Студијски програм Дизајн

11a Milena Stanimirovic scaled

Студијски програми Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС, Факултета примењених уметности у Београду, припадају образовно-уметничком пољу Уметност, области Примењене уметности и дизајн. Настава на овим програмима се одвија на два степена студија, основним академским студијама и мастер академским студијама. Област дизајн је са својим уже уметничким, научним и стручним областима део курикулума студијског програма Примењене уметности и дизајн на трећем степену студија, докторским студијама уметности.

Студијски програми дизајна се и на основним и на мастер академским студијама реализују кроз три усмерења – модула, који обликују будуће дипломиране односно мастер дизајнере за рад у оквиру истоимених уже уметничких области:

 • Индустријски дизајн
 • Текстил
 • Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Савладавањем студијских програма студенти стичу релевантнa напредна знања, овладавају креативним вештинама, развијају неопходне личне особине, интелектуалне способности, креативни и естетски сензибилитет, визуелну перцепцију и експресију, како би били припремљени за рад у одабраној професији или дисциплини као и за даљи лични и професионални развој и усавршавање или даље школовање. Стечене компетенције студената су у складу са постављеним циљевима и исходима процеса учења студијских програма Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС и усклађене су са компетенцијама које се стичу на најбољим високошколским установама у Европи у свету.

Један од додатних циљева студијских програма је могућност укључивања у европски високошколски образовни оквир и подстицање међуинституционалне сарадње и мобилности у области дизајна, тј. професионално усавршавање конкурисањем за стипендије, програме за размену или друге активности и послове.

Студије на основним академским студијама, на студијском програму Дизајн-ОАС се изводе у току четири школске године, односно осам семестара по 30 ЕСПБ, са свим једносеместралним предметима, а укупан обим студија је 240 ЕСПБ. У оквиру студијског програма предвиђен је велики број изборних предмета из свих уже уметничких и научних области које се изучавају на Факултету али и ван њега. Ово даје студентима различите могућности за упознавање и проширивање уметничких, дизајнерских и научних знања, према личним склоностима а уз заједнички рад са студентима других програма и модула. Студентима је пружена могућност да се по завршетку мастер студија баве педагошким радом уз обавезно савладавање одређене групе изборних предмета (педагошко-психолошко-методичке групе) који се похађају на основним и мастер академским студијама.

Студије на мастер академским студијама, на студијском програму Дизајн-МАС се изводе у току једне школске године, односно два семестра по 30 ЕСПБ, са свим једносеместралним предметима, а укупан обим студија је 60 ЕСПБ. Структура програма је постављена са заједничким обавезним предметом на нивоу свих студијских програма установе, обавезним предметима модула, изборним листама/позицијама са предметима разних области, укључујући и педагошко-психолошко-методичке предмете.

На студијским програмима Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС, уз неговање и развој класичних и савремених вештина које прате техничка и технолошка знања неопходна за дизајнерско-уметнички рад, примењују се савремене методе наставе које укључују јавне презентације и рад у одговарајућим рачунарским програмима, израду модела и пројеката у радионицама и макетарницама, презентације колекција и збирки материјала и каталога у практичној настави, праћење актуелности у струци путем актуелне литературе, часописа и интернета, организовање посета разним привредним субјектима и установама културно-друштвених делатности, промовисање активне континуиране сарадње кроз пројекте и/или студентске конкурсе, са посебним нагласком на активно излагање и учествовање на најзначајнијим стручним манифестацијама и изложбама. Наставници и сарадници остварују сарадњу са другим универзитетима и факултетима дизајна, уметности и архитектуре и користе у настави позитивна искуства сродних студијских програма, организују предавања гостујућих наставника, успешних алумнија  и учествују у програмима размене.

Студије дизајна, као академска и интелектуална активност, подстичу развој когнитивних способности повезаних с естетиком, моралом и друштвеним контекстом људског искуства. Способност сагледавања света из различитих перспектива драгоцена је животна вештина појединца али је и неодвојива компонента људске природе, a студирање дизајна представља и тежњу ка унапређењу квалитета живота, како личног тако и других људи. Ова основна људска својства испољавају се кроз креирање и стварање артефаката  намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба па до функционалних производа, објеката, система и услуга.

Програми су у складу са циљевима Факултета примењених уметности, формулисани према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси дизајна и одговарају потребама тржишта рада у земљи за високообразованим дизајнерима чије професионално деловање повећава конкурентност у привреди, култури и образовању. Знања и вештине стечене током практичне и теоријске наставе доприносе културном развоју и економској стабилности, како појединца тако и друштва у целини.

 • Завршетком четворогодишњег студијског програма Дизајн-ОАС стиче се стручно звање Дипломирани дизајнер са назнаком ближег усмерења и програма завршеног модула: Индустријски дизајн-ОАС, Текстил-ОАС или Унутрашња архитектура и дизајн намештаја-ОАС.
 • Завршетком једногодишњег студијског програма Дизајн-МАС стиче се академско звање Мастер дизајнер са назнаком ближег усмерења и програма завршеног модула: Индустријски дизајн-МАС, Текстил-МАС или Унутрашња архитектура и дизајн намештаја-МАС.

 

Основне академске студије

Мастер академске студије

 • Опис

 • Модул Индустријски дизајн

 • Модул Текстил

 • Модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

  ПРОГРАМ МОДУЛА УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА-МАС постављен је на добрим основама вишедеценијског развоја ових области дизајна на Факултету примењених уметности. Усклађен je са најсавременијим европским токовима високог образовања и студентима пружа адекватну надградњу знања стечених током претходног циклуса образовања. Програм је усмерен ка развоју иновативног, креативног и критичког размишљања, ка флексибилности  и разноликости који су неопходни за процес разумевања нових концепата у дизајну и уметности, постављање стратегија за развијање и примену нових идеја и учешћа у истраживачким пројектима. При формирању програма се посебно водило рачуна о компатибилности курикулума програма Дизајн-МАС са структуром мастер програма реномираних иностраних школа, између осталог и ради пружања што већих могућности за мобилност. Успешним завршетком својих мастер академских студија мастер дизајнери стичу компетенције које су на нивоу иностраних школа, и имају могућност како за даље школовање тако и за запослење, као и свршени студенти европских високошколских установа.

  Свршени студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја-MAС оспособљен је за: за креативан архитектонско-дизајнерски и уметнички рад, самосталан и/или тимски, у циљу побољшања квалитета животно-радног окружења и опште културе живљења у савременом друштвеном контексту, усмерен ка широком пољу области унутрашње архитектуре, дизајна намештаја, простора и сродних дисциплина; за учешће, самостално и одговорно управљање и реализацију пројеката из ових области дизајна, као и на пројектима који су засновани на иновативном самоиницираном истраживању или на заједничким развојним интердисциплинарним истраживањима.

  Академски назив који се стиче завршетком студија је Мастер дизајнер (Маст. диз.) односно Мастер дизајнер – Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

  Структура програма модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

  КУРИКУЛУМ програма садржи групе обавезних и изборних предмета. Одређени број предмета је заједнички на свим новим програмима мастер студија Факултета: Психологија уметности, Методика ликовног васпитања и образовања 1 и 2, Методичка пракса (ови предмети припадају психолошко-педагошко-методичкој групи предмета), Савремена естетика 1 и 2, Маркетинг и менаџмент у уметности 1 и 2. Студенти који током основних и мастер студија укупно остваре најмање 30 ЕСПБ из психолошко-педагошко-методичких предмета и 6 ЕСПБ бодова из праксе имају могућност  да раде као наставници у средњим школама, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

  Посебну, најбројнију групу предмета чине предмети из области унутрашње архитектуре,  дизајна намештаја и простора  који савременим курикулумима  унапређују и шире теоријске и креативне сазнајне оквире у комплексној области модула и који утичу на развој личних уметничких, архитектонско-дизајнерских знања и вештина будућих мастер дизајнера.

  Детаљни описи свих предмета:  Курикулуми предмета на првој години

  Изборни студио УАДН представља скуп изборних предмета уже уметничке области на којима се кроз тематска предавања и одговарајуће вежбе, практичан рад и истраживања разматра пројектантски процес у оквиру унутрашњe архитектуре и дизајна намештаја. Сви предмети подједнако третирају обе дисциплине и држи их више наставника. Сваке школске године се у оквиру предмета Изборног студија УАДН постављају актуелне теме истраживања.

  Више о пројектним задацима/темама на изборним предметима групе Изборни студио УАДН у школској 2023/24. години

  Уз предмете најуже струке, позициониране у оквиру Изборног студија УАДН у првом семестру су и два главна предмета којима студенти проширују своја архитектонско-дизајнерска знања неопходна за рад у струци: Урбане праксе и Типологија и развој регионалне архитектуре.

  У другом семестру студија предмети уже струке су обавезни предмети Савремене праксе (УАДН) и Мастер рад  (Мастер рад – Дизајн, СИР и Мастер рад – Дизајн, израда и одбрана), као и изборни предмет Експеримент (УАДН).

back to top