Студијски програм Конзервација и рестаурација

Milica Petrovic 4

Циљ студијског програма Конзервација и рестаурација, и на интегрисаним академским студијама и на другом степену студија, је оспособљавање студената за самостално обављање стручно-уметничког и научно-истраживачког рада, усавршавање знања и специјализација у области заштите културног наслеђа, као и за даљи лични и професионални развој, примењујући и интегришући знања стечена кроз наставни процес, личне особине и кључне креативне вештине. Образовање на студијском програму је засновано на највишим етичким стандардима струке, којима је циљ уважавање јединствености културног наслеђа и његовог естетског, уметничког, документарног, амбијенталног, историјског, друштвеног или духовног значаја. Самосталним решавањем практичних проблема велике сложености  поред стечених знања и техничких вештина, развија се самосталност у раду посебно усмерена ка истраживању везаном за избор и примену материјала, метода и  поступака карактеристичних за изабрану дисциплину. Циљеви, на модулу Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру су истраживачки и практични рад на заштити покретног и непокретног културног наслеђа, посебно  штафелајних слика на платну и дрвету, зидних слика и мозаика као и уметничких дела на папиру. Циљеви, на модулу Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета су истраживачки и практични рад на заштити покретног и непокретног културног наслеђа, посебно скулптура и археолошких предмета од различитих материјала.

Интегрисане академске студије

Мастер академске студије

back to top