Опште о програмима мобилности

medjunarodna1 scaled

Факултет примењених уметности подржава и промовише мобилност запослених и студената у складу са позитивноправним прописима и европским стандардима.

Стратегија Факултета је да развија међународну сарадњу кроз мобилност као интегрални део процеса интернационализације високог образовања, у складу са међународно прихваћеним документима, релевантним националним документима и општим актима Факултета и Универзитета уметности.

Под мобилности се подразумева привремени боравак на високошколској установи, студијски боравак или стручна пракса коју студенти остварују на универзитетима, односно институцијама у иностранству ради учења, наставног и ненаставног особља ради држања наставе односно стручног усавршавања.

На Факултету се остварују долазне и одлазне мобилности студената и запослених на основу:

 • учешћа Факултета у међународним програмима и пројектима;
 • билатералних или мултилатералних споразума закључених између Факултета, односно Универзитета уметности са високошколским установама из иностранства.

Остваривање мобилности на Факултету спроводи се у складу са принципима мобилности:

 • развијање двосмерне мобилности;
 • признавање периода мобилности;
 • једнак третман учесника мобилности уз забрану дискриминације по било ком основу;
 • доступност административних услуга учесницима мобилности без накнаде;
 • други принципи у складу са европским системом високог образовања којима се унапређује академска мобилност.

На Факултету мобилност се остварује кроз различите програме:

 • Еразмус+ програм (линк)
 • CEEPUS програм (линк)
 • Билатерални споразуми (линк)
 • Стипендије (линк)
 • Конкурси за размене амбасада и други програми размене (линк)

Еразмус+, CEEPUS и билатерални споразуми реализују се преко Универзитета уметности док су други програми размене у надлежности Факултета и оних институција које дају могућност размене.

Кључни документи

back to top