Мастер академске студије

IMG 4992 scaled

Визуелне комуникације

 • Опис студијског програма

  Услови за упис на мастер академске студије на студијском програму Визуелне комуникације дефинисане су Правилником о упису на мастер академскe студије Универзитета уметности у Београду Факултета примењених уметности у Београду и важеће су за цео Факултет, са специфичностима у оквиру полагања Пријемног испита. Сви каднидати који положе Пријемни испит рангирају се и уписују до броја попуњених квота које су дефинисане за сваки модул.

  Студијски програм Визуелне комуникације на другом степену обезбеђује проширивање знања и вештина стечених на основним студијама у чијем фокусу је оспособљавање студента за самостално, савесно и одговорно приступање послу, са високим моралним и естетским начелима. Прожимање програма на модулима овог студијског програма пружа студенту могућност да креира свој профил према специфичностима својих интересовања усавршавајући се за области препознате као тражене на тржишту рада за послове у којима је кључна примена креативног и критичког мишљења, са основом изграђеном на ликовним принципима и графичким правилима. Студент је развио свесност о важности креативних поступака и њихових утицаја на друштво у целини.

  Програм је осмишљен тако да студенту пружи прилику да на студијама прође кроз све конкретне процесе у окружењу реалног пословања. Некада се то дешава симулацијом таквог окружења, а најчешће реалним укључивањем студената у одређене пројекте са институцијама или фирмама са којима Факултет има потписане протоколе о сарадњи. Циљеви студијског програма Визуелне комуникације унапред су формулисани и јасни, као и кораци у процесу њихове реализације.

  Овај студијски програм, као и на првом степену студија, обухвата области графичког дизајна, дизајна плаката, дизајна амбалаже, дизајна бренда, анимације, илустрације, веб дизајна, дизајна публикација, дизајна типографског писма, фотографије и примењене графике који обезбеђују стицање компетенција које су друштвено корисне и оправдане за ову област, за тржиште рада и привредни развој земље, дефинисан квалификацијским оквиром, али на једном вишем и дубљем нивоу, које даје могућност рада на одговорним позицијама. Методе реализације наставе на студијском програму су теоријски и практичан рад, уз ангажовање кроз праксу и реалне пројекте, где се подстиче креирање предузетничких пројеката. Једна од важних активности кроз предмете на студијском програму јесте реализација пројеката са привредним субјектима, чиме студенти улазе у процес поставке проблема и њиховог креативног разрешавања. Овај програм поред основних уско стручних компетенција, пружа студентима могућност избора педагошких предмета, те и педагошких излазних компетенција у пољу уметности, чиме су у могућности да се професионално остваре у наставној пракси.

  Савладавањем наставе на модулима студијског програма Визуелне комуникације на мастер академским студијама студент стиче следеће опште способности: интегрисање нових знања и нових информација у пређашња; способност активног слушања и вештине проширене апстракције; анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; овладавање методима, поступцима и процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; развој комуникационих способности и спретности, као и сарадња са ужим социјалним и међународним окружењем; професионална етичност; активна примена свих стечених знања; активно заузима став, преузима одговорност.

  Студенти који дипломирају на студијском програму Визуелне комуникације на другом степену студија носе академски назив Мастер примењени уметник, а у додатку дипломе додаје се назив модула чиме су дефинисане и уско специфичне компетенције.

  На мастер академским студијама на студијском програму Визуелне комуникације предвиђен је завршни рад.

  Излазне компетенције овог студијског програма јасно су дефинисане и упоредиве са потребним компетенцијама занимања на које се односе. Студенти који заврше мастер академске студије у стању су да самостално воде пројекте и буду на одговорним позицијама.

  Дипломирани студенти посао могу пронаћи у свим гранама индустрије визуелних комуникација: дизајн агенцијама и студијима, рекламним агенцијама, веб дизајн студијима, студијима за истраживање корисничког искуства (UX дизајн) веб апликације, компјутерске игре, специјалне ефекте и виртуалну реалност, фотографским студијима, студијима цртаних и анимираних филмова, издавачким и новинским кућама, у образовним институцијама попут средњих, виших и високих школа за примењену уметност, као и за самосталну делатност.

  Свршени студент, који је током основних и мастер студија остварио најмање 30 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичких предмета и 6 ЕСПБ бодова праксе  има могућност да ради као наставник у средњој школи, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

  У сврху обликовања комплетног професионалца, способног за самостални рад, како на самосталним пројектима, тако и у оквиру великих креативних тимова, са тежњом да сви дипломци допринесу бољем друштву и квалитетнијем животу у заједници. Очекује се да дипломирани студенти овог Факултета буду иницијатори покретачких креативних пројеката који имају велики импакт на друштво у целини.

 • Модул Анимација

  Студент је оспособљен за послове у сфери израде комплексног 2Д традиционалног и дигиталног анимираног филма попут комплексног анимирања фигура и позадине, режисера кратког анимираног филма, рекламних, образовних и других кратких форми, али и у самосталном деловању у широком пољу уметности. Владањем дигиталним праксама доминирају високи ликовни и естетски квалитети у реализацији дела.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Графички дизајн

  На модулу Графички дизајн мастер студенти се оспособљавају да постану дизајнери визуелног идентитета појединаца, компанија, манифестација, обучавају се да усмеравају интеракцију различитих специјалности у оквиру тимова и буду арт директори, оспособљавају да сарађују на пољу дизајна урбаног простора у сарадњи са социолозима, урбанистима, еколозима и дају креативна решења која представљају спој бренд стратегије, модерне технологије, науке и уметности.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Графика и књига

  Студент је стекао високо специјализована академска и стручна знања и вештине примењиве за рад и руковођење сложенијим пословима у институцијама културе, медијима, издавачким, маркетиншким, промотивним и др. агенцијама, пословним и  привредним установама, где на друштвено одговоран начин,  у складу са етичким начелима, доприноси  иновативном развоју у области уметничке и примењене графике, унапређује пословање и јача конкурентност на тржишту. Самосталном уметничком праксом, путем графичко-уметничког стваралаштва, истраживачког интердисциплинарног рада и излагачке делатности, иницира и доприноси развоју друштва у целини.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Дигитални графички медији

  Студент је оспособљен за послове у сфери комплексног дигиталног графичког обликовања попут дигиталног програмирања типографског писма, дигиталног издаваштва, раду на интерактивним елементима у различитим пољима компјутерске графике, али и у самосталном деловању у широком пољу уметности попут осмишљавања и реализације библиофилских и других уметничких публиакција. Владањем аналогним и дигиталним праксама доминирају високи ликовни и естетски квалитети у реализацији дела.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Фотографија

  Студент је оспособљен за послове креирања комплексних фотографских садржаја у сфери студијске, креативне и документарне фотографије. Студент је спреман да ради самостално или као део тима. Владање фотографским језиком студенту омогућава високе естетске стандарде, а савремен приступ фотографском медију му пружа могућност да производи радове који прате актуелне тендеције и токове у фотографији и уметности.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

Дизајн

 • Опис студијског програма

 • Модул Индустријски дизајн

 • Модул Текстил

 • Модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

  ПРОГРАМ МОДУЛА УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА-МАС постављен је на добрим основама вишедеценијског развоја ових области дизајна на Факултету примењених уметности. Усклађен je са најсавременијим европским токовима високог образовања и студентима пружа адекватну надградњу знања стечених током претходног циклуса образовања. Програм је усмерен ка развоју иновативног, креативног и критичког размишљања, ка флексибилности  и разноликости који су неопходни за процес разумевања нових концепата у дизајну и уметности, постављање стратегија за развијање и примену нових идеја и учешћа у истраживачким пројектима. При формирању програма се посебно водило рачуна о компатибилности курикулума програма Дизајн-МАС са структуром мастер програма реномираних иностраних школа, између осталог и ради пружања што већих могућности за мобилност. Успешним завршетком својих мастер академских студија мастер дизајнери стичу компетенције које су на нивоу иностраних школа, и имају могућност како за даље школовање тако и за запослење, као и свршени студенти европских високошколских установа.

  Свршени студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја-MAС оспособљен је за: за креативан архитектонско-дизајнерски и уметнички рад, самосталан и/или тимски, у циљу побољшања квалитета животно-радног окружења и опште културе живљења у савременом друштвеном контексту, усмерен ка широком пољу области унутрашње архитектуре, дизајна намештаја, простора и сродних дисциплина; за учешће, самостално и одговорно управљање и реализацију пројеката из ових области дизајна, као и на пројектима који су засновани на иновативном самоиницираном истраживању или на заједничким развојним интердисциплинарним истраживањима.

  Академски назив који се стиче завршетком студија је Мастер дизајнер (Маст. диз.) односно Мастер дизајнер – Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

  Структура програма модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

  КУРИКУЛУМ програма садржи групе обавезних и изборних предмета. Одређени број предмета је заједнички на свим новим програмима мастер студија Факултета: Психологија уметности, Методика ликовног васпитања и образовања 1 и 2, Методичка пракса (ови предмети припадају психолошко-педагошко-методичкој групи предмета), Савремена естетика 1 и 2, Маркетинг и менаџмент у уметности 1 и 2. Студенти који током основних и мастер студија укупно остваре најмање 30 ЕСПБ из психолошко-педагошко-методичких предмета и 6 ЕСПБ бодова из праксе имају могућност  да раде као наставници у средњим школама, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

  Посебну, најбројнију групу предмета чине предмети из области унутрашње архитектуре,  дизајна намештаја и простора  који савременим курикулумима  унапређују и шире теоријске и креативне сазнајне оквире у комплексној области модула и који утичу на развој личних уметничких, архитектонско-дизајнерских знања и вештина будућих мастер дизајнера.

  Детаљни описи свих предмета:  Курикулуми предмета на првој години

  Изборни студио УАДН представља скуп изборних предмета уже уметничке области на којима се кроз тематска предавања и одговарајуће вежбе, практичан рад и истраживања разматра пројектантски процес у оквиру унутрашњe архитектуре и дизајна намештаја. Сви предмети подједнако третирају обе дисциплине и држи их више наставника. Сваке школске године се у оквиру предмета Изборног студија УАДН постављају актуелне теме истраживања.

  Више о пројектним задацима/темама на изборним предметима групе Изборни студио УАДН у школској 2023/24. години

  Уз предмете најуже струке, позициониране у оквиру Изборног студија УАДН у првом семестру су и два главна предмета којима студенти проширују своја архитектонско-дизајнерска знања неопходна за рад у струци: Урбане праксе и Типологија и развој регионалне архитектуре.

  У другом семестру студија предмети уже струке су обавезни предмети Савремене праксе (УАДН) и Мастер рад  (Мастер рад – Дизајн, СИР и Мастер рад – Дизајн, израда и одбрана), као и изборни предмет Експеримент (УАДН).

Конзервација и рестаурација

Примењена уметност

 • Опис студијског програма

  Студијски програм интегрисаних академских студија Примењена уметност на Факултету примењених уметности у Београду је осмишљен и структуиран према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси примењених уметности и одговара потребама тржишта рада. Професионално деловање примењених уметника повећава стандарде и конкурентност у привреди, култури и образовању.

  Студијски програм припада образовно-уметничком пољу Уметност и уметничкој области Примењене уметности и дизајн. Програм се састоји од шест модула и то: Керамика, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Савремено одевање, Сценографија и Сценски костим.

  Академски назив који се стиче завршетком студија је Мастер примењени уметник, а скраћеница академског назива је Маст. прим. умет.

  Ближа спецификација стечених стручних компетенција и додељене квалификације/стручни назив области по модулима, дефинисана је у додатку дипломи:

  1. Мастер примењени уметник – Керамика;
  2. Мастер примењени уметник – Примењено вајарство;
  3. Мастер примењени уметник – Примењено сликарство;
  4. Мастер примењени уметник – Савремено одевање;
  5. Мастер примењени уметник – Сценографија;
  6. Мастер примењени уметник – Сценски костим.

   

  Сврха програма је формирање савремене, креативне, ликовно и технички образоване, одговорне, професионално специјализоване личности која је компетентна и квалификовна за стваралачки и уметнички рад у области примењених уметности (маркетинг, индустрија, образовање, култура, дигиталне и креативне индустрије – филмска, модна, телевизија и др.). Циљ програма је да студенти стекну релевантна уметничка, научна и техничко-технолошка знања, да развију личне, креативне способности и вештине и да буду оспособљени за професионални рад у специфичним, ужим областима  примењених уметности, за рад за потребе тржишта, за професионалну праксу и за даље школовање.

  Студије, које су интегрисане у оквиру основних и мастер академских студија, трају 5 година (10 семестара). По завршетку студија студент остварује најмање 300 ЕСПБ.

  Школска година подељена је на 2 семестра, сваки семестар има по 15 радних недеља.

  1 ЕСПБ износи 30 радних сати студентског оптерећења.

  Настава се одвија кроз предавања, вежбе, реализацију практичних задатака и уметничких пројеката, радионица, семинара, сарадње са студентима других студијских програма Факултета и других уметничких факултета и стручне праксе у сарадњи са професионалним установама културе и уметности…

  Програм обухвата обавезне и изборне предмете. Модули имају заједничку базу обавезних предмета из групе уметничких предмета и друштвено-хуманистичких наука и обавезне предмете модула карактеристичних за усмерење, односно ужу уметничку област. Изборни предмети су дефинисани планом студијског програма и смештени су на изборним позицијама од првог до десетог семестра студија. Омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула.

  Студенти имају могућност да бирањем изборних предмета из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекну 30 ЕСПБ и 6 ЕСПБ праксе у педагошким установама.

  Студијским програмом је предвиђен Завршни рад. Завршни рад је дефинисан по модулима и обухвата синтезу теоријских и практичних знања неопходних за решавање естетских и функционалних проблема и припрему студента за професионални рад у оквиру одабране струке.

 • Модул Керамика

  Програм модула Керамика у својој концепцији пружа студентима образовање за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн.

  Циљ овог свеобухватног програма је стварање комплетне креативне личности и оспособљеност сваког студент за за индивидуални и тимски рад, у занатско-технолошком и у креативном смислу.

  У току студија сваки студент изучава три основна стручно-уметничка предмета: Уникатну керамику, Посудну керамику и Керамички дизајн. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета керамички дизајн одвија у индустријама керамике.

  Остали предмети допуњавају овај програм, у смислу општих знања, у стварању комплетне креативне личности сваког студента.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Примењено вајарство

  Студије на модулу Примењено вајарство усклађене су са уметничким, техничким и
  хуманистичким циљевима. Кроз стицање основних теоријских, ликовних и практичних
  знања у уметности неопходних за решавање естетских, скулпторских, просторних и
  функционалних проблема, студенти су оспособљени за професионални рад у оквиру
  одабране струке.
  Обимна и специфична ликовна материја, на модулу Примењено вајарство, изучава се у
  три области:
  скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини
  интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора;
  меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и
  личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и
  просторних захвата у овој области и
  ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и
  других употребних предмета.
  Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију
  у материјалу.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Примењено сликарство

  Наставни програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија).

  Циљ образовања студената је припрема за самосталан уметнички рад у областима зидног сликарства, за рад у настави у средњим и вишим уметничким школама и за рад у осталим образовним и високошколским установама.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Савремено одевање

 • Модул Сценографија

  Оснивач и први професор на одсеку сценографија био је сликар и сценограф Миленко
  Шербан (1948–1970) који је у почетку водио наставу сликања и сценографије. Касније,
  развојем филма и телевизије, долази сценограф Живорад Кукић (1965–2000). Одласком
  Миленка Шербана у пензију, наставу сликања преузима сликар Миодраг Вујачић Мирски
  (1973–1983) све до његовог преласка на одсек Зидног сликарства. На његово место долази
  сликарка Данка Докић Николић (1973– ?). Њеним одласком, на предмету Сликање,
  смењују се професори Ратко Лалић, Слободан Ђуричковић, Синиша Жикић и Миодраг
  Драгутиновић. Позоришну сценографију преузима сценограф Драгомир Петровић
  (1972–2009). На другу годину студија уводи се предмет Основи сценографије који води
  сценограф Јасна Драговић (1988). Исти предмет преузеће доцент Нинослава Вићентић
  (2007). Одласком Живорада Кукића у пензију, предмет Филмска и ТВ сценографија
  преузима Јасна Драговић (2000) а на предмет Позоришна сценографија долази сценограф
  Герослав Зарић (2000). Године 2001. оснива се макетарска радионица коју води сценограф
  Тодор Лалицки.
  Данас, на модулу Сценографија, наставу воде ванредни професори др ум. Нинослава
  Вићентић и мр Весна Поповић, доценти др ум. Милица Бајић Ђуров и др ум. Јелена Сопић
  и самостални стручни сарадник Жељко Рудић.
  Циљ наставе на модулу је да обезбеди највиши ниво стручно-уметничког образовања у
  области сценографије. Будући дипломирани сценограф је у стању да стручно и
  компетентно обавља свој креативни посао који се састоји из: пројектовања сценографије
  за позориште (сцена кутија), као и за алтернативне сценске просторе; сценографије за
  филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката.
  Ликовно обарзовање студенти стичу кроз часове цртања и сликања од прве до треће
  године студија. Сценографију савлађују од прве до пете године студија кроз часове
  пројектовања и праксе ван факултета. Сталном сарадњом са Факултетом драмских
  уметности и њиховим студентима режије на заједничким пројектима, потпуно се формира
  личност будућег сценографа.
  У групу предмета, који непосредно образују стручно-уметнички профил сценографа,
  спадају: Историја позоришта, Стилска и унутрашња архитектура, Костимографија,
  Сликарске технике, Цртање и сликање, Позоришна сценографија и Филмска и ТВ
  сценографија.

  Структура студијског програма

  Курикулуми предмета

 • Модул Сценски костим

back to top