Основне академске студије

osnovne studije 2 scaled

Факултет примењених уметности у Београду (Универзитет уметности у Београду) акредитован је 2015. године за три студијска програма на основним академским студијама. Основне академске студије трају четири школске године и вреднују се са најмање 240 ЕСПБ.

Циљ основних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду је стицање високо образованих стручњака у области примењене уметности и дизајна, чијим завршетком се стиче академски назив Дипломирани примењени уметник, Дипломирани дизајнер или Дипломирани конзерватор и рестауратор, који студентима омогућава да, у складу са изабраним усмерењем, себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена знања и вештине уз креативне способности.

Програм основних академски студија садржи листе обавезних и изборних предмета, и то: обавезне заједничке предмете, обавезне уметничке предмете, изборни блок предмета и изборне предмете.

Садржаји уметничких предмета, у оквиру изабраног модула, обезбеђују студентима пројектантска, практична и уметничка знања и вештине, а садржаји осталих предмета уметничка, теоријска и теоријско уметничка стручна знања.

Изборни предмети омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. На овај начин студенти се подстичу на свестрану окренутост имагинацији и креацији у уметничкој пракси и упознају се са техничко-технолошким одређењима изабране професије, историјским, теоријским и савременим оквиром професије на високошколском нивоу, укључујући и методичко-педагошка знања. У зависности од студијских програма и модула, изборни предмети се јављају од прве до четврте године студија.

Избор одговарајуће групе предмета пружа студентима могућност да се по завршетку мастер студија (са одабраном адекватном изборном групом предмета на основним и мастер студијама), могу бавити наставом у основним и средњим школама.

Сви модули на трећој години имају два изборна блока предмета са по 8 ЕСПБ бодова. Блок А пружа студентима шире опште знање из културе и уметности, док блок Б чини група методичко-педагошко-психолошких предмета.

У четвртој години студија студенти по истом принципу бирају један изборни предмет из одговарајуће области са 6 ЕСПБ и тиме на основним студијама стичу укупно 14 ЕСПБ бодова из групе методичко-педагошко-психолошких предмета. На мастер студијама могу стећи још 22 ЕСПБ бода, са 6 бодова из Методичке праксе.

Напомена:
Према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) сви студенти који планирају да раде у основним и средњим школама у Србији, морају испунити услов: завршене мастер студије и најмање 36 ЕСПБ бодова из педагошког, психолошког и методичког образовања стеченог на високошколској установи у току студија (тј. најмање 30 бодова из предмета из наведених области и 6 бодова праксе у васпитно-образовним институцијама), у складу са Европским системом преноса бодова.

Примењена уметност

 • Опис студијског програма

  Студијски програм основних академских студија Примењена уметност припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн.

  Академски назив који се стиче завршетком студија је Дипломирани примењени уметник, а скраћеница академског назива је дипл. прим. умет.

  Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од девет могућих усмерења, односно уже уметничке области: Примењено сликарство, Примењено вајарство, Керамика, Сценографија, Сценски костим, Савремено одевање, Графика и књига, Фотографија и Анимација.

  Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 240 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом. Студијским програмом није предвиђен завршни рад.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати студентског оптерећења.

  Структура студијског програма садржи све три категорије предмета у одговарајућим процентима: уметничке 56.90%, теоријско уметничке 25.79% и друштвено хуманистичке 17.30%. Због сужене категоризације предмета у односу на садржај, природу и карактер неопходне наставне материје, долази до тога да се у категорији теоријско-уметничких предмета налазе и други предмети, као што су: Конструкција кроја, Технологија керамике 1 и 2, Технологија текстила и сл. Како одговарајуће категорије нема, они су сврстани у најприближнију.

  Структура програма обухвата изборне модуле, обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Избором модула студент се опредељује за једно од девет могућих усмерења:

  • Примењено сликарство
  • Примењено вајарство
  • Керамика
  • Сценски костим
  • Сценографија
  • Савремeно одевање
  • Графика и књига
  • Фотографија
  • Анимација

  Иако се студенти већ приликом уписа опредељују за усмерење, модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, промене усмерења или студијског програма. Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим Правилником о режиму студија.

  Обавезни заједнички предмети обезбеђују теоријска и практична уметничка знања и вештине. У групацију обавезних заједничких предмета интегрисана је и педагошка група предмета од укупно 18 ЕСПБ, тако да је студентима омогућено да и на овај начин прошире своја знања и стекну компетенције за бављење педагошким радом у области ликовне културе, образовања и васпитања.

  Изборни предмети омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма.

  Садржаји главних уметничких предмета обезбеђују студентима практична и уметничка знања и вештине, а садржаји осталих предмета уметничка, теоријска, теоријско-уметничка, стручна или методичка знања. На овај начин студенти се подстичу на креативност у уметничкој пракси и упознају се са техничко-технолошким специфичностима изабране професије. Кроз савладавање различитих садржаја студенти примењених уметности упознају се са историјским, теоријским и савременим оквиром ове професије на високошколском нивоу.

  Основни облици наставе одређени наставним планом су: предавања и вежбе, као активна настава и самосталан практични рад студената дефинисан као „остали часови“. Настава на предметима који имају уметнички карактер изводи се на Факултету, у атељеима или специјализованим наменским радним просторима. Предавања могу бити реализована ex cathedra или индивидуалном наставом. Вежбе прате предавања, а студенти кроз рад на практичним уметничким задацима, пројектима или истраживачким темама остварују предвиђени програмски садржај.

  Предавања и вежбе на уметничким предметима, чији је циљ да се код студената развију практичне способности за бављење уметничким радом засноване су на континуираном, личном контакту студента са професором и сарадником и оне представљају најважнији део наставе, који обухвата активну наставу и обавезан самостални практични рад студента на реализацији и презентацији задатка/пројекта у атељеима, радионицама и лабораторијама факултета, али и потпуно самосталан рад студената ван Факултета.

  Студентске обавезе на вежбама могу да садрже израду уметничких практичних задатака или пројеката ( извођење уметничког задатка у одређеном материјалу и техници, дигитално извођење у 3Д /2Д софтверу и сл.) презентација, семинарских и графичких радова, есеја, семестралних пројеката и сл. у складу са потребама предмета, при чему се свака активност студента током наставног процеса прати, усмерава и вреднује, а по извршењу процењује постигнут успех. Број освојених поена, у предиспитном периоду и на испиту, одређује завршну оцену која исказује успех студента на предмету.
  Студије примењених уметности, као академска и интелектуална активност, испољавају се кроз креирање и стварање артефаката, углавном намењених културној потрошњи. Зато студије примењених уметности представљају професионални одговор за постојећи креативни потенцијал појединаца. Стечене способности, креативне и практичне вештине примењених уметника данас су све неопходније, јер је свет у коме живимо из дана у дан културно све комплекснији, софистициранији и као такав захтева комплекснија решења, односно резултате .

  Програм је формулисан према дугогодишњој традицији уметничког образовања на Факултету примењених уметности и савременим достигнућима теорије и праксе у овој области. Сврха програма је формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване личности, која је компетентна и квалификована за стваралачки и уметнички рад у области примењених уметности.

  Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив: примењени уметник који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена знања и вештине као и креативне способности.

 • Примењено сликарство

  Програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија).

  Структура програма (PDF)

   

 • Примењено вајарство

  Програм модула Примењено вајарство изучава се у три области: скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора; меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета. Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.

  Структура програма (PDF)

   

 • Керамика

  Програм модула Керамика у својој концепцији пружа студентима могућност образовања за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн. Основни циљ програма је оспособљавање за самосталан рад, како у занатско-технолошком, тако и у стваралачком смислу, као и за суделовање у тимском раду. Студент изучава три основна стручно-уметничка предмета: Уникатну керамику, Посудну керамику и Керамички дизајн. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета Керамички дизајн одвија у индустријама керамике. Остали предмети допуњавају овај програм пружајући општа знања која доприносе обликовању комплетне креативне личности.

  Структура програма (PDF)

   

 • Сценски костим

  Програм модула Сценски костим пружа могућност студентима да се припреме и оспособе за пројектовање сценског костима за све медије – позориште, филм и телевизију, да руководе и прате реализацију својих пројеката у неком од наведених медија, да се баве истраживачким радом у струци, развијају своје способности и у оквирима конструкције и реконструкције костимских елемената и целина. Студенти се упућују на остваривање високог уметничког и естетског домета, уз поштовање традиције и бригу о свим етапама реализације сопствених идеја. Савладавши програмску материју свих предвиђених предмета студенти су оспособљени за професију костимографа која подразумева висок ниво ликовне и опште културе и познавање културних тековина своје и других средина.

  Структура програма (PDF)

   

 • Сценографија

  Програм модула Сценографија даје највиши ниво стручно-уметничког образовања у области сценографије. Дипломирани примењени уметник из области сценографије је у стању да стручно и компетентно обавља свој креативни посао који се састоји из: пројектовања сценографије за позориште (сцена-кутија) као и за алтернативне сценске просторе; сценографије за филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката. 

  Структура програма (PDF)

   

 • Савремено одевање

  Програм модула Савремeно одевање пружа могућност будућим костимографима да се кроз ликовне и техничко-технолошке садржаје оспособе за савремено пројектовање и обликовање уникатне и серијске одеће, обуће и одевних детаља. Да би реализација пројекта била на највишем професионалном и естетском нивоу студенти изучавају методе индустријске производње, као и стручне предмете који својим садржајем обезбеђују највиши ниво знања потребних за образовање савременог дизајнера.

  Структура програма (PDF)

   

 • Графика и књига

  Циљ наставе је информисање и стицање професионалних способности за бављење различитим облицима примењене графике: илустрацијом, графиком, писмом и графиком књиге. Током прве две године студија студент стиче основе ликовно-графичке културе кроз предмете Цртање, Сликање, основе Графике, Писма и Фотографије, Анатомско цртање, Пројектовање облика, Историју и теорију уметности. У трећој години акценат је на предметима уже струке: Илустрацији, Графици, Типографији и Писму, а у четвртој се придружује Графика књиге. Кроз рад у оквиру стручних предмета развијају се знања и вештине помоћу којих се оспособљава за своје професионално опредељење. Настава је индивидуална и обавља се у факултетским радионицама за графику, ручну штампу и типографију, офсет, ситоштампу, фотографију, као и у учионицама опремљеним рачунарима и пројекторима.

  Структура програма (PDF)

   

 • Фотографија

  Циљ наставе је да студент овлада контролом настајања фотографије као вида ликовног изражавања. После прве две године студија у којима стиче основе ликовно-графичке културе, студент у трећој години добија предмете уже струке: Креативну и Студијску фотографију, Типографију, Писмо, Плакат, а на четвртој години још и Графику књиге и Развој фотографског медија. Завршни резултати фотографских задатака су део графичког дизајна у књизи, часопису, плакату и пропагандној графици. Програм модула Фотографија омогућава студенту упознавање основних технолошких принципа на основу којих се ствара слика, уз праћење ликовних проблема њеног настајања и овладавање поступцима којима се производе различити визуелни ефекти. Настава се обавља се у просторијама Атељеа за фотографију где се налазе комплетно опремљен студио, лабораторија и рачунари.

  Структура програма (PDF)

   

 • Анимација

  Циљ наставе је да се студент оспособи да самостално артикулише свој ауторски анимирани (сликовно-звучно-покретни) пројект базиран на наративном предлошку. Предмет Анимација настоји да студенту омогући да покрене и оживи своје визуелне представе које је зачео на предметима Сликање, Цртање, Анатомско цртање, Графика, Илустрација и Писмо, техникама традиционалне анимације и уз помоћ компјутера. На трећој години студија, која је прва година на којој се студент среће са овим предметом, студент учи основе медија, гледа најважније филмове из историје анимације и практично ради на вежбама из кинематике, где стиче знање и вештину потребну за прављење илузије кретања предмета, разних врста живих бића, атмосферских појава и визуелних ефеката. Током целе четврте године студија студент има задатак да осмисли и реализује једноминутни анимирани филм.

  Структура програма (PDF)

   

Конзервација и рестаурација

 • Опис студијског програма

  Студијски програм основних академских студија Конзервација и рестаурација припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и садржи све елементе утврђене законом.

  Циљ студијског програма је да студенти овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије а затим стекну релевантнa знања неопходна за делатност у области заштите културног наслеђа. Такође, циљеви студијског програма су даље школовање и лични професионални развој, као и оспособљеност за педагошки рад у основном и средњем образовању.

  Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Дипломирани конзерватор и рестауратор, а скраћеница академског назива је Дипл. конз. и рестаур. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације су дефинисане у додатку дипломи за једно од два могућа усмерења:

  • Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
  • Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

  Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 240 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом. Студијским програмом није предвиђен завршни рад.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати студентског оптерећења.

  Структуру програма чине модули који садрже обавезне и изборне предмете. У оквиру сваког модула одређени су главни уметнички предмети карактеристични за усмерење. Модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, преласке са других усмерења или студијског програма. Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим факултетским Правилником о режиму студија.

  У студијски програм укључена је педагошка група од 3 предмета са укупно 18 ЕСПБ, тако да је студентима омогућено да и на овај начин прошире своја знања и стекну компетенције за бављење педагошким радом у области ликовне културе, образовања и васпитања.

  Изборни предмети заступљени са 14 ЕСПБ, смештени су као изборне позиције на 3. и 4.
  годину студија и омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма.

  Сви предмети су двосеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Детаљан опис начина доделе поена и завршног оцењивања дефинисан је Правилником о режиму студија.

  Услови за упис на студијски програм су: завршена четворогодишња средња школа или завршена трогодишња школа и положен диференцијални испит, као и положен Испит за проверу склоности и способности, уз одговарајуће место на ранг-листи. Већ на самом испиту кандидати се опредељују за једно од два могућа усмерења/модула, па према овим усмерењима и полажу испит.

  Студијски програм Конзервација и рестаурација представља исходиште за образовање конзерватора-рестауратора, профилисаног стручњака који после завршених студија има знање, вештину и разумевање да може да делује у циљу заштите културног наслеђа.

  Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски и библиотечки материјал, кинотечку грађу и нематеријалну баштину. Све веће укључење науке у конзерваторску праксу је последица потребе да се егзактним методама открију и отклоне узрочници пропадања уметничких дела и пронађу поуздане методе за њихово санирање. Зато инсистирање да конзерватори­ рестауратори стекну ш ироко интердисциплинарно професионално образовање јесте прека потреба, како би се у овој професији одржао склад између уметности и науке.

  Сврха студијског програма је стицање неопходних компетенција и професионалне квалификације за бављење конзервацијом и рестаурацојим односно заштитом културног наслеђа. Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив конзерватор и рестауратор који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена обједињена знања и разумевање, вештине и креативне способности.

   

 • Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

  Циљ наставе је школовање високообразованих и специјализованих стручњака из области конзервације и рестаурације слика и уметничких дела на папиру. Теоријским предавањима и практичним вежбама, од друге до четврте године студија, применом савремених и традиционалних метода, обухваћена је основна конзерваторско-рестаураторска проблематика. Наставни процес одвија се кроз практичан рад на оригиналним уметничким делима у атељеу и на терену. Ова делатност изискује високу ликовну и општу културу, као и креативност. На основу стечених знања студенти се оспособљавају за рад у области заштите културних добара. 

  Структура програма (PDF)

   

 • Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

  Циљ наставе је школовање високообразованих и специјализованих стручњака из области конзервације и рестаурације скулптура и археолошких предмета. Теоријским предавањима и практичним вежбама, од друге до четврте године студија, применом савремених и традиционалних метода, обухваћена је основна конзерваторско-рестаураторска проблематика. Наставни процес одвија се кроз практичан рад на оригиналним уметничким делима у атељеу и на терену. Ова делатност изискује високу ликовну и општу културу, као и креативност. На основу стечених знања студенти се оспособљавају за рад у области заштите културних добара.

  Структура програма (PDF)

   

Дизајн

 • Опис студијског програма

  Студијски програм основних академских студија Дизајн припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн.

  Циљ студијског програма је да студенти стекну релевантнa знања, развију неопходне личне особине, овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије, даље школовање и лични професионални развој, као и за педагошки рад у основном и средњем образовању.

  Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Дипломирани дизајнер, а скраћеница академског и стручног назива је Дипл. диз. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од четири могућа усмерења, односно уже уметничке области:

  • Графички дизајн
  • Индустријски дизајн
  • Дизајн ентеријера и намештаја
  • Текстил.

  Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 240 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом. Студијским програмом није предвиђен завршни рад.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати студентског оптерећења.

  Структура програма обухвата обавезне и изборне предмете који у програму фигурирају као: модули, обавезни заједнички предмети и изборни предмети.

  Сваки од модула заступљен је укупно са 170 ЕСПБ на све четири године студија и њиховим избором студент се опредељује за једно од четири могућа усмерења. У оквиру сваког модула одређени су главни уметнички предмети карактеристични за усмерење, односно ужу уметничку област. Модуларна стуктура и флексибилна правила студија омогућавају студентима, како промене усмерења или студијског програма, тако и проширивања студијског програма избором додатног модула. Преласци са других студијских програма или усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су Правилником о режиму студија.

  Обавезни заједнички предмети заступљени са 58 ЕСПБ обезбеђују теоријска и практична уметничка знања и вештине. У ову групацију предмета је интегрисана и педагошка група од 3 предмета са укупно 18 ЕСПБ, тако да је студентима омогућено да и на овај начин прошире своја знања и стекну компетенције за бављење педагошким радом у области ликовне културе, образовања и васпитања.

  Изборни предмети заступљени са 12 ЕСПБ, смештени су као три изборне позиције на 3. и 4. годину студија и омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма.

  Сви предмети су двосеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Детаљан опис начина доделе поена и завршног оцењивања дефинисан је Правилником о режиму студија.

  Услови за упис на студијски програм су: завршена четворогодишња средња школа или завршена трогодишња школа и положен диференцијални испит, као и положен Испит за проверу склоности и способности, уз одговарајуће место на ранг-листи. Већ на самом испту кандидати се опредељују за једно од четири могућа усмерења – модула, па према овим усмерењима и полажу испит.

  Дизајн је креативна делатност чији је циљ да постизање разноврсних квалитета предмета, процеса, услуга и њихових система. Као средишњи чинилац иновативне хуманизације технологије и као придодата вредност производа и објеката, система или услуга, заузима битну улогу у многим развојним процесима друштва и представља посебну вредност у савременој културној и економској размени.

  Програм је формулисан је према дугогодишњој традицији уметничког образовања на Факултету примењених уметности, савременој теорији и пракси дизајна. Сврха програма је формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване и пословне личности – пројектанта, који је компетентан и квалификован за стваралачки и уметнички рад у области дизајна. Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив дизајнер који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена знања и разумевање, вештине и креативне способности.

 • Графички дизајн

  Циљ наставе је информисање и стицање професионалних способности за бављење графичким дизајном. После прве две године студија у којима стиче основе ликовно-графичке културе кроз предмете Цртање, Сликање, основе Графике, Писма и Фотографије, Анатомско цртање, Пројектовање облика, Историју и теорију уметности, студент у трећој години, поред предмета Акт, похађа предмете уже струке: Графичке комуникације, Плакат, Просторну графику, Типографију, Писмо, кроз које, уз теоријске предмете, развија знања и вештине помоћу којих се оспособљава за своје професионално опредељење. У завршној години се усмерава на пројекте у оквиру стручних предмета: Графичких комуникација, Плаката и Просторне графике. Настава је индивидуална и обавља се у просторијама Атељеа за графички дизајн које су опремљеме Мекинтош и РС рачунарима и другом опремом предвиђеном за наставу.

  Структура програма (PDF)

   

 • Индустријски дизајн

  Програм модула Индустријски дизајн омогућава образовање пројектаната – индустријских дизајнера, за веома широку област индустријске производње: од производа широке потрошње, преко алата, апарата и инструмената различитих намена, до инвестиционе опреме и транспортних средстава. Програм обухвата изучавање неопходних знања и вештина како би се што потпуније развиле природне способности студената за перцепцију и експресију у визуелним медијима и подржале њихове склоности у креирању савременог, индустријски реализованог артифицијелног света. Основни циљеви наставног програма састоје се у образовању креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички образоване, способне за тимски рад и решавање практичних проблема.

  Структура програма (PDF)

   

 • Дизајн ентеријера и намештаја

  Програм модула Дизајн ентеријера и намештаја оспособљава студенте за самостално истраживање и функционално и естетско пројектовање унутрашњих архитектонских склопова различитих намена уз наглашену оријентацију ка ликовној феноменологији простора, кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничко функционалним архитектонским законитостима; пројектовањe уникатног, покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија као и намештаја серијске, индустријске производње; пројектовање ентеријера и намештаја карактеристичних за различите историјске стилове, као и пројектовање амбијенталних, просторних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора.

  Структура програма (PDF)

   

 • Текстил

  Програм модула Дизајн текстила омогућава да студенти стичу посебна знања, вештине искуства у обликовању штампаног и тканог текстила свих намена и таписерије. Основни циљ, оспособљавање студената за креативан рад у области дизајна текстила темељи се на стимулисању индивидуалних истраживања у процесу рада, од идејних скица до реализације у оквиру конкретних задатака. Богата традиција и савремена достигнућа у области уметности текстила, нове технологије производње, тржишта и савремена кретања у уметности чине основне одреднице у њиховом образовању. Настава се одвија синхронизовано у пројектантским салама и радионицама тако да студенти могу да упознају и савладају све техничко-технолошке елементе сликаног, штампаног и тканог текстила и таписерије, као и да истражују њихове изражајне могућности и њихово имплицирање у идејне пројекте. Кроз теоријску и практичну наставу студенти развијају смисао за самосталну примену ликовно-естетских вредности, као и техничких и технолошких елемената неопходних за обликовање уникатног и индустријског текстила и таписерије.

  Структура програма (PDF)

   

back to top