Информације за наставно и ненаставно особље (одлазни и долазни)

medjunarodna1 scaled

Мобилност запослених у оквиру програма Еразмус+ остварује се кроз краткорочни боравак запослених Факултета на партнерској установи у иностранству, и то у сврху:

 • извођења наставе – мобилност наставног особља ради реализације програма предавања, радионица и других видова наставе;
 • похађања обуке – мобилност наставног и ненаставног особља ради професионалног усавршавања у виду различитих типова обуке, job shadowing програма, практичних тренинга, семинара, студијских посета, staff week програма и радионица (изузев конференција, чије финансирање није дозвољено).

Еразмус + програми мобилности

 • Одлазнo наставно и ненаставно особље

  Право учешћа у мобилности има наставно и ненаставно особље које је по основу уговора о раду запослено на факултету.

  Остали предуслови за мобилност у сврху извођења наставе су:

  • наставник је у Каталогу предмета бар један свој предмет понудио страним студентима,
  • наставник има знање страног језика на којем ће држати наставу на нивоу најмање Б2.

  Дужина трајања мобилности запослених утврђена је интер-институционалним уговором, а може трајати:

  • од 2 дана до 2 месеца у КА103, не рачунајући дане проведене у путу
  • од 5 дана до 2 месеца у КА107, не рачунајући дане проведене у путу.

  Јавни позив за мобилност запослених у сврху извођења наставе или похађања обуке објављује се на интернет страници Универзитета: www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/konkursi/ и страници Факултета: линк

  Јавни позив садржи податке о партнерској установи, периоду реализације мобилности, трајању мобилности, области у којој се спроводи, праву учешћа, детаљна упутства за пријављивање и критеријуме селекције запослених.

  Датум објављивања Еразмус+ позива за мобилност запослених, рокове, услове и начин пријављивања Универзитет усклађује са динамиком реализације одобрених КА103 и КА107 пројеката у финансијском и организационом смислу. У складу са циљевима и приоритетима одређеног пројекта, јавни позив може бити потпуно отворен или ограничен на одређену област, тип мобилности или групу учесника.

  Документи за пријављивање

  Кандидати за мобилност пријаве подносе Канцеларији за међународну сарадњу Факултета. Након завршеног Конкурса за пријаву кандидата, на Факултету примењених уметности се формира Комисија за одабир кандидата за мобилност која врши преглед пристиглих пријава и сачињава ранг листу на основу дефинисаних критеријума селекције.

  Ранг листа Факултета се доставља Универзитету уметности који врши други круг селекције уколико за тим постоји потреба, сада између свих номинованих кандидата Факултета чланица Универзитета.

  На основу претходно извршене селекције и у складу са расположивим средствима, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета номинује кандидате за мобилност одговарајућим партнерским установама. Коначну одлуку доноси партнерска установа издавањем Потврде о прихватању (Acceptance Letter).

  На основу потврде о прихватању, НУН веће факултета доноси одлуку којом се одобрава мобилност запосленог. Пре одласка на мобилност запослени је у обавези да најмање две недеље од дана одласка на мобилност преда писани и заведени захтев НУН већу Факултета за плаћено одсуство.

  По реализованој мобилности установа у иностранству запосленом издаје и

  • Потврду о трајању мобилности (Confirmation of Arrival and Departure) и
  • Уверење о оствареном плану мобилности, наводећи врсту активности, број радних сати и остварене резултате.

  По повратку са мобилности, неопходно је да запослени у року од 7 дана достави Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета следећа обавезна документа:

  • Потврда о трајању мобилности (Confirmation of Arrival and Departure)
  • Уверење о оствареном програму мобилности (Certificate of attendance/completion),
  • Извештај запосленог о мобилности
  • Путна документација – карте за аутобус/воз/авион, карте за укрцавање и др.

  Извештај о мобилности

  Запослени који учествује у КА1 мобилности Еразмус+ програма по повратку на матичну установу обавезно подноси извештај о оствареној мобилности, на српском и енглеском језику у коме представља свој лични осврт на боравак у иностранству, академске и културне аспекте, стечена искуства, остварене резултате, као и значај мобилности за будући рад.

Еразмус + програми мобилности

 • Долазно наставно и ненаставно особље

  У оквиру програма Еразмус+ Кључна активност 1, могуће је остварити краткорочни боравак наставног и ненаставног особља са партнерских установа у иностранству на ФПУ у циљу извођења наставе и различитих видова стручног усавршавања.

  Као и за одлазне мобилности, предуслов за реализацију овог типа мобилности је постојање валидног интер-институционалног уговора између Универзитета и одређене партнерске установе у иностранству.

  Пријављивање

  За долазне мобилности запослених се не расписује јавни позив, већ се у обзир узима номинација кандидата коју je упутила партнерска установа у иностранству слањем писма номинације и пријавне документације кандидата Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета мејлом на erasmus@arts.bg.ac.rs. Канцеларија за међународну сарадњу Факултета потом обавештава одговарајуће одсеке и деканат о евентуалним долазећем наставном и ненаставном особљу на Факултет. Иницијатива за сарадњу може потећи и од одсека Факултета. О томе је потребно да обавесте Канцеларију за међународну сарадњу Факултета како би се покренула административна процедура.

  Документи за пријављивање које долазно наставно и ненаставно особље достављају Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета:

  • Пријавни формулар за долазну мобилност наставног и ненаставног особља,
  • Уговор о мобилности у сврху извођења наставе (Mobility Agreement for Teaching),
  • Уговор о мобилности у сврху похађања обуке (Mobility Agreement for Training),
  • додатна документа, уколико су наведена у интер-институционалном уговору.

  Одлучивање о пријави

  О пријави кандидата за мобилност запослених одлучује ФПУ. У случају прихватања пријаве, факултет је у обавези да кандидату пошаље Потврду о прихватању (Acceptance letter), а у случају неприхватања пријаве, факултет кандидату доставља образложење у писаној форми.

  Период за реализацију мобилности мора бити усклађен са усвојеним планом рада Факултета, а у току године се по правилу може реализовати у следећим периодима:

  • мобилност у сврху држања наставе – од 1. октобра до 31. маја
  • мобилност у сврху похађања обуке – од 1. септембра до 30 јуна.

  Непосредно по доласку, учесник је у обавези да се лично региструје у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета и преда Уговор о мобилности. Датум регистрације на Универзитету представља датум почетка мобилности и наводи се у Потврди о трајању мобилности (Confirmation of Arrival and Departure), коју издаје Универзитет.

  Финансијска подршка

  За мобилност наставног и ненаставног особља које на Универзитет долази у оквиру програма Еразмус+ КА103 (сарадња између програмских земаља) финансијску подршку обезбеђује њихова матична установа у иностранству.

  Финансијску подршку за долазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 (међународна кредитна мобилност) обезбеђује Универзитет из средстава пројекта која су у ту сврху опредељена. Финансијска подршка за мобилност на Универзитету обухвата трошкове боравка (индивидуална подршка) и трошкове пута.

back to top