Конкурс за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду за школску 2023/2024. годину

IMG 6712 scaled

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину основних и интегрисаних академских студија школске 2023/2024. године укупно 143 студената – 75 студента који се финансирају из буџета Републике Србије и 68 студента који ће сами финансирати своје  студије, и то за:

Основне академске студије

I Студијски  програм  Визуелне комуникације
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Анимација
3
2
5
2 Графика и књига
5
4
9
3 Графички дизајн
6
6
12
4 Дигитални графички медији
3
2
5
5 Фотографија
5
4
9
Укупно
22
18
40

 

I Студијски програм Дизајн
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Индустријски дизајн
4
4
8
2 Текстил
4
4
8
3 Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
9
9
18
Укупно
17
17
34

Интегрисане академске студије

Студијски програм Конзервација и рестаурација
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета
2
2
4
2 Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
6
5
11
Укупно
8
7
15

 

Студијски програм Примењена уметност
Модули:
буџет
самофинансирање
укупно
1 Керамика
4
4
8
2 Примењено вајарство
6
6
12
3 Примењено сликарство
8
7
15
4 Савремено одевање
3
3
6
5 Сценографија
4
3
7
6 Сценски костим
3
3
6
Укупно
28
26
54

Напомена:

Број студената који се финансира из буџета, утврђен Одлуком Владе Републике Србије (”Службени гласник РС” бр.50/2023) за одређене категорије је:

  • са инвалидитетом – 1
  • припадник ромске националности – 1

–      држављања Републике Србије који су у школској 2022/2023. години завршили средњу

школу у иностранству – 1

 

Основне академске студије трају четири године, односно осам семестара и имају 240 ЕСПБ бодова.
Интегрисане академске студије трају пет година, односно десет семестара и имају 300 ЕСПБ бодова.

Право да конкуришу за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати који немају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полажу допунски испит.

Допунском испиту могу приступити кандидати који су претходно завршили три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању.

Допунским испитом проверава се знање кандидата из наставних предмета:

– српски језик и књижевност,
– филозофија,
– историја уметности,
– и из страног језика.

Испит се полаже у целости по програму четвртог разреда уметничких школа за средње образовање.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

За полагање допунског испита кандидати се пријављују у студентској служби Факултета, ул. Краља Петра бр. 4, дана 19.06.2023. године у периоду од 9 до 15 часова.

Кандидати приликом пријаве за полагање Допунског испита подносе Факултету оверене фотокопије или подносе на увид оригинална документа и предају фотокопије следећих докумената:

1. пријаву за полагање Допунског испита (пријава се добија на Факултету);
2. очитану личну карту;
3. сведочанстава о завршеном првом, другом и трећем разреду средње школе (кандидат који при пријављивању за полагање Допунског испита може доставити само сведочанства за први и други разред средње школе у обавези је да сведочанство о завршеном трећем разреду достави најкасније до завршетка Испита за проверу склоности и способности, у супротном третираће се као кандидат са завршена два разреда средње школе без права на рангирање за упис);
4. диплому о завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању;
5. нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству;
6. уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Републике Србије;
7. за стране држављане изјава да владају српским језиком и ћириличним писмом и да су упознати да се настава одвија на српском језику;
8. доказ о уплати накнаде за полагање Допунског испита.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

Испит за проверу склоности и способности садржи задатке из области: цртања, сликања или вајања и из уже уметничке области, односно одређеног модула студијског програма за који се конкурише.

Програм задатака на Испиту за проверу склоности и способности са ближим обавештењима о садржају и начину полагања испита може се погледати на сајту Факултета https://upis.fpu.bg.ac.rs/ui/pocetna/index.html.
За полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија школске 2023/2024. године кандидати се пријављују преко апликације за електронску пријаву кандидата на овом линку: УПИС
Online пријаву за полагање испита за проверу склоности и способности је могуће извршити од 21.06.2023. године од 00.00 часова до 23.06.2023. године до 14.00 часова.
Кандидат у пријави наводи студијски програм и модул за који конкурише и учитава оригинална документа у PDF или JPG формату, и то:
1. Сведочанство 1 разред,
2. Сведочанство 2. разред,
3. Сведочанство 3. разред,
4. Сведочанство 4. разред,
5. Диплому о положеном завршном испиту – односно матурском испиту,
6. Извод из матичне књиге рођених или очитана лична карта,
7. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
8. Решење Агенције за квалификације о признавању средњошколске исправе или потврду да је у току поступак признавања стране средњошколске исправе,
9. За стране држављане изјава да владају српским језиком и ћириличним писмом и да су упознати да се настава одвија на српском језику,
10. Оригинали и преводи школских сведочанства, ако је средњошколско образовање стечено у иностранству (учитавају се на месту сведочанства разреда на које се односе),
11. Изјава о припадности ромској националној мањини (на сајту Факултета),
12. Препорука Националног савета ромске националне мањине,
13. Медицинска документација издата од надлежне здравствене институције о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом,
14. Доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис,
15. Кандидати који су средњу школу завршили пре текуће школске године, приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.
Страни држављани конкуришу за упис на под истим условима као и држављани Републике Србије.

Рокови за спровођење појединих фаза конкурса:

19.06.2023. подношење пријава за допунски испит
20.06.2023. полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања
21.06.2023. (10 часова) објава резултата допунског испита
• од 21.06.2023. године од 00.00 часова до 23.06.2023. године до 14.00 часова могуће je извршити online пријаву за полагање Испита за проверу склоности и способности
24.06.2023. у 14 часова објављивање Листе пријављених кандидата за сваки студијски програм
25.06.2023. до 14 часова примедба, у случају техничке грешке, на Листу пријављених кандидата
• од 26.06. до 01.07.2023. Испит за проверу склоности и способности
(полагање траје у зависности од модула од 4 до 6 дана и од броја пријављених кандидата)
05.07.2023. у 14 часова објава резултата Испита за проверу склоности и способности
06.07.2023. до 14 часова жалба Централној комисији
08.07.2023. до 14 часова одговор Централне комисије на жалбе
09.07.2023. до 14 часова жалба декану
11.07.2023. до 14 часова одговор декана
11.07.2023. у 14 часова коначна ранг листа
12. и 13.07.2023. упис кандидата који су остварили право уписа

Право на рангирање за упис стекли су кандидати који су на Испиту за проверу склоности и способности остварили најмање 41 бод.

Кандидати на Испиту за проверу склоности и способности могу добити највише 80 бодова. Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова.

За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем образовању и просечној оцени постигнутој на допунском испиту.
Након завршетка Испита за проверу склоности и способности, Прелиминарна ранг листа и Листа кандидата који нису положили Испит за проверу склоности и способности се објављују на огласној табли и на сајту Факултета.

Прелиминарна ранг листа садржи укупан број кандидата који су положили Испит за проверу склоности и способности и објављује се за сваки студијски програм, односно модул.
Прелиминарна ранг листа садржи:
1. имена и презимена свих кандидата који су положили Испит за проверу склоности и способности;
2. показани успех у средњошколском образовању изражен у бодовима;
3. показан успех на Испиту за проверу склоности и способности изражен у бодовима;
4. укупан број бодова који представља збир бодова остварених на основу успеха у средњошколском образовању и на Испиту за проверу склоности и способности.

Листа кандидата који нису положили Испит за проверу склоности и способности садржи:
– имена и презимена свих кандидата који нису положили Испит за проверу склоности и способности, тј. који су остварили мање од 41 бод на Испиту за проверу склоности и способности; – показан успех на Испиту за проверу склоности и способности изражен у бодовима.

На Прелиминарну ранг листу кандидат може поднети приговор Централној комисији, у року од 24 сата од објављивања исте.
По приговору кандидата Централна комисија доноси решење у року од 48 сати након истека рока за достављање приговора и исто доставља кандидату.
На решење Централне комисије кандидат може поднети жалбу декану Факултета у року од 24 сата од добијања истог.
По жалби кандидата на решење Централне комисије, декан Факултета доноси одлуку у року од 48 сати од истека рока за подношење жалбе и исту доставља кандидату.
Одлука декана Факултета је коначна. Кандидат подноси приговор, односно жалбу електронским путем.
Кандидату се решење по приговору, односно одлука по жалби доставља електронским путем. Након окончања поступка по жалбама кандидата Факултет објављује Коначну ранг листу кандидата. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Достављање свих примедби, жалби и одлука по жалбама врши се електронским путем на мејл: prijemni@fpu.bg.ac.rs

Кандидати који имају највећи број бодова на ранг-листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.

Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, а на ранг-листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг-листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.
Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија, по основама и критеријумима утврђеним Правилником, имају исти број бодова предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на Испиту за проверу склоности и способности. У случају да кандидати имају исти број бодова и на Испиту за проверу склоности и способности, предност има онај кандидат који има већи број бодова остварених на задацима из уже уметничке области за дати модул. Уколико кандидати имају исти број бодова и на Испиту за проверу склоности и способности и исти број бодова остварених на задацима из уже уметничке области за дати модул, уписују се оба кандидата.
Кандидати који нису положили Испит за проверу склоности и способности и кандидати који су дисквалификовани, немају право на рангирање.

Кандидатима и другим лицима није дозвољен увид у радове насталих на Испиту за проверу склоноси и способности. Након објављивања Коначне ранг листе радови се не чувају нити се враћају кандидатима.

Уколико се кандидат који је рангиран до броја одобреног за упис у ту школску годину не упише у предвиђеном року по Конкурсу Факултет ће уместо њега уписати наредног кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

Приликом уписа студенти прилажу:

– оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе;
– оригинал дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту;
– оригинал решења о нострификацији сведочанства средње школе, ако је средњошколско образовање стечено у иностранству;
– извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту/фотокопију личне карте;
– уверење о држављанству за стране држављане;
– два обрасца ШВ-20;
– две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
– студент страни држављанин подноси изјаву Факултету да влада српским језиком и ћириличним писмом;
– студент страни држављанин подноси доказ да је здравствено осигуран за ту школску годину;
– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
– доказ о уплати накнаде за индекс;
– по потреби и друге доказе.

Држављани Републике Србије који су у школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству конкуришу са решењем Агенције за квалификације о признавању средњошколске исправе или потврдом да је у току поступак признавања стране средњошколске исправе, а уписују се по добијању решења о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању.

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на основне академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2023/2024. годину, да је уплатио школарину, као и да преда Факултету изјаву да влада српским језиком и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Припадник српске националне мањине из земље региона у школској 2023/2024. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати решење Агенције за квалификације о признавању средњошколске исправе или потврду да је у току поступак признавања стране средњошколске исправе. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације. Земље региона су:
Република Мађарска, Република Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора.

Износ од 15.600,00 динара, за трошкове полагања Испита за проверу склоности и способности кандидати уплаћују Факултету на жиро-рачун број: 840 – 1611666 – 95

Кандидати који полажу допунски испит сносе трошкове полагања овог испита у износу од 24.000,00 динара, а уплату врше на жиро-рачун Факултета.

Школарина за школску 2023/2024. годину на основним и интегрисаним академским студијама на Факултету износи 204.000,00 динара и може се платити у десет једнаких рата.

Школарина за стране држављане, за школску 2023/2024. годину износи 3600 ЕУР-а, и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, у целости при упису.

Сајт Факултета: www.fpu.bg.ac.rs
Тел: 011/2622613 и тел/факс Факултета: 011/2182047
e-mail: studentska@fpu.bg.ac.rs

 

ПРИЛОЗИ

Изјава кандидата да нису финансирани из буџета Републике Србије

pdf

Изјава кандидата о припадности српској националној мањини из суседних земаља

pdf

Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом

pdf

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

pdf

Изјава кандидата о припадности ромској националној мањини

pdf

Изјава за стране држављане

pdf
back to top