Текстил

ST02

Шеф одсека: др ум Златко Цветковић, ванредни професор

др ум. Леонора Векић, ванредни професор
др ум. Драган Здравковић, ванредни професор
др ум. Златко Цветковић, ванредни професор
Маја Гецић, доцент
Марија Лабудовић Пантелић, доцент
др ум Раде Пејовић, доцент
Снежана Познановић, виши стручни сарадник
Арпад Пулаи, виши уметнички сарадник

Контакт: tekstil@fpu.bg.ac.rs

Кратка историја одсека

Одсек текстила настаје истовремено са оснивањем Академије за примењене уметности 1948. године. У формирању бројних генерација студената који су завршили студије на одсеку учествовао је велики број еминентни професори и ствараоци на пољу текстила.

Основни концепт Одсека заснован првенствено на ткању и неговању нашег традиционалног текстилног наслеђа, поставила је први наставник Одсека, висококвалификовани стручни сарадник за преплетаје, Ива Врињанин (1948 – 1968). Доласком академског сликара проф. Драгутина Митриновића (1955 – 1971) са искуствима из Високе школе за примењене уметности у Кракову, програмски садржаји у настави Уникатног текстила обогаћују се изучавањем таписерије.

Професорка Невенка Петровић (1956 – 1988) из прве генерације дипломираних студената Академије, почиње наставну каријеру као асистент. Њеним доласком остварује се значајан помак у развоју наставе из области штампаног и тканог текстила, успоставља континуирана сарадња са текстилном индустријом и афирмација дизајна текстила у нашој средини. Професор Бранислав Суботић академски сликар (1972 – 1992), као стваралачка личност са великим педагошким и стручним искуством, предводи рад на унапређењу, организацији и развоју наставе Одсека. Године 1973. Академија прераста у Факултет примењених уметности, назив одсека се мења у Катедра текстил, дефинише се и уобличава нови концепт наставе, циљеви и садржаји студијског програма. Уз професорку Нинелу Пејовић (1972 – 1988) афирмисану уметницу и педагога у области текстила уобличава се препознатљиви наставни програм који је изнедрио велики број стваралаца у области уметности и дизајна текстила. Успостављањем магистарских студија (1973), развој ликовне и дизајнерске праксе прате теоријска и историјска истраживања у светлу текстила.

Развоју наставе и програма допринели су професори Цртања и сликања Живојин Ковачевић, Борислав Ракић и Селена Вицковић. Стручна знања из технологије текстила пружали су инг. Љ. Црвљанин, др Д. Ђокић, инг. С. Вукосављевић, инг. П. Поповић, инг. Р. Рошчић, инг. Д. Бишевац, инг. Ж. Андрић и проф. др. Миланка Николић. Драгоцена искуства и стручну помоћ помогли су сарадници Дојна Станчу, Лутвија Марић, Ружа Златановић и учитељи практичне наставе Станислав Милојевић и ткаља Зорка Тодоровић.

Године 1987. Катедра мења име у Одсек дизајн текстила. Нова генерација педагога на Одсеку делује доласком мр Весне Мујиџић Јанковић (1981 – 1994) за асистента на предмету Обликовање тканог текстила и мр Јадранке Симоновић (1987 – 2019) на предмету Таписерија. Учешћем мр Иване Вељовић (1989) на предмету Обликовање штампаног текстила, др Оливере Нинчић (1995 – 2021) на предметима Основе обликовање текстила и Старе текстилне технике и мр Гордане Ћирић Крстић (1998 – 2014) на предмету Обликовање тканог текстила уобличава се нова организација и концепт програма. Допринос настави дали су др ум Бранка Кузмановић (Цртање и Сликање), др инг Тања Тадић, виши стр. сарадник инг Весна Васић и штампарски радник Мишко Ељшан Трнинић. Увођење нових садржаја, развој критичке мисли, повећање капацитета технолошких и теоријских истраживања представљају окосницу њиховог педагошког рада и утицаја на развој текстила као уметности и дизајна.

Данас програм студија на Одсеку текстил обухвата комплексан и систематичан садржај који има за циљ да студенти овладају свим потребним ликовно-естетским, техничким и технолошким елементима за самосталан рад у пољу дизајна и уметности текстила. Наставни процес се реализује у атељеима, пројектантским салама и радионицама одсека – радионици за штампање текстила, лабораторији за бојење, радионици за ткање и плетење, радионици за таписерију и кабинету за текстилне технике уз подршку нових технологија и савладавање специјализованих компјутерских програма. Редовну наставу прате предавања гостујућих стручњака, уметника и експерата из области, организовање радионица, конкурса и изложби. Негује се сарадња са индустријом, фирмама и институцијама у виду праксе, стипендија, реализације студенских задатака и пројеката. Дипломирани студенти Одсека текстил остварили су значајне резултате у земљи и иностранству. Докторске студије омогућавају потпуну афирмацију теоријске мисли и развој специфичних креативних решења у свим областима текстила.

Данас на Одсеку текстил на свим нивоима, од основних до докторских, студија наставу реализују: ред. проф. мр Ивана Вељовић (Обликовање штампаног текстила) ванр. проф. мр Леонора Векић (Таписерија), ванр. проф. мр Златко Цветковић (Обликовање тканог и плетеног текстила), доцент Маја Гецић (Обликовање текстила), доцент Марија Лабудовић (Текстилне технике), ванр. проф. др ум. Драган Здравковић (Цртање и Сликање), професори одсека Текстилно инжењерство са Технолошко-металуршког факултета, уметнички сарадник Арпад Пулаи, виши стр. сарадник мр инг Снежана Познановић и стручно технички сарадник Мирослав Миленковић.

back to top