О Факултету

IMG 5027 1 scaled

Факултет примењених уметности – Београд (ФПУ), основан је пре више од седам деценија као прва високошколска установа у области примењених уметности. Стандарди по којима ФПУ ради били су мера и путоказ за оснивање других високих школа у окружењу. По програму и идејама Баухауса основана је 1938. године у Београду Школа за примењену уметност, која је 1948. године прерасла у Академију за примењене уметности, а од 1973. године мења назив у Факултет примењених уметности.

Данас је ФПУ уметничко-научна високошколска установа са јасном физиономијом и оријентацијом, на којој се врхунском уметничком истраживању, као важном сегменту, додаје теоријска подлога. Треба истаћи да је ФПУ нашао своје место у сферама културног, привредног и индустријског развоја нашег друштва, уз остваривање све интензивнијих контаката са светом, укључивши се у токове савременог развоја уметности, посебно у области примењених уметности и дизајна.

Студијски програми Факултета примењених уметности припадају образовно-уметничком пољу Уметност, област Примењене уметности и дизајн и реализују се као:

четворогодишње (ЕСПБ 240) основне академске студије
једногодошње (60 ЕСПБ) мастер академске студије;
трогодишње (180 ЕСПБ) докторске академске студије;
а новим акредитационим циклусом предвиђају се и интегрисане студије (ЕСПБ 300).

На Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду школују се стручњаци за различите уметничке вештине и ликовне дисциплине у области примењене уметности и дизајна у оквиру десет специјализованих одсека: Примењено сликарство, Примењено вајарство, Дизајн ентеријера и намештаја, Примењена графика, Графички дизајн, Сценографија, Костим, Дизајн текстила, Керамика, Индустријски дизајн, Конзервација и рестаурација.

Лица која су завршила студије на Факултету примењених уметности, након испуњења свих обавеза предвиђених студијским програмом, као и израде и одбране завршног рада, уколико је предвиђен, могу стећи одговарајуће квалификације за професионално бављење примењеним уметностима, дизајном или конзервацијом и рестаурацијом.

На Факултету примењених уметности организоване су основне академске, мастер академске и докторске академске студије, а број уписаних студената одређен у складу са важећим стандардима. Школске 2013. године Факултет је уписао прву генерацију студената докторских академских студија на акредитованом студијском програму Примењена уметност и дизајн (укупно 30 студената).

На ФПУ у сталном радном односу ангажована су укупно 96 наставника и сарадника, а по уговору о ангажовању у настави ангажована су 22 наставника са других високошколских установа.

Одржавање наставе на основним академским и наставе на мастер академским студијама, обавља се у пет објеката Факултета који се налазе у различитим деловима града. Укупна бруто површина од 8931 м2 обезбеђује довољно простора за све активности студената, у складу са прописаним стандардима.

Због природе наставе студије на Факултету примењених уметности подразумевају менторски рад. Наставници систематски прате рад и успех студената током студија и да пружају потребну помоћ и подршку студентима у регулисању и других проблема. Наставници континуирано прате и успешност студената у савлађивању програма предмета, који подразумева редовно присуство предавањима, вежбама, радионички рад, колоквијуме, семинаре и сл.

Студент који заврши основне академске студије, обима 240 ЕСПБ, стиче за област примењене уметности и дизајна, стручни назив Дипломирани примењени уметник, Дипломирани дизајнер или Дипломирани конзерватор и рестауратор, са назнаком звања првог степена академских студија. Студент који заврши мастер академске студије, обима 60 ЕСПБ стиче за област примењене уметности и дизајн, академски назив Mастер (Мастер примењени уметник, Мастер дизајнер, Мастер конзерватор и рестауратор), са назнаком звања другог степена академских студија. Студент који заврши докторске, односно академске студије трећег степена, обима 180 ЕСПБ бодова стиче за област примењене уметности и дизајн, академски назив Доктора уметности – примењене уметности и дизајн.

back to top