Основне академске студије

37 foto studio

Визуелне комуникације

 • Опис студијског програма

  Студијски програм Визуелне комуникације је у процесу акредитације и очекује се да почне са уписом прве генерације школскe 2022/23. године. Идеја за формирање овог студијског програма проистекла је из потребе да се све графичке дисциплине окупе у једну целину, а у циљу образовања студената за професије препознатљиве на тржишту рада, усклађене са Националним оквиром квалификација и Међународним стандардом класификација образовања. У контексту латералног ширења дисциплина везаних за визуелне комуникације, постаје неопходно да сродни предмети буду груписани кроз функционалан избор заједничких основа, као и кроз могућност флексибилније изборности предмета како би се поставилe здраве основе за развој нових дисциплина у будућности.

  Назив за студијски програм Визуелне комуникације осмишљен је са идејом да окупи сва знања и вештине која подразумевају образовање студента у ужим областима које обухватају модули Анимација, Графички дизајн, Графика и књига, Дигитални графички медији и Фотографија. Визуелна комуникација подразумева визуелно преношење идеја и информација кроз све врсте графичких медија, на функционалан начин. То је интердисциплинарно академско поље које првенствено користи слику или графички приказ као изражајно средство у уметничке или комерцијалне сврхе. Поље визуелних комуникација је широког спектра и обично подразумева типографију, цртеж, графику, илустрацију, графички дизајн, рекламу, анимацију, фотографију, дизајн публикација, комерцијална и уметничка издања, али и све што се примењује у све присутнијим електронским медијима. Управо зато ово поље, широко постављено, захтева прецизно дефинисан систем заједничких основа и могућности за лаку и логичну изборност.

  Веома често се под визуелним комуникацијама подразумева графички дизајн, који заправо тако бива схваћен због различитости дисциплина у којима је примењен, фокусиран на стварање „графике” за рекламну кампању, веб или штампу. Стручњаци који делују у пољу визуелних комуникација имају изграђене вештине које покривају све од фотографије до анимације, користећи се графичким елементима и примењујући графичка правила.

  Настава на овом студијском програму реализује се у два степена студија: основним (240 ЕСПБ) и мастер академским студијама (60 ЕСПБ), и има јасно дефинисане исходе процеса учења на оба степена. Своје крајње исходиште, у образовном  и истраживачком смислу, проналази у заједничком студијском програму трећег степена, Примењене уметности и дизајн (180 ЕСПБ).

  Услови за упис на основне академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Испита за проверу склоности и способности. Сви каднидати који положе Испит за проверу склоности и способности рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације обезбеђује теоријска, практична и стручна знања и вештине, са циљем да се развију интелектуалне способности, креативни и естетски сензибилитети и способност визуелне перцепције и експресије, како би студент биo способaн да их примени у сопственој професионалној пракси или током даљег образовања и усавршавања. Овим програмом студент је упућен да у даљем раду размењује идеје и информације и да буде одговоран у личном или тимском раду. Основна тежња је подстицање иновативних приступа, у сврху константног развоја и унапређења професије, са акцентом на примени естетских начела, чиме се активно делује на друштво у целини.

  Основне академске студије на овом студијском програму трају 4 године (8 семестара) односно 240 ЕСПБ. Након положених свих испита студенти стичу диплому са називом Дипломирани примењени уметник, а у додатку дипломе дефинисано је уже опредељење кроз назив и опис модула.

  Дипломирани примењени уметник студијског програма Визуелне комуникације је оспособљен за професионални рад у свим областима графичких делатности. У зависности од завршеног модула специјализован је за уже дефинисане професије и специфична занимања.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут: анимирања фигура и позадине, цртач сториборда, концепт и карактер дизајнер за филмску, ТВ и продукцију видео игара, осмишљавање и режија кратке анимиране форме, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут студија за анимацију, маркетиншких агенција, гејминг индустрије, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

 • Модул Графички дизајн

  Студенти добијају широк спектар знања из области тржишних комуникација, бренд дизајна, амбалаже, визуелног идентитета, уметничке дирекције, визуелних интервенција, обележавања у ентеријеру и екстеријеру као и знања из подручја графичких комуникација. Студент графичког дизајна развија утилитарни, стратешки и концептуални приступ савременом дизајну.

  Структура студијског програма

   

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао квалификације за рад на пословима који омогућавају свршеном студенту самосталан и тимски професионални рад у широком пољу деловања на пословима у издаваштву (уметничка и комерцијална издања), у самосталној уметничкој пракси путем графичко-уметничког стваралаштва и излагачке делатности, у привредним и пословним установама, као и у институцијама културе и медијима, у маркетиншким, промотивним и др. агенцијама и свуда где постоји потреба за примењеном графиком и књигом (графичка опрема књига и других публикација, типографија, илустрација, графика, итд.).

  Структура студијског програма

   

 • Модул Дигитални графички медији

  Студент је оспособљен за послове у сфери дигиталног графичког обликовања попут: дизајнера типографског писма, дизајнера свих врста публикација (како штампаних тако и дигиталних) и дизајнера веб страница, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут издавачких кућа, маркетиншких агенција, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове у сфери фотографије попут: документарне фотографије, студијске фотографије и креативне фотографије, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут издавачких кућа, маркетиншких агенција, фото-студијима, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

   

Дизајн

back to top