Мастер академске студије

master studije 2

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду акредитован је за три студијска програма на мастер академским студијама. Мастер академске студије на ФПУ трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ.

Циљ мастер академских студија је стицање високо образованих стручњака у области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације, чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена академских студија.

Програм мастер академских студија садржи листе обавезних и изборних предмета, и то: обавезне заједничке предметеобавезне уметничке предметеизборне предмете и изборне блокове предмета (»стручни« и »педагошки«). Сви предмети су једносеместрални.
Студенти који су на основним студијама започели педагошко усмерење, могу избором »педагошког« изборног блока стећи у току мастер студија 16 ЕСПБ бодова из Методике ликовног васпитања и образовања и 6 ЕСПБ бодова из Методичке праксе. Уколико студенти не желе или не могу да остваре могућност бављења педагошким радом у наставку своје професионалне каријере,  могу се определити за »стручни изборни блок«, који приширује стручно-уметничка знања будућег мастер примењеног уметника, дизајнера или конзерватора.

Напомена:
Према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања  (Сл. Гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) сви студенти који планирају да раде у основним и средњим школама у Србији, морају испунити услов: завршене мастер студије и најмање 36 ЕСПБ бодова из педагошког, психолошког и методичког образовања стеченог на високошколској установи у току студија (тј. најмање 30 бодова из предмета из наведених области и 6 бодова праксе у васпитно-образовним институцијама), у складу са Европским системом преноса бодова.

Примењена уметност

 • Опис студијског програма

  Студијски програм мастер академских студија Примењена уметност припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и садржи све елементе утврђене законом.

  Циљ студијског програма је да студенти стекну релевантнa знања из праксе и теорије, овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за рад у одабраној уметничкој делатности.

  Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Мастер примењени уметник, а скраћеница академског и стручног назива је Маст. прим. умет. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од девет могућих усмерења, односно уже уметничке области:

  • Примењено сликарство
  • Примењено вајарство
  • Керамика
  • Сценографија
  • Сценски костим
  • Савремeно одевање
  • Графика и књига
  • Фотографија
  • Анимација.

  По одобрењу теме и ментора, Завршни рад се ради током другог семестра. По завршеној изради рада, на крају семестра и школске године, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом, односно Дипломском испиту. Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 60 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради Завршни рад и одбрани га на Дипломском испиту.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати студентског оптерећења.

  Структура програма обухвата изборне модуле, обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Избором одговарајућег модула студент се опредељује за једно од девет могућих усмерења.

  Сваки модул се додатно грана избором између две основне изборне групе предмета: педагошке и стручне. Код педагошког усмерења, поред обавезних предмета карактеристичних за струку, студент похађа групу педагошких и друштвено-хуманистичких предмета чиме стиче квалификације које му омогућавају да предаје у основним и средњим школама. У случају стручног усмерења акценат је на стручним предметима којима је додељен већи фонд часова.

  Сви предмети су једносеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања

  Модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, како промене усмерења или студијског програма, тако и проширивања студијског програма избором додатног модула. Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим Правилником о режиму студија.

  Основни облици наставе одређени наставним планом су: предавања и вежбе, као активна настава и самосталан практични рад студената. Настава на предметима који имају уметнички карактер изводи се на Факултету, у атељеима или специјализованим наменским радним просторима. Предавања могу бити реализована ex cathedra или индивидуалном наставом. Вежбе прате предавања, а студенти кроз рад на практичним уметничким задацима, пројектима или истраживачким темама остварују предвиђени програмски садржај.

  Услови за упис на студијски програм су: завршене академске основне студије Примењена уметност или сродни програми уз извршену еквиваленцију. Завршене академске основне студије Примењена уметност са одговарајућим усмерењем дају кандидатима предност приликом избора одговарајућих изборних модула. Редослед кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија врши се на основу просечне опште оцене остварене на основним студијама, као и на основу квалитета поднетих радова. Комисију за пријем чине чланови Већа одсека.

  Програм је формулисан је према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси примењених уметности. Његова сврха јесте формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване личности, која је компетентна и квалификовна за стваралачки и уметнички рад у области примењених уметности.

  Модуларизовани студијски програм мастер студија Примењена уметност обухвата сложен и разнолик скуп дисциплина или ужих уметничких области које имају низ заједничких суштинских обележја. У ова заједничка обележја, пре свега спадају: концепт, реализација/продукција и промоција. Они обухватају широк спектар творевина, од артефакта намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба до функционалних производа, објеката, система и услуга. Целокупан процес, од концептуализације до дисеминације, захтева примену широког спектра углавном визуелних језика којима се замисли и идеје претварају у естетски артикулисане дводимензионалне и тродимензионалне облике.

  Основни циљ студијског програма јесте да студенти стекну релевантнa знања, развију личне способности и креативност и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије, даље образовање и стручно усавршавање.

 • Примењено сликарство

  Наставa на примењеном сликарству усмерана је тако да образује студенте чија је ужа специјалност синтеза сликарства и архитектуре односно, изражавање у техникама зидног и монументалног сликарства. Поред општег образовних предмета и опште ликовне и техничке културе који се изучавају на нивоу факултета, највише уметничко и стручно образовање из области примењеног сликарства посебно се обезбеђује стручно уметничким предметима зидно сликарство и монументално сликарствo.

  Свршени студент модула Примењена сликарство одликоваће се следећим способностима:

  • стварање основних ликовних идеја, концепција и решења аргумената, самостално или у сарадњи са другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу решавања зидног и монументалног сликарства, просторних и функционалних проблема у оквиру сложене ликовне материје Примењеног сликарства.
  • примењивање основних теоретских, ликовних и практичних знања у процесу креативног истраживања у области примењеног сликарства као синтезе архитектуре и уметничког дела.
  • избори и употреба материјала одговарајућих карактеристика и техника преноса сликарског предлошка у зидну сликарску композицију уз препознавање естетике одређене сликарске форме.
  • примењивање и интеграција целокупне области стеченог знања-стручно, техничко-технолошко, уметничко за самостално вођење једноставних пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у даљем раду.
  • за професионалан рад на сарадничким пословима на подручју стваралаштва у области Примењеног сликарства: зидно и монументалносликарство у простору архитектурe.
  • успостављавље професионаног односа са публиком, наручиоцима, корисницима, тржиштем, потрошачима и/или учесницима.

  Структура програма (PDF)

   

 • Примењено вајарство

  Циљ образовања je ликовно решавање естетских, скулпторских, просторних и функционалних проблема у скулптури, која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре и простора, у меморијалној скулптури и ситној пластици и медаљерству: у обликовању медаља, плакета, новца, сувенира, намењених савременим потребама друштва или индивидуалној употреби.

  Свршени студент модула Примењено вајарство одликоваће се следећим способностима:

  • стварање основних идеја, концепција, решења и аргумената, самостално или у сарадњи са другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу решавања скулпторских естетских, просторних и функционалних проблема у оквиру сложене ликовне материје Примењеног вајарства.
  • примењивање основних теоретских, ликовних и практичних знања у уметности у процесу креативног истраживања и обликовања скулпторских и просторних целина у различитим фазама ликовног истраживања.
  • компоновање самосталних скулпторских облика на основу идејних цртежа и превођење визуелног садржаја у пластични израз.
  • избори и употреба материјала одговарајућих карактеристика и техника преноса скулптореког предлошка у скулпторски облик уз препознавање естетике обрађене форме.
  • усавршавањем различитих техника и култура скулпторског обликовања омогућено је праћење развоја постојећих и стварање нових медија и технологија, на пољу интердисциплинарних приступа савременој пракси у решавању сложене материје примењеног вајарства.
  • примењивање и интеграција целокупне области стеченог знања-стручно, техничко-технолошко, уметничко за самостално вођење једноставних пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у даљем раду.
  • за професионалан рад на сарадничким пословима на подручју стваралаштва у области Примењеног вајарства: скулптура у простору и архитектури, меморијална скулптура и ситна пластика и медаљерство.
  • успостављање професионаног односа са публиком, наручиоцима, корисницима, тржиштем, потрошачима и/или учесницима.

  Структура програма (PDF)

   

 • Керамика

  Функционално и естетско пројектовање и реализација дводимензионалних и тродимензионалних керамичких форми различите сложености и намене, уникатног карактера или предвиђене за серијску производњу, а намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба и свакодневној индивидуалној или јавној употреби.

  Свршени студент модула Керамика одликоваће се следећим способностима:

  • стварање реалних идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, самостално или у сарадњи са другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу креирања оригиналних керамичких форми (уникатних или за серијску производњу).
  • примењивање креативног и иновативног начина мишљења у процесу посматрања, исраживања, идентификовања проблемског поља, анализе, визуализације и грађења тродимензионалних, функционално и естетски артикулисаних, савремених керамичких форми.
  • претварање сопствених идеја у материјалне резултате као што су скице, цртежи и слике, тродимензионални модели и скице, који могу бити реализовани традиционалним и/или савременим техничко – технолошким средствима својственим керамици.
  • избор, тестирање и употреба материјала одговарајућих карактеристика, опреме и  техничко – технолошких поступака и услова њихове примене у процесу реализације керамичких форми.
  • познавање и разумевање критичке и контекстуалне димензије професије примењеног уметника области керамике, али и примењене и ликовне уметности и дизајна уопште, на пример историјске, политичке, друштвене, економске, еколошке, етичке димензије и познавање теоријског контекста.
  • успостављење професиуоналног односа са са публиком, сарадницима, институцијама, медијима, наручиоцима, корисницима, тржиштем.
  • коришћење предузетничких и организационих способности и сналажљивости како би се обезбедила средства и услови за свој индивидуални рад и/или тимски рад.
  • употреба различитих извора информација, информационо – комуникационих технологија и других медија за употпуњавање знања, прикупљање и размену информација, праћење новина у струци, комуникацију и сарадњу са ширим окружењем.

  Структура програма (PDF)

   

 • Сценографија

  Оспособљавање студената за креирање и реализацију сложених сценографских задатака у позоришту, на филму и телевизији. Кроз упознавања могућности и особености различитих сценских простора развијање осећаја за димензије,односе елемената у простору и сценска прилагођавања.Упознавањем свих елемената сценографије развијати аналитичко, креативно мишљење као предуслов за стварање решења која немају за циљ да стварају само простор за игру, већ да сценографија активно учествује у спектаклу визуелно тумачећи основну идеју дела. Дефинисати сценографску слику у којој људи и предмети самим појављивањем неминовно мењају своје значење.

  Студенти ће кроз вежбе стицати способност да кроз анализу, користећи разне доступне информације, помоћу свих ликовних елемената долазити до идејног решења.Знаће да решавају сложене сценске промене. Овладаће вештинама да се прилагођавањем различитим просторима максимално искористе њихове техничке могућности. Знаће да у оквиру задатих рокова, на одређену тему у одабраном  простору самостално воде пројекат од идеје до реализације. Кроз сарадњу са студентима ФДУ практично ће учити цео процес рада и упознавати материјале за реализацију. По завршетку основних академских студија, студенти ће бити оспособљени за израду елабората за сложене сценске пројекте на алтернативним просторима. Ти елаборати садрже: анализу сценског дела, идејне скице, ликовне скице, техничку разраду, макете, избор материјала и опис реализације. У  радионицама научиће технике позоришног и филмског  сликарства и начине реализације сценографских елемената.

  Структура програма (PDF)

   

 • Сценски костим

  Студенти се оспособљавају за пројектовање и реализацију сценског костима поштујући принципе на којима почива функционалност и ликовност сценског костима као дела ликовне драматургије простора.

  Свршени студент модула Сценски костим одликоваће се следећим способностима:

  • Праћење, познавање и усавршавање стручног приступа  реализацији одређених сценских пројеката
  • Упознавање професионалних односа  са учесницима реализације сценског пројекта
  • Оспособљеност студента за рад на концепцији и идејним решењима за одређени сценски пројекат у области сценског костима

  Структура програма (PDF)

   

 • Савремено одевање

  Студенти се оспособљавају за пројектовање одевних елемената и целине кроз ликовне садржаје, решавање проблема естетских и функционалних вредности из области савременог одевања.

  Свршени студент модула Савремено одевање одликоваће се следећим способностима:

  • оспособљеност студента за рад на концепту и разради идејних решења у сарадњи са другима у циљу савладавања постављених задатака у области савременог одевања
  • усавршавање омогућено познавањем и праћењем развоја постојећих или стварања нових медија и технологија, као и напретка на пољу интердисциплинарних приступа савременој пракси
  • успостављање професионалних односа са публиком, научницима, тржиштем и учесницима

  Структура програма (PDF)

   

 • Графика и књига

  Функционално естетско пројектовање које се односи на издаваштво: илустровање, типографију, калиграфију, пројектовање писма, графику и графичку опрему публикација и сл. Стицање практичних знања потребних за припрему и реализацију пројектованих радова у области уметничке и индустријске штампе.

  Свршени студент модула Графика и књига одликоваће се следећим способностима:

  • да примени стручно-техничко и уметничко знање за самостално вођење пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у будућем раду
  • за професионални рад на сарадничким пословима на подручју стваралаштва у области илустрације, графике, графике књиге и писма и да кроз тимски и самостални рад влада одређеним проблемима из области примењене уметности
  • истраживање и функционално уобличавање оних облика примењене графике које се односе на издаваштво и на уметничку и индустријску штампу
  • идентификација проблемских области у којима ће се тражити савремена графичка решења уз оригиналан, индивидуалан приступ и пуну слободу у обликовању
  • стварање идеја и пројеката у циљу развијања и промоције графичке културе у најбољој њеној традицији и повезивање са најновијим достигнућима савремене графичке технологије
  • рад у графичким програмима.

  Структура програма (PDF)

   

 • Фотографија

  Као медиј који је друштво одабрало као облик преношења чињеница, не доноси једноставно репродукцију виђеног посредством камере, јер ту представу поново обрађује и то јесте, с једне стране, кључни поступак модерног друштва који има јасно дефинисане оквире, који су понекад прописани и одређеним законима. У облику фотографских слика, ствари и догађаји добијају нове употребне вредности и нова значења која превазилазе разлике између истинитог и лажног.

  Свршени студент модула Фотографија одликоваће се следећим способностима:

  • самостално обликовање једноставних задатака из области  визуелних комуникација;
  • сарадња у развојно-истраживачких послова и пројектима;
  • сарадња у интердисциплинарним, научним и развојно -истраживачким пословима;
  • сарадња са стручњацима различитих профила и институција, научним и уметничким тимовима.
  • педагошки рад.

  Структура програма (PDF)

   

 • Анимација

  Циљ образовања је да студенти самостално артикулишу свој ауторски анимирани (пикто-фоно-кинетички) пројекат. Анимација представља синтезу слике,  звука и покрета и, у случају наративног концепта, и литературе. Да би постигли овај сложени мултимедијски задатак, студенти морају да науче да саопште своје графичке идеје у простору и времену, да синтетишу слику са покретом и звуком, да развију осећај за тајминг, да упознају технолошке претпоставке потребне за реализацију свог циља, да се обуче у тимском раду и оспособе у комуникативне личности способне да реализују потребе савременог медијског друштва.

  Свршени студент модула Анимација одликоваће се следећим способностима:

  • да самостално може да артикулише једноставне ауторске задатке из области анимације
  • да самостално може да користи софтвере и хардвере из области слике, звука и филмске монтаже у изради свог анимираног рада.
  • да буде способан да разуме захтеве наручиоца и да успешно решава професионалне проблеме приликом израде рада
  • да буде способан да буде члан ауторског тима у циљу реализације сложеног анимираног пројекта
  • да буде упознат са основним знањима о естетици, историји, техници и технологији из ове области.

  Структура програма (PDF)

   

Дизајн

 • Опис студијског програма

  Студијски програм мастер академских студија Дизајн припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и садржи све елементе утврђене законом.

  Циљ студијског програма је да студенти стекну релевантнa знања, развију неопходне личне особине, овладају креативним вештинама и тако се припреме и оспособе за обављање одабране професије, даље школовање и лични професионални развој.

  Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Мастер дизајнер, а скраћеница академског и стручног назива је Маст. диз. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од четири могућа усмерења, односно уже уметничке области:

  • Графички дизајн
  • Индустријски дизајн
  • Дизајн ентеријера и намештаја
  • Текстил

  Сваки модул се додатно грана избором између две основне изборне групе предмета: педагошке и стручне. Код педагошког усмерења, поред обавезних предмета карактеристичних за струку, студент похађа групу педагошких и друштвено-хуманистичких предмета чиме стиче квалификације које му омогућавају да предаје у основним и средњим школама. У случају стручног усмерења акценат је на стручним предметима којима је додељен већи фонд часова.

  По одобрењу теме и ментора, Завршни рад се ради током другог семестра. По завршеној изради рада, на крају семестра и школске године, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом, односно  Дипломском испиту. Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 60 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради Завршни рад и одбрани га на Дипломском испиту.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има  по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати  студентског оптерећења.

  Структура програма обухвата изборне модулеобавезне заједничке предмете и изборне предмете. Избором одговарајућег модула студент се опредељује за једно од четири могућа усмерења.

  Сваки модул се додатно грана избором између две основне изборне групе предмета: педагошке и стручне. Код педагошког усмерења, поред обавезних предмета карактеристичних за струку, студент похађа групу педагошких и друштвено-хуманистичких предмета чиме стиче квалификације које му омогућавају да предаје у основним и средњим школама. У случају стручног усмерења акценат је на стручним предметима којима је додељен већи фонд часова.

  Сви предмети су једносеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе и остале часове обавезног практичног рада, методе наставе као и начин континуиране оцене знања

  Модуларна стуктура студијског програма, као и флексибилна правила студија омогућавају студентима, како промене усмерења или студијског програма, тако и проширивања студијског програма избором додатног модула.  Преласци са других студијских програма/усмерења, као и проширивања студијског програма одређена су јединственим Правилником о режиму студија.

  Основни облици наставе одређени наставним планом су: предавања и вежбе, као активна настава  и самосталан практични рад студената дефинисан као »остали часови«. Настава на предметима који имају уметнички карактер изводи се на Факултету, у атељеима или специјализованим наменским радним просторима. Предавања могу бити реализована  ex cathedra или индивидуалном наставом.  Вежбе прате предавања, а студенти кроз рад на практичним уметничким задацима, пројектима или истраживачким темама остварују предвиђени програмски садржај.

  Услови за упис на студијски програм су: завршене академске основне студије Дизајн или сродни програми уз извршену еквиваленцију.  Завршене академске основне студије Дизајн са одговарајућим усмерењем дају кандидатима предност приликом избора одговарајућих изборних модула. Редослед кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија врши се на основу просечне опште оцене остварене на основним студијама, као и на основу квалитета поднетих радова. Комисију за пријем чине чланови Већа одсека.

  Дизајн  је креативна делатност чији је циљ да постизање разноврсних квалитета предмета, процеса, услуга и њихових система током њиховог целокупног животног циклусa. Студијски програм је у складу са наведеним међународним дефиницијама  и са општеприхваћеним концептом тржишне економије, где дизајн као средишњи чинилац иновативне хуманизације технологије и као придодата вредност производа и објеката, система или услуга, заузима битну улогу у многим развојним процесима друштва и представља посебну вредност у савременој културној и економској размени.

  Програм је у складу са циљевима Факултета примењених уметности, формулисан је према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси дизајна и одговара потребама тржишта рада у земљи за високообразованим  дизајнерима – пројектантима чије професионално деловање повећава конкурентност у привреди и култури.

  Сврха академских мастер студија Дизајн јесте формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване и пословне личности – пројектанта, који је компетентан  и квалификован за самостални истраживачки, стваралачки и уметнички рад у области дизајна.

  Студијски програм мастер студија Дизајн садржи више различитих  дисциплина или ужих уметничких области које имају низ заједничких суштинских обележја. У ова заједничка обележја, пре свега спадају: концептуализација, реализација/продукција, промоција и дисеминација, материјалних и симболичких резултата који чине нашу визуелну културу. Они обухватају широк спектар творевина, од артефакта намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба до функционалних производа, објеката, система и услуга. Целокупан процес, од концептуализације до дисеминације, захтева примену широког спектра углавном визуелних језика којима се замисли и идеје претварају у естетски артикулисане дводимензионалне и тродимензионалне облике.  Ови елементи се комбинују са применом креативних вештина, маштом, визијом и – код врхунских остварења – иновацијом.

  Основни циљ студијског програма јесте да се студенти усаврше и специјализују у складу са личним афинитетима, у оквирима одабране дисциплине, примењујући и интегришући до сада стечена знања, личне особине и кључне креативне вештине, како би се оспособили за самостално обављање уметничког и истраживачког рада, као и за даљи лични и професионални развој.

 • Графички дизајн

  Развој и примена способности за самостално истраживање и функционално, естетско пројектовање тотал дизајна, визуелног и корпоративног идентитета, просторне графике, обликовање амбалаже, оглашавање, плакат и пројектовање писма за различите сложености и намене, намењених свакодневној професионалној, јавној или индивидуалној употреби.

  Свршени студент модула Графички дизајн одликоваће се следећим способностима:

  • да примени стечено стручно-техничко и уметничко знање за самостално вођење пројеката, за даљи развој и образовање у струци, као и да стечено знање успешно користи у будућем раду.
  • за професионални на самосталним пословима на подручју стваралаштва у области графичких и визуелних комуникација и да кроз тимски и самостални рад влада сложеним проблемима из области дизајна.
  • истраживање и функционално,естетско пројектовање total dizajna, визуелног и корпоративног идентитета, просторне графике, обликовање амбалаже, оглашавање, плакат и пројектовање писма за различите сложености и намене у свакодневној професионалној, јавној или индивидуалној употреби;
  • да се идентификује проблемско поље у коме ће се тражити решење графичког дизајна, уз оригиналан , индивидуалан приступ и пуну слободу у обликовању као и размишњање у духу актуелних комуникација, професионалног и тржишног понашања у односу на наручиоца и конзумента;
  • стварање идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, самостално или у сарадњи с другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу креирања оригиналног графичког дизајна;
  • способност креативног приступа решавању сложених  захтева у грађењу и реализацији задатака из области графичког дизајна у оквиру дизајн процеса;
  • рад у графичким програмима Illustrator, Corel, Photoshop и др.

  Структура програма (PDF)

   

 • Индустријски дизајн

  Развој и примена способности за самостално истраживање и функционално естетско пројектовање тродимензионалних облика серијских индустријских производа, различите сложености и намене, намењених свакодневној професионалној, јавној или личној употреби, као што су нпр. производи широке потрошње, разноврсна паковања, алати, апарати, инструменти, помагала и опремa различитих намена, инвестиционa опремa, транспортнa средства и друго.

  Свршени студент модула Индустријски дизајн одликоваће се следећим способностима:

  • самостално истраживање усмерено на уочавање и разумевање потреба, проблема и утицаја околине, које води конципирању пројекта дизајна, или самостално конципирање пројекта на основу задатог програма;
  • разрада плана и програма истраживања и пројекта на нивоу који подразумева његово самостално вођење у оквиру расположивог времена и других релевантних ресурса, координацију рада и комуникацију са осталим учесницима, припрему промотивне и/или извођачке документације и стручни надзор;
  • примена анализе, синтезе и критичког приступа у размишљању, усмерених ка проналажењу решења која резултирају стварањем предлога, докумената, пројеката, модела и прототипова нових форми индустријских производа које су експресивне (семинологија) и јасне (естетика) у својој сложености;
  • професионална, напредна  примена CAD/CAM ( Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture ), CAID ( Computer Aided Industrial Design ), DTP ( Desktop publishing ) стандардних пакета софтвера за рад на осмишљавању, развоју, реализацији, презентацији и промоцији решења дизајна;
  • усавршавањe и даљи професионални разој омогућен познавањем и праћењем развоја постојећих или стварања нових медија и технологија, као и напретка на пољу интердисциплинарних приступа савременој пракси индустријског дизајна;
  • успостављање и неговање професионалнних односа са наручиоцима, тржиштем, корисницима, потрошачима и/или другим професионалним уметницима и дизајнерима;
  • коришћење предузетничких способности, спретности и сналажљивости како би се обезбедили неопходни ресурси и средства за свој и/или рад других особа.

  Структура програма (PDF)

   

 • Дизајн ентеријера и намештаја

  Развијање и примена способности за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова различитих намена и сложених функционалних садржаја у контексту како савремене архитектуре, тако и историјских, стилских амбијената; примена стручног и уметничког знања у пројектовању уникатно покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија као и у припреми документације за пројектовање и извођење намештаја свих категорија и намена у индустријској производњи; примена стеченог знања у пројектовању амбијенталних , просторних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора и осмишљавање сопствених програмско – обликовних стратегија за ангажовање у урбаном контексту у ликовном и архитектонском смислу;

  Свршени студент модула Дизајн ентеријера и намештаја поседује следећа знања, вештине и способности:

  • примењује стечено стручно уметничко знање за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова различитих намена и функционалних садржаја
  • примењује стечено знање примени у пројектовању уникатног, покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија
  • примењује стручно знање примени у припреми документације за пројектовање и извођење намештаја свих категорија и намена у индустријској производњи
  • оспособљен је за пројектовање архитектонсхи склопова и намештаја карактеристичних за основне историјске стилове
  • оспособљен је за пројектовање амбијенталних, просторних, екстеријерних склопова у области дизајна урбаних простора
  • оспособљен је за сарадничке пројектантске активности свих структура и области обухваћених изучавањем феноменологије ентеријера намештаја, стилских историјских форми као и склопова урбаних целина
  • оспособљен језа самостални рада у развојним и интердисциплинарним истраживањима као и рад у научним и истраживачким тимовима
  • оспособљен је да своје пројектантско уметничке идеје и пројекте презентује на високо професионалном традиционалним ликовним техникама као и у релевантним савременим електронским софтверима

  Структура програма (PDF)

   

 • Текстил

  Самостално истраживање и функционално естетско пројектовање дизајна тканог и  штампаног текстила различите сложености и намене намењених свакодневној професионалној, јавној или личној употреби, креативан рад у области таписерије и уметности текстила и професионални рад у пољу културног наслеђа.

  Свршени студент модула Текстил одликоваће се следећим способностима:

  • за стварање реалних идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, самостално или у сарадњи с другима, у циљу извршавања постављених задатака или лично иницираних активности у процесу креирања оригиналног рада из области дизајна и уметности текстила;
  • примењивање конвергентног и дивергентног начина мишљења у процесу посматрања, истраживања, преиспитивања, визуелизације и грађења функционално-естетски артикулисаних форми савременог дизајна и дела уметности текстила;
  • претварање сопствених идеја у опипљиве, материјалне резултате, као што су скице, цртежи и слике или рад реализован у материјалу који може бити реализован традиционалним уметничким и дизајнерским средствима, уз помоћ савремене дигиталне технологије;
  • избор, тестирање и употреба материјала одговарајућих карактеристика, технолошких поступaка и услова њихове примене у процесу стварања новог или усавршавања постојећег дизајна и рада из уметности текстила;
  • интеграција  производних, тржишних и еколошких аспеката у оквиру  естетске и практичне димензије текстила (однос форме и функције )
  • употреба стандардних софтверских пакета за графичку обраду  за рад на осмишљавању, развоју, реализацији и презентацији решења;
  • усавршавањe омогућено познавањем и праћењем развоја  струке, као и напретка на пољу интердисциплинарних приступа у савременој пракси дизајна и уметности;
  • познавање и разумевање критичке и контекстуалне димензије професије индустријског дизајна, али и уметности и дизајна уопштено, на пример пословнe, културнe, економскe, еколошкe, етичкe, глобалнe, историјскe, политичкe, друштвенe и/или познавање теоријског контекстa;
  • образовање, разумевање, неговање и стварање позитивних односа према текстилном културном наслеђу;
  • успостављање професионалног односа са публиком, наручиоцима, тржиштем, корисницима, потрошачима и/или учесницима;
  • коришћење предузетничких способности, спретности и сналажљивости како би се обезбедила средства за свој и/или рад других особа.

  Структура програма (PDF)

   

Конзервација и рестаурација

 • Опис студијског програма

  Студијски програм мастер академских студија Конзервација и рестаурација припада образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и садржи све елементе утврђене законом.

  Циљ студијског програма је да студенти учврсте стечена релевантнa знања неопходна за професионални рад у области заштите културног наслеђа, даље развију неопходне личне особине и тако се припреме за евентуални наставак школовања.

  Академски и стручни назив који се стиче завршетком студија је Мастер конзерватор и рестауратор, а скраћеница академског и стручног назива је Маст. конз. и рестаур. Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације је дефинисана у додатку дипломи за једно од два могућа усмерења, односно уже уметничке области:

  • Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
  • Конзервација скулптура и археолошких предмета.

  Сваки модул се додатно грана избором између две основне изборне групе предмета: педагошке и стручне. Код педагошког усмерења, поред обавезних предмета карактеристичних за струку, студент похађа групу педагошких и друштвено-хуманистичких предмета чиме стиче квалификације које му омогућавају да предаје у основним и средњим школама. У случају стручног усмерења акценат је на стручним предметима којима је додељен већи фонд часова.

  По одобрењу теме и ментора, Завршни рад се ради током другог семестра. По завршеној изради рада, на крају семестра и школске године, кандидат приступа одбрани рада пред комисијом, односно  Дипломском испиту. Студије се сматрају завршеним када студент сакупи најмање 60 ЕСПБ и испуни све обавезе прописане студијским програмом, уради Завршни рад и одбрани га на Дипломском испиту.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има  по 15 радних недеља, а 1 ЕСПБ износи 30 радних сати  студентског оптерећења.

  Структуру програма чине модули који садрже обавезне предмете, изборне предмете  и завршни рад.  У оквиру сваког модула одређени су главни теоријско-уметнички предмети важни за коначно усмерење и избор теме, коју студент обрађује кроз Студијски истраживачки рад и самостални Завршни рад. Изборни предмети заступљени  у оба модула омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и дефинисани су планом студијског програма. Начин бирања изборних предмета одређен је Правилником о режиму студија.

  Сви предмети су једносеместрални, а сваки предмет има дефинисану структуру описану у спецификацији предмета која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, теоријски и практични садржај, литературу, недељни број часова активне наставе, методе наставе као и начин континуиране оцене знања. Детаљан опис начина доделе поена и завршног оцењивања дефинисан је Правилником о режиму студија

  Услови за упис на студијски програм су: завршене академске основне студије Конзервација и рестаурација или сродни програми уз извршену еквиваленцију. Завршене академске основне студије Конзервација и рестаурацијаса одговарајућим усмерењем дају кандидатима предност приликом уписа.

  Заштита споменика културе и културног наслеђа данас је  цивилизацијска тековина сваког друштва будући да културно наслеђе има веома значајну улогу  у његовом  формирању и развоју.

  Студијски програм Конзервација и рестаурација представља исходиште за образовање конзерватора-рестауратора, профилисаног стручњака који је после завршених студија компетентан  и квалификован за самостални истраживачки, и практичан рад у области заштите културног наслеђа.

  Конзервација-рестаурација  као врло стара уметничка делатност и вештина била је стално присутна уз велика уметничка, градитељска и културно-историјском остварења продужавајући му век трајања. Својим методама и радом ова специфична делатност зауставља деструктивне процесе уз примену широких знања из области свих технологија примењених уметности, сликарских техника, и технологија других делатности. Она проучава и тумачи све деструктивне и друге процесе који се догађају у уметничком делу, почев од избора материјала употребљених за стварање тог дела па до тренутка када су услови у којима је оно опстајало наметнули питање његове конзервације и рестаурације. Ова делатност изискује врло високу ликовну, општу културу и креативност, мултидисциплинарна је и укључује више професија.

  Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски и библиотечки материјал, кинотечку грађу и нематеријалну баштину. Све веће укључење науке у конзерваторску праксу је последица потребе да се егзактним методама открију и отклоне узрочници пропадања уметничких дела и пронађу поуздане методе за њихово санирање. Зато инсистирање да конзерватори­ рестауратори стекну широко интердисциплинарно професионално образовање јесте прека потреба, како би се у овој професији одржао склад између уметности и науке.

  Оцењујући да стручно образовање из области конзервације и рестаурације суштински утиче на решавање сложених проблема у заштити културних добара  Факултет примењених уметности у Београду, још 1978. године, уводи у основне студије (IV и V  година) предмете из ове области на Одсеку зидног сликарстава. Факултет примењених уметности, сагледавајући реалне потребе за кадровима у области заштите културних добара, 2003. године доноси одлуку о формирању Одсека за конзервацију и рестаурацију.

  Сврха мастер студија Конзервација и рестаурација је стицање неопходних компетенција и професионалне квалификације за бављење конзервацијом и рестаурацојим односно заштитом културног наслеђа. Успешним завршетком студијског програма стиче се академски назив: Дипломирани конзерватор и рестауратор који студентима омогућава да у складу са изабраним усмерењем (Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру и Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких  предмета), себи обезбеде егзистенцију, наставе школовање или даље професионално усавршавање, примењујући стечена обједињена знања и разумевање, вештине и креативне способности.

 • Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

  Истраживачки и практични рад  на заштити музејског наслеђа и непокретног културног наслеђа, посебно  штафелајних слика на платну и дрвету, зидних слика и мозаика као и уметничких дела на папиру.

  Поред компетенција добијених после завршених основних студија свршени студент Мастер академских студија је оспособљен:

  • да развија програме, пројекте и студије у области конзервације и рестаурације
  • да пружа савете и стручну помоћ у области заштите културних добара
  • да припрема стручне извештаје о културним добрима
  • да се бави научно-истраживачким радом
  • да презентује јавности резултате које добија на основу испитивања, примењених поступака или истраживачког рада
  • да промовише дубље разумевање области конзервације-рестаурације

  Структура програма (PDF)

   

 • Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

  Истраживачки и практични рад  на заштити музејског наслеђа и непокретног културног наслеђа, посебно скулптура и археолошких предмета од различитих материјала.

  Поред компетенција добијених после завршених основних студија свршени студент Мастер академских студија је оспособљен:

  • да развија програме, пројекте и студије у области конзервације и рестаурације
  • да пружа савете и стручну помоћ у области заштите културних добара
  • да припрема стручне извештаје о културним добрима
  • да се бави научно-истраживачким радом
  • да презентује јавности резултате које добија на основу испитивања, примењених поступака или истраживачког рада
  • да промовише дубље разумевање области конзервације-рестаурације

  Структура програма (PDF)

   

back to top