Правилник

zaglavlje 3 Pravilnik

Правилник о раду библиотеке у целости доступан је на сајту Факултета (линк)

Део Правилника који се тиче рада са корисницима Библиотеке:

Члан 25.
За коришћење библиотечко-информационе грађе Библиотеке, обавезан је упис сталних чланова.
За кориснике који су стални чланови, чланство у Библиотеци је бесплатно.
Стални члан добија чланску карту коју је обавезан да чува и има код себе при сваком доласку у Библиотеку.

Члан 26.
Приликом уписа који се обавља у Библиотеци, корисници који имају право сталног чланства показују индекс и личну карту односно пасош.

Члан 27.
Ако корисник изгуби чланску карту, уписује се поново на исти начин као и претходног пута. Сваки наредни поступак након другог уписа на исто име, наплаћује се према утврђеном Ценовнику.

Члан 28.

Стално чланство у Библиотеци активно је док су стални чланови на студијама Факултета, односно у радном односу.

Члан 29.
Студент, стални члан Библиотеке, који заврши студије дужан је да у Библиотеку врати сву грађу која му је била дата на позајмицу. Без потврде о раздуживању коју издаје библиотекар, студенту се не може издати диплома.
Запослени, стални члан Библиотеке, коме престане радни однос на Факултету дужан је да у библиотеку врати сву грађу која му је била дата на позајмицу.

Члан 30.
Корисницима су доступне информације о фонду Библиотеке у узајамном јавном онлајн каталогу COBISS.
Библиотекар даје корисницима неопходне информације и упознаје кориснике са изворима информација које може пронаћи у Библиотеци.
Библиотекар корисницима даје и информације по појединим темама.

Члан 31.
Библиотечки фонд се користи:

 • у читаоници Библиотеке;
 • у Медијатеци;
 • позајмицом ван Библиотеке и
 • међубиблиотечком позајмицом.

Члан 32.
Процес позајмице грађе ван Библиотеке, одвија се електронски кроз сегмент COBISS3/Позајмица.

Члан 33.
Публикацију корисник добија од библиотекара, коме предаје чланску карту или личну карту – у случају да није стални члан библиотеке.
Кад напушта читаоницу, кориснику се при предаји књига из фонда Библиотеке враћа чланска карта или лична карта – у случају да није стални члан библиотеке.

Члан 34.
Корисници лично подижу и враћају публикације и лично подижу чланску карту и друга документа.

Члан 35.
Стални чланови Библиотеке могу добити на коришћење истовремено следећи број публикација:

 • студенти (на основним и мастер студијама) до 5 публикација у читаоници и до 3 ван Библиотеке;
 • наставници, сарадници и докторанди до 10 публикација у читаоници и до 5 ван Библиотеке;
 • привремени чланови – до 5 публикација у читаоници;
 • Запослени на Факултету до 5 публикација ван Библиотеке.

Члан 36.
На писани захтев, Библиотека може позајмити корисницима и установама и већи број публикација истовремено кад су у питању уметничке, научне и културно-образовне манифестације (изложбе, пригодне свечаности и сл.), а по одобрењу Декана, уз писано обавештење Шефа Библиотеке.
У писаном одговору на захтев, прописују се правила коришћења и време позајмице грађе.

Члан 37.
За коришћење и изношење грађе у посебним случајевима, попуњавају се наменски реверси:

 • розе реверс за потребе истраживања и израде стручног и научног рада;
 • зелени реверс за изложбе;
 • плави реверс за повез публикација.

Члан 38.
Запослени у Библиотеци дужни су да корисника упознају са роком коришћења и обавезом пажљивог руковања позајмљеним публикацијама.

Члан 39.
Корисник је дужан да прегледа публикације приликом пријема и да пријави евентуална оштећења библиотекару који издаје публикације, јер у противном сноси одговорност за оштећење.
Пријављено оштећење уноси се на реверс корисника.

Члан 40.
Са књигама корисник мора пажљиво руковати и чувати их од сваког оштећења. Забрањено је подвлачити текст, цртати, писати по страницама и корицама публикације, цепати листове или на било који други начин мењати изглед и својства публикације.

Члан 41.
У случају да корисник оштети или изгуби публикацију, дужан је да обавести библиотекара и да публикацију замени новим примерком истог издања или примерком издања на исту тему и у сличном обиму, на истом језику или, уколико не постоји публикација на језику оштећене или изгубљене публикације, на неком од два језика – српски или енглески.
О одабиру публикације која ће заменити оштећену или изгубљену публикацију, корисник се договора са библиотекаром.
Ако књигу не може набавити и заменити, дужан је да плати надокнаду.
Висина надокнаде износи најмање троструку вредност књиге.
Док се процес наплате надокнаде не заврши, корисник губи право коришћења услуга Библиотеке.

Члан 42.

Приликом коришћења библиотечког фонда ван Библиотеке, стални чланови су дужни да се придржавају утврђених рокова за враћање и то:

 • Студенти (на основним и мастер студијама и докторанди) – до 14 дана
 • Запослени на Факултету – до 60 дана

Рокови се могу продужити уз одобрење библиотекaра.

Члан 43.
Публикације за које је утврђен другачији степен доступности, не подлежу наведеним роковима.

Члан 44.
Корисници су дужни да врате Библиотеци публикације у утврђеном року.
Ако корисник не врати публикације у утврђеном року, дужан је да плати надокнаду према Ценовнику Библиотеке за сваки дан прекорачења, посебно за сваку појединачну публикацију.

Члан 45.
По истеку рока на који је публикација позајмљена а није враћена нити је рок продужен, Библиотека ће повести потребан поступак за враћање позајмљене публикације.
Поступак започиње писaном опоменом. Ако корисник ни после треће опомене не врати позајмљене публикације, Библиотека ће покренути одговарајући поступак.
Сви трошкови око поступка за враћање позајмљене публикације иду на терет корисника.
За време трајања поступка враћања позајмљених публикација, корисник губи право на коришћење Библиотеке.

Члан 46.
Ван Библиотеке се не издаје:

 • стара и ретка књига ( издања до 1920 године );
 • публикације штампане за време другог светског рата ( 1939-1945 );
 • рукописна и архивска грађа;
 • стара периодика,
 • публикације из посебних библиотека-легата;
 • рукописне докторске дисертације и магистарски радови и специјалистички радови,
 • општа информативна дела (библиографије, енциклопедије, лексикони, речници и слично );
 • картографске публикације;
 • библиофилска, јубиларна и друга значајна издања;
 • луксузна издања са илустрацијама;
 • фотодокумента, микрофилмови и микрофиши;
 • музикалије;
 • плакати, огласи и слично;
 • оштећене и трошне публикације;
 • публикације са неповезаним прилозима и
 • публикације добијене међубиблиотечком позајмицом.

Члан 47.
Само у изузетно оправданим случајевима (у циљу научног и стручног истраживања, објављивања, или излагања на значајним изложбама  и слично), Декан, а по писаном захтеву Шефа Библиотеке, може одобрити позајмицу библиотечког фонда из претходног члана и ван Библиотеке.

Члан 48.
У изузетним случајевима може се одобрити и изношење библиотечког фонда из члана 46. ради фотокопирања, микрофилмовања, или скенирања, али само уз пратњу запосленог у  Библиотеци.

Члан 49.
Публикације добијене путем међубиблиотечке позајмице користе се само у читаоници Библиотеке.

Корисник подноси писaни захтев за међубиблиотечку позајмицу у коме је дужан да наведе број чланске карте и што потпуније библиографске податке о траженој публикацији.

Члан 51.
Не може се копирати следећи библиотечки фонд:

 • Стара и ретка грађа;
 • новине и листови (повезани);
 • реткости новинског формата ( атласи и слично );
 • оштећен и трошан библиотечки фонд.

Члан 52.
Рукописна и архивска грађа се може копирати само уз одобрење Шефа Библиотеке.

Члан 53.
Медијатека је посебан део у саставу Библиотеке, са рачунарском опремом намењеном коришћењу дигиталне библиотеке (електронске,  дигитализоване и аудио-визуелне грађе).
Медијатека се искључиво користи за прегледање грађе дигиталне библиотеке.

Члан 54.
Грађа из Медијатеке се не сме преснимавати, копирати, исправљати, мењати, преузимати, умножавати, стављати у промет, нити се сме чинити било шта противно начелу савесности и поштења, нити било шта што шкоди или би могло да шкоди вредностима грађе или правима њених аутора / власника.

Члан 55.
Коришћење интернета је дозвољено једино на сајтовима датим кроз корисне линкове у Медијатеци.

Члан 56.
За аудио и аудио-визуелну грађу, Корисник је дужан да користи слушалице.

Члан 57.
Приликом коришћења грађе у Медијатеци, корисник се јавља библиотекару како би се евидентирао почетак коришћења и како би се библиотекару оставила чланска карта.
Кориснику је дозвољено коришћење Медијатеке у периоду од два сата у континуитету.
У случају да нема других заинтересованих корисника Медијатеке, библиотекар може  продужити коришћење кориснику уколико за то постоје услови.
По окончању коришћења, кориснику се враћа чланска карта и/или други индентификациони документ.

Члан 58.
У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоници мора владати ред и тишина.
Присутни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у Читаоници и другим просторијама Библиотеке.
Коришћење мобилног телефона у читаоници није дозвољено, нити конзумирање хране и пића.

back to top