Студијски програм Визуелне комуникације

Slika 2 1

Идеја за формирање Студијског програма Визуелне комуникације проистекла је из потребе да се све графичке дисциплине окупе у једну целину, а у циљу образовања студената за професије препознатљиве на тржишту рада, усклађене са Националним оквиром квалификација и Међународним стандардом класификација образовања. У контексту латералног ширења дисциплина везаних за визуелне комуникације, постаје неопходно да сродни предмети буду груписани кроз функционалан избор заједничких основа, као и кроз могућност флексибилније изборности предмета како би се поставилe здраве основе за развој нових дисциплина у будућности.

Назив за студијски програм Визуелне комуникације осмишљен је са идејом да окупи сва знања и вештине која подразумевају образовање студента у ужим областима које обухватају модули Анимација, Графички дизајн, Графика и књига, Дигитални графички медији и Фотографија. Визуелна комуникација подразумева визуелно преношење идеја и информација кроз све врсте графичких медија, на функционалан начин. То је интердисциплинарно академско поље које првенствено користи слику или графички приказ као изражајно средство у уметничке или комерцијалне сврхе. Поље визуелних комуникација је широког спектра и обично подразумева типографију, цртеж, графику, илустрацију, графички дизајн, рекламу, анимацију, фотографију, дизајн публикација, комерцијална и уметничка издања, али и све што се примењује у све присутнијим електронским медијима. Управо зато ово поље, широко постављено, захтева прецизно дефинисан систем заједничких основа и могућности за лаку и логичну изборност.

Веома често се под визуелним комуникацијама подразумева графички дизајн, који заправо тако бива схваћен због различитости дисциплина у којима је примењен, фокусиран на стварање „графике” за рекламну кампању, веб или штампу. Стручњаци који делују у пољу визуелних комуникација имају изграђене вештине које покривају све од фотографије до анимације, користећи се графичким елементима и примењујући графичка правила.

Настава на овом студијском програму реализује се у два степена студија: основним (240 ЕСПБ) и мастер академским студијама (60 ЕСПБ), и има јасно дефинисане исходе процеса учења на оба степена. Своје крајње исходиште, у образовном  и истраживачком смислу, проналази у заједничком студијском програму трећег степена, Примењене уметности и дизајн (180 ЕСПБ).

Основне академске студије

 • Опис

  Услови за упис на основне академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Испита за проверу склоности и способности. Сви каднидати који положе Испит за проверу склоности и способности рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације обезбеђује теоријска, практична и стручна знања и вештине, са циљем да се развију интелектуалне способности, креативни и естетски сензибилитети и способност визуелне перцепције и експресије, како би студент биo способaн да их примени у сопственој професионалној пракси или током даљег образовања и усавршавања. Овим програмом студент је упућен да у даљем раду размењује идеје и информације и да буде одговоран у личном или тимском раду. Основна тежња је подстицање иновативних приступа, у сврху константног развоја и унапређења професије, са акцентом на примени естетских начела, чиме се активно делује на друштво у целини.

  Основне академске студије на овом студијском програму трају 4 године (8 семестара) односно 240 ЕСПБ. Након положених свих испита студенти стичу диплому са називом Дипломирани примењени уметник, а у додатку дипломе дефинисано је уже опредељење кроз назив и опис модула.

  Дипломирани примењени уметник студијског програма Визуелне комуникације је оспособљен за професионални рад у свим областима графичких делатности. У зависности од завршеног модула специјализован је за уже дефинисане професије и специфична занимања.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут: анимирања фигура и позадине, цртач сториборда, концепт и карактер дизајнер за филмску, ТВ и продукцију видео игара, осмишљавање и режија кратке анимиране форме, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут студија за анимацију, маркетиншких агенција, гејминг индустрије, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Графички дизајн

  Студенти добијају широк спектар знања из области тржишних комуникација, бренд дизајна, амбалаже, визуелног идентитета, уметничке дирекције, визуелних интервенција, обележавања у ентеријеру и екстеријеру као и знања из подручја графичких комуникација. Студент графичког дизајна развија утилитарни, стратешки и концептуални приступ савременом дизајну.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао квалификације за рад на пословима који омогућавају свршеном студенту самосталан и тимски професионални рад у широком пољу деловања на пословима у издаваштву (уметничка и комерцијална издања), у самосталној уметничкој пракси путем графичко-уметничког стваралаштва и излагачке делатности, у привредним и пословним установама, као и у институцијама културе и медијима, у маркетиншким, промотивним и др. агенцијама и свуда где постоји потреба за примењеном графиком и књигом (графичка опрема књига и других публикација, типографија, илустрација, графика, итд.).

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Дигитални графички медији

  На модулу Дигитални графички медији води се рачуна о свим аспектима образовања, како би студенти добили шире професионално образовање са капацитетом развијања креативног мишљења (анализе, синтезе и предвиђања решења и последица). Учимо их да овладају методима, поступцима и процесима истраживања уз развој критичког и самокритичког мишљења и приступа. Омогућавамо им примену знања у пракси, развој комуникационих способности и спретности, као и сарадњу с непосредним друштвеним али и ширим међународним окружењем. Учимо их о важности професионалне етичности.
  Велику важност дали смо формирању структуре и њеном гранању у неколико логичних праваца. Поред јаке основе обавезних предмета, студентима је омогућена веома велика изборност, која им омогућава развој уско стручних интересовања и прављења сопственог професионалног пута. У том смислу студентима модула Дигитални графички медији омогућено је темељно познавање и разумевање дисциплине визуелних комуникација и свих припадајућих подобласти (графичког дизајна, дигиталних графичких медија, дизајна типографског писма, анимације, креативне фотографије, студијске и документарне фотографије, дизајна публикација, илустрације и графике) на уско стручном пољу. Завршетком програма специјализовани су за: посебне и уско стручне проблематике и њихово креативно, логичко и визуелно разрешавање; решавање конкретних проблема уз употребу метода и поступака релевантних за област визуелних комуникација; повезивање основних знања из различитих области и њихову примену; праћење и примену новина у струци из свих занимања у области визуелних комуникација; развој вештина и спретности у употреби знања у  подручју визуелних комуникација и свих припадајућих подобласти; развој иновативних приступа и креативно мишљење, подстакнути процесима креирања фундуса идеја у решавању професионалних проблема; употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из подручја визуелних комуникација.
  Овде смо набројали само неке од компетенција које дипломирани студент или студенткиња има након завршетка основних студија на модулу Дигитални графички медији:

  – уме да идејно осмисли, обликује и пројектује типографско писмо за штампу и веб;
  – уме да примени пројектовано писмо у веб страницама и апликацијама;
  – уме да идејно осмисли, обликује и изведе композиције класичне, савремене и експерименталне калиграфије у аналогном и дигиталном формату;
  – уме да идејно осмисли, представи, пласира и објави свој рад на интернету;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује и реализује штампану публикацију;
  – уме да идејно осмисли и  графички обликује и кодира веб страницу;
  – уме идејно да осмисли и графички обликује каталоге и брошуре за уметничке и комерцијалне пројекте, да их припреми за штампу и прати њихову реализацију;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује новине и часопис, да их припреми за штампу и прати њихову реализацију;
  – уме да идејно осмисли и графички обликује и финализује штампану публикацију;
  – уме да ликовно-графички обликује књигу према њеном садржају и намени;
  – уме да примени знања и вештине из области ликовно-графичког обликовања за потребе издавачких делатности;
  – стекао је стручна и уметничка знања неопходна за пројектовање и обликовање уметничких и комерцијалних издања и уме да прати процес њихове реализације;
  – уме да обликује илустровано издање примењујући стечена знања и вештине из области уметничке графике и типографског обликовања;
  – уме да оствари хармоничан однос између слике и текста за потребе обликовања уметничких и комерцијалних издања;
  – овладао је графичким и уметничким поступцима у области књижне графике;
  – уме да пројектује и реализује издање примењујући знања и вештине у области традиционалних и савремених техника штампе;
  – уме да идејно осмисли и пројектује оптичке илузије;
  – коришћењем одговарајуће перспективне методе уме да оствари визуелни ефекат у области визуелних комуникација;
  – уме да примени научене методе представљања геометријских и слободних форми у сврху реализације пројекта;
  – уме да примени апстрактни геометријски начин мишљења у креативном истраживању.

  Важан аспект развоја представља и стални подстицај студента на мобилност односно учествовање у програмима међународне размене. Факултет реализује мобилности кроз Еразмус и Цепус програме. Једна од активности које су саставни део наставе јесте довођење стручњака из праксе из земље и иностранства који студентима преносе практична знања и искуства из праксе.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове у сфери фотографије попут: документарне фотографије, студијске фотографије и креативне фотографије, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут издавачких кућа, маркетиншких агенција, фото-студијима, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

Мастер академске студије

 • Опис

  Услови за упис на мастер академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису на мастер академскe студије Универзитета уметности у Београду Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Пријемног испита. Сви каднидати који положе Пријемни испит рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације на другом степену обезбеђује проширивање знања и вештина стечених на основним студијама у чијем фокусу је оспособљавање студента за самостално, савесно и одговорно приступање послу, са високим моралним и естетским начелима. Прожимање програма на модулима овог студијског програма пружа студенту могућност да креира свој профил према специфичностима својих интересовања усавршавајући се за области препознате као тражене на тржишту рада за послове у којима је кључна примена креативног и критичког мишљења, са основом изграђеном на ликовним принципима и графичким правилима. Студент је развио свесност о важности креативних поступака и њихових утицаја на друштво у целини.

  Програм је осмишљен тако да студенту пружи прилику да на студијама прође кроз све конкретне процесе у окружењу реалног пословања. Некада се то дешава симулацијом таквог окружења, а најчешће реалним укључивањем студената у одређене пројекте са институцијама или фирмама са којима Факултет има потписане протоколе о сарадњи. Циљеви студијског програма Визуелне комуникације унапред су формулисани и јасни, као и кораци у процесу њихове реализације.

  Овај студијски програм, као и на првом степену студија, обухвата области графичког дизајна, дизајна плаката, дизајна амбалаже, дизајна бренда, анимације, илустрације, веб дизајна, дизајна публикација, дизајна типографског писма, фотографије и примењене графике који обезбеђују стицање компетенција које су друштвено корисне и оправдане за ову област, за тржиште рада и привредни развој земље, дефинисан квалификацијским оквиром, али на једном вишем и дубљем нивоу, које даје могућност рада на одговорним позицијама. Методе реализације наставе на студијском програму су теоријски и практичан рад, уз ангажовање кроз праксу и реалне пројекте, где се подстиче креирање предузетничких пројеката. Једна од важних активности кроз предмете на студијском програму јесте реализација пројеката са привредним субјектима, чиме студенти улазе у процес поставке проблема и њиховог креативног разрешавања. Овај програм поред основних уско стручних компетенција, пружа студентима могућност избора педагошких предмета, те и педагошких излазних компетенција у пољу уметности, чиме су у могућности да се професионално остваре у наставној пракси.

  Савладавањем наставе на модулима студијског програма Визуелне комуникације на мастер академским студијама студент стиче следеће опште способности: интегрисање нових знања и нових информација у пређашња; способност активног слушања и вештине проширене апстракције; анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; овладавање методима, поступцима и процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; развој комуникационих способности и спретности, као и сарадња са ужим социјалним и међународним окружењем; професионална етичност; активна примена свих стечених знања; активно заузима став, преузима одговорност.

  Студенти који дипломирају на студијском програму Визуелне комуникације на другом степену студија носе академски назив Мастер примењени уметник, а у додатку дипломе додаје се назив модула чиме су дефинисане и уско специфичне компетенције.

  На мастер академским студијама на студијском програму Визуелне комуникације предвиђен је завршни рад.

  Излазне компетенције овог студијског програма јасно су дефинисане и упоредиве са потребним компетенцијама занимања на које се односе. Студенти који заврше мастер академске студије у стању су да самостално воде пројекте и буду на одговорним позицијама.

  Дипломирани студенти посао могу пронаћи у свим гранама индустрије визуелних комуникација: дизајн агенцијама и студијима, рекламним агенцијама, веб дизајн студијима, студијима за истраживање корисничког искуства (UX дизајн) веб апликације, компјутерске игре, специјалне ефекте и виртуалну реалност, фотографским студијима, студијима цртаних и анимираних филмова, издавачким и новинским кућама, у образовним институцијама попут средњих, виших и високих школа за примењену уметност, као и за самосталну делатност.

  Свршени студент, који је током основних и мастер студија остварио најмање 30 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичких предмета и 6 ЕСПБ бодова праксе  има могућност да ради као наставник у средњој школи, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

  У сврху обликовања комплетног професионалца, способног за самостални рад, како на самосталним пројектима, тако и у оквиру великих креативних тимова, са тежњом да сви дипломци допринесу бољем друштву и квалитетнијем животу у заједници. Очекује се да дипломирани студенти овог Факултета буду иницијатори покретачких креативних пројеката који имају велики импакт на друштво у целини.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери израде комплексног 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут комплексног анимирања фигура и позадине, режисера кратког анимираног филма, рекламних, образовних и других кратких форми, али и у самосталном деловању у широком пољу уметности. Владањем дигиталним праксама доминирају високи ликовни и естетски квалитети у реализацији дела.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

   

 • Модул Графички дизајн

  На модулу Графички дизајн мастер студенти се оспособљавају да постану дизајнери визуелног идентитета појединаца, компанија, манифестација, обучавају се да усмеравају интеракцију различитих специјалности у оквиру тимова и буду арт директори, оспособљавају да сарађују на пољу дизајна урбаног простора у сарадњи са социолозима, урбанистима, еколозима и дају креативна решења која представљају спој бренд стратегије, модерне технологије, науке и уметности.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао високо специјализована академска и стручна знања и вештине примењиве за рад и руковођење сложенијим пословима у институцијама културе, медијима, издавачким, маркетиншким, промотивним и др. агенцијама, пословним и  привредним установама, где на друштвено одговоран начин,  у складу са етичким начелима, доприноси  иновативном развоју у области уметничке и примењене графике, унапређује пословање и јача конкурентност на тржишту. Самосталном уметничком праксом, путем графичко-уметничког стваралаштва, истраживачког интердисциплинарног рада и излагачке делатности, иницира и доприноси развоју друштва у целини.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Дигитални графички медији

  Студент је оспособљен за послове у сфери комплексног дигиталног графичког обликовања попут дигиталног програмирања типографског писма, дигиталног издаваштва, раду на интерактивним елементима у различитим пољима компјутерске графике, али и у самосталном деловању у широком пољу уметности попут осмишљавања и реализације библиофилских и других уметничких публиакција. Владањем аналогним и дигиталним праксама доминирају високи ликовни и естетски квалитети у реализацији дела.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове креирања комплексних фотографских садржаја у сфери студијске, креативне и документарне фотографије. Студент је спреман да ради самостално или као део тима. Владање фотографским језиком студенту омогућава високе естетске стандарде, а савремен приступ фотографском медију му пружа могућност да производи радове који прате актуелне тендеције и токове у фотографији и уметности.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

back to top