Основне академске студије

37 foto studio

Визуелне комуникације

 • Опис студијског програма

  Идеја за формирање Студијског програма Визуелне комуникације проистекла је из потребе да се све графичке дисциплине окупе у једну целину, а у циљу образовања студената за професије препознатљиве на тржишту рада, усклађене са Националним оквиром квалификација и Међународним стандардом класификација образовања. У контексту латералног ширења дисциплина везаних за визуелне комуникације, постаје неопходно да сродни предмети буду груписани кроз функционалан избор заједничких основа, као и кроз могућност флексибилније изборности предмета како би се поставилe здраве основе за развој нових дисциплина у будућности.

  Назив за студијски програм Визуелне комуникације осмишљен је са идејом да окупи сва знања и вештине која подразумевају образовање студента у ужим областима које обухватају модули Анимација, Графички дизајн, Графика и књига, Дигитални графички медији и Фотографија. Визуелна комуникација подразумева визуелно преношење идеја и информација кроз све врсте графичких медија, на функционалан начин. То је интердисциплинарно академско поље које првенствено користи слику или графички приказ као изражајно средство у уметничке или комерцијалне сврхе. Поље визуелних комуникација је широког спектра и обично подразумева типографију, цртеж, графику, илустрацију, графички дизајн, рекламу, анимацију, фотографију, дизајн публикација, комерцијална и уметничка издања, али и све што се примењује у све присутнијим електронским медијима. Управо зато ово поље, широко постављено, захтева прецизно дефинисан систем заједничких основа и могућности за лаку и логичну изборност.

  Веома често се под визуелним комуникацијама подразумева графички дизајн, који заправо тако бива схваћен због различитости дисциплина у којима је примењен, фокусиран на стварање „графике” за рекламну кампању, веб или штампу. Стручњаци који делују у пољу визуелних комуникација имају изграђене вештине које покривају све од фотографије до анимације, користећи се графичким елементима и примењујући графичка правила.

  Настава на овом студијском програму реализује се у два степена студија: основним (240 ЕСПБ) и мастер академским студијама (60 ЕСПБ), и има јасно дефинисане исходе процеса учења на оба степена. Своје крајње исходиште, у образовном  и истраживачком смислу, проналази у заједничком студијском програму трећег степена, Примењене уметности и дизајн (180 ЕСПБ).

  Услови за упис на основне академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Испита за проверу склоности и способности. Сви каднидати који положе Испит за проверу склоности и способности рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације обезбеђује теоријска, практична и стручна знања и вештине, са циљем да се развију интелектуалне способности, креативни и естетски сензибилитети и способност визуелне перцепције и експресије, како би студент биo способaн да их примени у сопственој професионалној пракси или током даљег образовања и усавршавања. Овим програмом студент је упућен да у даљем раду размењује идеје и информације и да буде одговоран у личном или тимском раду. Основна тежња је подстицање иновативних приступа, у сврху константног развоја и унапређења професије, са акцентом на примени естетских начела, чиме се активно делује на друштво у целини.

  Основне академске студије на овом студијском програму трају 4 године (8 семестара) односно 240 ЕСПБ. Након положених свих испита студенти стичу диплому са називом Дипломирани примењени уметник, а у додатку дипломе дефинисано је уже опредељење кроз назив и опис модула.

  Дипломирани примењени уметник студијског програма Визуелне комуникације је оспособљен за професионални рад у свим областима графичких делатности. У зависности од завршеног модула специјализован је за уже дефинисане професије и специфична занимања.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут: анимирања фигура и позадине, цртач сториборда, концепт и карактер дизајнер за филмску, ТВ и продукцију видео игара, осмишљавање и режија кратке анимиране форме, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут студија за анимацију, маркетиншких агенција, гејминг индустрије, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Графички дизајн

  Студенти добијају широк спектар знања из области тржишних комуникација, бренд дизајна, амбалаже, визуелног идентитета, уметничке дирекције, визуелних интервенција, обележавања у ентеријеру и екстеријеру као и знања из подручја графичких комуникација. Студент графичког дизајна развија утилитарни, стратешки и концептуални приступ савременом дизајну.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао квалификације за рад на пословима који омогућавају свршеном студенту самосталан и тимски професионални рад у широком пољу деловања на пословима у издаваштву (уметничка и комерцијална издања), у самосталној уметничкој пракси путем графичко-уметничког стваралаштва и излагачке делатности, у привредним и пословним установама, као и у институцијама културе и медијима, у маркетиншким, промотивним и др. агенцијама и свуда где постоји потреба за примењеном графиком и књигом (графичка опрема књига и других публикација, типографија, илустрација, графика, итд.).

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Дигитални графички медији

  На модулу Дигитални графички медији води се рачуна о свим аспектима образовања, како би студенти добили шире професионално образовање са капацитетом развијања креативног мишљења (анализе, синтезе и предвиђања решења и последица). Учимо их да овладају методима, поступцима и процесима истраживања уз развој критичког и самокритичког мишљења и приступа. Омогућавамо им примену знања у пракси, развој комуникационих способности и спретности, као и сарадњу с непосредним друштвеним али и ширим међународним окружењем. Учимо их о важности професионалне етичности.
  Велику важност дали смо формирању структуре и њеном гранању у неколико логичних праваца. Поред јаке основе обавезних предмета, студентима је омогућена веома велика изборност, која им омогућава развој уско стручних интересовања и прављења сопственог професионалног пута. У том смислу студентима модула Дигитални графички медији омогућено је темељно познавање и разумевање дисциплине визуелних комуникација и свих припадајућих подобласти (графичког дизајна, дигиталних графичких медија, дизајна типографског писма, анимације, креативне фотографије, студијске и документарне фотографије, дизајна публикација, илустрације и графике) на уско стручном пољу. Завршетком програма специјализовани су за: посебне и уско стручне проблематике и њихово креативно, логичко и визуелно разрешавање; решавање конкретних проблема уз употребу метода и поступака релевантних за област визуелних комуникација; повезивање основних знања из различитих области и њихову примену; праћење и примену новина у струци из свих занимања у области визуелних комуникација; развој вештина и спретности у употреби знања у  подручју визуелних комуникација и свих припадајућих подобласти; развој иновативних приступа и креативно мишљење, подстакнути процесима креирања фундуса идеја у решавању професионалних проблема; употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из подручја визуелних комуникација.
  Овде смо набројали само неке од компетенција које дипломирани студент или студенткиња има након завршетка основних студија на модулу Дигитални графички медији:

  – уме да идејно осмисли, обликује и пројектује типографско писмо за штампу и веб;
  – уме да примени пројектовано писмо у веб страницама и апликацијама;
  – уме да идејно осмисли, обликује и изведе композиције класичне, савремене и експерименталне калиграфије у аналогном и дигиталном формату;
  – уме да идејно осмисли, представи, пласира и објави свој рад на интернету;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује и реализује штампану публикацију;
  – уме да идејно осмисли и  графички обликује и кодира веб страницу;
  – уме идејно да осмисли и графички обликује каталоге и брошуре за уметничке и комерцијалне пројекте, да их припреми за штампу и прати њихову реализацију;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује новине и часопис, да их припреми за штампу и прати њихову реализацију;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује и финализује штампану публикацију;
  – уме да ликовно-графички обликује књигу према њеном садржају и намени;
  – уме да примени знања и вештине из области ликовно-графичког обликовања за потребе издавачких делатности;
  – стекао је стручна и уметничка знања неопходна за пројектовање и обликовање уметничких и комерцијалних издања и уме да прати процес њихове реализације;
  – уме да обликује илустровано издање примењујући стечена знања и вештине из области уметничке графике и типографског обликовања;
  – уме да оствари хармоничан однос између слике и текста за потребе обликовања уметничких и комерцијалних издања;
  – овладао је графичким и уметничким поступцима у области књижне графике;
  – уме да пројектује и реализује издање примењујући знања и вештине у области традиционалних и савремених техника штампе;
  – уме да идејно осмисли и пројектује оптичке илузије;
  – коришћењем одговарајуће перспективне методе уме да оствари визуелни ефекат у области визуелних комуникација;
  – уме да примени научене методе представљања геометријских и слободних форми у сврху реализације пројекта;
  – уме да примени апстрактни геометријски начин мишљења у креативном истраживању.

  Важан аспект развоја представља и стални подстицај студента на мобилност односно учествовање у програмима међународне размене. Факултет реализује мобилности кроз Еразмус и Цепус програме. Једна од активности које су саставни део наставе јесте довођење стручњака из праксе из земље и иностранства који студентима преносе практична знања и искуства из праксе.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове у сфери фотографије попут: документарне фотографије, студијске фотографије и креативне фотографије, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут издавачких кућа, маркетиншких агенција, фото-студијима, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предметa

   

Дизајн

back to top