Студијски програм Дизајн

11a Milena Stanimirovic scaled

Студијски програми Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС, Факултета примењених уметности у Београду, припадају образовно-уметничком пољу Уметност, области Примењене уметности и дизајн. Настава на овим програмима се одвија на два степена студија, основним академским студијама и мастер академским студијама. Област дизајн је са својим уже уметничким, научним и стручним областима део курикулума студијског програма Примењене уметности и дизајн на трећем степену студија, докторским студијама уметности.

Студијски програми дизајна се и на основним и на мастер академским студијама реализују кроз три усмерења – модула, који обликују будуће дипломиране односно мастер дизајнере за рад у оквиру истоимених уже уметничких области:

  • Индустријски дизајн
  • Текстил
  • Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Савладавањем студијских програма студенти стичу релевантнa напредна знања, овладавају креативним вештинама, развијају неопходне личне особине, интелектуалне способности, креативни и естетски сензибилитет, визуелну перцепцију и експресију, како би били припремљени за рад у одабраној професији или дисциплини као и за даљи лични и професионални развој и усавршавање или даље школовање. Стечене компетенције студената су у складу са постављеним циљевима и исходима процеса учења студијских програма Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС и усклађене су са компетенцијама које се стичу на најбољим високошколским установама у Европи у свету.

Један од додатних циљева студијских програма је могућност укључивања у европски високошколски образовни оквир и подстицање међуинституционалне сарадње и мобилности у области дизајна, тј. професионално усавршавање конкурисањем за стипендије, програме за размену или друге активности и послове.

Студије на основним академским студијама, на студијском програму Дизајн-ОАС се изводе у току четири школске године, односно осам семестара по 30 ЕСПБ, са свим једносеместралним предметима, а укупан обим студија је 240 ЕСПБ. У оквиру студијског програма предвиђен је велики број изборних предмета из свих уже уметничких и научних области које се изучавају на Факултету али и ван њега. Ово даје студентима различите могућности за упознавање и проширивање уметничких, дизајнерских и научних знања, према личним склоностима а уз заједнички рад са студентима других програма и модула. Студентима је пружена могућност да се по завршетку мастер студија баве педагошким радом уз обавезно савладавање одређене групе изборних предмета (педагошко-психолошко-методичке групе) који се похађају на основним и мастер академским студијама.

Студије на мастер академским студијама, на студијском програму Дизајн-МАС се изводе у току једне школске године, односно два семестра по 30 ЕСПБ, са свим једносеместралним предметима, а укупан обим студија је 60 ЕСПБ. Структура програма је постављена са заједничким обавезним предметом на нивоу свих студијских програма установе, обавезним предметима модула, изборним листама/позицијама са предметима разних области, укључујући и педагошко-психолошко-методичке предмете.

На студијским програмима Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС, уз неговање и развој класичних и савремених вештина које прате техничка и технолошка знања неопходна за дизајнерско-уметнички рад, примењују се савремене методе наставе које укључују јавне презентације и рад у одговарајућим рачунарским програмима, израду модела и пројеката у радионицама и макетарницама, презентације колекција и збирки материјала и каталога у практичној настави, праћење актуелности у струци путем актуелне литературе, часописа и интернета, организовање посета разним привредним субјектима и установама културно-друштвених делатности, промовисање активне континуиране сарадње кроз пројекте и/или студентске конкурсе, са посебним нагласком на активно излагање и учествовање на најзначајнијим стручним манифестацијама и изложбама. Наставници и сарадници остварују сарадњу са другим универзитетима и факултетима дизајна, уметности и архитектуре и користе у настави позитивна искуства сродних студијских програма, организују предавања гостујућих наставника, успешних алумнија  и учествују у програмима размене.

Студије дизајна, као академска и интелектуална активност, подстичу развој когнитивних способности повезаних с естетиком, моралом и друштвеним контекстом људског искуства. Способност сагледавања света из различитих перспектива драгоцена је животна вештина појединца али је и неодвојива компонента људске природе, a студирање дизајна представља и тежњу ка унапређењу квалитета живота, како личног тако и других људи. Ова основна људска својства испољавају се кроз креирање и стварање артефаката  намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба па до функционалних производа, објеката, система и услуга.

Програми су у складу са циљевима Факултета примењених уметности, формулисани према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси дизајна и одговарају потребама тржишта рада у земљи за високообразованим дизајнерима чије професионално деловање повећава конкурентност у привреди, култури и образовању. Знања и вештине стечене током практичне и теоријске наставе доприносе културном развоју и економској стабилности, како појединца тако и друштва у целини.

  • Завршетком четворогодишњег студијског програма Дизајн-ОАС стиче се стручно звање Дипломирани дизајнер са назнаком ближег усмерења и програма завршеног модула: Индустријски дизајн-ОАС, Текстил-ОАС или Унутрашња архитектура и дизајн намештаја-ОАС.
  • Завршетком једногодишњег студијског програма Дизајн-МАС стиче се академско звање Мастер дизајнер са назнаком ближег усмерења и програма завршеног модула: Индустријски дизајн-МАС, Текстил-МАС или Унутрашња архитектура и дизајн намештаја-МАС.

 

Основне академске студије

Мастер академске студије

back to top