Студијски програм Визуелне комуникације

Slika 2 1

Студијски програм Визуелне комуникације је у процесу акредитације и очекује се да почне са уписом прве генерације школскe 2022/23. године. Идеја за формирање овог студијског програма проистекла је из потребе да се све графичке дисциплине окупе у једну целину, а у циљу образовања студената за професије препознатљиве на тржишту рада, усклађене са Националним оквиром квалификација и Међународним стандардом класификација образовања. У контексту латералног ширења дисциплина везаних за визуелне комуникације, постаје неопходно да сродни предмети буду груписани кроз функционалан избор заједничких основа, као и кроз могућност флексибилније изборности предмета како би се поставилe здраве основе за развој нових дисциплина у будућности.

Назив за студијски програм Визуелне комуникације осмишљен је са идејом да окупи сва знања и вештине која подразумевају образовање студента у ужим областима које обухватају модули Анимација, Графички дизајн, Графика и књига, Дигитални графички медији и Фотографија. Визуелна комуникација подразумева визуелно преношење идеја и информација кроз све врсте графичких медија, на функционалан начин. То је интердисциплинарно академско поље које првенствено користи слику или графички приказ као изражајно средство у уметничке или комерцијалне сврхе. Поље визуелних комуникација је широког спектра и обично подразумева типографију, цртеж, графику, илустрацију, графички дизајн, рекламу, анимацију, фотографију, дизајн публикација, комерцијална и уметничка издања, али и све што се примењује у све присутнијим електронским медијима. Управо зато ово поље, широко постављено, захтева прецизно дефинисан систем заједничких основа и могућности за лаку и логичну изборност.

Веома често се под визуелним комуникацијама подразумева графички дизајн, који заправо тако бива схваћен због различитости дисциплина у којима је примењен, фокусиран на стварање „графике” за рекламну кампању, веб или штампу. Стручњаци који делују у пољу визуелних комуникација имају изграђене вештине које покривају све од фотографије до анимације, користећи се графичким елементима и примењујући графичка правила.

Настава на овом студијском програму реализује се у два степена студија: основним (240 ЕСПБ) и мастер академским студијама (60 ЕСПБ), и има јасно дефинисане исходе процеса учења на оба степена. Своје крајње исходиште, у образовном  и истраживачком смислу, проналази у заједничком студијском програму трећег степена, Примењене уметности и дизајн (180 ЕСПБ).

Основне академске студије

 • Опис

  Услови за упис на основне академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Испита за проверу склоности и способности. Сви каднидати који положе Испит за проверу склоности и способности рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације обезбеђује теоријска, практична и стручна знања и вештине, са циљем да се развију интелектуалне способности, креативни и естетски сензибилитети и способност визуелне перцепције и експресије, како би студент биo способaн да их примени у сопственој професионалној пракси или током даљег образовања и усавршавања. Овим програмом студент је упућен да у даљем раду размењује идеје и информације и да буде одговоран у личном или тимском раду. Основна тежња је подстицање иновативних приступа, у сврху константног развоја и унапређења професије, са акцентом на примени естетских начела, чиме се активно делује на друштво у целини.

  Основне академске студије на овом студијском програму трају 4 године (8 семестара) односно 240 ЕСПБ. Након положених свих испита студенти стичу диплому са називом Дипломирани примењени уметник, а у додатку дипломе дефинисано је уже опредељење кроз назив и опис модула.

  Дипломирани примењени уметник студијског програма Визуелне комуникације је оспособљен за професионални рад у свим областима графичких делатности. У зависности од завршеног модула специјализован је за уже дефинисане професије и специфична занимања.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут: анимирања фигура и позадине, цртач сториборда, концепт и карактер дизајнер за филмску, ТВ и продукцију видео игара, осмишљавање и режија кратке анимиране форме, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут студија за анимацију, маркетиншких агенција, гејминг индустрије, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Графички дизајн

  Студенти добијају широк спектар знања из области тржишних комуникација, бренд дизајна, амбалаже, визуелног идентитета, уметничке дирекције, визуелних интервенција, обележавања у ентеријеру и екстеријеру као и знања из подручја графичких комуникација. Студент графичког дизајна развија утилитарни, стратешки и концептуални приступ савременом дизајну.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао квалификације за рад на пословима који омогућавају свршеном студенту самосталан и тимски професионални рад у широком пољу деловања на пословима у издаваштву (уметничка и комерцијална издања), у самосталној уметничкој пракси путем графичко-уметничког стваралаштва и излагачке делатности, у привредним и пословним установама, као и у институцијама културе и медијима, у маркетиншким, промотивним и др. агенцијама и свуда где постоји потреба за примењеном графиком и књигом (графичка опрема књига и других публикација, типографија, илустрација, графика, итд.).

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Дигитални графички медији

  Студент је оспособљен за послове у сфери дигиталног графичког обликовања попут: дизајнера типографског писма, дизајнера свих врста публикација (како штампаних тако и дигиталних) и дизајнера веб страница, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут издавачких кућа, маркетиншких агенција, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове у сфери фотографије попут: документарне фотографије, студијске фотографије и креативне фотографије, чиме је стекао компетенције за послове у широком спектру привредних организација попут издавачких кућа, маркетиншких агенција, фото-студијима, али и у самосталној предузетничкој пракси.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета на првој години

Мастер академске студије

 • Опис

  Услови за упис на мастер академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису на мастер академскe студије Универзитета уметности у Београду Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Пријемног испита. Сви каднидати који положе Пријемни испит рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације на другом степену обезбеђује проширивање знања и вештина стечених на основним студијама у чијем фокусу је оспособљавање студента за самостално, савесно и одговорно приступање послу, са високим моралним и естетским начелима. Прожимање програма на модулима овог студијског програма пружа студенту могућност да креира свој профил према специфичностима својих интересовања усавршавајући се за области препознате као тражене на тржишту рада за послове у којима је кључна примена креативног и критичког мишљења, са основом изграђеном на ликовним принципима и графичким правилима. Студент је развио свесност о важности креативних поступака и њихових утицаја на друштво у целини.

  Програм је осмишљен тако да студенту пружи прилику да на студијама прође кроз све конкретне процесе у окружењу реалног пословања. Некада се то дешава симулацијом таквог окружења, а најчешће реалним укључивањем студената у одређене пројекте са институцијама или фирмама са којима Факултет има потписане протоколе о сарадњи. Циљеви студијског програма Визуелне комуникације унапред су формулисани и јасни, као и кораци у процесу њихове реализације.

  Овај студијски програм, као и на првом степену студија, обухвата области графичког дизајна, дизајна плаката, дизајна амбалаже, дизајна бренда, анимације, илустрације, веб дизајна, дизајна публикација, дизајна типографског писма, фотографије и примењене графике који обезбеђују стицање компетенција које су друштвено корисне и оправдане за ову област, за тржиште рада и привредни развој земље, дефинисан квалификацијским оквиром, али на једном вишем и дубљем нивоу, које даје могућност рада на одговорним позицијама. Методе реализације наставе на студијском програму су теоријски и практичан рад, уз ангажовање кроз праксу и реалне пројекте, где се подстиче креирање предузетничких пројеката. Једна од важних активности кроз предмете на студијском програму јесте реализација пројеката са привредним субјектима, чиме студенти улазе у процес поставке проблема и њиховог креативног разрешавања. Овај програм поред основних уско стручних компетенција, пружа студентима могућност избора педагошких предмета, те и педагошких излазних компетенција у пољу уметности, чиме су у могућности да се професионално остваре у наставној пракси.

  Савладавањем наставе на модулима студијског програма Визуелне комуникације на мастер академским студијама студент стиче следеће опште способности: интегрисање нових знања и нових информација у пређашња; способност активног слушања и вештине проширене апстракције; анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; овладавање методима, поступцима и процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; развој комуникационих способности и спретности, као и сарадња са ужим социјалним и међународним окружењем; професионална етичност; активна примена свих стечених знања; активно заузима став, преузима одговорност.

  Студенти који дипломирају на студијском програму Визуелне комуникације на другом степену студија носе академски назив Мастер примењени уметник, а у додатку дипломе додаје се назив модула чиме су дефинисане и уско специфичне компетенције.

  На мастер академским студијама на студијском програму Визуелне комуникације предвиђен је завршни рад.

  Излазне компетенције овог студијског програма јасно су дефинисане и упоредиве са потребним компетенцијама занимања на које се односе. Студенти који заврше мастер академске студије у стању су да самостално воде пројекте и буду на одговорним позицијама.

  Дипломирани студенти посао могу пронаћи у свим гранама индустрије визуелних комуникација: дизајн агенцијама и студијима, рекламним агенцијама, веб дизајн студијима, студијима за истраживање корисничког искуства (UX дизајн) веб апликације, компјутерске игре, специјалне ефекте и виртуалну реалност, фотографским студијима, студијима цртаних и анимираних филмова, издавачким и новинским кућама, у образовним институцијама попут средњих, виших и високих школа за примењену уметност, као и за самосталну делатност.

  Свршени студент, који је током основних и мастер студија остварио најмање 30 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичких предмета и 6 ЕСПБ бодова праксе  има могућност да ради као наставник у средњој школи, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

  У сврху обликовања комплетног професионалца, способног за самостални рад, како на самосталним пројектима, тако и у оквиру великих креативних тимова, са тежњом да сви дипломци допринесу бољем друштву и квалитетнијем животу у заједници. Очекује се да дипломирани студенти овог Факултета буду иницијатори покретачких креативних пројеката који имају велики импакт на друштво у целини.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери израде комплексног 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут комплексног анимирања фигура и позадине, режисера кратког анимираног филма, рекламних, образовних и других кратких форми, али и у самосталном деловању у широком пољу уметности. Владањем дигиталним праксама доминирају високи ликовни и естетски квалитети у реализацији дела.

  Структура студијског програма

   

 • Модул Графички дизајн

  На модулу Графички дизајн мастер студенти се оспособљавају да постану дизајнери визуелног идентитета појединаца, компанија, манифестација, обучавају се да усмеравају интеракцију различитих специјалности у оквиру тимова и буду арт директори, оспособљавају да сарађују на пољу дизајна урбаног простора у сарадњи са социолозима, урбанистима, еколозима и дају креативна решења која представљају спој бренд стратегије, модерне технологије, науке и уметности.

  Структура студијског програма

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао високо специјализована академска и стручна знања и вештине примењиве за рад и руковођење сложенијим пословима у институцијама културе, медијима, издавачким, маркетиншким, промотивним и др. агенцијама, пословним и  привредним установама, где на друштвено одговоран начин,  у складу са етичким начелима, доприноси  иновативном развоју у области уметничке и примењене графике, унапређује пословање и јача конкурентност на тржишту. Самосталном уметничком праксом, путем графичко-уметничког стваралаштва, истраживачког интердисциплинарног рада и излагачке делатности, иницира и доприноси развоју друштва у целини.

  Структура студијског програма

 • Модул Дигитални графички медији

  Студент је оспособљен за послове у сфери комплексног дигиталног графичког обликовања попут дигиталног програмирања типографског писма, дигиталног издаваштва, раду на интерактивним елементима у различитим пољима компјутерске графике, али и у самосталном деловању у широком пољу уметности попут осмишљавања и реализације библиофилских и других уметничких публиакција. Владањем аналогним и дигиталним праксама доминирају високи ликовни и естетски квалитети у реализацији дела.

  Структура студијског програма

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове креирања комплексних фотографских садржаја у сфери студијске, креативне и документарне фотографије. Студент је спреман да ради самостално или као део тима. Владање фотографским језиком студенту омогућава високе естетске стандарде, а савремен приступ фотографском медију му пружа могућност да производи радове који прате актуелне тендеције и токове у фотографији и уметности.

  Структура студијског програма

back to top