Master akademske studije

master studije 2

Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu akreditovan je za tri studijska programa na master akademskim studijama. Master akademske studije na FPU traju jednu školsku godinu i vrednuju se sa 60 ESPB.

Cilj master akademskih studija je sticanje visoko obrazovanih stručnjaka u oblasti primenjenih umetnosti, dizajna i konzervacije i restauracije, čijim završetkom se stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija.

Program master akademskih studija sadrži liste obaveznih i izbornih predmeta, i to: obavezne zajedničke predmeteobavezne umetničke predmeteizborne predmete i izborne blokove predmeta (»stručni« i »pedagoški«). Svi predmeti su jednosemestralni.
Studenti koji su na osnovnim studijama započeli pedagoško usmerenje, mogu izborom »pedagoškog« izbornog bloka steći u toku master studija 16 ESPB bodova iz Metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja i 6 ESPB bodova iz Metodičke prakse. Ukoliko studenti ne žele ili ne mogu da ostvare mogućnost bavljenja pedagoškim radom u nastavku svoje profesionalne karijere,  mogu se opredeliti za »stručni izborni blok«, koji priširuje stručno-umetnička znanja budućeg master primenjenog umetnika, dizajnera ili konzervatora.

Napomena:
Prema odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  (Sl. Glasnik RS br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) svi studenti koji planiraju da rade u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, moraju ispuniti uslov: završene master studije i najmanje 36 ESPB bodova iz pedagoškog, psihološkog i metodičkog obrazovanja stečenog na visokoškolskoj ustanovi u toku studija (tj. najmanje 30 bodova iz predmeta iz navedenih oblasti i 6 bodova prakse u vaspitno-obrazovnim institucijama), u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.

Primenjena umetnost

 • Opis studijskog programa

  Studijski program master akademskih studija Primenjena umetnost pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.

  Cilj studijskog programa je da studenti steknu relevantna znanja iz prakse i teorije, ovladaju kreativnim veštinama i tako se pripreme i osposobe za rad u odabranoj umetničkoj delatnosti.

  Akademski i stručni naziv koji se stiče završetkom studija je Master primenjeni umetnik, a skraćenica akademskog i stručnog naziva je Mast. prim. umet. Bliža specifikacija stečenih stručnih kompetencija i dodeljene kvalifikacije je definisana u dodatku diplomi za jedno od devet mogućih usmerenja, odnosno uže umetničke oblasti:

  • Primenjeno slikarstvo
  • Primenjeno vajarstvo
  • Keramika
  • Scenografija
  • Scenski kostim
  • Savremeno odevanje
  • Grafika i knjiga
  • Fotografija
  • Animacija.

  Po odobrenju teme i mentora, Završni rad se radi tokom drugog semestra. Po završenoj izradi rada, na kraju semestra i školske godine, kandidat pristupa odbrani rada pred komisijom, odnosno Diplomskom ispitu. Studije se smatraju završenim kada student sakupi najmanje 60 ESPB i ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uradi Završni rad i odbrani ga na Diplomskom ispitu.

  Školska godina podeljena je na 2 semestra, svaki semestar ima po 15 radnih nedelja, a 1 ESPB iznosi 30 radnih sati studentskog opterećenja.

  Struktura programa obuhvata izborne module, obavezne zajedničke predmete i izborne predmete. Izborom odgovarajućeg modula student se opredeljuje za jedno od devet mogućih usmerenja.

  Svaki modul se dodatno grana izborom između dve osnovne izborne grupe predmeta: pedagoške i stručne. Kod pedagoškog usmerenja, pored obaveznih predmeta karakterističnih za struku, student pohađa grupu pedagoških i društveno-humanističkih predmeta čime stiče kvalifikacije koje mu omogućavaju da predaje u osnovnim i srednjim školama. U slučaju stručnog usmerenja akcenat je na stručnim predmetima kojima je dodeljen veći fond časova.

  Svi predmeti su jednosemestralni, a svaki predmet ima definisanu strukturu opisanu u specifikaciji predmeta koja obuhvata: predviđen broj ESPB bodova, preduslove za upis, cilj, ishod, teorijski i praktični sadržaj, literaturu, nedeljni broj časova aktivne nastave i ostale časove obaveznog praktičnog rada, metode nastave kao i način kontinuirane ocene znanja

  Modularna stuktura studijskog programa, kao i fleksibilna pravila studija omogućavaju studentima, kako promene usmerenja ili studijskog programa, tako i proširivanja studijskog programa izborom dodatnog modula. Prelasci sa drugih studijskih programa/usmerenja, kao i proširivanja studijskog programa određena su jedinstvenim Pravilnikom o režimu studija.

  Osnovni oblici nastave određeni nastavnim planom su: predavanja i vežbe, kao aktivna nastava i samostalan praktični rad studenata. Nastava na predmetima koji imaju umetnički karakter izvodi se na Fakultetu, u ateljeima ili specijalizovanim namenskim radnim prostorima. Predavanja mogu biti realizovana ex cathedra ili individualnom nastavom. Vežbe prate predavanja, a studenti kroz rad na praktičnim umetničkim zadacima, projektima ili istraživačkim temama ostvaruju predviđeni programski sadržaj.

  Uslovi za upis na studijski program su: završene akademske osnovne studije Primenjena umetnost ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju. Završene akademske osnovne studije Primenjena umetnost sa odgovarajućim usmerenjem daju kandidatima prednost prilikom izbora odgovarajućih izbornih modula. Redosled kandidata za upis u prvu godinu diplomskih akademskih studija vrši se na osnovu prosečne opšte ocene ostvarene na osnovnim studijama, kao i na osnovu kvaliteta podnetih radova. Komisiju za prijem čine članovi Veća odseka.

  Program je formulisan je prema dugogodišnjoj tradiciji umetničkog obrazovanja na matičnoj instituciji, savremenoj teoriji i praksi primenjenih umetnosti. Njegova svrha jeste formiranje savremene, kreativne, likovno i tehnički obrazovane, odgovorne, profesionalno specijalizovane ličnosti, koja je kompetentna i kvalifikovna za stvaralački i umetnički rad u oblasti primenjenih umetnosti.

  Modularizovani studijski program master studija Primenjena umetnost obuhvata složen i raznolik skup disciplina ili užih umetničkih oblasti koje imaju niz zajedničkih suštinskih obeležja. U ova zajednička obeležja, pre svega spadaju: koncept, realizacija/produkcija i promocija. Oni obuhvataju širok spektar tvorevina, od artefakta namenjenih zadovoljenju intelektualnih i estetskih potreba do funkcionalnih proizvoda, objekata, sistema i usluga. Celokupan proces, od konceptualizacije do diseminacije, zahteva primenu širokog spektra uglavnom vizuelnih jezika kojima se zamisli i ideje pretvaraju u estetski artikulisane dvodimenzionalne i trodimenzionalne oblike.

  Osnovni cilj studijskog programa jeste da studenti steknu relevantna znanja, razviju lične sposobnosti i kreativnost i tako se pripreme i osposobe za obavljanje odabrane profesije, dalje obrazovanje i stručno usavršavanje.

 • Primenjeno slikarstvo

  Nastava na primenjenom slikarstvu usmerana je tako da obrazuje studente čija je uža specijalnost sinteza slikarstva i arhitekture odnosno, izražavanje u tehnikama zidnog i monumentalnog slikarstva. Pored opšteg obrazovnih predmeta i opšte likovne i tehničke kulture koji se izučavaju na nivou fakulteta, najviše umetničko i stručno obrazovanje iz oblasti primenjenog slikarstva posebno se obezbeđuje stručno umetničkim predmetima zidno slikarstvo i monumentalno slikarstvo.

  Svršeni student modula Primenjena slikarstvo odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • stvaranje osnovnih likovnih ideja, koncepcija i rešenja argumenata, samostalno ili u saradnji sa drugima, u cilju izvršavanja postavljenih zadataka ili lično iniciranih aktivnosti u procesu rešavanja zidnog i monumentalnog slikarstva, prostornih i funkcionalnih problema u okviru složene likovne materije Primenjenog slikarstva.
  • primenjivanje osnovnih teoretskih, likovnih i praktičnih znanja u procesu kreativnog istraživanja u oblasti primenjenog slikarstva kao sinteze arhitekture i umetničkog dela.
  • izbori i upotreba materijala odgovarajućih karakteristika i tehnika prenosa slikarskog predloška u zidnu slikarsku kompoziciju uz prepoznavanje estetike određene slikarske forme.
  • primenjivanje i integracija celokupne oblasti stečenog znanja-stručno, tehničko-tehnološko, umetničko za samostalno vođenje jednostavnih projekata, za dalji razvoj i obrazovanje u struci, kao i da stečeno znanje uspešno koristi u daljem radu.
  • za profesionalan rad na saradničkim poslovima na području stvaralaštva u oblasti Primenjenog slikarstva: zidno i monumentalnoslikarstvo u prostoru arhitekture.
  • uspostavljavlje profesionanog odnosa sa publikom, naručiocima, korisnicima, tržištem, potrošačima i/ili učesnicima.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Primenjeno vajarstvo

  Cilj obrazovanja je likovno rešavanje estetskih, skulptorskih, prostornih i funkcionalnih problema u skulpturi, koja koncepcijski i oblikovno čini integralni deo arhitekture i prostora, u memorijalnoj skulpturi i sitnoj plastici i medaljerstvu: u oblikovanju medalja, plaketa, novca, suvenira, namenjenih savremenim potrebama društva ili individualnoj upotrebi.

  Svršeni student modula Primenjeno vajarstvo odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • stvaranje osnovnih ideja, koncepcija, rešenja i argumenata, samostalno ili u saradnji sa drugima, u cilju izvršavanja postavljenih zadataka ili lično iniciranih aktivnosti u procesu rešavanja skulptorskih estetskih, prostornih i funkcionalnih problema u okviru složene likovne materije Primenjenog vajarstva.
  • primenjivanje osnovnih teoretskih, likovnih i praktičnih znanja u umetnosti u procesu kreativnog istraživanja i oblikovanja skulptorskih i prostornih celina u različitim fazama likovnog istraživanja.
  • komponovanje samostalnih skulptorskih oblika na osnovu idejnih crteža i prevođenje vizuelnog sadržaja u plastični izraz.
  • izbori i upotreba materijala odgovarajućih karakteristika i tehnika prenosa skulptorekog predloška u skulptorski oblik uz prepoznavanje estetike obrađene forme.
  • usavršavanjem različitih tehnika i kultura skulptorskog oblikovanja omogućeno je praćenje razvoja postojećih i stvaranje novih medija i tehnologija, na polju interdisciplinarnih pristupa savremenoj praksi u rešavanju složene materije primenjenog vajarstva.
  • primenjivanje i integracija celokupne oblasti stečenog znanja-stručno, tehničko-tehnološko, umetničko za samostalno vođenje jednostavnih projekata, za dalji razvoj i obrazovanje u struci, kao i da stečeno znanje uspešno koristi u daljem radu.
  • za profesionalan rad na saradničkim poslovima na području stvaralaštva u oblasti Primenjenog vajarstva: skulptura u prostoru i arhitekturi, memorijalna skulptura i sitna plastika i medaljerstvo.
  • uspostavljanje profesionanog odnosa sa publikom, naručiocima, korisnicima, tržištem, potrošačima i/ili učesnicima.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Keramika

  Funkcionalno i estetsko projektovanje i realizacija dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih keramičkih formi različite složenosti i namene, unikatnog karaktera ili predviđene za serijsku proizvodnju, a namenjenih zadovoljenju intelektualnih i estetskih potreba i svakodnevnoj individualnoj ili javnoj upotrebi.

  Svršeni student modula Keramika odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • stvaranje realnih ideja, koncepata, predloga, rešenja i argumenata, samostalno ili u saradnji sa drugima, u cilju izvršavanja postavljenih zadataka ili lično iniciranih aktivnosti u procesu kreiranja originalnih keramičkih formi (unikatnih ili za serijsku proizvodnju).
  • primenjivanje kreativnog i inovativnog načina mišljenja u procesu posmatranja, israživanja, identifikovanja problemskog polja, analize, vizualizacije i građenja trodimenzionalnih, funkcionalno i estetski artikulisanih, savremenih keramičkih formi.
  • pretvaranje sopstvenih ideja u materijalne rezultate kao što su skice, crteži i slike, trodimenzionalni modeli i skice, koji mogu biti realizovani tradicionalnim i/ili savremenim tehničko – tehnološkim sredstvima svojstvenim keramici.
  • izbor, testiranje i upotreba materijala odgovarajućih karakteristika, opreme i  tehničko – tehnoloških postupaka i uslova njihove primene u procesu realizacije keramičkih formi.
  • poznavanje i razumevanje kritičke i kontekstualne dimenzije profesije primenjenog umetnika oblasti keramike, ali i primenjene i likovne umetnosti i dizajna uopšte, na primer istorijske, političke, društvene, ekonomske, ekološke, etičke dimenzije i poznavanje teorijskog konteksta.
  • uspostavljenje profesiuonalnog odnosa sa sa publikom, saradnicima, institucijama, medijima, naručiocima, korisnicima, tržištem.
  • korišćenje preduzetničkih i organizacionih sposobnosti i snalažljivosti kako bi se obezbedila sredstva i uslovi za svoj individualni rad i/ili timski rad.
  • upotreba različitih izvora informacija, informaciono – komunikacionih tehnologija i drugih medija za upotpunjavanje znanja, prikupljanje i razmenu informacija, praćenje novina u struci, komunikaciju i saradnju sa širim okruženjem.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Scenografija

  Osposobljavanje studenata za kreiranje i realizaciju složenih scenografskih zadataka u pozorištu, na filmu i televiziji. Kroz upoznavanja mogućnosti i osobenosti različitih scenskih prostora razvijanje osećaja za dimenzije,odnose elemenata u prostoru i scenska prilagođavanja.Upoznavanjem svih elemenata scenografije razvijati analitičko, kreativno mišljenje kao preduslov za stvaranje rešenja koja nemaju za cilj da stvaraju samo prostor za igru, već da scenografija aktivno učestvuje u spektaklu vizuelno tumačeći osnovnu ideju dela. Definisati scenografsku sliku u kojoj ljudi i predmeti samim pojavljivanjem neminovno menjaju svoje značenje.

  Studenti će kroz vežbe sticati sposobnost da kroz analizu, koristeći razne dostupne informacije, pomoću svih likovnih elemenata dolaziti do idejnog rešenja.Znaće da rešavaju složene scenske promene. Ovladaće veštinama da se prilagođavanjem različitim prostorima maksimalno iskoriste njihove tehničke mogućnosti. Znaće da u okviru zadatih rokova, na određenu temu u odabranom  prostoru samostalno vode projekat od ideje do realizacije. Kroz saradnju sa studentima FDU praktično će učiti ceo proces rada i upoznavati materijale za realizaciju. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti će biti osposobljeni za izradu elaborata za složene scenske projekte na alternativnim prostorima. Ti elaborati sadrže: analizu scenskog dela, idejne skice, likovne skice, tehničku razradu, makete, izbor materijala i opis realizacije. U  radionicama naučiće tehnike pozorišnog i filmskog  slikarstva i načine realizacije scenografskih elemenata.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Scenski kostim

  Studenti se osposobljavaju za projektovanje i realizaciju scenskog kostima poštujući principe na kojima počiva funkcionalnost i likovnost scenskog kostima kao dela likovne dramaturgije prostora.

  Svršeni student modula Scenski kostim odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • Praćenje, poznavanje i usavršavanje stručnog pristupa  realizaciji određenih scenskih projekata
  • Upoznavanje profesionalnih odnosa  sa učesnicima realizacije scenskog projekta
  • Osposobljenost studenta za rad na koncepciji i idejnim rešenjima za određeni scenski projekat u oblasti scenskog kostima

  Struktura programa (PDF)

   

 • Savremeno odevanje

  Studenti se osposobljavaju za projektovanje odevnih elemenata i celine kroz likovne sadržaje, rešavanje problema estetskih i funkcionalnih vrednosti iz oblasti savremenog odevanja.

  Svršeni student modula Savremeno odevanje odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • osposobljenost studenta za rad na konceptu i razradi idejnih rešenja u saradnji sa drugima u cilju savladavanja postavljenih zadataka u oblasti savremenog odevanja
  • usavršavanje omogućeno poznavanjem i praćenjem razvoja postojećih ili stvaranja novih medija i tehnologija, kao i napretka na polju interdisciplinarnih pristupa savremenoj praksi
  • uspostavljanje profesionalnih odnosa sa publikom, naučnicima, tržištem i učesnicima

  Struktura programa (PDF)

   

 • Grafika i knjiga

  Funkcionalno estetsko projektovanje koje se odnosi na izdavaštvo: ilustrovanje, tipografiju, kaligrafiju, projektovanje pisma, grafiku i grafičku opremu publikacija i sl. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za pripremu i realizaciju projektovanih radova u oblasti umetničke i industrijske štampe.

  Svršeni student modula Grafika i knjiga odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • da primeni stručno-tehničko i umetničko znanje za samostalno vođenje projekata, za dalji razvoj i obrazovanje u struci, kao i da stečeno znanje uspešno koristi u budućem radu
  • za profesionalni rad na saradničkim poslovima na području stvaralaštva u oblasti ilustracije, grafike, grafike knjige i pisma i da kroz timski i samostalni rad vlada određenim problemima iz oblasti primenjene umetnosti
  • istraživanje i funkcionalno uobličavanje onih oblika primenjene grafike koje se odnose na izdavaštvo i na umetničku i industrijsku štampu
  • identifikacija problemskih oblasti u kojima će se tražiti savremena grafička rešenja uz originalan, individualan pristup i punu slobodu u oblikovanju
  • stvaranje ideja i projekata u cilju razvijanja i promocije grafičke kulture u najboljoj njenoj tradiciji i povezivanje sa najnovijim dostignućima savremene grafičke tehnologije
  • rad u grafičkim programima.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Fotografija

  Kao medij koji je društvo odabralo kao oblik prenošenja činjenica, ne donosi jednostavno reprodukciju viđenog posredstvom kamere, jer tu predstavu ponovo obrađuje i to jeste, s jedne strane, ključni postupak modernog društva koji ima jasno definisane okvire, koji su ponekad propisani i određenim zakonima. U obliku fotografskih slika, stvari i događaji dobijaju nove upotrebne vrednosti i nova značenja koja prevazilaze razlike između istinitog i lažnog.

  Svršeni student modula Fotografija odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • samostalno oblikovanje jednostavnih zadataka iz oblasti  vizuelnih komunikacija;
  • saradnja u razvojno-istraživačkih poslova i projektima;
  • saradnja u interdisciplinarnim, naučnim i razvojno -istraživačkim poslovima;
  • saradnja sa stručnjacima različitih profila i institucija, naučnim i umetničkim timovima.
  • pedagoški rad.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Animacija

  Cilj obrazovanja je da studenti samostalno artikulišu svoj autorski animirani (pikto-fono-kinetički) projekat. Animacija predstavlja sintezu slike,  zvuka i pokreta i, u slučaju narativnog koncepta, i literature. Da bi postigli ovaj složeni multimedijski zadatak, studenti moraju da nauče da saopšte svoje grafičke ideje u prostoru i vremenu, da sintetišu sliku sa pokretom i zvukom, da razviju osećaj za tajming, da upoznaju tehnološke pretpostavke potrebne za realizaciju svog cilja, da se obuče u timskom radu i osposobe u komunikativne ličnosti sposobne da realizuju potrebe savremenog medijskog društva.

  Svršeni student modula Animacija odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • da samostalno može da artikuliše jednostavne autorske zadatke iz oblasti animacije
  • da samostalno može da koristi softvere i hardvere iz oblasti slike, zvuka i filmske montaže u izradi svog animiranog rada.
  • da bude sposoban da razume zahteve naručioca i da uspešno rešava profesionalne probleme prilikom izrade rada
  • da bude sposoban da bude član autorskog tima u cilju realizacije složenog animiranog projekta
  • da bude upoznat sa osnovnim znanjima o estetici, istoriji, tehnici i tehnologiji iz ove oblasti.

  Struktura programa (PDF)

   

Dizajn

 • Opis studijskog programa

  Studijski program master akademskih studija Dizajn pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.

  Cilj studijskog programa je da studenti steknu relevantna znanja, razviju neophodne lične osobine, ovladaju kreativnim veštinama i tako se pripreme i osposobe za obavljanje odabrane profesije, dalje školovanje i lični profesionalni razvoj.

  Akademski i stručni naziv koji se stiče završetkom studija je Master dizajner, a skraćenica akademskog i stručnog naziva je Mast. diz. Bliža specifikacija stečenih stručnih kompetencija i dodeljene kvalifikacije je definisana u dodatku diplomi za jedno od četiri moguća usmerenja, odnosno uže umetničke oblasti:

  • Grafički dizajn
  • Industrijski dizajn
  • Dizajn enterijera i nameštaja
  • Tekstil

  Svaki modul se dodatno grana izborom između dve osnovne izborne grupe predmeta: pedagoške i stručne. Kod pedagoškog usmerenja, pored obaveznih predmeta karakterističnih za struku, student pohađa grupu pedagoških i društveno-humanističkih predmeta čime stiče kvalifikacije koje mu omogućavaju da predaje u osnovnim i srednjim školama. U slučaju stručnog usmerenja akcenat je na stručnim predmetima kojima je dodeljen veći fond časova.

  Po odobrenju teme i mentora, Završni rad se radi tokom drugog semestra. Po završenoj izradi rada, na kraju semestra i školske godine, kandidat pristupa odbrani rada pred komisijom, odnosno  Diplomskom ispitu. Studije se smatraju završenim kada student sakupi najmanje 60 ESPB i ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uradi Završni rad i odbrani ga na Diplomskom ispitu.

  Školska godina podeljena je na 2 semestra, svaki semestar ima  po 15 radnih nedelja, a 1 ESPB iznosi 30 radnih sati  studentskog opterećenja.

  Struktura programa obuhvata izborne moduleobavezne zajedničke predmete i izborne predmete. Izborom odgovarajućeg modula student se opredeljuje za jedno od četiri moguća usmerenja.

  Svaki modul se dodatno grana izborom između dve osnovne izborne grupe predmeta: pedagoške i stručne. Kod pedagoškog usmerenja, pored obaveznih predmeta karakterističnih za struku, student pohađa grupu pedagoških i društveno-humanističkih predmeta čime stiče kvalifikacije koje mu omogućavaju da predaje u osnovnim i srednjim školama. U slučaju stručnog usmerenja akcenat je na stručnim predmetima kojima je dodeljen veći fond časova.

  Svi predmeti su jednosemestralni, a svaki predmet ima definisanu strukturu opisanu u specifikaciji predmeta koja obuhvata: predviđen broj ESPB bodova, preduslove za upis, cilj, ishod, teorijski i praktični sadržaj, literaturu, nedeljni broj časova aktivne nastave i ostale časove obaveznog praktičnog rada, metode nastave kao i način kontinuirane ocene znanja

  Modularna stuktura studijskog programa, kao i fleksibilna pravila studija omogućavaju studentima, kako promene usmerenja ili studijskog programa, tako i proširivanja studijskog programa izborom dodatnog modula.  Prelasci sa drugih studijskih programa/usmerenja, kao i proširivanja studijskog programa određena su jedinstvenim Pravilnikom o režimu studija.

  Osnovni oblici nastave određeni nastavnim planom su: predavanja i vežbe, kao aktivna nastava  i samostalan praktični rad studenata definisan kao »ostali časovi«. Nastava na predmetima koji imaju umetnički karakter izvodi se na Fakultetu, u ateljeima ili specijalizovanim namenskim radnim prostorima. Predavanja mogu biti realizovana  ex cathedra ili individualnom nastavom.  Vežbe prate predavanja, a studenti kroz rad na praktičnim umetničkim zadacima, projektima ili istraživačkim temama ostvaruju predviđeni programski sadržaj.

  Uslovi za upis na studijski program su: završene akademske osnovne studije Dizajn ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju.  Završene akademske osnovne studije Dizajn sa odgovarajućim usmerenjem daju kandidatima prednost prilikom izbora odgovarajućih izbornih modula. Redosled kandidata za upis u prvu godinu diplomskih akademskih studija vrši se na osnovu prosečne opšte ocene ostvarene na osnovnim studijama, kao i na osnovu kvaliteta podnetih radova. Komisiju za prijem čine članovi Veća odseka.

  Dizajn  je kreativna delatnost čiji je cilj da postizanje raznovrsnih kvaliteta predmeta, procesa, usluga i njihovih sistema tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa. Studijski program je u skladu sa navedenim međunarodnim definicijama  i sa opšteprihvaćenim konceptom tržišne ekonomije, gde dizajn kao središnji činilac inovativne humanizacije tehnologije i kao pridodata vrednost proizvoda i objekata, sistema ili usluga, zauzima bitnu ulogu u mnogim razvojnim procesima društva i predstavlja posebnu vrednost u savremenoj kulturnoj i ekonomskoj razmeni.

  Program je u skladu sa ciljevima Fakulteta primenjenih umetnosti, formulisan je prema dugogodišnjoj tradiciji umetničkog obrazovanja na matičnoj instituciji, savremenoj teoriji i praksi dizajna i odgovara potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim  dizajnerima – projektantima čije profesionalno delovanje povećava konkurentnost u privredi i kulturi.

  Svrha akademskih master studija Dizajn jeste formiranje savremene, kreativne, likovno i tehnički obrazovane, odgovorne, profesionalno specijalizovane i poslovne ličnosti – projektanta, koji je kompetentan  i kvalifikovan za samostalni istraživački, stvaralački i umetnički rad u oblasti dizajna.

  Studijski program master studija Dizajn sadrži više različitih  disciplina ili užih umetničkih oblasti koje imaju niz zajedničkih suštinskih obeležja. U ova zajednička obeležja, pre svega spadaju: konceptualizacija, realizacija/produkcija, promocija i diseminacija, materijalnih i simboličkih rezultata koji čine našu vizuelnu kulturu. Oni obuhvataju širok spektar tvorevina, od artefakta namenjenih zadovoljenju intelektualnih i estetskih potreba do funkcionalnih proizvoda, objekata, sistema i usluga. Celokupan proces, od konceptualizacije do diseminacije, zahteva primenu širokog spektra uglavnom vizuelnih jezika kojima se zamisli i ideje pretvaraju u estetski artikulisane dvodimenzionalne i trodimenzionalne oblike.  Ovi elementi se kombinuju sa primenom kreativnih veština, maštom, vizijom i – kod vrhunskih ostvarenja – inovacijom.

  Osnovni cilj studijskog programa jeste da se studenti usavrše i specijalizuju u skladu sa ličnim afinitetima, u okvirima odabrane discipline, primenjujući i integrišući do sada stečena znanja, lične osobine i ključne kreativne veštine, kako bi se osposobili za samostalno obavljanje umetničkog i istraživačkog rada, kao i za dalji lični i profesionalni razvoj.

 • Grafički dizajn

  Razvoj i primena sposobnosti za samostalno istraživanje i funkcionalno, estetsko projektovanje total dizajna, vizuelnog i korporativnog identiteta, prostorne grafike, oblikovanje ambalaže, oglašavanje, plakat i projektovanje pisma za različite složenosti i namene, namenjenih svakodnevnoj profesionalnoj, javnoj ili individualnoj upotrebi.

  Svršeni student modula Grafički dizajn odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • da primeni stečeno stručno-tehničko i umetničko znanje za samostalno vođenje projekata, za dalji razvoj i obrazovanje u struci, kao i da stečeno znanje uspešno koristi u budućem radu.
  • za profesionalni na samostalnim poslovima na području stvaralaštva u oblasti grafičkih i vizuelnih komunikacija i da kroz timski i samostalni rad vlada složenim problemima iz oblasti dizajna.
  • istraživanje i funkcionalno,estetsko projektovanje total dizajna, vizuelnog i korporativnog identiteta, prostorne grafike, oblikovanje ambalaže, oglašavanje, plakat i projektovanje pisma za različite složenosti i namene u svakodnevnoj profesionalnoj, javnoj ili individualnoj upotrebi;
  • da se identifikuje problemsko polje u kome će se tražiti rešenje grafičkog dizajna, uz originalan , individualan pristup i punu slobodu u oblikovanju kao i razmišnjanje u duhu aktuelnih komunikacija, profesionalnog i tržišnog ponašanja u odnosu na naručioca i konzumenta;
  • stvaranje ideja, koncepata, predloga, rešenja i argumenata, samostalno ili u saradnji s drugima, u cilju izvršavanja postavljenih zadataka ili lično iniciranih aktivnosti u procesu kreiranja originalnog grafičkog dizajna;
  • sposobnost kreativnog pristupa rešavanju složenih  zahteva u građenju i realizaciji zadataka iz oblasti grafičkog dizajna u okviru dizajn procesa;
  • rad u grafičkim programima Illustrator, Corel, Photoshop i dr.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Industrijski dizajn

  Razvoj i primena sposobnosti za samostalno istraživanje i funkcionalno estetsko projektovanje trodimenzionalnih oblika serijskih industrijskih proizvoda, različite složenosti i namene, namenjenih svakodnevnoj profesionalnoj, javnoj ili ličnoj upotrebi, kao što su npr. proizvodi široke potrošnje, raznovrsna pakovanja, alati, aparati, instrumenti, pomagala i oprema različitih namena, investiciona oprema, transportna sredstva i drugo.

  Svršeni student modula Industrijski dizajn odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • samostalno istraživanje usmereno na uočavanje i razumevanje potreba, problema i uticaja okoline, koje vodi koncipiranju projekta dizajna, ili samostalno koncipiranje projekta na osnovu zadatog programa;
  • razrada plana i programa istraživanja i projekta na nivou koji podrazumeva njegovo samostalno vođenje u okviru raspoloživog vremena i drugih relevantnih resursa, koordinaciju rada i komunikaciju sa ostalim učesnicima, pripremu promotivne i/ili izvođačke dokumentacije i stručni nadzor;
  • primena analize, sinteze i kritičkog pristupa u razmišljanju, usmerenih ka pronalaženju rešenja koja rezultiraju stvaranjem predloga, dokumenata, projekata, modela i prototipova novih formi industrijskih proizvoda koje su ekspresivne (seminologija) i jasne (estetika) u svojoj složenosti;
  • profesionalna, napredna  primena CAD/CAM ( Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture ), CAID ( Computer Aided Industrial Design ), DTP ( Desktop publishing ) standardnih paketa softvera za rad na osmišljavanju, razvoju, realizaciji, prezentaciji i promociji rešenja dizajna;
  • usavršavanje i dalji profesionalni razoj omogućen poznavanjem i praćenjem razvoja postojećih ili stvaranja novih medija i tehnologija, kao i napretka na polju interdisciplinarnih pristupa savremenoj praksi industrijskog dizajna;
  • uspostavljanje i negovanje profesionalnnih odnosa sa naručiocima, tržištem, korisnicima, potrošačima i/ili drugim profesionalnim umetnicima i dizajnerima;
  • korišćenje preduzetničkih sposobnosti, spretnosti i snalažljivosti kako bi se obezbedili neophodni resursi i sredstva za svoj i/ili rad drugih osoba.

  Struktura programa (PDF)

   

 • Dizajn enterijera i nameštaja

  Razvijanje i primena sposobnosti za samostalno vođenje projektantskog postupka u stvaranju, remodulaciji, rekonstrukciji i adaptaciji unutrašnjih arhitektonskih sklopova različitih namena i složenih funkcionalnih sadržaja u kontekstu kako savremene arhitekture, tako i istorijskih, stilskih ambijenata; primena stručnog i umetničkog znanja u projektovanju unikatno pokretnog i ugrađenog nameštaja svih namena i kategorija kao i u pripremi dokumentacije za projektovanje i izvođenje nameštaja svih kategorija i namena u industrijskoj proizvodnji; primena stečenog znanja u projektovanju ambijentalnih , prostornih, eksterijernih sklopova u oblasti dizajna urbanih prostora i osmišljavanje sopstvenih programsko – oblikovnih strategija za angažovanje u urbanom kontekstu u likovnom i arhitektonskom smislu;

  Svršeni student modula Dizajn enterijera i nameštaja poseduje sledeća znanja, veštine i sposobnosti:

  • primenjuje stečeno stručno umetničko znanje za samostalno vođenje projektantskog postupka u stvaranju, remodulaciji, rekonstrukciji i adaptaciji unutrašnjih arhitektonskih sklopova različitih namena i funkcionalnih sadržaja
  • primenjuje stečeno znanje primeni u projektovanju unikatnog, pokretnog i ugrađenog nameštaja svih namena i kategorija
  • primenjuje stručno znanje primeni u pripremi dokumentacije za projektovanje i izvođenje nameštaja svih kategorija i namena u industrijskoj proizvodnji
  • osposobljen je za projektovanje arhitektonshi sklopova i nameštaja karakterističnih za osnovne istorijske stilove
  • osposobljen je za projektovanje ambijentalnih, prostornih, eksterijernih sklopova u oblasti dizajna urbanih prostora
  • osposobljen je za saradničke projektantske aktivnosti svih struktura i oblasti obuhvaćenih izučavanjem fenomenologije enterijera nameštaja, stilskih istorijskih formi kao i sklopova urbanih celina
  • osposobljen jeza samostalni rada u razvojnim i interdisciplinarnim istraživanjima kao i rad u naučnim i istraživačkim timovima
  • osposobljen je da svoje projektantsko umetničke ideje i projekte prezentuje na visoko profesionalnom tradicionalnim likovnim tehnikama kao i u relevantnim savremenim elektronskim softverima

  Struktura programa (PDF)

   

 • Tekstil

  Samostalno istraživanje i funkcionalno estetsko projektovanje dizajna tkanog i  štampanog tekstila različite složenosti i namene namenjenih svakodnevnoj profesionalnoj, javnoj ili ličnoj upotrebi, kreativan rad u oblasti tapiserije i umetnosti tekstila i profesionalni rad u polju kulturnog nasleđa.

  Svršeni student modula Tekstil odlikovaće se sledećim sposobnostima:

  • za stvaranje realnih ideja, koncepata, predloga, rešenja i argumenata, samostalno ili u saradnji s drugima, u cilju izvršavanja postavljenih zadataka ili lično iniciranih aktivnosti u procesu kreiranja originalnog rada iz oblasti dizajna i umetnosti tekstila;
  • primenjivanje konvergentnog i divergentnog načina mišljenja u procesu posmatranja, istraživanja, preispitivanja, vizuelizacije i građenja funkcionalno-estetski artikulisanih formi savremenog dizajna i dela umetnosti tekstila;
  • pretvaranje sopstvenih ideja u opipljive, materijalne rezultate, kao što su skice, crteži i slike ili rad realizovan u materijalu koji može biti realizovan tradicionalnim umetničkim i dizajnerskim sredstvima, uz pomoć savremene digitalne tehnologije;
  • izbor, testiranje i upotreba materijala odgovarajućih karakteristika, tehnoloških postupaka i uslova njihove primene u procesu stvaranja novog ili usavršavanja postojećeg dizajna i rada iz umetnosti tekstila;
  • integracija  proizvodnih, tržišnih i ekoloških aspekata u okviru  estetske i praktične dimenzije tekstila (odnos forme i funkcije )
  • upotreba standardnih softverskih paketa za grafičku obradu  za rad na osmišljavanju, razvoju, realizaciji i prezentaciji rešenja;
  • usavršavanje omogućeno poznavanjem i praćenjem razvoja  struke, kao i napretka na polju interdisciplinarnih pristupa u savremenoj praksi dizajna i umetnosti;
  • poznavanje i razumevanje kritičke i kontekstualne dimenzije profesije industrijskog dizajna, ali i umetnosti i dizajna uopšteno, na primer poslovne, kulturne, ekonomske, ekološke, etičke, globalne, istorijske, političke, društvene i/ili poznavanje teorijskog konteksta;
  • obrazovanje, razumevanje, negovanje i stvaranje pozitivnih odnosa prema tekstilnom kulturnom nasleđu;
  • uspostavljanje profesionalnog odnosa sa publikom, naručiocima, tržištem, korisnicima, potrošačima i/ili učesnicima;
  • korišćenje preduzetničkih sposobnosti, spretnosti i snalažljivosti kako bi se obezbedila sredstva za svoj i/ili rad drugih osoba.

  Struktura programa (PDF)

   

Konzervacija i restauracija

 • Opis studijskog programa

  Studijski program master akademskih studija Konzervacija i restauracija pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnost, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.

  Cilj studijskog programa je da studenti učvrste stečena relevantna znanja neophodna za profesionalni rad u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, dalje razviju neophodne lične osobine i tako se pripreme za eventualni nastavak školovanja.

  Akademski i stručni naziv koji se stiče završetkom studija je Master konzervator i restaurator, a skraćenica akademskog i stručnog naziva je Mast. konz. i restaur. Bliža specifikacija stečenih stručnih kompetencija i dodeljene kvalifikacije je definisana u dodatku diplomi za jedno od dva moguća usmerenja, odnosno uže umetničke oblasti:

  • Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru
  • Konzervacija skulptura i arheoloških predmeta.

  Svaki modul se dodatno grana izborom između dve osnovne izborne grupe predmeta: pedagoške i stručne. Kod pedagoškog usmerenja, pored obaveznih predmeta karakterističnih za struku, student pohađa grupu pedagoških i društveno-humanističkih predmeta čime stiče kvalifikacije koje mu omogućavaju da predaje u osnovnim i srednjim školama. U slučaju stručnog usmerenja akcenat je na stručnim predmetima kojima je dodeljen veći fond časova.

  Po odobrenju teme i mentora, Završni rad se radi tokom drugog semestra. Po završenoj izradi rada, na kraju semestra i školske godine, kandidat pristupa odbrani rada pred komisijom, odnosno  Diplomskom ispitu. Studije se smatraju završenim kada student sakupi najmanje 60 ESPB i ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uradi Završni rad i odbrani ga na Diplomskom ispitu.

  Školska godina podeljena je na 2 semestra, svaki semestar ima  po 15 radnih nedelja, a 1 ESPB iznosi 30 radnih sati  studentskog opterećenja.

  Strukturu programa čine moduli koji sadrže obavezne predmete, izborne predmete  i završni rad.  U okviru svakog modula određeni su glavni teorijsko-umetnički predmeti važni za konačno usmerenje i izbor teme, koju student obrađuje kroz Studijski istraživački rad i samostalni Završni rad. Izborni predmeti zastupljeni  u oba modula omogućavaju studentima proširivanje znanja prema ličnim sklonostima i definisani su planom studijskog programa. Način biranja izbornih predmeta određen je Pravilnikom o režimu studija.

  Svi predmeti su jednosemestralni, a svaki predmet ima definisanu strukturu opisanu u specifikaciji predmeta koja obuhvata: predviđen broj ESPB bodova, preduslove za upis, cilj, ishod, teorijski i praktični sadržaj, literaturu, nedeljni broj časova aktivne nastave, metode nastave kao i način kontinuirane ocene znanja. Detaljan opis načina dodele poena i završnog ocenjivanja definisan je Pravilnikom o režimu studija

  Uslovi za upis na studijski program su: završene akademske osnovne studije Konzervacija i restauracija ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju. Završene akademske osnovne studije Konzervacija i restauracijasa odgovarajućim usmerenjem daju kandidatima prednost prilikom upisa.

  Zaštita spomenika kulture i kulturnog nasleđa danas je  civilizacijska tekovina svakog društva budući da kulturno nasleđe ima veoma značajnu ulogu  u njegovom  formiranju i razvoju.

  Studijski program Konzervacija i restauracija predstavlja ishodište za obrazovanje konzervatora-restauratora, profilisanog stručnjaka koji je posle završenih studija kompetentan  i kvalifikovan za samostalni istraživački, i praktičan rad u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

  Konzervacija-restauracija  kao vrlo stara umetnička delatnost i veština bila je stalno prisutna uz velika umetnička, graditeljska i kulturno-istorijskom ostvarenja produžavajući mu vek trajanja. Svojim metodama i radom ova specifična delatnost zaustavlja destruktivne procese uz primenu širokih znanja iz oblasti svih tehnologija primenjenih umetnosti, slikarskih tehnika, i tehnologija drugih delatnosti. Ona proučava i tumači sve destruktivne i druge procese koji se događaju u umetničkom delu, počev od izbora materijala upotrebljenih za stvaranje tog dela pa do trenutka kada su uslovi u kojima je ono opstajalo nametnuli pitanje njegove konzervacije i restauracije. Ova delatnost iziskuje vrlo visoku likovnu, opštu kulturu i kreativnost, multidisciplinarna je i uključuje više profesija.

  Savremena konzervacija i restauracija je postala simbioza umetnosti i nauke, proširivši polje svoga delovanja na sve vrste kulturnih dobara: arhitektonsko i spomeničko nasleđe, prirodno okruženje, arheološke lokalitete, muzejske predmete, arhivski i bibliotečki materijal, kinotečku građu i nematerijalnu baštinu. Sve veće uključenje nauke u konzervatorsku praksu je posledica potrebe da se egzaktnim metodama otkriju i otklone uzročnici propadanja umetničkih dela i pronađu pouzdane metode za njihovo saniranje. Zato insistiranje da konzervatori­ restauratori steknu široko interdisciplinarno profesionalno obrazovanje jeste preka potreba, kako bi se u ovoj profesiji održao sklad između umetnosti i nauke.

  Ocenjujući da stručno obrazovanje iz oblasti konzervacije i restauracije suštinski utiče na rešavanje složenih problema u zaštiti kulturnih dobara  Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, još 1978. godine, uvodi u osnovne studije (IV i V  godina) predmete iz ove oblasti na Odseku zidnog slikarstava. Fakultet primenjenih umetnosti, sagledavajući realne potrebe za kadrovima u oblasti zaštite kulturnih dobara, 2003. godine donosi odluku o formiranju Odseka za konzervaciju i restauraciju.

  Svrha master studija Konzervacija i restauracija je sticanje neophodnih kompetencija i profesionalne kvalifikacije za bavljenje konzervacijom i restauracojim odnosno zaštitom kulturnog nasleđa. Uspešnim završetkom studijskog programa stiče se akademski naziv: Diplomirani konzervator i restaurator koji studentima omogućava da u skladu sa izabranim usmerenjem (Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru i Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških  predmeta), sebi obezbede egzistenciju, nastave školovanje ili dalje profesionalno usavršavanje, primenjujući stečena objedinjena znanja i razumevanje, veštine i kreativne sposobnosti.

 • Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru

  Istraživački i praktični rad  na zaštiti muzejskog nasleđa i nepokretnog kulturnog nasleđa, posebno  štafelajnih slika na platnu i drvetu, zidnih slika i mozaika kao i umetničkih dela na papiru.

  Pored kompetencija dobijenih posle završenih osnovnih studija svršeni student Master akademskih studija je osposobljen:

  • da razvija programe, projekte i studije u oblasti konzervacije i restauracije
  • da pruža savete i stručnu pomoć u oblasti zaštite kulturnih dobara
  • da priprema stručne izveštaje o kulturnim dobrima
  • da se bavi naučno-istraživačkim radom
  • da prezentuje javnosti rezultate koje dobija na osnovu ispitivanja, primenjenih postupaka ili istraživačkog rada
  • da promoviše dublje razumevanje oblasti konzervacije-restauracije

  Struktura programa (PDF)

   

 • Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta

  Istraživački i praktični rad  na zaštiti muzejskog nasleđa i nepokretnog kulturnog nasleđa, posebno skulptura i arheoloških predmeta od različitih materijala.

  Pored kompetencija dobijenih posle završenih osnovnih studija svršeni student Master akademskih studija je osposobljen:

  • da razvija programe, projekte i studije u oblasti konzervacije i restauracije
  • da pruža savete i stručnu pomoć u oblasti zaštite kulturnih dobara
  • da priprema stručne izveštaje o kulturnim dobrima
  • da se bavi naučno-istraživačkim radom
  • da prezentuje javnosti rezultate koje dobija na osnovu ispitivanja, primenjenih postupaka ili istraživačkog rada
  • da promoviše dublje razumevanje oblasti konzervacije-restauracije

  Struktura programa (PDF)

   

back to top