ДАС

2022 scaled

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду акредитован је за студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским студијама. Докторске студије на Факултету трају три школске године и вреднују се са најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама. На програм се годишње упише највише 30 студената. Програм могу уписати сва лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области или друга лица која немају завршене одговарајуће уметничке студије а под условима дефинисаним у Статуту ФПУ и Правилнику  о докторским студијама.

Докторске студије уметности Студијски програм Примењене уметности и дизајн, Факултета примењених уметности, осмишљене су као истраживачки наставни процес у коме се велика пажња поклања познавању теорије и примени стечених нових теоријских знања у уметничкој пракси. Циљ студијског програма докторских студија у области примењених уметности и дизајна је образовање студената на највишем нивоу. Садржај студијског програма обезбеђује стицање врхунских квалификација у овој области.

Резултат трогодишњег изучавања, уз обавезан теоријски рад повезан са темом изабраног уметничког пројекта, представља уметничко дело које унапређује домете у пољу уметности, у области Примењених уметности и дизајна.

Кандидатима за упис на докторске студије препоручује се да се пре пријављивања консултују са менторима код којих намеравају да упишу студије. Циљ ових консултација је правилна формулација планираног уметничко-истраживачког пројекта и разматрање других фактора значајних за будуће студије.

Договор са менторима може се уговорити путем електронске поште (адресе се налазе на странама са подацима о наставницима) или преко Студентске службе за докторске студије.

Примењене уметности и дизајн

 • Структура програма Примењене уметности и дизајн акредитованог 2015. године

  Структура програма обухвата обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Прва три семестра садрже обавезне заједничке предмете и изборне уметничке предмете. У сваком семестру студент бира, у договору са ментором, по два изборна предмета која су у функцији изабраног уметничког пројекта. Следећа три семестра су посвећена реализацији уметничког пројекта и писаног рада од најмање 15 000 речи, у сарадњи са ментором. Студије се завршавају изложбом или презентацијом на којој се приказује докторски уметнички пројекат и одбраном рада.

  Студент бира стручне предмете према условима које је стекао у претходном школовању, као и у функцији теме уметничког пројекта који намерава да реализује. Ова концепција омогућава комбиновање одређених ужих уметничких области које су биле раздвојене по модулима на основним и мастер студијама, а које ће бити обједињене у конкретном уметничком пројекту. Специфичност докторског студијског програма Примењена уметност и дизајн је у избору великог броја стручних предмета који дозвољава реализацију најразличитијих уметничких пројеката.

  Стручни предмети прате најновија достигнућа у својим областима и представљају надградњу основе која се стиче на основним студијама и даљег развоја на мастер студијама. Савремена примењена уметност доживљава буран развој који је повезан са напретком рачунарских и других технологија. Докторске студије дају двоструки допринос савременој примењеној уметности: иновираним садржајем стручних предмета и докторским пројектима који представљају оригиналан уметнички и теоријски допринос у складу са савременим достигнућима у појединим ужим уметничким областима.

  Структура програма 2015 Примењене уметности и дизајн (PDF)

  Предмети на студијском програму Примењене уметности и дизајн (PDF)

 • Структура програма Примењене уметности и дизајн акредитованог 2020. године

  Прва четири семестра садрже обавезне заједничке предмете који носе по 5 ЕСПБ бодова  и изборне предметечија настава се одвија у прва три семестра, са по 10 ЕСПБ. У сваком семестру студент бира по два изборна предмета, од понуђенa 94, који су у функцији уметничког пројекта. У четвртом семестру студенти почињу са радом на истраживању директно везаном за докторски уметнички пројеката последња година је  посвећена изради докторског уметничког пројекта и писаног рада, у сарадњи са ментором. Студије се завршавају изложбом или презентацијом на којој се приказује докторски уметнички пројекат и одбраном рада. Одбраном докторског уметничког пројекта студент  је положио испит из последњег семестра Израда докторског уметничког пројекта 2 и стекао 30 ЕСПБ. Тиме је стекао звање Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (др ум.).

  Ширина могућих уметничких истраживања на врло високом нивоу у оквиру великог броја различитих уметничких области чини основну карактеристику и квалитет студијског програма Примењене уметности и дизајн. Обавезни (9) и изборни предмети (94 на истој заједничкој листи у сва три семестра) су из следећих ужих уметничких и научних области: Цртање и сликање, Примењена графика, Графика и књига, Анимација, Фотографија, Графички дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Индустријски дизајн, Tекстил, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Керамика, Сценски костим, Савремено одевање, Сценографија, Пројектовање облика, Историја уметности, Филолошке науке, Примењена естетика, Теорија уметности и медија, Инжењерство материјала, Нацртна геометрија и перспектива и Привредно право.

  Оваква концепција изборности омогућава рад у оквиру свих ужих уметничких области које су биле раздвојене по модулима на основним и мастер студијама, које сада могу бити обједињене у реализацији конкретног уметничког пројектa.

  Докторске студије дају двоструки допринос савременим примењеним уметностима и дизајну: иновираним садржајем стручних предмета и докторским пројектима који представљају оригиналан уметнички и теоријски допринос у складу са савременим достигнућима.

  Структура програма Примењене уметности и дизајн (PDF)

  Предмети на студијском програму Примењене уметности и дизајн (PDF)

ПРИЛОЗИ

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта

pdf

Одлука о листи ментора

pdf

Одлука о проширивању листе ментора за др ум. Ану Продановић

pdf

Листа изборних предмета и предметних наставника за први, други и трећи семестар школске 2021/22. године на докторским академским уметничким студијама

pdf

Сва документа у вези са наставом на Докторским академским студијама можете наћи на страни Документа у секцији Настава ДАС

back to top