Дигитални графички медији

DGM Gif boja1 2

У оквиру студијског програма Визуелне комуникације, на основним и мастер студијама, с радом je започео и нови модул Дигитални графички медији. Овај модул као главне исходе студентима нуди знања из области писма, типографије, папирног инжењеринга и дизајна аналогних и дигиталних публикација те веб дизајна. Такође, студенти су у могућности да од великог броја изборних предмета одаберу оне из области Графичког дизајна, Фотографије, Анимације и Графике и књиге, али и са других модула на Факултету.

Модул Дигитални графички медији сваке године уписује 5 (3 буџет + 2 самофинансирање) студената на основне академске студије и 5 (2 буџет + 3 самофинансирање) студената на мастер академске студије. У оквиру докторских студија и заједничког студијског програма Примењена уметност и дизајн, студенти овог модула могу да наставе префесионални развој кроз различите специфичне предмете и на крају докторски уметнички пројекат.

Инстаграм страница модула: линк

 

 

Основне академске студије на ДГМ

 • Опис модула Дигитални графички медији

  На модулу Дигитални графички медији води се рачуна о свим аспектима образовања, како би студенти добили шире професионално образовање са капацитетом развијања креативног мишљења (анализе, синтезе и предвиђања решења и последица). Учимо их да овладају методима, поступцима и процесима истраживања уз развој критичког и самокритичког мишљења и приступа. Омогућавамо им примену знања у пракси, развој комуникационих способности и спретности, као и сарадњу с непосредним друштвеним али и ширим међународним окружењем. Учимо их о важности професионалне етичности.
  Велику важност дали смо формирању структуре и њеном гранању у неколико логичних праваца. Поред јаке основе обавезних предмета, студентима је омогућена веома велика изборност, која им омогућава развој уско стручних интересовања и прављења сопственог професионалног пута. У том смислу студентима модула Дигитални графички медији омогућено је темељно познавање и разумевање дисциплине визуелних комуникација и свих припадајућих подобласти (графичког дизајна, дигиталних графичких медија, дизајна типографског писма, анимације, креативне фотографије, студијске и документарне фотографије, дизајна публикација, илустрације и графике) на уско стручном пољу. Завршетком програма специјализовани су за: посебне и уско стручне проблематике и њихово креативно, логичко и визуелно разрешавање; решавање конкретних проблема уз употребу метода и поступака релевантних за област визуелних комуникација; повезивање основних знања из различитих области и њихову примену; праћење и примену новина у струци из свих занимања у области визуелних комуникација; развој вештина и спретности у употреби знања у  подручју визуелних комуникација и свих припадајућих подобласти; развој иновативних приступа и креативно мишљење, подстакнути процесима креирања фундуса идеја у решавању професионалних проблема; употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из подручја визуелних комуникација.
  Овде смо набројали само неке од компетенција које дипломирани студент или студенткиња има након завршетка основних студија на модулу Дигитални графички медији:

  – уме да идејно осмисли, обликује и пројектује типографско писмо за штампу и веб;
  – уме да примени пројектовано писмо у веб страницама и апликацијама;
  – уме да идејно осмисли, обликује и изведе композиције класичне, савремене и експерименталне калиграфије у аналогном и дигиталном формату;
  – уме да идејно осмисли, представи, пласира и објави свој рад на интернету;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује и реализује штампану публикацију;
  – уме да идејно осмисли и  графички обликује и кодира веб страницу;
  – уме идејно да осмисли и графички обликује каталоге и брошуре за уметничке и комерцијалне пројекте, да их припреми за штампу и прати њихову реализацију;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује новине и часопис, да их припреми за штампу и прати њихову реализацију;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује и финализује штампану публикацију;
  – уме да ликовно-графички обликује књигу према њеном садржају и намени;
  – уме да примени знања и вештине из области ликовно-графичког обликовања за потребе издавачких делатности;
  – стекао је стручна и уметничка знања неопходна за пројектовање и обликовање уметничких и комерцијалних издања и уме да прати процес њихове реализације;
  – уме да обликује илустровано издање примењујући стечена знања и вештине из области уметничке графике и типографског обликовања;
  – уме да оствари хармоничан однос између слике и текста за потребе обликовања уметничких и комерцијалних издања;
  – овладао је графичким и уметничким поступцима у области књижне графике;
  – уме да пројектује и реализује издање примењујући знања и вештине у области традиционалних и савремених техника штампе;
  – уме да идејно осмисли и пројектује оптичке илузије;
  – коришћењем одговарајуће перспективне методе уме да оствари визуелни ефекат у области визуелних комуникација;
  – уме да примени научене методе представљања геометријских и слободних форми у сврху реализације пројекта;
  – уме да примени апстрактни геометријски начин мишљења у креативном истраживању.

  Важан аспект развоја представља и стални подстицај студента на мобилност односно учествовање у програмима међународне размене. Факултет реализује мобилности кроз Еразмус и Цепус програме. Једна од активности које су саставни део наставе јесте довођење стручњака из праксе из земље и иностранства који студентима преносе практична знања и искуства из праксе.

 • Структура ОАС програма модула Дигитални графички медији

 • Курикулуми предмета на првој години ОАС модула Дигитални графички медији

 • Пријемни испит за ОАС на ДГМ

  Пријемни испит на модулу Дигитални графички медији траје 4 дана.

  Први и други дан испита (20 бодова)
  Цртање
  Формат: 70 × 100 цм (натрон папир)
  Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел
  Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп

  Трећи дан испита (20 бодова)
  Задатак из струке
  Графичко-типографска композиција
  Компоновање текста и слике (илустрације, фотографије) на задату тему
  Формат: 35 × 50 цм (хамер)
  Техника: темпера, туш, колаж
  Понети: оловку, гумицу, маказе, лепак за папир, црну темперу или туш, четкице, црни фломастер или маркер, пера за цртање

  Четврти дан испита
  Задатак из струке
  1. део (20 бодова)
  Типографска слагалица
  Израда стилизованих композиција помоћу типографских знакова
  Формат: А4 (паус папир)
  Техника: фломастер
  Понети: оловку, гумицу, црни фломастер

  2. део (20 бодова)
  Геометријска форма
  Геометријска стилизација на задату тему
  Формат: 35 × 50 цм или A3 (хамер)
  Техника: по избору
  Понети: сликарски и графички материјал и прибор (граф. оловка, гумица, комплет троуглова, шестар, оловке у боји, маркери, суви пастел, темпере, акварел и слично)
  Разговор са кандидатима који подразумева образложење задатака из струке.

  Напомена: Факултет обезбеђује папир и материјал за колаж

back to top