ИАС

ias scaled

Примењена уметност

 • Опис студијског програма

  Студијски програм интегрисаних академских студија Примењена уметност припада образовно-уметничком пољу Уметност и уметничкој области Примењене уметности и дизајн. Програм се састоји од шест модула и то: Керамика, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Савремено одевање, Сценографија и Сценски костим.

  Академски назив који се стиче завршетком студија је Мастер примењени уметник, а скраћеница академског назива је Маст. прим. умет. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације/стручни назив области по модулима, дефинисана је у додатку дипломи.

  Студије, које су интегрисане у оквиру основних и мастер академских студија, трају 5 година (10 семестара). По завршетку студија студент остварује најмање 300 ЕСПБ.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати студентског оптерећења.

  Настава се одвија кроз предавања, вежбе, реализацију практичних задатака и уметничких пројеката, радионица, семинара, сарадње са студентима других студијских програма Факултета и других уметничких факултета и стручне праксе у сарадњи са професионалним установама културе и уметности…

  Програм обухвата обавезне и изборне предмете.

  Модули имају заједничку базу обавезних предмета из групе уметничких предмета и друштвено-хуманистичких наука и обавезне предмете модула карактеристичних за усмерење, односно ужу уметничку област. Студијски програм има обавезне и изборне предмете и то:

  • заједнички обавезни предмети за свих шест модула,
  • обавезни предмети на нивоу одређеног модула и
  • изборни предмети.

  Обавезни заједнички предмети обезбеђују теоријска и практична уметничка знања и вештине. Садржаји главних уметничких предмета обезбеђују студентима практична и уметничка знања и вештине, а садржаји осталих предмета уметничка, теоријска, теоријско-уметничка, стручна или методичка знања. Изборни предмети су дефинисани планом студијског програма и смештени су на изборним позицијама од првог до десетог семестра студија. Омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула.

  Студенти имају могућност да бирањем изборних предмета из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекну 30 ЕСПБ и 6 ЕСПБ праксе у педагошким установама.

  На овај начин студенти се подстичу на свестрану окренутост имагинацији и креацији у уметничкој пракси и упознају се са техничко-технолошким одређењима изабране професије, историјским, теоријским и савременим оквиром професије на високошколском нивоу, укључујући и методичко-педагошка знања.

  Студијски програм Примењена уметност у структури својих модула обухвата заједничке основе у износу од 31,79% од укупног броја ЕСПБ. Укупан број заједничких ЕСПБ je 96.

  Предмети на студијском програму су једносеместрални и двосеместрални и сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата предвиђен број ЕСПБ бодова, услове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Свака активност студента током наставног процеса се прати, усмерава и вреднује, а по извршењу процењује се постигнут успех. Ради равномерности оптерећења студената број ЕСПБ бодова по семестрима је 30.

  Курикулум садржи све категорије предмета у одговарајућим процентима: Друштвено-хуманистички 20,84%; Научно-стручни 2,88%; Теоријско-методолошки 0,27%; Теоријско-уметнички 6,82%; Уметнички 67,84%; Стручно-апликативни предмети 1,34%.

  Студијским програмом је предвиђен Завршни рад.

  Завршни рад предвиђен је према програму студирања на петој години студија и састоји се од Завршног рада – истраживање и Завршног рада – израда и одбрана. Одбраном Завршног рада студент стиче 18 ЕСПБ. Завршни рад је дефинисан по модулима и обухвата синтезу теоријских и практичних знања неопходних за решавање естетских и функционалних проблема и припрему студента за професионални рад у оквиру одабране струке.

  Завршетком студијског програма студенти су стекли знања и вештине да раде у истраживачким и развојним тимовима, у секторима за пројектовање/маркетинг/пропаганду у одговарајућим гранама примењене уметности; да раде у истраживачким и развојним тимовима, агенцијама, институцијама, пројектним бироима и предузећима који пружају пројектантске услуге у области примењених уметности; да се као самостални уметници баве самосталним радом или извођењем пројеката по поруџбини; да раде у основном, средњем и високом образовању; да раде у савременим креативним и дигиталним индустријама; да раде у установама културе. Такође, омогућава даљи наставак образовања на докторским студијама на матичном или неком другом факултету у земљи или иностранству и даље професионално усавршавање (конкурисање за стипендије, програме за размену или друге активности и послове).

 • Примењено сликарство

 • Примењено вајарство

 • Керамика

 • Сценски костим

 • Сценографија

 • Савремено одевање

Конзервација и рестаурација

 • Опис студијског програма

 • Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

 • Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

back to top