Организација Факултета

dekanat scaled

Деканат

Деканат Факултета бира се на сваке три године. Чине га Декан Факултета, Продекан за наставу, Продекан за финансије, Продекан за међународну сарадњу и пројекте и Студент продекан.

Савет

Савет факултета је орган управљања Факултета који се бира на три године из реда наставника, по један представник сваког одсека, један представник са Катедре друштвено хуманистичких наука и један из редова ненаставног особља. Савет управља радом Факултета и помаже деканату саветима и одлукама.

Студентски парламент

Саморганизовање студената на Факултету примењених уметности је предвиђено Статутом и подржано од стране управе Факултета и од стране наставног и ненаставног особља. Студентски парламент се редовно окупља и решава питања важна за студентски живот.

Комисије

Да би се на Факултету реализовале сложене функције и како би се рад евалуирао, те константно унапређивао, организоване су различите комисије које помажу у раду Факултета. У комисијама се, у зависности од потреба и правила која прописују општа акта Факултета, налазе наставници, ненаставно особље и студенти.

Одсеци

Одсеци су организационе јединице Факултета. На њима се редовно одржавају састанци чланова одсека, којима руководи шеф одсека. Ту се разматрају питања важна за рад и функционисање на ужем стручном нивоу. Шеф одсека све закључке донесене на састанку износи пред Колегијум деканата и шефова одсека.

Стручне службе

Стручне службе Факултета подељене су тако са да се баве одређеним пословима и многим питањима, важним и за студенте и за запослене. Доступне су за информације путем мејлова, телефона или уживо у централној згради Факултета, у Краља Петра 4.

back to top