Наставно особље

nastavno osoblje scaled

Наставници

На Факултету примењених уметности у Београду ангажован је велики број еминентних стручњака из области уметности и науке. Сви наставници својим ангажованим радом на Факултету и у оквиру својих професионалних пракси доприносе угледу Факултета и квалитетном образовању студената. Наставници се бирају у звања доцента, ванредног и редовног професора као и професора емеритуса.
У жељи да се структуре студијских програма направе на свеобухватан начин и да се осмисли настава која ће дати најбоље компетенције завршених студената, потребно је ангажовати и наставнике са других високошколских установа, а из области које нису покривене наставничким компетенцијама наших запослених. Факултет примењених уметности у Београду, у том смислу, има широку сарадњу са факултетима Универзитета уметности у Београду али и са широм академском заједницом у Србији.
Ради што бољег образовања наших студената, као и што бржег споја праксе и реалног тржишта пословања, Законом о високом образовању је предвиђено да се у наставу могу укључивати и стручњаци из праксе, који имају статус Предавача ван радног односа. Њихова улога је да помогну да се наставни процеси што пре повежу са праксом и тржиштем и представљају важну спону у том процесу.

Сарадници

У реализацији наставе на Факултету велику улогу имају сарадници бирани у различита звања. Сарадници су често ускостручно оријентисани и у настави помажу у реализацији специфичности појединих наставних процеса. Однедавно Министарство за образовање и информационе технологије је покренуло и нову категорију Истраживача приправника који су до сада постојали само у научним областима, а сада и у уметничким са циљем развоја уметничко истраживачког рада.
Сарадници ван радног односа су студенти који су ангажовани као помоћ наставницима у наставном процесу. Ови сарадници бирају се из реда најуспешнијих студената са мастер и докторских академских студија.

Сарадници ван радног односа

Сарадници ван радног односа су студенти који су ангажовани као помоћ наставницима у наставном процесу. Ови сарадници бирају се из реда најуспешнијих студената са мастер и докторских академских студија.

back to top