2 Текстил
3
5
8
3 Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
7
11
18
Укупно
13
21
34

 

Студијски програм Конзервација и рестаурација
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
5
6
11
2 Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
2
2
4
Укупно
7
8
15

 

Студијски програм Примењена уметност
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Керамика
3
5
8
2 Примењено вајарство
3
5
8
3 Примењено сликарство
6
9
15
4 Савремено одевање
2
2
4
5 Сценографија
2
3
5
6 Сценски костим
2
2
4
Укупно
18
26
44

 

Напомена: Број буџетских студената биће усклађен са одлуком Владе Р. Србије о броју студената који ће се у школској 2023/2024. години финансирати из буџета Р. Србије, а након објављивања исте у „Сл. Гласнику РС“.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бодова.

Право пријаве на Конкурс остварује лице које је завршило:
• основне академске студије, обима 240 ЕСПБ бодова из области Примењених уметности и дизајна;
• основне академске студије, обима 240 ЕСПБ бодова из других сродних области;
• основне студије уметности и архитекуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
• мастер академске или интегрисане академске студије из области Примењених уметности и дизајна и других сродних области.

Сви пријављени кандидати полажу Пријемни испит.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНИ
За полагање пријемног испита за упис на мастер академске студије школске 2023/2024. године кандидати се пријављују преко апликације за електронску пријаву кандидата на овом линку: УПИС
Уз пријаву коју кандидати попуњавају за полагање пријемног испита учитавају се оригинална документа у PDF или JPG формату:
1. диплома или уверење о завршеном претходном школовању на основним академским студијама/основне студије по старом
2. уверење о положеним испитима или додатак дипломи – основне академске студије/основне студије по старом
3. диплома или уверење о завршеном претходном школовању на мастер академским студијама (уколико су ОАС 180 ЕСПБ)
4. уверење о положеним испитима или додатак дипломи – мастер академске студије (уколико су ОАС 180 ЕСПБ)
5. извод из матичне књиге рођених или очитана лична карта,
6. уверење о држављанству (за стране држављане)
7. решење о признавању стране високошколске исправе и доказ о оствареном броју ЕСПБ бодова, за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству,
8. за стране држављане изјава да владају српским језиком и ћириличним писмом и да су упознати да се настава одвија на српском језику,
9. изјава о припадности ромској националној мањини (на сајту Факултета),
10. препорука Националног савета ромске националне мањине,
11. медицинска документација издата од надлежне здравствене институције о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом,
12. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
13. радну биографију са мотивационим писмом,
14. изјава кандидата да до сада нису били уписани на мастер академске студије у буџетском статусу.
Страни држављани конкуришу за упис на под истим условима као и држављани Републике Србије.

Пријемни испит
/за све студијске програме и све модуле/
– Радна биографија са мотивационим писмом
– Разговор са кандидатом
– Портфолио (осим за студијски програм Конзервација и рестаурација)
За време трајања пријемног испита кандидати морају имати код себе личну карту или пасош ради идентификације.

У зависности од студијског програма односно модула за који се пријављују кандидати на пријемни испит доносе портфолио следеће садржине:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Модул Анимација
портфолио А4 или А3: 5 пројеката у вези са анимацијом (сториборд, цртежи за сценографије, дизајн карактера…) ЦД или ДВД диск са израђеним анимацијама. Минимум трајања 2 минута

Модул Графика и књига
портфолио који садржи радове из области илустрације, опреме књиге и графике:
5 илустрација А4 формата оригинал или репродукција – 3 у боји, 2 црно-беле;
корице књиге – идејно решење минимум три корице, нулти табак једне од презентованих књига – идејно решење 12 до 16 страна;
мапа са 5 оригиналних графичких листова.

Модул Графички дизајн
портфолио – презентација из области графичког дизајна: графичке комуникације, плакат, просторна графика (минимално 7, максимално 10 пројеката, пожељне и иницијалне скице пројеката)

Модул Дигитални графички медији
презентација 2 експерименталне калиграфије слободног формата и презентације типографског писма на 3 листа А3 формата и/или
презентација А3 формата са 5 пројеката дизајна публикација (књижни блок + корице) и/или
презентација А3 формата са приказом 2 интерактивна пројекта (веб или апликација)

Модул Фотографија
портфолио са двадесет (20) фотографија по сопственом избору, минималног формата 24×30 цм.
Фотографије морају бити искључиво на фотографском папиру

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН

Модул Индустријски дизајн
портфолио А3 формата (спиралом укоричен): најмање 5 радова из области индустријског дизајна

Модул Текстил
портфолио (мапа са радовима 50×70 цм /10 листова – скице, пројекти, фотографије радова у материјалу у складу са мотивационим писмом)

Модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
портфолио А3 формата: до 10 радова (селекција из пројеката или комплетни пројекти) из области пројектовања и дизајна ентеријера и намештаја

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Модул Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
тест (анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела)

Модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
тест (анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ

Модул Керамика
портфолио А4 или А3 формата са најмање 10 равноправно заступљених радова из уско стручних предмета

Модул Примењено вајарство
портфолио са фотографијама радова (најмање пет радова), из три угла

Модул Примењено сликарство
портфолио са 5 оригиналних радова, слике, изведени радови у материјалу (мозаици, фреске, зграфита, витражи…), пројекти…

Модул Савремено одевање
портфолио: 5 оригиналних радова из области савременог одевања (штампани портфолио, видео презентација)

Модул Сценографија
портфолио: до 5 оригиналних радова (ликовне скице, сценографски елаборати) из области сценских уметности (позориште, филм, ТВ, спектакл)

Модул Сценски костим
портфолио: 5 оригиналних радова из области сценског костима (позориште, филм, ТВ, мултимедија…)

Рокови за спровођење појединих фаза конкурса су:
• online пријаву за пријемни је могуће извршити од 11.09.2023. године од 00.00 часова до 12.09.2023. године до 14.00 часова
• 13.09.2023. године до 09:00 часова објава Листе пријављених кандидата за сваки студијски програм – модул
• 14.09.2023. до 09:00 часова примедбе кандидата на техничке грешке Листе пријављених кандидата за сваки студијски програм – модул
• 14.09.2023. пријемни испит према објављеном распореду
• 15.09.2023. у 14 часова објава резултата испита
• 16.09.2023. до 14 часова приговор Централној комисији
• 18.09.2023. до 14 часова решење Централне комисије на приговор
• 19.09.2023. до 14 часова жалба декану
• 21.09.2023. до 14 часова одлука декана
• 21.09.2023. у 14 часова Коначна ранг листа
• 22. и 23.09.2023. од 9 до 14 часова упис примљених кандидата.

Рангирање кандидата на пријемном испиту утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Кандидат може остварити највише 100 бодова, и то :
– највише 30 бодова за успех на претходно завршеним студијама ( Табела бодовања )
– највише 70 бодова за успех на Пријемном испиту (аритметичка средина бодова свих чланова Комисије за оцењивање);

Након завршетка пријемног испита Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије објављује се на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат може поднети приговор на Прелиминарну ранг листу Централној комисији у року од 24 часа од објављивања Прелиминарне ранг листе.
Централна комисија доноси решење по приговору на Прелиминарну ранг листу у року од 48 часова од пријема приговора.
Кандидат има право, да на решење Централне комисије уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од пријема решења Централне комисије.
По жалби кандидата на решење Централне комисије, декан Факултета доноси одлуку у року од 48 сати од истека рока за подношење жалбе и исту доставља кандидату.
Достављање свих примедби, жалби и одлука по жалбама врши се електронским путем на мејл: prijemni@fpu.bg.ac.rs.
Кандидати који имају највећи број бодова на ранг листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.
Кандидати који су положили Пријемни испит, а на ранг листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи за упис.

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:
1. извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту/фотокопију личне карте;
2. уверење о држављанству (уколико није држављанин Републике Србије)
3. оверену фотокопију дипломе или оригинал уверења о претходно стеченом високом образовању;
4. решење о признавању стране високошколске исправе – за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству и стране држављане
5. две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
6. два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
7. доказ о уплати накнаде за индекс (индекс се добија у студентској служби)
8. доказ о уплати прве рате школарине, за кандидата који сам плаћа школарину.

Страни држављанин дужан је да при упису поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2023/2024. годину, да је уплатио школарину, као и да преда Факултету изјаву да влада српским језиком и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Износ од 6.000,00 динара, за трошкове полагања Пријемног испита кандидати уплаћују Факултету на жиро-рачун број: 840 – 1611666 – 95

Школарина за школску 2023/2024. годину на мастер академским студијама на Факултету износи 180.000,00 динара за школску годину и може се платити у десет једнаких рата.
Школарина за стране држављане, за школску 2023/2024. годину, износи 2400 € и плаћа се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате.

Сајт Факултета www.fpu.bg.ac.rs
Телефон: 011/3348515
e-mail: sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs

back to top