Самовредновање

Informacije

СТАНДАРДИ  И УПУТСТВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Стандард 1

 • Стратегија обезбеђења квалитета

  1.1. Примарни циљ Стратегије обезбеђења квалитета Факултета примењених уметности у Београду је непрекидно и систематско унапређење свих активности институције у оквиру задатих елемената.

  Факултет примењених уметности је специјализована наставна, уметничко-научно-истраживачка и стручна установа у области Примењене уметности и дизајна, са традицијом дугом 72 године, која се развила и развија се у савремену, европску високошколску установу, признату по својим академским, уметничким и стручним достигнућима. Један од најважнијих међу циљевима Факултета је систематско унапређење и промовисање знања, позив на интелектуалне и креативне изазове, мотивишући потребу за усавршавањем у области примењених уметности, дизајна, визуелних комуникација и конзервације и рестаурације.

  Факултет ради на постизању високог квалитета основних, мастер и докторских академских студија по међународним стандардима, а у складу са националним и европским стратегијама. Промовише мултидисциплинарност, негује и константно унапређује истраживачки рад, повезује образовне, уметничко-истраживачке, уметничко-научно-истраживачке и стручне делатности, како кроз наставни процес, тако и кроз интердисциплинарне пројекте.

  Темељни принципи на којима се заснива стратегија обезбеђења квалитета су:

  – квалитет наставно-образовног процеса и уметничко-стручног деловања и испуњавање свих захтева стандарда за оцењивање квалитета високошколских установа;

  – стално побољшање уметничко-истраживачког, уметничко-научно-истраживачког рада и образовног процеса у циљу оспособљавања студената за квалитетно и адекватно одговарање на потребе заједнице и тржишта рада, као и и развијања њихове жеље за перманентним усавршавањем,

  – систематско и доследно задовољавање успостављених критеријума квалитета;

  – усаглашавање са процесима европске интеграције високошколског образовања;

  – максималан квалитет, уз афирмацију инвентивности и иновативног мишљења и рада;

  – потпуна документованост активности;

  – омогућвање наставних и истраживачких процеса одговарајућом инфраструктуром, лабораторијском опремом, уџбеницима, литературом, библиотечким и информатичким ресурсима;

  – системско праћење свих активности, периодична интерна и екстерна евалуација у циљу провере задатих параметара квалитета и континуирано самовредновање;

  – рационално, ефикасно и ефективно обављање свих послова и задатака.

  Услове за остваривање квалитета Факултет непрекидно изграђује одговарајућим мерама, на свим пољима свога рада, укључујући интересне групе у поступке успостављања, вредновања и побољшања свих аспеката усаглашених академских циљева Факултета, наставног и ненаставног особља и студената. Кроз наставу, уметничке, научне и стручне активности и континуираном едукацијом сви запослени на Факултету активно раде на одржавању и унапређењу квалитета наставног и истраживачког процеса, на примени резултата у пракси, на повећању сопствених компетентности, знања и искустава, и са пуном личном, а Факултет корпоративном одговорношћу. Наставници и сарадници представљају или публикују резултате свог уметничког и научног рада чиме доприносе јачању образовног и стручног престижа Факултета.

  1.2. Стратегију обезбеђења квалитета доноси Савет Факултета примењених уметности у Београду, као орган управљања на предлог Наставно-уметничко-научог већа, уз претходну анализу и дискусију свих елемената. Стратегија обезбеђења квалитета рада Факултета донета је 02. 02. 2021. године и објављена је заваничној интернет страници Факултета у рубрици Документа  http://www.fpu.bg.ac.rs/info/Dokumenta.html.

  1.3. У спровођењу политике квалитета Факултет остварује сарадњу са другим факултетима и институцијама у земљи и свету, као и са корисницима наставног, уметничког и стручног рада Факултета. Факултет одржава активне професионалне контакте са својим алумнијима, повезујући их са студентима кроз реалне професионалне пројекте.

  1.4. Стратегија обезбеђивања квалитета Факултета примењених уметности у Београду истакнута је на сајту Факултета. Елементи Стратегије износе се на свим организационим скуповима институције и редовно се подстиче њихова реализација. Сви елементи Стратегије који су усмерени на успотављање сарадње Факултета и јавности, промовишу се кроз јавност у раду Факултета.

  1.5. Факултет ће периодично вредновати квалитет рада и наставе и изнова га враћати у фокус својих стратегијских опција, у циљу перманентног унапређивања. Доследно спровођење политике квалитета условљено је радном дисциплином и добрим међуљудским односима, креативном и мотивишућом атмосфером.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1:

  Предлози мера и активности регулисани су акционим планом који је састављен у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета рада на Факултету примењених уметности у Београду.

  Потребно је ускладити Правилник о вредновању студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности са важећом Стратегијом.

  SWOT анализa

  Предности Слабости

  ● Донета Стратегија обезбеђења квалитета, Акциони план за спровођење Стратегије и одговарајући Правилник. +++

  ● Мере за обезбеђење квалитета, субјекти обезбеђења квалитета и области обезбеђења квалитета су јасно дефинисани и иновирани. +++

  ● Развој уметничко-истраживачког подмлатка +++

  ● Укључивање у рад радних група Универзитета и академске заједнице у питањима која се баве темом стратегије у унапређења квалитета факултета +++

  ● Стратегија обезбеђења квалитета се преиспитује када дође време за самовредновање и акредитацију. +

  ● Недостатак веровања да ће се прокламоване корективне мере заиста и спровести. ++

  ● Недовољно често и детаљно преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета. +

  ● Слаба мотивисаност студената за укључивање у процесе које они сматрају формалношћу и не препознају као кључне за увођење промена. ++

  Могућности Опасности

  ● Могуће учешће у међународним пројектима који се баве овом облашћу. ++

  ● Континуирана тежња и жеља студената и млађих сарадника да се Факултет мења и унапређује. ++
  ● Процес самовредновања представља повод и подстицај за изналажење нових начина унапређивања квалитета. +++
  ● Добра међународна сарадња и гостовања колега из иностранства омогућавају да сазнамо како се ове активности спроводе у другим земљама. ++

  ● Дигитализација поступака и информатичка подршка олакшавају прикупљање и обраду свих релевантних података. +++

  ● Перманентна и квалитетна сарадња са привредом и алумнијима, која би обезбедила повратне информације о квалитету програма, као и брже запошљавање дипломаца +++

  ● Недовољна свест појединих наставника о значају добро дефинисане Стратегије обезбеђења квалитета. +

  ● Непостојање финансијских средстава којима би се награђивало додатно ангажовање запослених у овим процедурама, посебно техничка подршка. ++

 • Показатељи и прилози за стандард 1

  Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета

  Прилог 1.2. а Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду

  Прилог 1.2. б Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду

  Прилог 1.2. в Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности у Београду

  Прилог 1.2. г Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду

  Прилог 1.2. д Правилник о вредновању путем анкете

  Прилог 1.2. ђ Статут (пречишћен текст)

  Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама (уколико их је било).

Стандард 2

 • Начини и поступци за обезбеђење квалитета

  2.1. Рад Факултета примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) Универзитета уметности у Београду у области обезбеђења квалитета заснован је на следећим документима:

  • Болоњскa декларацијa, ратификована 2003. године;
  • Лисабонскa конвенцијa о признавању квалификација/диплома у високом образовању, ратификована 2003. године;
  • Стандарди и смернице за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања (ЕSG)(2015). Брисел, Белгија.
  • Закон о високом образовању РС (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, бр. 27/2018, бр. 73/2018, бр. 67/2019. и бр. 6/2020),
  • Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма (“Службени гласник РС”, број 13/2019),
  • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма (“Службени гласник РС”, број 13/2019),
  • Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа (“Службени гласник РС”, број 13/2019),
  • Статут Факултета.
  • Стратегија интернационализације Универзитета уметности у Бограду 2018-2025.
  • Статут Универзитета уметности у Београду бр. 8/11 од 21.2.2020. године.
  • Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета уметности у Београду бр. 8/15 од 21.3.2018. године.
  • Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Универзитета уметности у Београду за период 2019-2022. година бр. 7/431 од 14.10.2019. године.

  На основу наведених докумената у тачки 2.1, примена стандарда и поступака за обезбеђење квалитета Факултета регулисана је следећим актима:

  • Стратегија обезбеђења квалитета рада Факултета примењених уметности у Беогаду бр. 03-13/7-III/2 од 02.2.2021. године;
  • Акциони план Факултета примењених уметности у Београду за период 2020-2023 бр.03-24/3 од 09.03.2021. године;
  • Правилник о обезбеђењу квалитата рада Факултета примењених уметности у Београду бр. 03-28/3-1 од 14.05.2008. године;
  • Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности у Београду бр. 03-28/11-1 од 07.11.2008. године;
  • Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитата рада ФПУ бр. 03-28/2 од 25.03.2008. године.

  Све неопходне стандарде и поступке за обезбеђење квалитета и поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета, Факултет је прецизно дефинисао, правилницима Факултета посебно по областима, водећи рачуна о објективној потреби и сврсисходности сваког од стандарда и поступка.

  Стратегија обезбеђења квалитета Факултета представља кључни документ на коме се заснива опредељење Факултета за унапређење квалитета рада и којим се прописују мере и наводе субјекти обезбеђења квалитета.

  Документом Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета Факултета примењених уметности у Београду утврђена је динамика и рокови планираних активности на пољу унапређења квалитета.

  Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета предвиђају перманентно преиспитивање студијских програма, њиховом евалуацијом и реформисањем, као и њиховим усклађивањем са студијским програмима сродних факултета у домену европског и светског образовног простора, и доношење мера за обезбеђење и унапређење квалитета.

  2.2. Начин и поступке за обезбеђење квалитета, као документ Акциони план за спровођење Стратегије, Комисија за обезбеђење квалитета предлаже Наставно-уметничко-научном већу Факултета, који је на својој седници усваја.

  2.3. Сви наведени документи који дефинишу и уређују област обезбеђење квалитета рада Факултета доступни су на сајту Факултета.

  2.4. Обрасцем анкетног упитника за вредновање дефинисана је евалуација рада наставника и сарадника Факултета, наставног процеса и студијских програма Факултета, квалитета и опремљености простора, као и библиотечког фонда библиотеке Факултета.

  Наставници и студенти су укључени у разраду постулата на којима почива квалитет рада Факултета и упознати су са квалитативно-квантитативним својствима процеса који на Факултету доводе до остваривости квалитета.

  Циљ је Факултета је да се не задовољава само минимално прихватљивим или прописаним условима, већ тежи трајном квалитету и сталном побољшању квалитета својих ресурса, уметничко-истраживачког рада, наставног процеса, наставних метода, напредовања студената, итд.

  Стратешко опредељење Факултета је подизање квалитета студија и повећања ефикасности студирања. Оквирним документом којим се уводи организована и систематска контрола и унапређење квалитета рада Факултета дефинисани су још приликом почетне акредитације студијских програма и Факултета.

  Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета, у чијем саставу су по један представник одсека из реда наставника, један представник катедре за теорију и историју уметности из реда наставника, један преставник из реда сарадника, један представник из реда ненаставног особља и 2 представника студента, у својству тела одговорног за квалитет рада Факултета, периодично и синхронизовано са осталим органима процењује ниво остваривања и поштовања донетих параметара обезбеђења квалитета, имајући обавезу и мотив да на основу виђеног предлаже не само корективне, већ и инвентивне и иновативне приступе унапређењу квалитета рада.

  Поред Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета на Факултету је, у складу са Статутом, устројена и Комисија за реформу наставе која има задатак: да доноси стручно и професионално мишљење и сугестије засноване на академској пракси, а по захтеву Наставно-уметничко-научног већа и других органа Факултета примењених уметности; да дефинише стратешку визију развоја Факултета у академском пољу и усклади је са стандардима и захтевима у професионалним пољима које Факултет примењених уметности наставно обрађује; да формулише амбиције Факултета примењених уметности у Београду као установе образовног и истраживачког карактера и његово позиционирање међу сродним установама у земљи и иностранству.

  Важан квалитативни помак у даљем унапређивању начина и поступака одржања и унапређивања квалитета представља прелазак на електронски начин евалуације различитих аспеката рада установе. Школске 2018/19. године Комисија за обезбеђење квалитета започела је електронско анкетирање студената када је у питању педагошко вредновање рада наставника, сарадника, наставних предмета студијских програма, техничке опремљености, квалитета библиотечког фонда и рада стручне службе Факултета.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2:

  У наредном периоду потребно је спровести следеће мере и активности:

  – донети Годишњи програм рада Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета, у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета рада Факултета и Акционим планом за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета, који би дефинисао обавезне активности, односно стандарде и поступке за обезбеђење квалитета у појединачним областима. Програм, са дефинисаним процедурама, усвојило би Наставно-уметничко-научно веће Факултета на предлог Комисије за обезбеђење квалитета;

  – наставити са информисањем студената у вези са свим аспектима електронског анкетирања кроз Водич за студенте (штампана и дигитална публикација) указујући на чињеницу да поступак евалуације обезбеђује тим Електротехничког Факултета Универзитета у Београду и да је у потпуности анониман и безбедан за све учеснике, а да доприноси унапређењу наставе и повећању квалитета свих процеса на Факултету;

  – наставити са едукацијом субјеката укључених у процес обезбеђења квалитета о евентуалним изменама и допунама стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, кроз редовна информисања о важности овог поступка, као и кроз програме едукације у овој области које организују стручне институције;

  – даљи рад на промовисању система квалитета (интерно и екстерно);

  – успоставити функционалне моделе сарадње Факултета и актера који уобличавају образовну политику у циљу унапређења стандарда и поступака за обезбеђење квалитета;

  – редовно анализирање података добијених путем евалуације и истицање важности повратних информација о поступцима обезбеђења квалитета Факултета;

  – разрадити поступак самоевалуације.

  Предности Слабости

  ● Добро дефинисан и комплетан правни оквир у поступцима за обезбеђење квалитета. +++

  ● Јасно подељене надлежности између субјеката. ++

  ● Велики број субјеката укључених у процес обезбеђења квалитета. ++

  ● Поступци за обезбеђење квалитета доступни наставницима, студентима и јавости.+++

  ● Недовољно често преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета. +

  ● Недовољна едукација запослених и студената о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета. ++

  ● Недостатак мотивације за примену закључака изведених процесом самовредновања. ++

  ● Недовољно коришћење информационе подршке. ++

  Могућности Опасности

  ● Увођење нових метода и поступака за обезбеђења квалитета. ++

  ● Одржавање јавних расправа, едукација и семинара из области обезбеђења квалитета . +++

  ● Анимирање наставника и студената да се кроз процес самовредновања укључе у процес побољшања квалитета. +++

  ● Недовољна заинтересованост и инертност наставника и студената за активно укључење у процесе. +
 • Показатељи и прилози за стандард 2

  Прилог 2.1. а Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета примењених уметности

  Прилог 2.1. б Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности

  Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета

  Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе

Стандард 3

 • Систем обезбеђења квалитета

  Факултет примењених уметности у Београду Универзитета уметности у Београду (у даљем тексту Факултет) унапређење квалитета свог рада заснива на дугој традицији непрестаног развоја образовања у складу са савременим токовима и тенденцијама европског система образовања и националном Стратегијом.
  Дугорочни циљ Факултета је да буде савремена високошколска установа са академским и уметничким кредибилитетом у Србији и Европи. Факултет је од свог оснивања опредељен да континуирано и систематски ради на унапређивању квалитета свих аспеката свога рада. Циљ унапређења квалитета је достизање, одржавање и унапређивање националних стандарда у образовању, факултетској настави, уметничко-истраживачком и научно-истраживачком раду.

  3.1. Полазну основу система обезбеђења квалитета чини Статут факултета. Статутом Факултета утврђени су послови и одговорности наставника, сарадника, ненаставног особља и студената у домену обезбеђења квалитета. У циљу ефикасног функционисања система обезбеђивања квалитета Факултет има успостављене институционалне механизме за обезбеђивање квалитета са одговарајућим стручним телима и документима којима су прецизно дефинисана њихова права и обавезе у том поступку.

  Дугорочни циљеви рада Факултета исказују стратешко опредељење за континуирано праћење и унапређивање квалитета:

  – континуирано унапређивање квалитета високог образовања,
  – континуирано унапређивање квалитета студијских програма,
  – развој савремених квалитетних студијских програма, на свим нивоима академских студија,
  – континуирано унапређивање квалитета наставе, наставног процеса и студентске праксе и мобилности студената,
  – унапређивање квалитета наставног кадра,
  – континуирано унапређивање квалитета и обима уметничко истраживачког и научноистраживачког рада,
  – повећање ефикасности студија и квалитета свршених студената,
  – унапређивање квалитета студирања развојем могућности за ваннаставне активности студената,
  – унапређивање могућности за даљи професионални развој свршених студената,
  – унапређивање могућности за усавршавање и мобилност запослених лица,
  – континуирано унапређење квалитета простора и опреме за рад, укључујући библиотечке и информатичке ресурсе,
  – континуирано унапређење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
  – континуирано праћење и контролу квалитета финансирања,
  – спровођење поступака самовредновања и периодичног екстерног вредновања Факултета,
  – систематично праћење и континуирано унапређивање система управљања квалитетом и
  – обезбеђивање значајне улоге студената у процесу унапређивања квалитета.

  Савет Факултета је усвојио важећу Стратегију обезбеђења квалитета. Овим документом су уређени начини, мере ипоступци управљања и унапређења квалитета у свим областима академског деловања, са јасно дефинисаним роковима за њихово извршење. Факултет поседује одговарајућу организациону структуру која је омогућила спровођење поступака за континуирано праћење и контролу квалитета у процесу самовредновања и спољашње евалуације Факултета. Систем обезбеђења квалитета чине: Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета, Комисија за реформу наставе, Савет (као орган управљања), Наставно уметничко-научно веће, одсеци и катедра (као стручни органи). Стратегија обезбеђења квалитета (као кључни документ који обухвата предвиђене процедуре и поступке за обезбеђење квалитета), као и Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности.

  Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду, у актуелном сазиву формирана је Одлуком Нставно уметничко-научног већа бр. 03-24/8 од 15.12.2020. године. Комисија за обезбеђење квалитета је основни субјект система за обезбеђење квалитета у свим областима. Послови и одговорности ове Комисије прописани су Статутом, Правилником о вредновању квалитета рада и студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности и Пословником о раду Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду. Статутом и општим актима Факултета утврђени су послови и одговорности Комисије за обезбеђење квалитета, за организовање праћења, контролу и обезбеђење квалитета у свим областима. Одлуком Наставно-уметничког-научног већа именовани су чланови Комисије из реда наставника и сарадника. Студенте, чланове Комисије, изабрао је Студентски парламент. Стручна служба је својом одлуком изабрала представника из реда ненаставног особља. Мандат чланова Комисије траје три године.

  3.2. Студенти чине саставни део Комисиије за обезбеђење квалитета рада Факултета изабрани на Студентском парламенту. Студенти су укључени у рад поменуте Комисије, других стручних тела и радних тимова, где и имају активну улогу, како у процесу самовредновања, тако и у процесу дефинисања политике квалитета на Факултету. Студенти су уједно разлог и најважнији корисници резултата самовредновања Факултета проистеклих из настојања свих запослених да перманентно раде напримењују све сегменте перманентног побољшањуа квалитета рада, Факултета који водие ка адекватним, функционалним и квалитетнимефикаснијим студијама. Не треба посебно истицати да су студенти критичари рада Факултета на пољу рационалног коришћења ресурса Факултета, као и дефинисања свих ресурсних потреба.

  Правилником о вредновању квалитета рада и студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности у Београду утврђени су стандарди и поступци самовредновања квалитета свих облика наставе, као и рада органа надлежних за спровођење поступка самовредновања и примену одговарајућих мера у циљу побољшања квалитета наставе и рада Факултета.

  Комисија је донела одлуку да се годишња евалуација рада Факултета врши електронским путем. Електронска евалуација рада Факултета по правилу се врши у последљој недељи првог, односно другог семестра, а увек пре пријављивања испита за дати јануарски или јунски испитни рок, односно да се редовна семестрална евалуација рада наставника и сарадника и евалуација студијских наставних предмета, по правилу обавља у последњој недељи децембра за први семестар, а у последњој недељи маја месеца за други семестар. Сви студенти који су пријавили испите у датом периоду су електронским путем, уз загарантовану тајност, попунили анкете. Резултате анкетирања о вредновању педагошког рада наставника и сарадника анализирала је Комисија за обезбеђивање рада факултета.Пракса редовног електронског анкетирања званично је започела школске 2018/19. године.

  3.3. Факултет примењених уметности у Београду својим досадашњим радом показује узлазну путању квалитета наставе и уметничко-истраживачког рада, континуираним осавремењавањем и усаглашавањем са европским образовним простором. У жељи да константно унапређује квалитет рада Факултет је именовао, Комисију за обезбеђивање квалитета рада Факултета примењених уметности, којој основне смернице рада даје Стратегија обезбеђења квалитета, бр.03-13/7-III/2 од 02.02.2021. године, а рад Комисије Пословником о раду Комисију за обезбеђивање квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду.

  Радна тела задужена за квалитет у свом ангажовању се ослањају на разне изворе информација неопходних за доношење објективних закључака. Извори и начини прикупљања података одређени су правилницима, а у том смислу основни инструменти самовредновања су анонимни писани упитници (анкете) који садрже питања отвореног и затвореног типа, у зависности од садржаја и намене самог упутника.

  Комисија за обезбеђење квалитета рада ФПУ, као највиши орган задужен за квалитет, анализира појединачне извештаје радних тела и доноси извештај о квалитету рада и услова рада на Факултету. Све активности на пољу самоевалуације свих аспеката рада на Факултету се обављају по унапред донетом календару активности, који предлаже Комисија, а усвајаНаставно-уметничко-научно веће Факултета.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3:

  Изградњом организационе структуре за обезбеђење квалитета, формирањем посебног тела – Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду, усвајањем неопходних правилника и стратегија, као и учешћем студената у доношењу докумената и спровођењу стандарда и поступака за обезбеђење квалитета у потпуности је испуњен стандард 3.
  Системом ФИС обухваћени су сви студенти на свим нивоима студија. Институционални систем управљања квалитетом могуће је даље усавршавати. Пре свега, неопходно је у постојеће нормативе унети измене и допуне које ће детаљније утврдити надлежности свих лица која учествују у систему обезбеђења квалитета и увести евентуалне нове области које нису покривене савременим образовним процесима. Процедуре које су се показале компликованим или су захтевале превише времена требало би унапредити. Нарочито је важно радити на унапређењу система корективних мера и још интензивнијем укључивању студената у систем контроле квалитета. Важно је интензивније радити на континуираној едукацији свих субјеката обезбеђења квалитета. Такође, неопходно је радити на мотивацији свих учесника за имплементацију корективних мера и што реалистичнију самоевалуацију, предлагање превентивних и корективних мера, али и иновативних и креативних решења.

  SWОТ анализа

  Предности

  Слабости

  ● Постојање Комисије која се бави квалитетом Факултета и квалитетом наставе и студијских програма, и доношењем превентивних и корективних мера анализом тих сегмената. +++

  ● Одсеци предлажу своје представнике, ненаставно особље свог представника а студенти своје представника. +++

  ● Мере за обезбеђење квалитета и субјекти обезбеђења квалитета се јасно дефинишу. ++

  ● Информатичка подршка која омогућава и периодичност и правовременост одређених процеса и анкетирања. ++

  ● Традиционално добри и колегијални односи између наставника и студената, уз узајамно уважавање. +++

  ● Контакти наставника са алумнијима мастер и докторских академских студија који сада живе у иностранству Факултету омогућава информисаност о начину функционисања врхунских сродних факултета и помажу у дефинисању мера обезбеђења квалитетa. +++

  ● надлежности органа управљања у систему обезбеђења квалитета +++

  ● надлежности органа пословођења у систему обезбеђења квалитета +++

   

  ● Недовољни степен интеграције у оквиру Универзитета у домену квалитета. ++

  ● Слаба мотивисаност студената за укључивање у процесе који им не доносе одмах жељене промене. ++

  Могућности

  Опасности

  ● Могуће је искористити велико искуство чланова Комисије за обезбеђење квалитета за форумулисање нове Стратегије обезбеђења квалитета са јасно мерљивим циљевима и активностима како би свест о потреби да се негује култура квалитета остала опредељење већине запослених +++

  ● Могуће је, на основу резултата самовредновања и нове Стратегије за обезбеђење квалитета, разрадити детаљнији акциони план за њено спровођење који ће, на основу анализе тренутних задужења укључити више лица одговорних за реализацију Стратегије ++

  ● Непостојање финансијских подстицаја којима би се награђивало велико додатно ангажовање запослених у процедурама обезбеђења квалитета, посебно за послове стратешког планирања +++

  ● Један број запослених и студената није мотивисан за спровођење стратегије сталне контроле и унапређивања квалитета ++

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 3

  Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 речи).

  Прилог 3.2. Списак свих анкета

  Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера

Стандард 4

 • Kвалитет студијског програма

  4.1. Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) конципира своје студијске програме као мултидимензионалне и динамичке концепте у стварању и развоју компетитивних предности својих студената у све израженијој конкуренцији глобалног тржишта знања. Стога се на Факултету непрекидно и упоредо одвијају два паралелна процеса: процес евалуације студијских програма и процес усавршавања истих, како би се на што адекватнији начин одговорило на све веће едукативне захтеве који се стављају пред Факултет.
  Студијски програми на Факултету усаглашени су са Законом о високом образовању, што подразумева њихово акредитовање у складу са Стандарима, израчунавање оптерећења студената кроз систем ЕСПБ бодова, периодично проверавање напредовања студената, јасно прецизирање предиспитних и испитних обавеза и система оцењивања. За све студијске програме и појединачне предмете дефинисни су циљеви и исходи учења. Циљеви студијских програма константно се актуелизују у складу са циљевима Факултета, настојећи да степен стручности који добијају студенти буде на највишем могућем нивоу.
  Константним информисањем о компетентности, актуелности и кредибилности својих студијских програма, у окружењу у коме постоји, а према унапред утврђеним критеријумима и поступцима оцењивања, Факултет преусмерава своје капацитете, циљеве, редизајнира своје програме и свеукупни рад са континуираном потребом да доприноси напретку знања  из области примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације, те да промовише националну културу квалитета наведених области. Редовно и систематски проверава и изнова одређује исходе и стручност коју стичу студенти по завршетку студија, сходно томе и могућности запошљавања.
  На Факултету се изводе академске студије на основу акредитованих студијских програма. Студије се реализују на три нивоа, у складу са Болоњском декларацијом:
  – Први степен Основне студије: 240 ЕСПБ бодова, 4 године
  – Други степен Мастер студије: 60 ЕСПБ бодова, 1 година
  – Трећи степен Докторске студије: 180 ЕСПБ бодова, 3 године
  Факултет примењује Европски систем преноса бодова (ЕСПБ) као средство за креирање транспарентних студијских програма, поспешивање мобилности студената, упоређивање студијских програмаи признавање остварених резултата и стечених квалификација. ЕСПБ бодовима се вреднује ангажовање студента неопходно за савладавање предмета у целини, свих предмета у семестру, академској години и целокупног студирања. ЕСПБ бодови се добијају за укупно ангажовање студента које се односи на активну наставу (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, испити), професионалну праксу и самостални рад студента. У складу са Европским системом преноса бодова, бодовна вредност сваког предмета исказује се је одговарајућим бројем ЕСПБ бодова, а обим студијског програма изражава се збиром ЕСПБ бодова.
  Структура студијских програма Факултета обухвата изборне модуле, обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Изборни модули постоје како на основним академским студијама (на све четири године), тако и на мастер студијама. Њиховим избором при упису на факултет, студент се опредељује за једно од девет могућих усмерења у области примењених уметности (на основним и мастер студијама): Примењено сликарство, Примењено вајарство, Керамика, Сценографија, Сценски костим, Савремено одевање, Графика и књига, Фотографија, Анимација; у области дизајна: Графички дизајн, Индустријски дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Дизајн Текстила; и у области конзервације и рестаурације: Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру и Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета.
  Факултет делује са седам студијских програма: три програма основних студија
  – Примењена уметност (девет модула – 82 студената по години буџет/самофинансирајући),
  – Дизајн (четири модула – 49 студената по години буџет/самофинансирајући) и
  – Конзервација и рестаурација (два модула – 14 студената по години буџет/самофинансирајући),
  три програма мастер академских студија
  – Примењена уметност (девет модула – 82 студената по години буџет/самофинансирајући),
  – Дизајн (четири модула – 49 студената по години буџет/самофинансирајући), и
  – Конзервација и рестаурација (два модула – 14 студената по години буџет/самофинансирајући) и студијским програмом докторских академских студија – Примењена уметност и дизајн (30 студената).

  4.2. Аспекти одвијања студијских програма, као што су циљеви, садржај, структура, методе извођења наставе, оптерећење наставног особља и студената, стручност, практичност, неизоставни су део сваке системске провере квалитета Факултета. Контрола квалитета студијских програма јесте интегрални део система обезбеђења квалитета на Факултету. Постоје утврђени поступци за одобравање, праћење и контролу програма студија, који подразумевају редовно и систематично праћење реализације студијских програма и контролу свих његових сегмената у унапред одређеним временским интервалима.
  Поштујући Правилник о оснивним и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности и Правилник о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду Факултет перманентно и систематски проверава и по потреби изнова одређује структуру и садржај студијских програма академских студија у погледу односа општеобразовних, стручно-уметничких, научно и стручно-апликативних и теоријско-методолошких дисциплина. Факултет поседује и Стратегију обезбеђивања квалитета високог образовања у области примењених уметности, дизајна, конзервације и рестаурације Факултета примењених уметности у Београду. Она, поред Статута, представља основу за управљање свим процесима Факултета као и Правилник о обезбеђивању квалитета рада Факултета примењених уметности.
  Квалитет студијских програма Факултета обезбеђује се систематичним и доследним праћењем и провером: ефикасности постизања циљева, погодности структуре, активности у осавремењавању садржаја, нових достигнућа, радног оптерећења студената (мерено бројем ЕСПБ бодова), као и сталног прикупљања информација о квалитету програма од органа, појединаца и студената, и релевантних организација. Провера квалитета студијских програма Факултета обавља се путем самовредновања које се обавља периодично. Поступак самовредновања спроводи се према Правилнику о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности. Факултет обезбеђује квалитет наставних, уметничких и научних процеса у оквиру система обезбеђивања квалитета. Овај процес се одвија у складу са националним стандардима у овој области у циљу већег степена интегрисаности у Европски простор високог образовања. Наставно-уметничко-научно веће Факултета и Декан одговорни су за обезбеђење и развој квалитета студијских програма наставе и услова рада, као и свих других релевантних процеса за остваривање високог образовања. Ради обезбеђивања и развоја квалитета рада Факултета делује Комисија за обезбеђивање квалитета рада Факултета као и Комисија за реформу наставе, као стручно саветодавна тела Већа, Декана и Савета.
  Предлог одсека за формирање новог студијског програма са образложењем, разматра Комисија за реформу наставе, која као саветодавно тело доноси стручно и професионално мишљење и сугестије засноване на академској пракси и упућује га Наставно-уметничко-научном већу.

  4.3. Факултет прикупља повратне информације о квалитету студија и својих студијских програма, како од самих студената, тако и од послодаваца и других одговарајућих организација из поља примењених уметности, дизајна и конзервације и рестаурације. Већина наставника Факултета јесу активни чланови репрезентативних уметничких удружења,и других респектабилних установа културе, и налазе се у одборима, уметничким саветима и другим телима удружења/институција, те су у могућности да прате даљи рад и развој студената који улазе у ове установе, те и у складу са тимпроцењују релевантност програма за тржиште рада (локално, државно, међународно), као и постигнућа свршених студената у каснијем професионалном развоју. Перманентна и квалитетна сарадња са привредом обезбеђује добре повратне информације о очекиваним компетенцијама свршених студената. Преко Алумни организације настоји се одржавати добра повезаност са бившим студентима и доћи до повратних информација о кретањима на тржишту рада.

  4.4. У циљу обезбеђења квалитета студијских програма спроводе се следећи поступци и мере: Спровођење континуираног студентског вредновања квалитета наставног порцеса (у терминима предвиђеним годишњим календаром рада Факултета који усваја Наставно-уметничко веће). Студенти попуњавају анкету уз обезбеђење анонимности података. Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета и Продекан за наставу координирају организацију спровођења анкете.
  Студентски парламент и студент продекан предочавају студентима значај анкетирања за побољшање квалитета студијских порграма и надгледају начин спровођења анкете, Декан обезвеђује ваннаставну подршку за спровођење анкете. О спроведеном поступку провере, самовредновања и оцењивања квалитета рада Факултета Комисија за обезбеђење квалитета саставља Извештај о самовредновању и оцени квалитета и представља га Наставно уметничко научном већу и Савету Факултета. Усвојени извештај доставља се Декану, продканима, шефовима одсека, шефовима служби, студенту продекану и председнику Студентског парламента. На основу препорука Комисије, Наставно уменичко научно веће и Савет Факултета преузимају мере за отклањање уочених недостатака и решавање уочених проблема, на основу своје надлежности.

  4.5. У првој акредитацији, а у складу са увођењем болоњског процеса образовања, Факултет се определио за академске студије у трајању 4+1. Овај модел студија заступљен је и у послењем акредитационом циклусу. Процесом евалуације студијских програма утврђена је потреба за изменама у оквиру организације студијских програма у наредном акредитационом циклусу. У складу са Националним оквиром квалификација у новом акредитационом циклусу формиран је нови студијски програм Визуелене комуникације који обједињује већ постојеће модуле: Графика и књига, Анимација, Фотографија и Графички дизајн и нов модул Дигитални графички медији. Такође је уочена потреба за увођењем концепта интегрисаних студија на студијском програму Примењена уметност и Конзервација и рестаурација, у трајању од 5 година.

  4.6. Курикулуми су осмишљени тако да подстичу индивидуални развој и креативност будућих примењених уметника, дизајнера, конзерватора и рестауратора, као и прогресивно усвајање способности самосталног учења. Курикулуми стимулишу развој интелектуалне зрелости и радозналости артикулацијом одговарајућих исхода учења и обезбеђују поступно напредовање од једног нивоа ка другом, кроз низ наставних јединица и практичних задатака. Саставни део курикулума чине опште и предметно-специфичне способности. Зарад што квалитетније организације студиских програма,води се рачуна о односима различитих типова предмета. Наставне методе су усмерене на реализацију исхода учења. Систем оцењивања заснован је на мерењу исхода учења, што је прецизирано Правилником о основним и мастер студијама Факујтета примењених уметности. Студијски програми су у потпуности усклађени са стандардима за акредитацију, садрже све елементе утврђене Законом, имају јасно утврђену сврху и улогу у образовном систему. Додела бодова деловима студијских програма/предметима заснована је на оптерећењу студента неопходном за постизање исхода учења, што се преиспитује редовним мониторингом оптерећења кроз анкете које попуњавају студенти.
  У једној школској години студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова, што одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље. Један ЕСПБ бод носи између 25-30 сати рада . Остварених 60 ЕСПБ бодова подразумева да студент у току године утроши између 1500 и 1800 сати рада у свим облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да би савладао градиво. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, студентске праксе и других ваннаставних активности (рад у органима и телима факултета и Универзитета, добровољни рад у локалној заједници, учешће на спортским такмичењима, учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција…). Додатни облици ангажовања студената регулисани су Правилником о ваннаставним активностима. Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године.
  Настава се одвија у току 30 недеља, при чему у једној недељи студент мора имати најмање 20 часова активне наставе. Фонд часова активне наставе представља минимални број часова који наставно особље на студијском програму даје студентима. Разлика измећу укупног броја 1500-1800 сати и часова активне наставе представља број часова које студент утроши на: самостални рад, колоквијуме, испите, добровољни рад и друге видове ангажовања у току школске године. Број ЕСПБ бодова на појединачном предмету се одређује на основу укупног ангажовања студента: укупног број часова активне наставе и укупног броја сати активног индивидуалног рада студента (Пример: на обавезном предмету Архитектонски склопови 1/студијски програм Дизајн- Предавања: 1 Вежбе: 2, ДОН: 0, Студијски истраживачки рад: 0, Остали часови 0/ Број ЕСПБ: 6).
  Програми садрже листе обавезних и изборних предмета, и то: обавезне заједничке предмете, обавезне уметничке предмете, изборни блок предмета и изборне предмете. У оквиру сваког модула одређени су главни уметнички предмети карактеристични за усмерење, односно ужу уметничку област. Модуларна стуктура и флексибилна правила студија омогућавају студентима, како промене усмерења или студијског програма, тако и проширивања студијског програма избором додатног модула.
  Обавезни заједнички предмети обезбеђују теоријска и практична уметничка знања и вештине. Садржајиглавних уметничких предмета обезбеђују студентима практична и уметничка знања и вештине, а садржаји осталих предмета уметничка, теоријска, теоријско-уметничка, стручна или методичка знања.Изборни блокови и изборни предмети омогућавају студентима проширивање знања према личним склоностима и доносе им нова искуства која произилазе из заједничког рада са студентима других студијских програма или модула. Изборни предмети дефинисани су планом студијског програма. Начин бирања изборних предмета одређен је Правилником о oсновним академским и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду.
  Факултет поседује стратегије и методе којима проверава постизање исхода учења за сваки студијски програм и процењује у којој мери се постигути резултати поклапају са планираним исходима учења.

  4.7. Садржаји, циљеви, компетенције, које студент стиче савладавањем појединачних студијских програма Факултета, јасно су дефинисани, усклађени са циљевима, садржајима и обимом акредитованих студијских програма. Доступни су садашњим и будућим студентима и јавности преко информација за студенте и преко сајта Факултета, где се налазе и јасно дефинисани услови и поступци уписа и завршавања студија, као и стицања дипломе одређеног нивоа образовања. Студентима и наставницима једнако су доступни прецизно дефинисани захтеви које дипломски рад треба да испуни, како у погледу методологије, формалних аспеката, тако и у погледу практичне оријентације и критеријума оцењивања.
  Факултет јасно описује исходе образовања у оквиру акредитованих студијских програма у области примењених уметности, дизајна, конзервације и рестаурације засноване на исходима учења на одабраним модулима, што кореспондира са Европским оквиром квалификација, укључујући захтеве домаћих и међународних професионалних удружења.
  Факултет примењених уметности 2020. године формирао је онлајн платформу ФПУ Круг http://fpukrug.org/ која омогућава транспарентну и интерактивну размену идеја, давање предлога за унапређење наставе и Факултета уопште, а која уједно повезује наставнике, садашње и бивше студенте, као и ваннаставно особље. Факултет примењених уметности придаје важност флуидној размени идеја и тежи заједничком стварању визије Факултета, кроз проактиван приступ решавању проблема.
  Факултет је формирао Савет послодаваца који има следеће надлежности:

  – даје мишљење приликом анализе и осавремењивања постојећих студијских програма или припреме за акредитацију нових студијских програма;
  – континуирано пружа информације Савету Факултета, декану и другим органима Факултета о трендовима и потребама тржишта рада, у погледу знања и компетенција које се очекују од стручњака из области у којима Универзитет уметности односно факултети образују студенте;
  – пружа подршку Факултету у развоју иновација и комерцијализацији резултата научних, односно уметничких истраживања;
  – даје повратне информације Факултету у поступку његовог самовредновања;
  – даје савете и предлаже мере декану за обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција студената у складу с потребама тржишта рада;
  – даје мишљење о усклађености кратког програма студија са захтевиматржишта рада;
  – даје савете и предлаже мере декану за обезбеђивање услова за лакше запошљавање по завршеном високом образовању;
  – може да предлаже чланове мреже послодаваца, у складу са Законом о дуалном моделу студија у високом образовању;
  – промовише друштвено одговорну улогу послодавца у друштву.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4:

  Због специфичности уметничких области које се изучавају на Факултету, до сада није успостављен јединствен систем документовања на који начин остаје у вези са дипломцима. Такође, процене релевантности програма за тржиште рада (локално, државно, међународно), као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју, нису до сада обухваћене централизованим системом праћења од стране Факултета, већ се тиме баве сами модули који су у директим везама са релевантним уметничким удружењима, установама, институцијама, послодавцима и прате активности на тржишту рада. План је да се, у што краћем року, у оквиру установе успостави јединствен систем праћења професионалног рада свршених студентата (кроз Алумни клуб), као и централизован систем процене релевантности програма за тржиште рада.

  SWОТ анализа

  Предности

  Слабости

  ● Циљеви студијског програма усклађени су са исходима учења +++

  ● Методе наставе су усмерене реализацији исхода учења +++

  ● Систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења ++

  ● Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за достизање очекиваних исхода учења ++

  ● Међусобна усаглашеност исхода учењаи очекиваних компетенција базираних на дескрипторима квалификација одређеног циклуса +++

  ● Способност функционалне интеграције знања и вештина +++

  ● Доступност информација о студијским програмима и исходима учења ++

  ● Недостатак повратних информација из праксе o свршеним студентима +

  ● Континуирано освремењивање студијских програма ++

  ● Исходи учења нису усклађени на одређеним модулима са излазним компетенцијама++

  Могућности

  Опасности

  ● Способност функционалне интеграције знања и вештина +++

  ● Поступци праћења квалитета студијских програма +++

  ● Континуирано освремењивање студијских програма +++

  ● Доступност информација о дипломском раду и стручној пракси +++

  ● Повратне информације из праксе о свршеним студентима и њиховим компетенцијама +

  ● Непостојање потпуне базе података о релевантности излазних компетенција свршених студената у смислу усклађености са потребама тржишта ++

   

   

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 4

  Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године

  Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија.

  Tabela 4.3 Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија.

  Прилог 4.1. Правилник о основним академским и мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду

  Прилог 4.2. Правилник о докторским уметничким студијама

  Прилог 4.3. Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета примењених уметности

  Прилог 4.4. Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности

  Прилог 4.5. Уверења о акредитацији

Стандард 5

 • Квалитет наставног процеса

  Квалитет наставног процеса је предмет опсервације и евалуације свих стручних органа Факултета, на челу са деканом, продеканом за наставу и шефовима одсека, који на радним састанцима у току академске године разматрају квалитет наставног процеса са предметним наставницима, асистентима и сарадницима, Комисијом за обезбеђење квалитета рада, представником стручне службе и представником Студентског парламента.

  5.1. Пре почетка сваке школске године, односно семестра, усваја се распоред часова за ту школску годину. Распоред часова се усклађује са потребама и могућностима студената.

  5.2. Оно што додаје посебну вредност наставном процесу Факултета јесте индивидуална настава и рад у малим групама, чиме се омогућује остваривање довољног бројa практичних вежби, као и висок ниво интерактивности, како са наставником, тако и студената између себе. Саставни део образовног процеса је и настава из теоријских предмета, на којима се студентима пружа могућност и подстицај за стицање теоријских знања, која се у току студија користе и даје потребни квалитет практичном раду.
  Квалитет наставног процеса прати се организовањем годишњих јавних изложби радова студената насталих у процесу наставе за све године студија основних академских студија и изложба завршних радова студената мастер академских студија одбрањених у претходној години студија, а прати се и  пролазност студената по предметима и испитним роковима. Од школске 2019/20. године студентски радови се презентују и на онлајн галегији: ФПУ Галерија, http://fpugalerija.edu.rs/.
  Факултет настоји и да омогући студентима да раде на реалним проблемима, а на споју образовања и привреде сви органи Факултета ће енергично радити у наредном периоду и у складу са Стратегијом. У ту сврху сарадња са другим институцијама се успоставља на здравим односима и размени искустава. Факултет има потписане споразуме, протоколе или уговоре о сарадњи са следећим институцијама и другим правним лицима: са Народном библиотеком у Београду, Музејем савремене уметности у Београду, Етнографским музејем у Београду, Музејем примењене уметности у Београду, Универзитетом Веракруз, Mексико, Музејом науке и технике – Београд, Комерцијалном банком АД, са Универзитетом у Сиени, Италија,  Домом културе Студентски Град, Градском општином Чукарица, Удружењем КулТурНет, Универзитетом у Љубљани, Академијом лепих ументости и дизајна, МИКСЕР Асоцијацијом, Удружењем “Жељом до остварења”, Музејем Републике Српске – стручна сарадња у области конзервације и рестаурације скулптура и археолошких предмета, културних добара у надлежности Музеја, 250. Ракетном бригадом за пвд, Центром за културу „Вук Караџић“ из Лознице, Националном асоцијацијом електричних возила, Београдском тврђавом, Музејом града Београда, Графичким институтом Србије, Друштвом архитеката Београда, Привредним друштвом „Таркетт“ Доо из Бачке Паланке, Архитектонским факултетом у Београду, Грађевинско-архитектонским факултетом у Нишу и Факултетом техничких наука у Новом Саду, Привредним друштвом Маркетинг комуникације – Mms   Communications D.O.O., Удружењем грађана „Тачка комуникације – Дотком“, Народним музеј у Београду, Филмским центром Србије,, предузећем Ивко Книтс Д.О.О. Блаце, Музејом на отвореном „Старо Село“ Сирогојно, „Dm Drogerie Markt“, Museo Galileo – Музејом и институтом историје Науке из Фиренце, предузећем Металац посуђе Д.О.О. , Металац Принт Д.О.О. и Металац Инко Д.О.О. из Горњег Милановаца, Етнографским институтом САНУ са седиштем у Београду, Српском академијом наука и уметности, Народним музејом у Аранђеловцу, Заводом за заштиту споменика културе града Београда, установом за израду таписерија „Атеље 61“ са седиштем у Петроварадину, Комесаријатом за избеглице и миграције, са високошколским установама чији је оснивач Република Србија а које се баве високим образовањем у пољу уметности, Заводом за заштиту споменика културе града Београда, Заводом за проучавање културног развитка Београд, Фондацијом Новак Ђоковић, предузећем Рицу доо са седиштем у Београду – Огранак Noconcept, Културним центром Београда, Домом ученика средњих школа „Милутин Миланковић“.

  5.3. Факултет у разумном року пред сваку школску годину доноси план рада за ту годину, који садржи податке о предмету, циљеве, исходе, садржај и структуру предмета, распоред извођења наставе, начин оцењивања, списак уџбеника, податке о наставницима. Усвојени план рада је производ подстицаја органа Факултета и наставног особља да на најбољи могући начин пренесу теоријско и практично знање на студенте, и тиме их подстакну на рад ка сопственом усавршавању, у чему студенти свих нивоа имају потпуну подршку и помоћ Факултета.
  Шефови одсека у сарадњи са деканатом интезивно прате да ли се наставни планови студијских програма доследно спроводе и чине корективне потезе уколико се процени да је неопходно. Преко анкета се проверава и утврђује да ли наставници и сарадници имају коректан и професионалан однос према студентима. План и распоред одржавања наставе су истакнути на огласној табли и на сајту Факултета.

  5.4. Факултет инсистира да студенти предлозима и иницијативом доприносе унапређењу квалитета и разноликости наставног процеса, студијских програма и уопште целокупног академског живота на Факултету. Као део основе за планирање развоја квалитета наставног процеса и усавршавање студијских програма Факултет је имплементирао и ставове студената прикупљене кроз анкете о вредновању наставе и студијских програма.
  Наставници, који се не придржавају предметног плана или не пружају одређени квалитет предавања, вежби и других облика наставе, бивају упозорени али и подржавани од стране Факултета у напору да се грешке или пропусти исправе на што адекватнији начин. Факултет систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада на појединим предметима, оцењује квалитет наставе и предузима корективне мере за његово унапређење у складу са Правилником о вредновању студијских програма, наставе и рада и Акционим планом спровођења стратегије обезбеђења квалитета рада Факултета.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5:
  Побољшање и интензивирање и системско праћење сарадње факултета (како појединачних одсека, тако и установе уопште) са привредом, како би се студентима што више омогућио рад на реалним задацима и проблемима; Активно укључивање Одбора послодаваца у процесе сарадње са привредом; Унапређење система којим се контролише поштовање распореда одржавања наставе;

  SWOT анализа

  Предности

  Слабости

  ● Висококвалификовани предавачи у педагошком и стручном смислу. +++

  ● Разноврсност метода наставе и учења. +++

  ● Добар информациони систем омогућава унапређење квалитета наставе. +

  ● Одговарајућа тела и Комисија за проверу квалитета спроводе периодичне провере и дају предлог мера за унапређење наставног процеса, као и наставника и сарадника. ++

  ● Учествовање представника студентата у процесу организације и евалуације квалитета наставног процеса. ++

  ● Квалитетан календар наставе доприноси компактности наставног процеса. ++

  ● Интерактивно учешће студената у наставном процесу. ++

  ● Добар баланс између различитих облика наставе. ++

  ● Неравномерна оптерећеност наставника и сарадника. ++

  ● Детаљне информације о плану и програму појединих предмета нису јавно доступне студентима пре почетка курса. ++

  ● Недовољно практичне наставе на појединим предметима. +

  ● Недовољно често преиспитивање стратегије обезбеђења квалитета. ++

  ● Недовољна финансијска средства неопходна за осавремењивање лабораторија и радионица имајући у виду разлоликости наставе. +++

  ● Информације о појединим курсевима које би требало доставити студентима у току семестра или испитног рока, нису доступне у електронској форми. +

  ● Недовољни просторни ресурси за извођење појединих облика наставе. +++

  ● Делимична несистематичност у подацима о плану и програму курса, као и информацијама у току извођења наставног процеса. +

  ● Недоступнoст потребног лиценцираног софтвера неопходног за рад у настави. +++

  Могућности

  Опасности

  ● Учешће на пројектима који могу омогућити средства за додатно опремање учионица, класа,  радионица, лабораторија и унапређење информационих технологија, чиме би се побољшао практични аспект држања наставе. +++

  ● Подстицање наставника и сарадника на квалитетно држање наставе. +++

  ● Усавршавање наставника и сарадника у погледу појединих облика држања наставе и укључивања студентата у наставни процес. ++

  ● Подстицање наставника и сарадника на коришћење сајтова предмета и мејлинг листа за ширење информација у вези са наставним процесом. ++

  ● Усавршавање наставника и сарадника кроз различите курсеве. ++

  ● Постојање мејлинг листа предмета и профила омогућују једноставно циркулисање информација. ++

  ● Веће учешће студената у оцени квалитета наставног процеса. ++

  ● Неприхватање нових технологија и средстава комуникације од стране појединих наставника и сарадника. ++

  ● Традиција класичних облика држања наставе и недовољна спремност наставника за коришћење нових, модерних метода. ++

  ● Недостатак простора. +++

   

 • Показатељи и прилози за стандард 5

  Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса

  Прилог 5.2. а Календар рада Факултета примењених уметности у Београду

  Прилог 5.2. б План организације и методологија извођења наставе у летњем семестру

  Прилог 5.2. в Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности

  Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

Стандард 6

 • Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

  6.1. Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата уметничко-истраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес.
  Наставници и сарадници на Факултету једном годишње оцењују реализацију образовног и уметничко-истраживачког рада на Факултету и резултате представљају на јавној изложби радова студената насталих у процесу наставе у просторима Факултета као и изложбом у јавном галеријском простору.

  6.2. Факултет перманентно осмишљава, припрема и реализује уметничке, уметничко-истраживачке, научно-истраживачке, стручне и друге врсте програма, као и националне и међународне научне пројекте. Факултет бијенално организује међународну манифестацију Смартарт која обухвата научно-стручну конференцију, изложбу и радионице са циљем развоја и промоције интеракције науке и уметности у примени. Факултет организује гостујућа предавања, радионице и размене професора и студената. Факултет перманентно организије тематске изложбе студената и професора у земљи и иностранству. Факултет учествује на стручним сајмовима (сајмови аутомобила, намештаја, књига и др.), уметничким и стручним смотрама, како у земљи тако и у иностранству.

  6.3. Уметничко и научно истраживачки рад и развој налазе се у врху приоритета Факултета. Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет уметничког и истраживачког рада наставника и сарадника.
  Садржај и резултати уметничких, научних, истраживачких и стручних активности Факултета усклађени су са Стратегијом обезбеђења квалитета рада Факултета, као и Планом уметничко-истраживачког и научно-истраживачког рада. Они се представљају Наставно-уметничко-научном већу.
  Факултет организује различите типове радионица и радионичког рада на којима се непосредним путем примењују нова знања. Задаци на уметничким предметима се константно иновирају у складу са новим достигнућима. Гостујућа предавања страних професора и професора са других високошколских установа доприносе размени знања, мишљења и идеја.

  6.6. Факултет перманентно ради на развоју међународне сарадње, на развијању билатералне сарадње са академским институцијама у иностранству, мобилности и активностима  које имају за циљ да подстакну, подрже и помогну аплицирање Факултета за националне и међународне пројекте.

  6.7. Факултет примењених уметности ради на повећању броја уџбеника, монографија и других публикација, подржавајући издавачку делатност кроз финансирање и суфинансирање издања наставног особља Факултета. Издавачка делатност регулисана је Статутом и Правилником о издавачкој делатности.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6:

  Боље информисање, упућивање и мотивисање наставног и сарадничког кадра за аплицирање на различите доступне финансиране пројекте у земљи и иностранству зарад поспешивања и унаређења професионалне стручне и академаске праксе.

  SWOT анализа

  Предности

  Слабости

  ●  Знатан број признања и награда које добијају наставници и сарадници за остварене резултате у својим областима. +++

  ● образовни, уметничко-истраживачки и  научно-истраживачки, уметнички и стручни рад је међусобно усаглашен. +++

  ●  Уведена информатичка подршка за прикупљање и обраду свих релевантних података. ++

  ● Слаба мотивисаност студената за укључивање у уметничко-истраживачки рад због преоптерећености у настави. ++

  ● Непостојање финансијских средстава којима би се награђивало велико додатно ангажовање запослених у овим процедурама. +++

  ●  Непостојање претплате на све релевантне часописе. +++

  ●  Талентовани подмладак из редова најбољих студената не остаје на факултету. +++

  Могућности

  Опасности

  ● Могуће интензивније учешће у међународним научним пројектима. ++

  ● Бољи услови за сарадњу са светски познатим компанијама. ++

  ● Мотивисаност наставног особља за коришћење подршке издавчке делатности. +++

  ●  Мултидисциплинарно повезивање у оквиру Универзитета ствара боље услове за истраживање и публиковање. ++

  ● Увођење административне подршке конкурисању за међународне пројекте и пројекте сарадње са привредом. +++

  ● Подстицање на мобилност наставника и сарадника довело би до новог повезивања са уметницима из иностранства. ++

  ● Талентовани подмладак из редова најбољих студената остаје на факултету  и пружа потенцијал за наставни и уметничко-истраживачки рад. ++

  ● Инертност и неинформисаност о свим могућностима укључивања у пројекте. +

  ● Затвореност у сопствене оквире, без разумевања могућности за мултидисциплинарна истраживања. ++

  ● Недостатак финансијских средстава не омогућава довољан развој самосталног истраживачког рада. +++

 • Показатељи и прилози за стандард 6

  Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.

  Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима

  Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства и класификације уметничко-истраживачких резултата.

  Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)

  Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидтата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године

  Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.

  Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи.

  Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду.

  Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

  Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Стандард 7

 • Квалитет наставника и сарадника

  7.1. Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) је утврдио јасне начине и услове за избор у звања наставника и сарадника, доступне јавности и у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности у Београду (у даљем тексту Унивезитет), Статутом Факултета и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Факултета примењених уметности у Београду и Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду. Вредновање квалитета наставника и сарадника у пуној мери долази до изражаја приликом реализовања конкурса за избор у звања. Поступак и услови за избор наставника и сарадника су унапред утврђени и јавни, доступни процени стручне, али и шире јавности.

  7.2. Процену квалитета наставника и сарадника врше одсеци, Колегијум деканата и шефова одсека и референтна комисија која пише свој извештај. Извештај комисије се подноси Изборном већу Факултета где се тајним гласањем Веће изјашњава о извештају. изјашњава о извештају комисије. Одлуку о избору кандидата доноси Сенат Универзитета уметности.

  Поступак и услови за избор наставника и сарадника на Факултету утврђени су:

  • Правилник о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду бр. 03-28/7 од 14.12.2020. године;
  • Одлука о измени и допуни Правилникa о избору у звање наставника и сарадника на Факултету примењених уметности у Београду бр. 03-28/2 од 10.2.2021. године;
  • Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду бр. 03-28/2 од 03.2016. године,
  • Изменама и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/2-2 од 27. 9. 2016. године,
  • Изменама и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/2-3 од 29.12.2016. године,
  • Изменама и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/7-1 од 16.11.2017. године,
  • Изменама и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/3-1 од 01.3.2018. године,
  • Изменама и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и пољу технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду, бр.03-28/7 од 15.3.2021. године
  • Правилником о приступном предавању, бр 03-28/6 од 16. 2016. године.

  7.3. У складу са Акционим планом за спровођење стратегије обезбеђења квалитета на Универзитету односно факултетима у његовом саставу, квалитет наставника и сарадника остварује се кроз:

  • спровођење поступака за избор наставника и сарадника у звања на основу прописаних законских критеријума, у складу са стандардима дефинисаним од стране Националног савета за високо образовање и Минималним условима за избор у звање наставника;

  примену критеријума за вредновање свих аспеката рада (уметничко-истраживачког, научно-истраживачког, педагощког рада, доприноса развоју уметничког и научног подмлатка, доприноса развоју Факултета и студијских програма, доприноса щирој академској заједници,

  • кулутрној и уметничкој сцени) у поступку избора наставника и сарадника у звања;
  • обезбеђивање услова за уметничко-истраживачки рад, научноистраживачки рад и педагошко-методичко усаврщавање наставника;
  • перманентно праћење и вредновање квалитета наставника и сарадника;
  • спровођење система развоја кадрова у складу са стандардима квалитета и уз посебно инсистирање на подизању педагошких вештина младих наставника и сарадника.

  7.4. Дугорочна политика квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка и усавршавања предвиђена је Планом развоја уметничког подмлатка Факултета.

  7.5. Наставницима и сарадницима Факултета доступно је учешће у међународним програмима размене наставног особља као што су Еразмус и Цепус програми. Такође, Факултет обезбеђује наставном особљу подршку при аплицирању на пројектима у земљи и иностранству.
  Факултет стално конкурише на свим јавним конкурсима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе Србије и Секретаријата за културу града Београда ради добијања финансијских средстава за уметничко, научно и стручно усавршавање својих наставника и сарадника, као и за објављивање њихових радова и достигнућа.

  7.6. При избору се, поред остварених резултата и компетенције, вреднују педагошке и научне активности и способности наставника и сарадника, као и повезаност њиховог наставног и уметничког, односно научног рада. Наставно особље на Факултету бирано је тако да представља спој наставно-уметничких односно наставно-научних радника, који су своје квалификације стицали не само кроз академско образовање и наставну каријеру, већ и самосталним уметничким радом и афирмацијом у јавности. Један број наставника Факултета је, на прописан начин, ангажовано са других високошколских установа.
  Повезаност рада у образовању са радом на пројектима посебно је видљив у Репрезентативним референцама за избор у звање наставника и сарадника примењене уметности, дизајна, конзервације и рестаурације а то су: јавно излагање ум. дела и пројеката на самосталним изложбама и манифестцијама (самосталним изложбама, модним ревијама, сајмовима и промоцијама); јавно излагање ум. дела и пројеката на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација ум. дела и пројекта (реализовани идејни пројекат или извођачки пројекат је ауторски или коауторски рад у ужој уметничкој области реализован у производњи, материјалу, објекту или локацији); учествовање или вођење посебних уметничких курсева, пројеката, семинара или мајсторских тематских радионица у земљи и иностранству; учешће на домаћим и међународним конкурсима ум. дела и пројеката (јавно или по позиву); у чешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за уметнички рад и пројекат у земљи и иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика). Факултет примењених уметности активно учествује у радним групама Универзитета уметности које раде на унапређењу и прецизирању репрезентативних референци у пољу уметности.

  7.7. У поступку избора наставника и сарадника студенти, преко Студентског парламента, могу давати мишљење о њиховом педагошком раду. Факултет прати и вреднује уметничку односно научну, педагошку и истраживачку делатност свог наставног кадра. Према резултатима обављене анкете студенти су углавном врло високим оценама оценили педагошки рад скоро свих наставника и сарадника Факултета. Резултати оваквог вредновања су доступни на увид јавности, студентима и наставном особљу. Оваква врста евалуације педагошких способности наставног особља обавезан је део критеријума за избор у звање наставника и сарадника, према важећим правилницима о условима за избор у звање наставника и сарадника Факултета и Универзитета.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7:

  Факултет интензивно конкурише на јавним конкурсима Министарства просвете, науке и технолощког развоја и Министарства културе Републике Србије, ради добијања финансијских
  средстава за уметнички, научни и стручни рад, односно истраживање својих наставника и сарадника, као и за објављивање њихових радова и достигнућа.
  Ради поузданијег и ефикаснијег праћења напредовања студената потребно је уложити додатне напоре да би се постигла још боља ажурност наставника у вођењу документације о раду студената у оквиру наставних предмета и њиховом оцењивању.

  SWOT анализa

  Предности Слабости
  ● Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника +++

  ● Усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног савета за високо образовање +++

  ● Постојање квантитативног изражавања предвиђених критеријума везаних за изложбе или публиковање радова у међународним часописима. +++

  ● Постојање Колегијума деканата и шефова одсека као посебног тела надлежног за праћење кадровске ситуације на Факултету. +++

  ● Постојање правилника, критеријума и препорука за избор наставника и сарадника. +++

  ● Тајно гласање за изборе наставника и сарадника доприноси објективности. +++

  ● Мобилност наставника доприноси већем броју наставника са Факултета који одлазе на усавршавање на друге високошколске установе. +++

  ● Нема стимулације за  спровођење  стручних пројеката кроз наставни процес. +

  ● Недовољно видљива достигнућа наставника, сарадника и студената.++

  ● Услед недостатка финансијских средстава наставно особље није увек у могућности да учествује у свим уметничким, научним и стручним видовима усавршавања. ++

  Могућности Опасности
  ● Интензивирање међународне сарадње и пројеката који се баве квалитетом наставног особља.  ++

  ● Процес самовредновања представља повод и подстицај за поновну евалуацију правилника и критеријума везаних за ову област. +++

  ● Формализовање вредновања стручно-уметничког  рада, сарадње са привредом, примене примењене  уметности и дизајна у пракси и других недовољно  вреднованих аспеката рада универзитетских наставника. ++

  ● Информатичка подршка олакшава прикупљање  података о наставном кадру, њихову статистичку обраду и транспарентност, као и сложеније методе обраде свих релевантних података. +++

  ● Могућност да се на основу адекватних критеријума побољша публиковање и тиме повећа углед Факулета и Универзитета. ++

  ● Перманентна и квалитетна сарадња са бившим студентима који су професори у иностранству помаже у сагледавању начина избора наставника и критеријумана водећим светским универзитетима. +++

  ● Постојање довољног броја квалитетних и талентованих студената на мастер и докторским студијама, чија селекција доприноси довољном броју квалитетних младих сарадника. +++

  ● Постојање плана стручног усавршавања ++

  ● Оптерећеност наставника је веома различита на недељном нивоу у току школске године, па самим тим и расположиво време за рад на стручном усавршавању варира. ++

  ● Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали посебни успеси у настави и уметничко-истраживачком, односно научном раду. +++

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 7

  Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у

  високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

  Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

  Прилог 7.1. а Правилник о избору наставника и сарадника

  Прилог 7.1. б Минимални услови за избор наставника и сарадника на Факултету

  Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе

Стандард 8

 • Квалитет студената

  8.1. Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и податке који су повезани са њиховим студијама. Сва општа акта Факултета, која утврђују мере о положају, рангирању, оцењивању, правима и обавезама студената, усклађена су са позитивном регулативом Републике Србије. Општа аката Факултета су истакнути на сајту Факултета и тако увек доступна на увид студентима и осталим заинтересованим лицима као и информације о наставном и ненаставном особљу, распореду наставе, уметничким активностима наставника и студената, конкурсима и сл.
  У контексту наставе и студија су јавно доступни Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду бр.03-28/4-1 од 14.05.2019. године,  Правилник о докторским академском студијама на Факултету примењених уметности у Београду, бр. 03-28/6-1 од 14.12.2020. године, Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта, и Одлука о поступку и правилима именовања ментора, који, између осталог, одређују параметре и услове за оцењивање и унапређење студената Факултета.
  У циљу подстицања интересовања, ангажовања и бољег успеха у току студија, развоја интересовања за уметност и креативности студената основних академских и мастер академских студија на Факултету установљени су Правилник о награђивању студената Факултета примењених уметности у Београду, пречишћен текст, са изменама и допунама бр. 03-28/9 од 23.9.2015. године, Правилник о ближим условима за вредновање ваннаставних активности студената ФПУ бр. 03-28/9, Правилник о ауторским делима студената бр. 03-28/7-1 и Правилиник о међународној мобилности наставног и ненаставног особља и студената ФПУ бр. 03-28/8 од 09.09.2019. године.

  8.2. Факултет својим правилницима, јавно доступним преко институционалног сајта, прописује јасне стандарде информисања и рада са студентима од начина одабира кандидата и њиховог уписа до завршетка студија.
  Право да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању и кандидати са положеним Допунским испитом који су предхнодно завршили три разреда средње школе или школе у трогодишњем трајању.
  Редослед кандидата за упис у прву годину академских студија/рангирање утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, односно Допунском испиту, и резултата постигнутих на Испиту за проверу склоности и способности. Успех у предходном школовању или успех на Допунском испиту може донети најмање 8,00, а највише 20,00 бодова.
  Испит за проверу склоности и способности траје од четири дана шест дана, у зависности од студијског програма-модула.
  Право на рангирање за упис стичу кандидати који на Испиту за проверу склоности и способности од максималних 80,00 остваре најмање 51,00 бод. Укупан максималан збир свих бодова за рангирање је 100,00 бодова.
  Поступак и упис студената у прву годину основних академских студија регулише се Правилником о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија бр. 03-28/14 од 05.11.2008. године, Правилником о измени и допуни Правилника о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија бр. 03-15/28 од 29.05.2012. године и Правилником о измени и допуни Правилника о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија на бр. 03-28/3-1 од 09.04.2015. године и Правилник о измени и допуни Правилника о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија на Факултету, бр. 03-28/3 од 26. 02. 2019.

  8.3. На Факултету се промовише једнакост и равноправност свих студената. Дискриминација студената по било ком основу је елиминисана и актима Факултета и односом наставног и ненаставног особља према студентима, као и сталним напором свих запослених да се Факултет развија у здраву, етичку, хармоничну академску средину, у којој се наставници и студенти међусобно уважавају и поштују. Факултет не поставља ни једну препреку критичкој мисли студената ка сваком евентуалном пропусту на Факултету. Факултет гарантује могућност студирања студентима са посебним потребама.

  8.4.  Поред унапред предвићених општих аката на сајту Факултета, сваки наставник дужан је да први час у семестру посвети упознавању студената са обавезом праћења наставе. Праћење наставе је важан критеријум за формирање оцене, па се на тај начин студенти мотивишу да редовно долазе на наставу. Кроз редовно присуство и активност на часу се може остварити 10% од укупног броја бодова на основу којих се формира коначна оцена. Наставници су дужни да на сваком часу воде евиденцију о присутним студентима и да на захтев управе доставе податке о посећености наставе.

  8.5 Студенти се упознају са оцењивањем помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура на првом часу у семестру. Предметни наставник их упознаје са курикулумом предмета односно начином стицања поена из предиспитних и испитних обавеза у оквиру свог предмета.

  8.6. О квалитету рада студената се редовно разговара на Колегијуму деканата и шефова одсека, већима одсека и Наставно-уметничко-научном већу Факултета. Прате се ангажовања и успеси студената у ваннаставним  активностима /изложбе, награде и др.

  8.7. Оцењивање студената је усаглашено са унапред постављеним прописаним правилима и процедурама на сајту Факултета. Методе оцењивања усклађене су са циљевима, садржајима и обимом студијских програма. Оне се систематски анализирају, оцењују и усавршавају, првенствено у оквиру студијских програма. На Факултету се строго води брига о прилагодљивости методе оцењивања садржају и исходу предмета студирања, самосталности и способности студената да примени стечено знање у теорији и пракси. Знање се континуирано проверава путем вежби, самосталних пројеката, сарадњи са компанијама и институцијама, учешћем студената на конкурсима.

  8.8. Наставници на професионалан начин организују испите и врше оцењивање студената на предметима.

  8.9. Контунуирано се прати систем и резултати оцењивања на свим предметима, а предлози унапређења система оцењивања се иницирају, како од стране Комисије за унапређење квалитета рада факултета, тако и од стране настравника и студената. Информације добијене кроз директну комуникацију са студентима и кроз студентске анкете омогућавају да се начин испитивања и систем оцењивања унапређују.
  Коришћење електронског система за евиденцију резултата испита такође омогућава студентима да на својим налозима у реалном времену могу видети унете резултате колоквијума и испита. Студенти кроз писано обраћање декану и продекану за наставу могу указати на уочене неправилности, а приговори студената се узимају у разматрање и уколико су основани, предузимају се све потребне мере како би се неправилности што пре отклониле и наставни процес несметано одвијао.

  8.10. На нивоу Факултета односно у оквиру студијских програма и појединачних предмета системски се прати и проверава пролазност студената. Уколико је је пролазност већа или мања у дужeм времеснкoм периоду, предлажу се и спроводе корективне акције како би се унапредили исходи полагања испита и формирања оцене.

  8.11. Факултет, у складу са Законом, омогућава студентима облике студентског организовања и деловања. На Факултету постоји Студентски парламент, чијим радом руководи Председник студентског парламента. Такође, студенти су заступљени и одлучују у бројним стручним органима и радним телима Факултета: Већу Одсека, Савету Факултета, Наставно-уметничко-научном већу, Комисији за обезбеђење квалитета рада Факултета, Комисија за вредновање ваннаставних активности, Етичкој комисији и др.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8:

   Промоција Факултета и студијских програма кроз гостовања и промоције у средњим школама, сајмовима образовања, преко медија, кроз друштвене мреже и сајт Факултета.

  Поред постојећих, радити на стварању нових конекција са установама културе, (образовања) и изложбеним галеријама, у контексту организовања студентских изложби и радионица у сарадњи са стручном, али и широком публиком. На овај начин се промовишу студенти и Факултет. Константном активношћу повећава се медијска (зинтересованост) покривеност. Кроз ову врсту ваннаставних активности успоставља се непосреднији контакт наставник-студент (боља комуникација).
  Одржавање постојећих и обезбеђивање нових стипендија кроз сарадњу са компанијама, привредним субјектима и др. у циљу помагања изузетно или посебно талентованим студентима без или са ниском финансијском потпором. Одржавање постојећих и поспешивање даље сарадње са еминентним компанијама и институцијама кроз стручну праксу, путем конкурса и пројеката ради побољшања стручности студенанта и стварања радних места. Организовање Алумни клуба на нивоу Факултета.
  Подстицање студентког ангажовања у одлучивању (раду Факултета). 

  SWОТ анализа

  Предности Слабости
  ● Заинтересованост средњошколаца у Србији за Факултет примењених уметности. ++

  ● Одлична организација пријемног испита, транспарентност и коришћење савремених технологија  (електронска обрада података, брзо обавештавање путем сајта). +++

  ● Поштовање равноправности студената укључујући студенте са посебним потребама, који могу бити врло успешни у пословима за које Факултет оспособљава. +++

  ● Доступност информација о студијама на сајту Факултета ++

   

  ● Проблеми приликом признавања предмета стечених на другим установама. +

   

   

   

  Могућности Опасности
  ● Успостављање квалитетне и организоване припремне наставе из области примењене уметности, дизајна и конзервације и рестаурације. ++

  ● Маркетинг за припремну наставу и промоцију Факултета како у медијима тако и на сајту Факултета. +++

  ● Даље унапређење промоције Факултета по средњим школама. +++

  ● Развој уграђених процедура информационог система за свеобухватну анализу и дескриптивну презентацију података о пролазности. +++

  ● Повећање мобилности студената и могућност доласка студената и професора из других средина поспешује  размену искустава и повећава заинтересованост за  корективне процесе. +++

  ● Иницијатива студената у раду Факултета. +++

  ● Развијање Алумни клуба +++

   

  ● Предзнање које студенти доносе из средње школе опада. +++

  ● Поједини наставници некритички снижавају критеријум. +++

  ● Неповерење студената да је уопште могуће утицати, кроз поступак анкетирања, на позитивне промене. ++

  ● Недовољна активност Студентског парламента у овим процесима. ++

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 8

  Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години

  Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма

  Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија

  Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената

  Обједињени Правилници, измене и допуне, о полагању испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија.

  Прилог 8.2. Правилник о оцењивању

  Извод из Правилника о основним и мастер академским студијама, прва и последња страна и поглавље VIII Провера знања и оцењивања.

  Прилог 8.3. Правилник о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности

Стандард 9

 • Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

  9.1. Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) обезбеђује студентима уџбенике и наставну литературу која је неопходна за савлађивање градива. Највећи део прописане наставне литературе је доступан у Библиотеци Факултета. Наставници и одсеци Факултета на годишњем нивоу или чешће дају предлоге за набавку литературе која се користи у настави, а у договору са библиотекарима се утврђује набавна политика нових публикација у тој години, у складу са финансијским могућностима, као и у складу са доступношћу наведене литературе и попуњеношћу фонда за области које се проучавају на Факултету.

  9.2. Настава из сваког предмета је покривена одговарајућом наставном литературом (основни и помоћни уџбеници, монографије, тематски зборници и зборници са научних и стручних скупова и конференција, мастер, магистарски и докторски радови, стручни и научни радови, чланци, часописи, каталози и друга публикована грађа), која својим садржајем потпуно или делимично покрива области које су предвиђене планом и програмом наставних предмета, као и чији садржај омогућава да се постојећа и нова достигнућа у научној, уметничкој, односно стручној области непосредно примене у образовном процесу на Факултету. Наставна литература је унапред позната и објављена у оквиру курикулума предмета.

  9.3. Факултет је донео Правилник о издавачкој делатности, којим се уређује припремање, одобравање и издавање уџбеника, друге наставне литературе и публикација у оквиру издавачке делатности на Факултету; стандарди које те публикације треба да испуне, њихово праћење и вредновање током употребе као наставне литературе; процена и набављање публикација других издавача које се користе као наставни и испитни материјал у оквиру реализације студијских програма на Факултету. Комисија за издавачку делатност коју предлаже и бира Наставно-уметничко-научно веће Факултета, организује и спроводи издавачку делатност. У Правилнику се посебан акценат ставља на испуњавање и контролу стандарда квалитета уџбеника и друге наставне литературе издате од стране Факултета, у погледу садржине, структуре, стила и обима, пре и после издавања.

  Квалитет наставне литературе проверава се и путем анкете студената коју Факултет организује у складу са својим актима. На основу анализе резултата анкете и контроле квалитета након издавања, Комисија и Наставно уметничко-научно веће предузимају одговарајуће мере у циљу побољшања квалитета.

  9.4. Факултет у оквиру својих јединица има специјализовану Библиотеку, која својом делатношћу и библиотечко-информационом грађом и изворима доприноси квалитетној реализацији теоријске и уметничке наставе на Факултету, као и уметничког, научног, уметничко-истраживачког и научно-истраживачког рада студената, наставника, сарадника и других корисника. Библиотечки фонд поседује публикације на српском, енглеском и другим језицима (уџбенике, стручне и научне монографије, приручнике, енциклопедије и лексиконе, периодику, каталоге самосталних и групних изложби, као и уметничких смотри у домаћем и међународном контексту), затим мастер, магистарске и докторске радове одбрањене на Факултету, као и некњижну грађу (мапе графика, плакате, разгледнице, слајдове), чинећи тако јединствену информациону базу за образовање и истраживање примењених уметности и сродних области. У оквиру Библиотеке се налази читаоница и медијатека са три компјутера (iMAC и два PC компјутера) за потребе корисника – са интернет приступом и доступном електронском и дигиталном грађом. У оквиру Библиотеке се налазе фотокопир машина (до А3 формата) и скенер (до А3 формата) који су на раполагању корисницима.

  9.5. Структура библиотечког фонда одговара областима које се проучавају у оквиру наставног процеса на Факултету, а његов обим, јединственост, нарочито у оквиру фонда ретке књиге, као и актуелност због континуиране набавке најновијих издања, успева да одговори на све потребе наставног процеса, као и на уметничке и истраживачке потребе студената, наставника и сарадника. Публикације се набављају путем размене, поклона, куповине, као и путем обавезног примерка (издања Факултета). Библиотечки одбор који у саставу има наставнике Факултета, Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета, али и заједнички рад наставника и библиотекара приликом ревизије фонда, као и приликом набавне политике нових публикација, доприносе континуираној евалуацији и унапређењу структуре и обима библиотечког фонда.

  9.6. Факултет има све неопходне информатичке ресурсе за савлађивање градива, како у оквиру рачунарских учионица тако и у оквиру медијатеке у Библиотеци, где је студентима, наставницима и сарадницима доступна електронска и дигитална грађа. Рачунари су умрежени и обезбеђен је интернет приступ. Свим корисницима медијатеке обезбеђен је електронски приступ научним, уметничким и истраживачким подацима преко KoBSON платформе.

  9.7. У библиотеци раде два библиотекара. Библиотекари поседују одговарајућу стручну спрему (високо образовање и положен стручни испит, са стручним звањем библиотекара), и континуирано унапређују своја знања у оквиру доступних курсева Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и других надлежних институција за библиотечку делатност.

  9.8. Компетентност и мотивисаност запослених континуриано прати Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета која у својим извештајима даје смернице за унапређење.

  9.9 Библиотека је умрежена у Кооперативни онлајн библиографски систем и сервис (COBISS) у оквиру пројекта Виртуелне библиотеке Србије, те у узајамном електронском каталогу врши обраду, односно обавља послове инвентарисања, каталогизације и класификације приспеле и доступне библиотечко-информационе грађе и извора, према библиотечким стандардима усвојеним на међународном нивоу. Студенти, наставници и сви корисници се могу информисати о библиотечком фонду у оквиру овог онлајн каталога, као и код библиотекара који их информишу о свим ресурсима у складу са њиховим потребама, упућују их на фонд Библиотеке или на фондове других библиотека. Корисници могу користити публикације из других фондова и у читаоници Библиотеке Факултета, путем међубиблиотечке позајмице. По потреби, библиотекари организују едукације у договору са матичним институцијама за библиотечку делатност, у пољу коришћења KoBSON платформе и других репозиторијума и платформи које обезбеђују електронски приступ научним, уметничким и истраживачким подацима.

  9.10. Библиотека са читаоницом и медијатеком је смештена у згради Факултета на Косанчићевом венцу 29. У оквиру Библиотеке се налази читаоница са 28 места за кориснике, и медијатека са три компјутера за потребе корисника. Библиотека је отворена за кориснике у току целе године, са радним временом од 8 до 20 часова. У другим зградама Факултета се налазе Кабинетске библиотеке, са литературом која се користи на часовима у оквиру наставног процеса.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9:

  Како би се унапредио квалитет, предлаже се још активније укључивање Факултета и Библиотеке у пројекте сарадње са партнерима – установама, организацијама, фирмама као и појединцима, како би се осавременили услови за смештај библиотечко-информационе грађе, као и услови за рад корисника у читаоници Библиотеке, и за рад библиотекара. Осавремењивање амбијента и ентеријера Библиотеке и читаонице, не би допринело једино адекватнијем раду корисника, већ и проширењу услуга и делатности Библиотеке, у форми организовања додатних програма и активности – промоција, разговора и различитих облика сусрета између студената, наставника и шире заједнице.

  Предлаже се и развој пројеката који би унапредили присуство библиотечко-информационих ресурса у дигиталном свету, кроз процесе дигитализације у сарадњи са одговарајућим институцијама, као и развој издавачке делатности и доступности грађе у дигиталном простору (е-публикације и е-часописи).

  SWOT анализа

  Предности Слабости
  ● Постојање Правилника о издавачкој делатности +++

  ● Велики обим библиотечког фонда +++

  ● Разноврсност библиотечког фонда, како према типу публикација и извора, тако и према областима +++

  ● Специфичност фонда, који библиотеку чини јединственом у окружењу +++

  ● Присуство ретких публикација које поседује само Библиотека Факултета ++

  ● Каталогизација извора у узајамном COBISS каталогу +++

  ● Доступност информација о фонду за све читаоце, кроз онлајн COBISS платформу +++

  ● Постојање стручне и научне литературе која покрива све наставне предмете на Факултету +++

  ● Набавна политика која обогаћује фонд савременом и актуелном литературом, као и ретком и јединственом књижном грађом +++

  ● Постојање Кабинетских библиотека (мањих приручних библиотека за наставу на одсецима Факултета) ++

  ● Распоред библиотечко-информационих извора у простору, према областима које одговарају структури одсека, односно пољима примењених уметности и сродних области ++

  ● Постојање адекватног просторног капацитета за читаоницу и медијатеку +++

  ● Укљученост у пројекат дигиталног репозиторијума (на нивоу Универзитета уметности у Београду) за архивирање и доступност радова наставника у отвореном приступу +++

  ● Адекватна стручна спрема библиотекара и њихова додатна знања стечена кроз курсеве за усавршавање +++

  ● Радно време библиотеке и доступност грађе за кориснике током читаве године +++

  ● Неадекватни смештајни капацитети за целокупну библиотечку грађу +++

  ● Непостојање адекватних смештајних капацитета и услова за чување ретке књижне грађе ++

  ● Непостојање адекватних смештајних капацитета и услова за чување некњижне грађе (плаката, графика итд) ++

  ● Непостојање дигитализоване библиотечке грађе +++

  ● Недовољно електронских облика публикација и часописа ++

  Могућности Опасности
  ● Рад на развоју и проширењу издавачке делатности Факултета +++

  ● Рад на усавршавању информационог система као основе за велики број услуга за кориснике Библиотеке +++

  ● Наставак процеса на раду Медијатеке и процеса дигитализације +++

  ● Рад на развоју система за обраду и доступност библиофилских издања, јединствених за Факултет ++

  ● Наставак процеса умрежавања са другим уметничко-истраживачким институцијама, које може довести до нових заједничких пројеката ++

  ● Подстицање заинтересованих ван Факултета на улагање у усавршавање библиотечких и информационих ресурса ++

  ● Развој пројеката сарадње који би допринели осавремењавању ентеријера, смештајних полица, радних јединица за библиотекаре и кориснике +++

  ● Рад на стварању услова за презентацију издања Факултета и наставника у Библиотеци Факултета ++

  ● Ангажовање сарадника одговарајућих струка и студената (библиотекарства, историје уметности…) за повремене послове и реализацију пројеката ++

  ● Пригодна изложбена активност у пољу уметности књиге, плаката, графике, писма итд. ++

  ● Организовање тематских разговора, трибина, сусрета на којима би се обрађивале теме из различитих области уметности и дизајна ++

  ● Недовољно улагање у континуирано осавремењивање библиотечко-информационих ресурса +++

  ● Недовољно улагање у континуирано осавремењивање просторних и смештајних капацитета Библиотеке, као и радних јединица +++

  ● Недовољно улагање у континуирано обезбеђивање адекватних услова за чување библиотечко-информационе грађе, односно за превентивну заштиту (адекватни амбијентални услови, заштита од неповољних биолошких спољних фактора попут микроорганизама, инсеката, глодара…) +++

  ● Недовољно улагање у процес дигитализације +++

  ● Немогућност ангажовања додатног радног особља у Библиотеци који би одговорили на проширене услуге које Библиотека нуди ++

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 9

  Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи

  Табела 9.2. Попис информатичких ресурса

  Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима

  Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)

  Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

Стандард 10

 • Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

  10.1. Квалитет управљања Факултетом примењених уметности (у даљем тексту: Факултет) полази од савремене организационе структуре и јасне поделе надлежности и одговорности међу органима на тој институцији. Надлежности и одговорности свих органа у организацији и управљању Факултетом утврђени су Статутом Факултета који се периодично преиспитује и ревидира у складу са променама Закона.
  Орган управљања je Савет Факултета, а орган пословођења декан Факултета. Надлежности Савета и послови које обавља дефинисани су Статутом Факултета, а начин рада Савета, начин доношења одлука и обављања послова регулисан је Пословником о раду Савета Факултета. Савет решава питања која су од битног значаја за живот, рад и даљи развој Факултета, а која произлазе из Закона о високом образовању и Статута Факултета. Разматра извештај о раду Факултета за протеклу школску годину и доноси годишњи програм рада за текућу школску годину; усклађује постојеће и доноси нове опште акте из своје надлежности у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета; разматра извештај о пословању и завршни рачун за претходну годину; доноси финансијски план Факултета; одлучује о висини школарине за текућу школску годину; утврђује стратегију обезбеђења квалитета на предлог декана; јача сарадњу са локалном самоуправом и др.
  Орган пословођења Факултетом је декан. Услови за избор декана утврђени су Законом, а начин и поступак избора и његове надлежности Статутом Факултета, у складу са законом. Декан представља и заступа Факултет и руководи његовим радом. Руковођење обухвата планирање, организовање, вођење, праћење, евалуацију, унапређивање и контролу рада Факултета. Послови руковођења обављају се у границама овлашћења, законито и благовремено. Декан је одговоран за законитост рада Факултета, функционисање система управљања квалитетом, спровођење утврђених стандарда квалитета у свим областима рада. Декану у раду помажу продекани чије су надлежности утврђене Статутом Факултета. Ради разматрања питања из делокруга рада Факултета и заузимања ставова о њима, декан Факултета образује Колегијум.
  Састав Колегијума утврђен је Статутом Факултета. Декан, продекани и лица са извршном одговорношћу своју опредељеност за успостављање и примену и стално унапређивање система управљања квалитетом испољавају кроз јасно утврђену политику развоја, утврђивање мерљивих циљева и индикатора њиховог остваривања, стално периодично испитивање система обезбеђења квалитета ради повећања ефективности и ефикасности.
  Факултет има три продекана: 1) продекана за наставу, 2) продекана за финансије 3) продекана за међународну сарадњу и односе са јавношћу 4) студента продекана.

  10.2. Структура, организационе јединице, делокруг рада, њихова координација и контрола су утврђени општим актом Факултета, у складу са Законом. Факултет има: орган управљања (Савет Факултета), орган пословођења (декан Факултета), стручне органе (Наставно уметничко – научно веће, Изборно веће,  Катедра друштвено-хуманистичких наука и Студентски парламент – орган студената Факултета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету).
  Ненаставну јединицу – Секретаријат чине: Секретар Факултета, Служба правних, кадровских и  општих послова, Служба за наставу и студентска питања, Служба за међународну сарадњу и мобилност, Служба за финансијско рачуноводствене послове, Библиотека, Техничка служба, Радионички послови.
  Организација и рад ненаставне јединице ближе се уређује општим актом о систематизацији послова. Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке обезбеђују се: систематским праћењем, контролом и извештавањем о њиховом раду; предузимањем подстицајних и корективних мера према запосленима; оцењивањем квалитета рада органа и служби Факултета и унапређивањем професионалних компетенција запослених ван наставе.

  10.3. На годишњем нивоу на Факултету се спроводи студентска анкета у којој се оцењује организација Факултета и на основу које се системски прати њихов квалитет и предузимају мере за њихово унапређење. Савет Факултета усваја извештај о пословању Факултета и годишњи обрачун, на предлог Наставно-уметничко-научног већа у складу са Статутом Факултета. Орган пословођења најмање једном годишње подноси извештај Савету Факултета у складу са Статутом Факултета. Комисија за квалитет, у редовном процесу самовредновања евалуира процесе организације и управљања и предлаже мере за унапређење. У процес унапређења укључени су сви запослени својим предлозима и сугестијама током целе године.

  10.4. На Факултету се путем анкете студената оцењује рад Студентске службе, Правне службе, Службе за међународну сарадњу и мобилност и Библиотеке  и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада. Посебно је важна улога студента продекана и Студентског парламента у предлагању мера за унапређење рада служби.

  10.5. Опис послова, услови и поступак заснивања радног односа запослених у Стручној служби регулисани су Правилником о организацији рада и систематизацији послова на Факултету примењених уметности у Београду.
  Права и обавезе запослених на Факултету регулисани су Правилником о раду Факултета примењених уметности у Београду и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету примењених уметности у Београду, Правилником о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада на Факултету примењених уметности у Београду, као и Кодексом академског интегритета и Кодексом професионалне етике и правила понашања на Универзитету уметности у Београду.

  10.6. Рад и деловање органа управљања, органа пословођења и стручне службе Факултет систематски прати и оцењује организациони квалитет и предузима одговарајуће мере за корекцију, уколико се за тим укаже потреба. Посебно се обраћа пажња на квалитет односа органа управљања и пословођења и ненаставног особља ка студентима. Самовредновање обухвата и оцену органа управљања, пословођења и стручне службе.

  10.7. Факултет обезбеђује довољан број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију.

  10.8. Факултет по потреби обезбеђује наставном и ненаставном особљу образовање и усавршавање на професионалном плану.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10:

  Увођење нових метода за систематско оцењивање квалитета рада стручних служби и квалитета управљања. Већи подстицај за усавршање стручне служби кроз организовање различитих програма који томе доприносе.

   

  SWOT анализa

  Предности Слабости
  ● Надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа су прецизно дефинисане. +++

  ● Организациона структура је прецизно дефинисана. +++

  ● Информације о раду стручних служби и органа управљања су јавно доступне. ++

  ● Недефинисани услови за напредовање ненаставног особља. ++

  ● Дефинисана организација рада не покрива најбоље стварне потребе. +

  ● Непостојање анкете наставног и ненаставог особља. +++

  Могућности Опасности
  ● Прављење програма за стално усавршавање и образовање ненаставног особља. ++

  ● Увођење нових метода за систематско оцењивање квалитета рада стручних служби и квалитета управљања. ++

  ● Управа Факултета подстиче усавршавање стручних служби. ++

  ● Недовољно интересовање за примену закључака донетих у процесу праћења квалитета. ++

  ● Недовољна заинтересованост за укључивање у дигитализацију послова. ++

   

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 10

  Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица

  Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе

  Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби

Стандард 11

 • Квалитет простора и опреме

  11.1. За обављање своје делатности Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) располаже са укупно 8.777 м2 простора што обезбеђује довољне просторне капацитете за квалитетно обављање делатности Факултета. Факултет обезбеђује учионице, радионице за практичну наставу и вежбе, лабораторије, библиотеку, читаоницу и друге просторије за извођење наставе у складу са важећим стандардима за поље Уметност, област Примењене уметности и дизајна. Факултет такође настоји да  константно прати и усклађује ресурсе са потребама наставног процеса и бројем студената. Настава на Факултету одвија се на четири локације у Београду, и то у ул. Краља Петра 4, где је седиште Факултета, односно деканат, секретаријат и стручне сложбе, површине 2.605  м2, ул. Карађорђевој 15 површине 2.081 м2, ул. Косанчићев венац површине 700 м2 и ул. Слободанке Данке Савић 21 површине 3.391м2.

  11.2. Факултет поседује адекватну техничку, информациону и лабораторијску опрему и инструменте за квалитетно извођење наставе на свим нивоима студија. У складу са природом наставе уметничких и других предмета класе, односно учионице и радионице, у којима се изводи настава и вежбе опремљене су одговарајућом техничком опремом (штафелаји, постаменти, алати и машине потребне за радионичарски рад…), један део видео пројекторима и осталом потребном техничком подршком, одговарајућим бројем рачунара са интернет прикључцима, штампачима, скенерима, фотокопир апаратима, камерама, фотографском опремом, итд.

  11.3. Посебне меморандуме и уговоре о сарадњи Факултет је потписао са одређеним организацијама, научним и академским установама, и комерцијалним предузећима, обезбедивши тако додатни простор и опрему за, пре свега, практичан рад не само студената, већ и свог уметничко подмлатка.

  11.4. Сви запослени на Факултету и студенти имају могућност редовног приступа разним врстама информацијама, које су им потребне за унапређење квалитета рада. Факултет за организацију наставе и бржу комуникацију користи G-suite и Zoom платформу, сајт Фалултета, платформу ФПУ круг.

  11.5. С обзирмо да је настава распоређена у четири зграде Факултета, Факултет не располаже једним јединственим рачунарским центром, већ поседује 5 рачунарских учионица. Канцеларије стручних служби су опремењене са 28 рачунара. Све четири зграде Факултета покривене су интернет мрежом са укупно 130 компјутерских конфигурација. Фотокопирање за потребе секретаријата и наставника, налази се у Секретаријату. Такође фотокопирање је могуће обавити и у библиотеци Факултета. Одређени број учионица располаже штампачима и пројекторима. Студенти вреднују услове студирања на Факултету (анкета).

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11:

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета простора и опреме односи се пре свега на иновације у техничкој опремљености, увођење нових софтверских решења за разне области као и обезбеђење додатног простора за организовање наставе и ваннаставних активности и стварање простора за опремање рачунарске учионице.

  SWOT анализа

  Предности Слабости
  ● Факултет и поред мале квадратуре обезбеђује одговорајући простор за несметано извођење наставе на свим нивоима студија. ++

  ● Добро опремљене радионице и  лабораторија за студенте на свим нивоима студија. ++

  ● Брза веза са интернетом, бежична WiFi  мрежа, приступ интернету. +

  ● Добра техничка подршка. ++

  ● Опремљеност амфитеатра и учионица. ++

  ● Расположиви простор одговара траженим критеријумима, али факултету је потребно много више простора.  +++

  ● Велико оптерећење радионица и лабораторија представља проблеме у прављењу распореда часова, па захтева одржавање целодневне наставе, у две смене. +++

  ● Факултет имамало простора за студентску организацију. ++

  Могућности Опасности
  ● Увођење нових технологија за потребе  наставе,  студената и стручне службе.  +++ ● Ограниченост расположивог простора отежава ширење Факултета. ++

  ● Недостатак простора може се одразити лоше по студенте због проблема у прављењу оптималног распореда извођења наставе за одређени одсек и годину. +++

  ● Трошкови одржавања четири већ времешне зграде све су већи, што Факултет тешко покрива из сопствених  средстава. +++

  ● Уметничко-истраживачки рад је отежан због немогућности претплате на разне базе података. ++

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 11

  Табела 11.1.Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

  Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду

  Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе

Стандард 12

 • Финансирање

  12.1. Факултет примењених уметности у Београду (у даљем тексту: Факултет) је буџетска установа чија се делатност финансира из буџета Републике Србије. Средства која Факултет оствари по основу школарине, из пружања услуга трећим лицима, конкурса, поклона, донација, спонзорстава или из других извора стицања средстава чине сопствени приход Факултета.
  Трошкови Факултета су: материјални трошкови, текуће и инвестиционо одржавање; зараде запослених у складу са Законом; набавка опреме; библиотечки фонд; обављање уметничког односно научно-истраживачког рада који је у функцији подизања квалитета наставе; уметничко, научно и стручно усавршавање запослених; подстицање развоја наставно-уметничког и наставно-научног подмлатка.

  12.2. Средства која Факултет остварује, утврђују се и распоређују финансијским планом који је усклађен са планом рада Факултета. Расподела и намена буџетских финансијских средстава регулисана је законом, подзаконским актима и актима Факултета. Сопственим средствима Факултет располаже у складу са законом и актима Факултета.

  12.3. Буџетски приходи чине око 90% укупних прихода Факултета док се остатак од око 10% односи на сопствене приходе. Од укупно остварених буџетских прихода највећи део се односи на средства за обезбеђење зарада радника (преко 90%), док се остатак односи на приходе за финансирање осталих трошкова Факултета. Сопствени приходи углавном се односе на приходе од школарина.
  Факултет саставља план финансирања сопствених активности укупно, као и по одсецима, као организационим јединицама. Финансијски план сваког појединачног одсека/студијског програма се саставља пред почетак сваког семестра. Генерални годишњи финансијси план се саставља и усваја пред крај календарске године за наредну годину. Периодично као и на крају сваке календарске године, при састављању извештаја о пословању и годишњег обрачуна, врши се анализа финансијских активности које Служба рачуноводствених послова представља НУН већу.

  12.4. О утрошку финансијских средстава усваја се извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну Факултета за календарску годину. Финансијски извештај и финансијски план усваја Савет Факултета. Факултет је у свакој од претходне три године остварио позитивне финансијске резултате.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12:

  Развој сервиса и продуката Факултета кроз које би се остварили додатни приходи. Ово се пре свега односи на развој пројеката уметничко-истраживачке и научно-истраживачке делатности кроз сардњу са привредним организацијама који би обезбедили додатна финансијска средства. Такође, увођење и акредитација нових организационих јединица који би подстакли комерцијализацију уметничко-истраживачког рада ствара могућност додатног извора прихода. 

  SWOT анализа

  Предности Слабости

  ● Дугорочна финансијска сигурност Факултета као буџетске установе. ++

  ● Факултет има могућност да у законским оквирима самостално финансијски одлучује, доноси финансијске планове и располаже приходима. ++

  ● Средства опредељена у буџету Републике Србије за финансирање наставно-уметничких процеса не прате  реформу високог образовања и често су недовољна. +++

  ● Конкуренција уз драстично смањивање критеријума може резултовати смањивањем броја  студената и самим тим сопствених прихода. +++

  ● Низак проценат издвајања за просвету представља проблем за државне високошколске установе дуги низ година. +++

  Могућности Опасности

  ● Развој пројеката којима би се обезведила финансијска средства за уметничко-истраживачке и научно-истраживачке делатности Факултета. ++

  ● Већа сарадња са привредним организацијама. ++

  ● Увођење и акредитација нових организационих јединица ради комерцијализације уметничко-истраживачког рада. +++

  ● Могуће смањивање финансијске аутономије високошколских установа. +++

   

   

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 12

  Прилог  12.1. Финансијски план

  Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину

Стандард 13

 • Улога студената у самовредновању и провери квалитета

  13.1. Студенти имају значајну улогу у процесу обезбеђења квалитета рада на Факултету примењених уметности (у даљем тексту: Факултет). Представници студената чланови су свих тела задужених за квалитет наставног процеса и услова рада на Факултету: Комисије за обезбеђење квалитета рада факултета, Наставно-уметничко-научног већа, Савета Факултета, Комисије за вредновање ваннаставних активности, Комисије за издавачку делатност и Етичке комисије Факултета.

  13.2. Факултет периодично захтева од студената да на прописан начин искажу мишљења о раду органа Факултета, раду Комисије за обезбеђење квалитета, као и о стратегији, стандардима и поступцима за унапређење квалитета на Факултету кроз учешће у различитим телима и органима.

  13.3. Обавезан елемент самовредновања Факултета, јесте писани упитник Комисије за обезбеђење квалита рада Факултета, односно анкета о свим фазама самоевалуације и свим корацима унапређења квалитета рада Факултета, који је формиран у складу са Правилником о вредновању путем анкете/акт Универзитета уметности/ и Правилником о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности у Београду. Резултати се укључују у укупну оцену самовредновања Факултета и у укупну оцену квалитета рада Факултета.

  13.4. Факултет посебно мотивише укљученост и активну партиципацију студената у радње континуираног осмишљавања и обогаћивања студијских програма, наставног процеса и ненаставних активности на Факултету. Студенти представници су укључени у рад тела Факултета и имају могућност да учествују у доношењу одлука и активно излажу своје предлоге за побољшање квалитета рада Факултета. Студентски парламент ради на побољшању комуникације целокупног студентског тела са Студентским парламентом. Поред анкете коју спроводи Факултет, Студентски парламент предлаже да Комисији за обезбеђење квалитета рада Факултета доставља годишњи извештај о раду и предлозима за побољшање квалитета рада на нивоу факултетских смерова.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13:

  Студентски парламент предлаже да се именује студент представник за сваки одсек на свакој години основних академских студија чиме би се створила боља комуникација између студената и Студентског парламента и студената и свих органа и служби Факултета. Студентски парламент даје предлог дефинисања документа са обавештењем о избору студената представника који ће сваки студент добијати на почетку школске године при упису.

   

  SWOT анализа

  Предности Слабости

  ● Студенти учествују и имају право гласа у свим органима и телима факултета и у телима која учествују у процесу самовредновања и процени квалитета. +++

  ● Студентски представници могу директно да утичу на процес доношења одлука. +++

  ● Сви студенти учествују у попуњавању анкета. +++

  ● Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета. +

  ● Студенти могу да спроводе и самосталне провере квалитета. +

  ● Недовољна заинтересованост студената за учешће у раду стручних органа. +++

  ●  Студенти нису довољно обавештени о раду стручних органа.++

  ● Неповерење студената да ће укључивање у процес самовредновања донети стварне промене. +++

  Могућности Опасности

  ● Подизање свести студената о важности процеса самовредновања. +++

  ● Организовање јавних расправа о укључивању у процес унапређења квалитета и расправа о иницијативама за унапређење квалитета. +++

  ● Организовање састанака са представницима управе Факултета где би студенти директно изнели своје идеја. ++

  ● Студенти немају већину у телима за обезбеђење квалитета па је могуће прегласавање ако предложене мере нису у интересу осталих чланова тела. +

  ● Недовољна свест студената да покажу иницијативе за унапређење квалитета. +++

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 13

  Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета

Стандард 14

 • Систематско праћење и периодична провера квалитета

  14.1. Рад на обезбеђивању континуираног и узлазног квалитета свих процеса на Факултету примењених уметности (у даљем тексту: Факултет) не престаје. Он се системски организује, периодично преиспитује и побољшава применом стандарда за оцењивање и унапређење квалитета, а у складу са Правилником о вредновању путем анкете/акт Универзитета уметности/ и Правилником о вредновању квалитета студијских програма, наставе и рада Факултета примењених уметности у Београду. У овом процесу активну улогу имају сви запослени на Факултету, а посебно се о свим мерама стара Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета.

  14.2. Факултет спроводи анкету студената приликом пријаве испита предмета који је претходно одслушао. Анкета се спроводи електронски у систему ФИС-а. Правилником Универзитета уметности су предвиђене области и питања анкете потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.

  14.3. Факултет је формирао Одбор послодаваца који има следеће надлежности:

  • даје мишљење приликом анализе и осавремењивања постојећих студијских програма или припреме за акредитацију нових студијских програма;
  • континуирано пружа информације Савету Факултета, декану и другим органима Факултета о трендовима и потребама тржишта рада, у погледу знања и компетенција које се очекују од стручњака из области у којима Универзитет уметности односно факултети образују студенте;
  • пружа подршку Факултету у развоју иновација и комерцијализацији резултата научних, односно уметничких истраживања;
  • даје повратне информације Факултету у поступку његовог самовредновања;
  • даје савете и предлаже мере декану за обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција студената у складу с потребама тржишта рада;
  • даје мишљење о усклађености кратког програма студија са захтевиматржишта рада;
  • даје савете и предлаже мере декану за обезбеђивање услова за лакше запошљавање по завршеном високом образовању;
  • може да предлаже чланове мреже послодаваца, у складу са Законом о дуалном моделу студија у високом образовању;
  • промовише друштвено одговорну улогу послодавца у друштву.

  14.4. Приликом акредитације у складу са стандардима, Факултет обезбеђује податке потребне за упоређивање студијских програма са програмима страних високошколских установа, односно у погледу квалитета студијских програма.

  14.5. На прописан начин Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултетаорганизује и спроводи периодично самовредновање студијских програма и наставе, рад стручне службе организујући анкете студената, наставног и ненаставног особља. Факултет упознаје наставнике, сараднике, ненаставно особље, студенте и јавност са резултатима самовредновања. Анкетирање и анализа се ради на годишњем нивоу у складу са Акционим планом спровођења стратегије обезбеђења квалитета рада Факултета. Резултати самовредновања су полазна основа за преиспитивање стратегије квалитета и важна смерница одрживости квалитета наставе и рада Факултета у целини.

  14.6. Са резултатима самовредновања Комисија за обезбеђење квалитета рада Факултета упознаје  наставнике и сараднике на Наставно-уметничко-научном већу, студенте преко представника у телима и органима и јавност путем званичног сајта Факултета.

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14:

  Подизање свести о значају системског праћења и периодичне провере квалитета. Mотивисање запослених и студената на самоиницијативну проверу квалитета, поред постојећих провера. Давање предлога на који начин је то могуће спровести. Инсистирати на јавности остварених резултата процеса провере квалитета. Редовно праћење професионалне афирмације свршених студената. Анкетирање свршених студената о унапређењу едукативног процеса. Редовно праћење активности из области контроле квалитета на сличним високошколским установама. Формирање Алумни клуба.

  SWOT анализа

  Предности Слабости

  ● Спровођење и разноврсност анкета за студенте и запослене. +++

  ● Ширење свести међу студентима о важности објективног приступа у поступку анкетирања. +

  ● Постојање квалитетног информационог система за систематско прикупљање података. ++

  ● Недовољно средстава за сарадњу и размену искустава о процесу провере квалитета са страним високошколским установама. ++

  ● Недовољан степен заинтересованости за спровођење поступака за праћење квалитета код појединих наставника. ++

  ● Недовољно тумачење резултата анализе квалитета и рад на доследном спровођењу корективних мера. ++

  Могућности Опасности

  ● Учествовање на међународним пројектима  који се баве процесом побољшања квалитета  наставе и уметничко и научно-истраживачког рада. ++

  ● Праћење и усклађивање са квалитетним страним наставним и истраживачким институцијама. +++

  ● Анализе пролазности студената у испитним роковима.  +++

  ● Oбезбеђивање редовне повратне информације од послодаваца, представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената.++

  ● Доступност резултата педагошког вредновања рада наставника од стране студената.+++

  ● Недовољна мотивисаност запослених за спровођење провере квалитета и корективних мера. ++

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 14

  Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе.

Стандард 15

 • Квалитет докторских студија

  15.1. Факултет примењених уметности (у даљем тексту: Факултет) прати, анализира и унапређује политику уписа студената на докторске студије ценећи друштвене потребе и потребе развоја науке, уметности, образовања и културе; као и своје материјалне и научноистраживаче, односно уметничкоистраживачке ресурсе, и расположивост савремене истраживаке опреме и простора намењеног студентима докторских студија.

  15.2. На Факултету није формирана докторска школа.

  15.3. Докторске студије Факултета, студијски програм Примењене уметности и дизајн, осмишљене су као истраживачки наставни процес у коме се велика пажња поклања познавању теорије и примени стечених нових теоријских знања у уметничкој пракси. Резултат трогодишњег изучавања, уз обавезан теоријски рад повезан са темом изабраног уметничког пројекта, представља уметничко дело које унапређује домете у пољу уметности, у области примењених уметности и дизајна.
  Први циклус акредитованих докторских студија на Факултету одобрен је и започео је Одлуком Комисије за акредитацију од 03.07.2013. године акредитовањем студијског програма докторских студија Примењене уметности и дизајн. Други циклус докторских академских студија на Факултету започет је акредитацијом студијског програма Примењене уметности и дизајн од стране НАТ-а 11.05.2020. године (Уверење број 612-00-00038/8/2018-03).
  Студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским уметничким студијама траје три школске године (шест семестара) са обимом од минимум 180 ЕСПБ бодова уз претходно остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама. Докторске студије усклађене су са Смерницама за успостављање докторских школа које усвајa Национални савет за високо образовање. Програм могу уписати сва лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области или друга лица која немају завршене одговарајуће уметничке студије а под условима дефинисаним у Статуту Факултета и Правилнику  о докторским студијама.

  Циљеви студијског програма докторских студија у области примењених уметности и дизајна су образовање студената на највишем нивоу, а садржај студијског програма обезбеђује стицање врхунских квалификација у овој области.

  Прва четири семестра програма докторских академских студија акредитованог 2020. године садрже обавезне заједничке предмете који носе по 5 ЕСПБ бодова  и изборне предмете, чија настава се одвија у прва три семестра, са по 10 ЕСПБ. У сваком семестру студент бира по два изборна предмета, од понуђенa 94, који су у функцији уметничког пројекта. У четвртом семестру студенти почињу са радом на истраживању директно везаном за докторски уметнички пројекат, а последња година је  посвећена изради докторског уметничког пројекта и писаног рада, у сарадњи са ментором. Студије се завршавају изложбом или презентацијом на којој се приказује докторски уметнички пројекат и одбраном рада. Одбраном докторског уметничког пројекта студент  је положио испит из последњег семестра Израда докторског уметничког пројекта 2 и стекао 30 ЕСПБ. Тиме је стекао звање Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (др ум.).

  Докторски уметнички пројекат је самостални оригинални истраживачки уметнички рад и допринос знању и разумевању у оквиру поља уметничког истраживања и састоји из уметничког пројекта и писаног дела рада. Уметнички пројекат представља рад јавно приказан у форми изложбе, јавног извођења, публикације или неке друге врсте уметничког достигнућа. Писани део рада представља резултат темељног тумачења истраженог уметничког пројекта и теоријске теме која је у дијалошкој вези са уметничким достигнућем. Одбрана пројекта је јавна и њено одржавање се објављује на интернет страници Факултета. Пројекат се брани пред Комисијом која је поднела извештај. Комисијом руководи председник Комисије изабран међу члановима Комисије. Одбрана се састоји од експозеа који излаже студент и расправе о резултатима рада, као и од одговора студента на питања чланова Комисије. Остали присутни питања могу да поставе

  искључиво у писаној форми и то преко Комисије за оцену и одбрану. Студент је одбранио докторски уметнички пројекат ако већина чланова Комисије да позитивну оцену. По завршеној одбрани, комисија утврђује оцену: „одбранио докторски уметнички пројекат“ или „није одбранио докторски уметнички пројекат“. Одбрана се закључује јавним саопштавањем оцене од стране председника комисије, одмах после оцењивања. О току одбране докторског уметничког пројекта саставља се записник који потписују сви чланови комисије.

  Ширина могућих уметничких истраживања на врло високом нивоу у оквиру великог броја различитих уметничких области чини основну карактеристику и квалитет студијског програма Примењене уметности и дизајн. Обавезни (9) и изборни предмети (94 на истој заједничкој листи у сва три семестра) су из следећих ужих уметничких и научних области: Цртање и сликање, Примењена графика, Графика и књига, Анимација, Фотографија, Графички дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Индустријски дизајн, Tекстил, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Керамика, Сценски костим, Савремено одевање, Сценографија, Пројектовање облика, Историја уметности, Филолошке науке, Примењена естетика, Теорија уметности и медија, Инжењерство материјала, Нацртна геометрија и перспектива и Привредно право.

  Оваква концепција изборности омогућава рад у оквиру свих ужих уметничких области које су биле раздвојене по модулима на основним и мастер студијама, које сада могу бити обједињене у реализацији конкретног уметничког пројектa.

  Докторске студије дају двоструки допринос савременим примењеним уметностима и дизајну: иновираним садржајем стручних предмета и докторским пројектима који представљају оригиналан уметнички и теоријски допринос у складу са савременим достигнућима.

  15.4. Правилником о докторским академским студијама ближе се уређују услови и начин уписа на докторске академске студије, организација и руковођење студијама, начин и поступак израде и одбране докторског уметничког пројекта на Факултету примењених уметности у Београду. ФПУ организује докторске студије у циљу:

  • развоја уметничке области Примењене уметности и дизајн;
  • оспособљавања кадрова за рад у високом образовању;
  • остваривања уметничко-истраживачког и стручног рада у складу са највишим стручним и етичким стандардима;
  • унапређења уметничко-истраживачког и стручног рада;
  • оспособљавања кадрова да самостално воде уметничка истраживања и развијају нове технологије;
  • развоја критичког мишљења.

  Поред НУН већа Факултета, за докторске студије надлежно је Веће докторских студија. Веће докторских студија чине: по један наставник из сваке уже уметничке области, декан Факултета и продекан за наставу, по функцији. Веће докторских студија може одлучивати ако је присутно најмање 2/3 укупног броја чланова Већа, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Већа докторских студија. Чланови Већа докторских студија, из својих редова, бирају председника и заменика председника Већа на период од три године.

  Упис на докторске студије врши се на основу конкурса који се расписује у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности, Статутом ФПУ и општим актима Универзитета и Факултета. Факултет претходно, у складу са расположивим просторним, кадровским, техничким и другим могућностима, утврђује број студената који се уписује на докторске студије за сваку школску годину посебно. Конкурс садржи назив студијског програма, број студената који се уписује, услове уписа, као и остала обавештења, у складу са одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета уметности у Београду, Статута ФПУ и овог Правилника.

  Факултет прати и поштује квалитет научно-истраживачког и уметничко-истраживачког рада наставника ангажованих на докторским студијама према условима које дефинишу стандарди за акредитацију; као и број докторских дисертација, односно докторских уметничких пројеката, одбрањених у високошколској установи за области у којима изводи докторске студије, имајући у виду однос броја докторских дисертација, односно докторских уметничких пројеката према броју дипломираних студената и према броју наставника. Подаци о научно-истраживачком и уметничко-истраживачком раду наставника ангажованим на докторским студијама исказани су у прилогу у оквиру Стандарда 6.

  15.5. Високошколска установа прати, анализира и унапређује политику уписа студената на докторске студије ценећи друштвене потребе и потребе развоја науке, уметности, образовања и културе и своје материјалне и уметничко-истраживачке ресурсе, и расположивост савремене истраживаке опреме и радионичког и лабораторијског простора намењеног студентима докторских студија у складу са акредитационим документима.

  15.6. Факултет прати напредовање студента узимајући у обзир напредак остварен у стицању знања и вештина непходан за даљи развој каријере, и у том циљу унапређује и развија менторски систем као подршку студентима докторских студија. Новим равилником

  15.7. Преко тридесет ментора и преко деведесет изборних предмета указују на преданост у раду Факултета у овом смислу, дајући на овај начин докторандима широк спектар могућности у избору предмета и ментора који највише одговарају академском, истраживачком и уметничком сензибилитету докторанада. Провера квалитета студијског програма докторских академских студија на Факултету спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и провером квалитета. Провера квалитета студијског програма се спроводи анкетирањем студената о квалитету педагошког рада наставника и сарадника, о квалитету предмета које похађају, као и о материјално техничкој опремљености Факултета; те анкетирањем наставног и ненаставног особља о квалитету студијског програма. У овој анкети се оцењује рад Деканата, студентске службе, библиотеке, и осталих служби Факултета. Представници Факултета учествују у радним групама Универзитета уметности које раде на унапређењу и видљивости уметничко-истраживачког рада, као и бољем дефинисању репрезентативних референци наставника и сарадника као и услова за рад у настави на докторским студијама.

  15.8. Факултет депонује докторске уметничке пројекте у јединствен репозиторијум који је трајно доступан јавности. Факултет такође обезбеђује јавну доступност реферата о прихватању уметничког пројекта и објављених научноистраживачких, односно уметничкоистраживачких резултата које је кандидат остварио, постављајући их на Увид јавности на сајту институције. Одбрањени докторати су јавно истакнути на сајту Факултета и Универзитета (Дигитални репозиторијум: Одлука о установљавању дигиталног репозиторијума докторских дисертација и докторских уметничких пројеката Универзитета уметности и Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката, на сајту Универзитета уметности: http://eteze.arts.bg.ac.rs/).

  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 15:

  Факултет примењених уметности у наредном периоду може додатно да ради на имплементацији свих сегмената стандарда 15 у академским, научним, уметничким и истраживачким сферама докторских уметничких студија, како кроз глобално старање о унапређењу студија и његовом усклађивању са светским академским токовима у овој области, тако и кроз појединачне ставке свеукупне академске комплексности и изврсности; нпр: путем ЕРАЗМУС пројеката остварити јаче везе са високошколским установама у Европи, што студентима пружа прилику за мобилност и квалитетне студијске боравке; додатно интензивирати међународну сарадњу и пројекте који се баве уметничким, научним и истраживачким радом докторанада, али и наставника ангажованих на докторским академским студијама Факултета; инсистирањем на публиковању радова докторанада повећавати углед Факултета и Универзитета; и слично.

  SWOT анализа

  Предности Слабости

  ● Постојање Већа докторских студија као посебног тела надлежног за праћење активности свих аспеката докторских академских студија на Факултету. +++

  ● Постојање правилника, критеријума и препорука за извођење наставе на докторским академским студијама Факултета +++

  ● Специфичност и уникатност курикулума и самог студијског програма докторских академских студија Факултета у односу на друге (уметничке) факултете у земљи и региону +++

  ● Путем ЕРАЗМУС+ пројекта остварује се веза са високим школама у Европи, што студентима пружа прилику за мобилност и квалитетне студијске боравке ++

  ● Недовољна јавна промоција докторских академских студија Факултета ++

  ● Недостатак простора за извођење наставе, консултација и осталих видова рада са докторандима ++

  ● Недовољан број уметничких пројеката у које би се докторанди могли укључити. +++

  ● Нередовне повратне информације о квалитету стечених компетенција доктора уметности од стране послодаваца и других организација. +++

  Могућности Опасности

  ● Додатно интензивирање међународне сарадње и пројеката који се баве уметничким, научним и истраживачким радом докторанада и наставника ангажованих на докторским академским студијама Факултета. ++

  ● Процес самовредновања представља повод и  подстицај за поновну евалуацију правилника и критеријума везаних за докторске академске студије Факултета. ++

  ● Све боље разумевање потреба за радом на побољшању докторских академских студија Факултета и адекватније вредновање тог рада. ++

  ● Инсистирањем на публиковању радова докторанада повећава се углед Факултета и Универзитета. +++

  ● Време ментора проведено у раду са докторандом се смањује ако је ментор преоптерећен обимом и природом посла на додипломским студијама или другим обавезама. +++

  ● Неусавршавање ментора у областима које предаје, односно у областима у којима је докторандима ментор +++

  ● Недовољна заинтересованост студената да учествују у процесу евалуације и унапређења квалитета ++

  ● Недостатак финансијских средстава за квалитетније извођење наставе на докторским академским студијама Факултета ++

   

   

 • Показатељи и прилози за стандард 15

  Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија,

  Табела 15.2. Списак организационих јединица, које се баве уједначавањем квалитета свих докторских студија на високошколској установи (Савет докторских студија, докторска школа… )

  Табела15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе

  Прилог 15.1 Правилник докторских студија

  Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије

  Прилог 15.3 Одлука о поступку и правилима именовања ментора

  Прилог 15.4 Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта

back to top