Документа

Закон

Закон о високом образовању (пречишћен текст) 06.2020.

pdf

Лице за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности на Факултету примењених уметности

pdf

Шематски приказ поступка заштите података о личности

Овлашћено лице за заштиту података на Факултету примењених уметности у Београду

pdf

Статути

Статут Универзитета уметности (пречишћен текст) 05.2021.

pdf

Статут Факултета примењених уметности у Београду (пречишћен текст) 07.04.2021.

pdf

Савет Факултета примењених уметности у Београду

Представници Владе именовани као чланови Савета Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Одлука о верификацији мандата чланова Савета 28.12.2022.

pdf

Измене и допуне пословника о раду Савета Факултета примењених уметности у Београду 04.03.2014.

pdf

Пословник о раду Савета Факултета примењених уметности у Београду 16.11.2010.

pdf

Већа Факултета примењених уметности у Београду

Одлука о измени и допуни пословника о раду Наставно-уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду 01.12.2020.

pdf

Одлука о измени и допуни пословника о раду Наставно-уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду 26.06.2020.

pdf

Пословник о раду Наставно-уметничко-научног и Изборног већа Факултета примењених уметности у Београду 11.06.2019.

pdf

Пријемни

Одлука о утврђивању трошкова полагања испита за упис у прву годину студија на Факултету примењених уметности у школској 2023/2024 години

pdf

Програм задатака на испиту за проверу склоности и способност за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, 29.12.2022

pdf

Програм пријемног испита за упис на мастер академске студије Факултета примењених уметности у Београду, 29.12.2022

pdf

Правилник о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду, 28.12.2021.

pdf

Правилник о упису на мастер академске студије Универзитета уметности у Београду, Факултета примењених уметности у Београду, 16.09.2021.

pdf

Настава ОАС, МАС

Измена Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама 5.04.2024.године

pdf

Измена Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама

pdf

Одлука за студенте који су уписали студије на студијским програмима акредитованим 2015. године

pdf

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама

pdf

Одлука о измени Правилника о студирању на основним, мастер и интегрисаним академским студијама ФПУ, 14.04.2022. године

pdf

Правилник о студирању на основним, мастер и интегрисаним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

Образац предлога теме завршног рада на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Образац пријаве одбране завршног рада студента на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду и Сагласност ментора

pdf

Настава ДАС

Листа ментора на докторским академским уметничким студијама 5.04.2024

pdf

Одлука о проширењу листе ментора на докторским академским уметничким студијама 5.04.2024

pdf

Класификација репрезентативних референци наставника и компетентност ментора у пољу уметности

pdf

Правилник о докторским академским уметничким студијама (Пречишћен текст)

pdf

Правилник о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација које се бране на Универзитету уметности у Београду, 26.11.2021.

pdf

Одлука о утврђивању листе ментора на докторским академским уметничким студијама Факултета примењених уметности у Београду 05.04.2021.

pdf

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта 05.04.2021.

pdf

Образац захтева за одобрење теме докторског уметничког пројекта

pdf

Одлука о поступку и правилима именовања ментора на Факултету примењених уметности у Београду 20.04.2017.

pdf

Дигитални репозиторијум

Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката на сајту Универзитета уметности:

Одлука о установљавању дигиталног репозиторијума докторских дисертација и докторских уметничких пројеката Универзитета уметности 01.02.2016

pdf

Изјава о коришћењу

pdf

Изјава о истоветности

pdf

Изјава о ауторству

pdf

Студенти

Правилник о раду студентског парламента

pdf

Правилник о избору чланова студентског парламента

pdf

Допуна Правилника о награђивању студентата

pdf

Допуна Правилника о награђивању студената Факултета примењених уметности 03-13/26 – II/1 од 30.03.2023.

pdf

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности

pdf

Програм развоја уметничког и научно-истраживачког подмлатка Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

План развоја уметничког подмлатка Факултета примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Одлука о именовању лица за послове планирања подршке студентима из осетљивих друштвених група 22.12.2020.

pdf

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група 09.12.2020.

pdf

Правилник о ближим условима за вредновање ваннаставних активности студената Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Образац захтева о додели додатних ЕСПБ бодова за ваннаставне активности

pdf

Правилник о ауторским делима студената Факултета примењених уметности у Београду 21.06.2019.

pdf

Правилник о награђивању студената Факултета примењених уметности у Београду (пречишћен текст) 23.09.2015.

pdf

Обезбеђење квалитета

Програм уметничко-истраживачког и научно-истраживачког рада Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

План уметничко-истраживачког и научно-истраживачког рада Факултета примењених уметности у Београду 16.07.2021.

pdf

Извештај комисије за обезбеђење квалитета рада на ФПУ за школску 2019/2020. годину 15.03.2021.

pdf

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета на Факултету примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Стратегија обезбеђења квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду 02.02.2021.

pdf

Правилник о вредновању квалитета студијских програма 07.11.2008.

pdf

Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду 14.05.2008.

pdf

Пословник о раду комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду 25.03.2008.

pdf

Акредитација

Решење Министарства просвете о допуни дозволе за рад ФПУ 02.02.2024

pdf

Решење о акредитацији НИО (7.12.2021)

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ОАС – Визуелне комуникације (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ОАС – Дизајн (7.10.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ИАС – Конзервација и рестаурација (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ИАС – Примењена уметност (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Визуелне комуникације (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Дизајн (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Конзервација и рестаурација (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Примењена уметност (3.11.2022)

pdf

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одборa за акредитацију научноистраживачких организација, број 660-01-00014/89 од 07.12.2021. године.

Уверењe о акрeдитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 25.05.2020.

pdf

Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 27.11.2017.

pdf

Одлука о Акредитацији Факултета примењених уметности за научно-истраживачке делатности 20.09.2017.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 21.02.2017.

pdf

Уверења о акрeдитацији високошколске установе и студијских програма за основне и мастер академске студије 22.05.2015.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 19.11.2014.

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Примењене уметности и дизајн 04.12.2013.

pdf

Дозвола за рад Факултета примењених уметности у Београду 22.03.2013.

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе Факултет примењених уметности у Београду 18.10.2010.

pdf

Уверења о акредитацији основних и мастер академских студија Факултета примењених уметности у Београду 04.10.2010.

pdf

Међународна сарадња

Формулари сагласности одсека и предметних наставника – Еразмус (Erasmus), Цепус (Ceepus) и Билатерални програм мобилности студената

pdf

Правилник о међународној мобилности наставног и ненаставног особља и студената Факултета примењених уметности у Београду 09.09.2019.

pdf

Финансије

Одлука Савета о трошковима пријемног испита за школску 2024/2025

pdf

Одлука о висини школарине за школску 2024/2025. годину

pdf

Одлука Савета о висини школарине за студенте уписане до 10.09.2005

pdf

Правилник о расподели средстава за научноистраживачки рад на ФПУ (27.12.2023)

pdf

Одлука о утврђивању трошкова полагања испита за упис у прву годину студија на Факултету примењених уметности у школској 2023/2024 години

pdf

Одлука о изменама и допунама правилника о трошковима студија Факултета примењених уметности 27.03.2023.

pdf

Одлука о висини накнада за услуге Факултета примењених уметности 13.03.2023.

pdf

Одлука о висини школарине за школску 2022/2023. годину 20.04.2022

pdf

Правилник о буџетском рачуноводству 09.04.2021.

pdf

Правилник набавкама Факултета примењених уметности у Београду (планирању набавки, спровођења поступака и праћењу извршења уговора о набавкама) 27.11.2020.

pdf

Правилник о измена и допунама Правилника о трошковима студија Факултета примењених уметности у Београду 28.10.2020.

pdf

Одлука о измени и допуни Одлуке о висини накнада које пружа Факултет примењених уметности у Београду 24.12.2019.

pdf

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода и примања Факултета примењених уметности у Београду 01.10.2019.

pdf

Измена и допуна Одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет примењених уметности у Београду 22.01.2018.

pdf

Измена Одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет примењених уметности у Београду 17.12.2015.

pdf

Измена правилника о трошковима студија Факултета примењених уметности у Београду 17.12.2015.

pdf

Измена и допуна одлуке о висини накнада за услуге које пружа Факултет примењених уметности у Београду 28.01.2014.

pdf

Одлука о висини накнада за услуге које пружа Факултет примењених уметности у Београду 17.12.2013.

pdf

Правилник о трошковима студија Факултета примењених уметности у Београду 16.11.2011.

pdf

Избори у звања наставника и сарадника

Правилник о извођењу приступног предавања

pdf

Одлука о измени Правилника о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду, 16.09.2021.

pdf

Одлукa о измени и допуни Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу ументости, у пољу друштвено-хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Одлука о промени назива уже уметничке области 05.03.2021.

pdf

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу Уметности, у пољу Друштвено-хуманистичких и пољу Техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, 01.03.2018.

pdf

Одлука о измени и допуни Правилника о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду 10.02.2021.

pdf

Правилник о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду 14.12.2020.

pdf

Измене и допуне минималних услова за избор наставника и сарадника Факултета примењених уметности у Београду 16.11.2017.

pdf

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду 29.12.2016.

pdf

Образац 3, извештај комисије

pdf

Образац 2 за попуњавање на рачунару

pdf

Измене и допуне минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду 27.09.2016.

pdf

Минимални услови за избор наставника и сарадника ликовне и примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације 15.03.2016.

pdf

Пријава кандидата за конкурс

pdf

Организација рада и систематизација радних места

Измена правилника о раду 5.04.2024. године

pdf

Пословник о раду Етичке комисије ФПУ 03-284 од 08.02.2024. године

pdf

Измена систематизације Факултета од 17.11.2023

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, септембар 2023.

pdf

Решење о давању сагласности о организацији и систематизацији послова Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду

pdf

Правилник о употреби службених мобилних телефона 09.04.2021.

pdf

Измена и допуна Правилника о организацији рада и систематизацији послова 13.11.2018.

pdf

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији рада и систематизацији послова на Факултету примењених уметности у Београду 11.03.2021.

pdf

Правилник о управљању сукобом интереса на Факулетету примењених уметности у Београду 10.02.2021.

pdf

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid-19 06.08.2020.

pdf

Измене и допуне Правилник о раду Факултета примењених уметности у Београду 25.02.2019.

pdf

Одлука о задужењу запосленог лица за контролу забране пушења у простору Факултета примењених уметности у Београду у коме је пушење забрањено 12.02.2019.

pdf

Правилник о ближим критеријумима за продужење радног односа и закључење уговора о раду наставника Факултета примењених уметности у Београду након 65. године живота 18.01.2019.

pdf

Сагласност на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији рада и систематизацији послова 18.12.2018.

pdf

Закључак о измени Правилника о организацији рада и систематизацији послова 10.08.2018.

pdf

Измене Правилника о организацији рада и систематизацији послова 10.08.2018.

pdf

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији рада и систематизацији послова Факултета примењених уметности у Београду 18.07.2018.

pdf

Правилник о организацији рада и систематизацији послова на Факултету примењених уметности у Београду 02.04.2018.

pdf

Измене и допуне Правилник о раду Факултета примењених уметности у Београду 04.10.2017.

pdf

Правилник о раду Факултета примењених уметности у Београду 11.05.2015.

pdf

Одлука о распореду радног времена запослених на Факултету примењених уметности у Београду 12.12.2014.

pdf

Библиотека

Правилник о издавачкој делатности Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Правилник о раду библиотеке Факултета примењених уметности у Београду 30.10.2020.

pdf

Поступак унутрашњег узбуњивања

Одлука о лицу овлашћеном за питања унутрашњег узбуњивања 08.06.2021.

pdf

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету примењених уметности у Београду 01.12.2015.

pdf

Записник о усмено достављеној информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем

pdf

Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем

pdf

Одлука о лицу овлашћеном за питања унутрашњег узбуњивања 27.11.2015.

pdf

Заштита од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности

Заштита од злостављања

Лица задужена за контролу забране пушења у простору факултета

Извештај о повреди забране пушења

pdf

Одлука о измени одлуке о одређивању лица задужених за контролу забране пушења у простору Факултета примењених уметности

pdf

Одлука о одређивању лица задужених за контролу забране пушења у простору Факултета примењених уметности

pdf

Документа Универзитета уметности у Београду

Одлука о именовању лица за помоћ и подршку

pdf

Правна акта Универзитета уметности у Београду

Кодекс понашања и одевања Универзитета уметности 01.04.2014.

pdf

Кодекс професионалне етике и правила понашања на Универзитету уметности у Београду 10.01.2020.

pdf

Кодекс о академском интегритету на Универзитету уметности у Београду 10.01.2020.

pdf

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета на Универзиту уметности у Београду за период 2019–2022 14.10.2019.

pdf

Стратегија обезбеђења квалитета 21.03.2018.

pdf

Стратегија интернационализације Универзитета уметности у Београду 2018–2025 31.01.2018.

pdf

Архива докумената

Листа ментора на докторским академским уметничким студијама 28.02.2024

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, мај 2023.

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, април 2023.

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, март 2023.

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, јануар 2023.

pdf

Листа ментора на докторским академским уметничким студијама 13.09.2022.

pdf

Одлука о листи ментора

pdf

Одлука о проширивању листе ментора за др ум. Ану Продановић

pdf

Одлука о проширивању листе ментора за ванр. проф. др ум. Марка Луковића

pdf

Одлука о проширивању листе ментора за ванр. проф. др ум. Златка Цветковића

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, јун 2022.

pdf

Одлука о измени и допуни Правилника о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 15.05.2021

pdf

Број запослених и радно ангажованих лица, јануар 2022.

pdf

Програм пријемног испита за упис на мастер академске студије Факултета примењених уметности у Београду, 31.12.2021.

pdf

Програм задатака на испиту за проверу склоности и способност за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, 31.12.2021.

pdf

Одлука о изменама и допунама Правилника о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду 15.04.2021.

pdf

Одлука о измени и допуни Правилника о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 15.04.2021.

pdf

Измене и допуне Правилника о докторским академским студијама Факултета примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Статут Универзитета уметности у Београду (пречишћен текст) 01.02.2021.

pdf

Правилник о докторским академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 14.12.2020.

pdf

Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 14.05.2019.

pdf

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду 26.02.2019.

pdf

Одлука о висини школарине за школску 2018/2019. годину 06.03.2018.

pdf

Правилник о измени и допуни Правилника о избору у звање наставника и сарадника Факултета примењених уметности у Београду 01.03.2018.

pdf

Правилник о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду 29. 12. 2016.

pdf

Правилник о приступном предавању 16.11.2016.

pdf

Измене и допуне Правилника о полагању Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду 09.04.2015.

pdf

Правилник о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија Факултета примењених уметности у Београду 29.05.2012.

pdf

Одлука и Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Факултета примењених уметности у Београду 27.02.2009.

pdf
back to top