Еразмус+ студентске праксе

medjunarodna1 scaled

Студенти у оквиру Еразмус+ програма могу да иду на три врсте студентске праксе:

  • студентска пракса интегрисана у студијски план и програм,
  • добровољна студентска пракса (није део студијског програма),
  • студентска пракса за недавно дипломиране студенте.

За мобилност у сврху обављања студентске праксе може да се пријави сваки студент Факултета ако испуњава основне услове:

  • уписан је најмање на другу годину основних студија (остварених најмање 60 ЕСПБ);
  • уписан је на мастер, специјалистичке или докторске студије;
  • студент који завршава уписани студијски програм, уз услов да у тренутку пријаве на конкурс има статус студента, као и да праксу оствари у року од 12 месеци од дана дипломирања.

Трајање студентске праксе

Студентска пракса у оквиру Еразмус+ програма подразумева 30 до 40 радних сати недељно, у укупном трајању од најмање 2, а највише 12 месеци. Дужина трајања праксе прецизирана је јавним позивом који расписује Универзитет уметности.

Институције/oрганизације у којима се може обављати пракса могу бити у програмским земљама, тј. државама чланицама Европске уније, Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Македонији и Турској. Студентска пракса се не може остварити у институцијама Европске комисије, организацијама чија делатност обухвата програме Европске уније, дипломатским представништвима Републике Србије у иностранству и сл.

Место за обављање праксе студент проналази самостално или уз помоћ матичног факултета. У оба случаја студент је у обавези да самостално контактира институцију/организацију у којој ће обављати праксу, договори програм рада и од ње добије прихватно писмо.

Платформе које могу бити од помоћи за проналажење студентске праксе, а које подржава Европска комисија су:

Јавни позив за мобилност у сврху обављања студентске праксе објављује се на веб страницама Универзитета уметности и Факултета примењених уметности.

Документи за пријављивање

Рокови за пријављивање, начин селекције кандидата, поступак номинације, одлучивање о пријави, препоручени ниво знања језика, као информације о Онлајн језичкој подршци ОЛС не разликују се за мобилност у сврху студирања и мобилност у сврху обављања студентске праксе, и детаљно су описани су у делу III Упутства за учешће Универзитета уметности у Београду у Еразмус+ програму – Кључна активност 1 мобилност студената и запослених у високом образовању .

Студент, као и код мобилности у сврху студирања има право на измену уговора о учењу и дужине трајања мобилности уз договор и вођење Канцеларије за међународну сарадњу Факултета.

По завршетку студент добија Потврду о трајању мобилности (Confirmation of Arrival and Departure), који попуњава и потписује организација прималац, а који студент доставља Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета по повратку.

Признавање студентске праксе

Матични факултет признаје студентску праксу у целости на основу Уговора о учењу у сврху обављања студентске праксе и Уверења о обављеној студентској пракси, односно Преписа оцена, у складу са врстом студентске праксе:

  • За студентску праксу која је интегрисана у студијски план и програм, студенту се, на основу Преписа оцена, признају исходи учења, стечени бодови ЕСПБ и постигнута оцена. Оцена студентске праксе улази у просек оцена.
  • Добровољна студентска пракса која није део студијског програма не урачунава се у укупни збир бодова ЕСПБ који је предвиђен обимом студија, због чега се уписују само у рубрику 6.1 Додатка дипломи ”Додатне информације о студенту”, уз навођење података о пракси у иностранству.
  • Студентска пракса за недавно дипломиране студенте по препоруци се евидентира у документу Europass који сведочи о знању, вештинама и искуствима стеченим током мобилности у иностранству.
back to top