Водич за студенте ДАС

vodic za brucose scaled

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта

Докторске уметничке студије завршавају се полагањем свих испита, израдом и јавном одбраном докторског уметничког пројекта.
Одбраном докторског уметничког пројекта студент стиче 180 бодова ЕСПБ и академско звање доктор уметности – примењене уметности и дизајн.
Докторски уметнички пројекат представља резултат самосталног и оригиналног уметничког рада студента којим се дају нови уметнички резултати и допринос знању и разумевању у оквиру поља уметничког истраживања. На студијском програму Примењена уметност и дизајн докторски уметнички пројекат је уметнички рад из области примењених уметности и дизајна.
Докторски уметнички пројекат се састоји из уметничког пројекта и писаног дела. Уметнички пројекат (практични део докторског уметничког пројекта) представља јавно приказан уметничко-истраживачки рад (изложба; јавно извођење у различитој уметничкој форми – визуелној, аудио-визуелној, новомедијској; публикација; сценско извођење дела односно перфоманса и други облици презентације).
Писани део докторског уметничког пројекта представља резултат истраживања којим се даје темељно образложење и тумачење докторског уметничког пројекта у историјском, теоријском, практичном и критичком смислу, којим се доприноси развоју уметности.

Пријава теме

Пријава теме (захтев за процену/одобрење теме – Прилог 2) садржи:

• биографију и списак презентованих и реализованих уметничких радова
• радни наслов теме докторског уметничког пројекта
• предмет и циљ рада
• основне хипотезе од којих се полази
• методе које ће се у истраживању примењивати
• план докторског уметничког пројекта са образложењем и списком (полазне) литературе
• предлог ментора
• изјаву да приложену тему није пријавио на другој високошколској установи.

Уз пријаву теме докторског уметничког пројекта, докторанд у електронској форми прилаже радове настале у току докторских студија из уметничке области из које је предложена тема докторског уметничког пројекта или предмет истраживања.

Предлог – образложење теме докторског уметничког пројекта
Предлог – образложење теме је обима између 300 и 600 речи (односно минимално 1, а максимално 2 А4 стране писане проредом 1.5, величина слова 12 pt, тип писма (фонт) – по избору – гротеск или антиква).

Процедура пријаве теме

Студент стиче право да пријави тему докторског уметничког пројекта уписом у 4. семестар студија. Пријава теме подноси се Већу докторских студија Факултета примењених уметности У Београду.
Веће докторских студија одређује чланове Комисије за процену теме докторског уметничког пројекта. Комисија за процену теме докторског уметничког пројекта има непаран број чланова и састоји се од три или пет чланова – наставника универзитета у звању доктора уметности или у звању редовног професора, професора емеритуса из одговарајуће или сродне уметничке области, од којих најмање један није у радном односу на Факултету примењених уметности у Београду.

Извештај комисије мора да садржи:

• анализу предлога уметничког пројекта и очекиваних резултата рада и истраживања
• у којој мери образложење предмета, метода и циља уверљиво упућује да је предложена тема од значаја за развој истраживања
• да ли образложење теме за израду докторског уметничког пројекта омогућава закључак да је у питању оригинална идеја или оригинална анализа проблема
• усклађеност предмета истраживања, основних појмова, предложене хипотезе, извора података и метода анализе са критеријумима у области уметности
• процену полазне литературе; преглед уметничко-истраживачког рада кандидата
• закључак комисије
• предлог ментора односно коментора са њиховим референцама којима се доказује испуњеност услова за менторство односно коменторство.

Комисија подноси Извештај Већу докторских студија Факултета примењених уметности у року од 60 дана од дана пријема одлуке о именовању. Ако Веће докторских студија донесе позитивну одлуку о испуњености услова за стицање доктората и уметничке заснованости предложене теме, доставља је заједно са експликацијом кандидата и Извештајем Комисије Наставно-уметничко-научном Факултета примењених уметности у Београду.
Ако Наставно-уметничко-научно веће Факултета прихвати извештај Комисије за процену теме, доставља Сенату Универзитета уметности на сагласност одлуку о прихватању позитивног извештаја Комисије за процену теме докторског уметничког пројекта, извештај Комисије за процену теме и експликацију кандидата.
Сенат доноси одлуку којом одобрава рад на изради докторског уметничког пројекта и додељује студенту ментора.

Ментор

Ментор докторског уметничког пројекта може бити наставник са звањем доктора уметности или наставникуметности са звањем редовног професора.
Ментор се одређује са Листе ментора из реда наставника Факултета. Када је Тема мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера, ментор се одређује из уметничких области које Тема обухвата.
Ментор руководи израдом доктората одржавајући консултације и дужан је да ефективно и благовремено помаже и пружи сву стручну помоћ докторанду при изради докторског уметничког пројекта.
Ако природа истраживања то захтева, студенту се може именовати и коментор из реда наставника универзитета из уметничке или научне области која је у корелацији са темом докторског уметничког пројекта. Изузетно, коментор на изради докторског уметничког пројекта може бити уметник са признатим уметничким остварењима која су у корелацији са темом докторског уметничког пројекта.
Напомена: Студент сноси трошкове пута и боравка у Београду за коментора који је признати уметник, а није из Београда, или ако је са универзитета изван Београда.

Израда докторског уметничког пројекта

Студент коме је одобрена тема докторског уметничког пројекта и одређен ментор започиње своје истраживање и израду рада, у сарадњи са ментором.
Студент је дужан да достави радну верзију докторског уметничког пројекта на мишљење ментору и коментору, која се састоји од презентације практичног дела уметничког пројекта и писаног дела рада докторског уметничког пројекта.
Писани део рада докторског уметничког пројекта представља резултат теоријског, практичног и уметничког истраживачког рада у којем се даје темељно тумачење и експликација докторског уметничког пројекта у теоријском, критичком и поетичком смислу и обима је минимално 12.000 речи, односно 40 А4 страна писаних проредом 1.5, величина слова 12 pt, тип писма (фонт) – по избору – гротеск или антиква, не рачунајући стране са илустрацијама, прилозима и осталим визуелним и нетекстуалним сегментима.

Форма писаног дела докторског уметничког пројекта обавезно садржи:

• насловну страну
• садржај
• апстракт на српском и енглеском језику
• главна поглавља – увод, поетички и теоретски оквир, методолошка разматрања, анализу практичног рада, закључна разматрања
• списак литературе (библиографија и вебографија)
• прилоге (сликовне прилоге у штампаном раду и/или прилоге на ЦД-у)
• кратке биографске податке о аутору

Величина писма наслова главних одломака писаног дела рада (Апстракт, Садржај, Листа илустрација, Листа табела, Листа скраћеница, Наслови поглавља, Библиографија, Прилог, Биографија, и сл.) је 14 типографских тачака.
Величина писма наслова потпоглавља је 13 типографских тачака.
Величина писма апстраката на српском и енглеском језику, главног дела текста, библиографских јединица, табела, графикона, илустрација и сл. је 12 типографских тачака, са проредом подешеним на 1.5.
Величина писма фуснота је 10 типографских тачака.
Странице морајуда буду означене бројевима (пагинација).
Странице уводног дела рада, после насловне странице, означавају се римским бројевима (почевши од п, ш…), а странице главног дела рада, почевши од прве странице Увода и закључно са последњом страницом Литературе се означавају арапским бројевима (1, 2, 3…)

Навођење напомeна и литературе:
Напомене и литература се наводе према једном од одабраних стилова цитирања:
• Чикаго (Chicago Manual of Style) https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
• Харвард (Harvard Referencing System) https://www.citethisforme.com/citation-generator/harvard
• МЛА (MLA – Modern Language Association) https://www.mla.org/
• АПА (APA – American Psychological Association) https://www.apastyle.org/

Насловна страна докторског уметничког пројекта садржи:
• назив високошколске установе:
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
• лого високошколске установе
• наслов докторског уметничког пројекта
• име и презиме докторанда
• име, презиме и академско звање ментора
• место и датум (месец).

Обликовање насловне странице на српском и на енглеском језику погледати стране у PDF прилогу.

Одбрана докторског уметничког пројекта

Докторски уметнички пројекат брани студент који је претходно испунио све предиспитне обавезе и положио све испите предвиђене студијским програмом докторских студија.

Формирање комисије за оцену и одбрану и предаја рада

Процедуру одбране покреће ментор.
Када је докторанд завршио рад на докторском пројекту, ментор даје сагласност, тј. писмено обавештава Веће докторских студија Факултета да је студент спреман за одбрану и предлаже да се именује Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта, на прописаном обрасцу (Прилог 3). На основу обавештења ментора Веће докторских студија Факултета формира комисију за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта.
Комисија се састоји од 5 чланова, од којих најмање један није у радном односу на Факултету примењених уметности у Београду. Ментор је члан ове комисије. Комисија бира председника из својих редова.
Истовремено, докторанд Студентској служби Факултета предаје један штампани неукоричени примерак, заједно са идентичном електронском верзијом за сваког члана Комисије.
Након овога, докторанд је у обавези да, у договору са ментором, одржи јавну презентацију докторског уметничког пројекта са којом морају бити упознати сви чланови Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта.
Докторанд или ментор су дужни да члановима Комисије и Студентској служби за докторске студијеупуте обавештење о презентацији.
Докторанд мора да обезбеди верзију докторског уметничког пројекта спремну за архивирање.

Извештај комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта

У року од 60 дана од дана пријема одлуке о именовању, не рачунајући време летњег одмора наставника, чланови Комисије за оцену и одбрану треба да прочитају рад и доставе Већу докторских студија мишљење о урађеном докторском уметничком пројекту.
Извештај Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта садржи:

• назив Теме
• податке о Комисији
• име, средње слово, презиме и биографију докторанда
• податке о претходном школовању докторанда
• списак уметничких радова докторанда
• опис и детаљну анализу докторског уметничког пројекта
• значај и допринос докторског уметничког пројекта у одређеном пољу уметности
• оцену да је докторски уметнички пројекат резултат оригиналног уметничког рада докторанда у одговарајућем пољу уметности
• оцену остварених уметничких резултата докторског уметничког пројекта
• оцену о испуњености обима и квалитета докторског уметничког пројекта у односу на пријављену тему
• критички осврт
• закључак комисије (навести да ли је докторски уметнички пројекат урађен према одобреној пријави, да ли је оригиналио и самостално уметничко дело и да ли су се стекли услови за јавну одбрану)
• датум и потпис чланова Комисије.

Странице Извештаја Комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта морају да буду нумерисане.

Увид јавности и одлука о прихватању рада

Докторски уметнички пројекат, заједно са извештајем комисије, Факултет примењених уметности у Београду ставља на Увид јавности 30 дана.
По истеку Увида јавности, Веће докторских студија разматра Извештај (са евентуалним приговорима) и доноси одлуку да се докторски уметнички пројекат прихвати, одбије или врати на допуну, односно измену. Предлог одлуке Већа докторских студија заједно са извештајем комисије доставља се Наставно-ументичко-научном већу Факултета, које затим доставља одлуку о прихватању докторског уметничког пројекта заједно са извештајем комисије Сенату Универзитета уметности у Београду. Сенат може донети одлуку о прихватању докторског уметничког пројекта или неприхватању (у том случају се процедура одбране прекида).

Одбрана рада

Одбрана докторског уметничког пројекта је јавна. По добијеној сагласности Сената Универзитета уметности у Београду, а у року од три месеца од дана добијања те одлуке, одређује се датум и време одбране докторског уметничког пројекта.
Докторанд је дужан да Студентској служби Факултета преда 7 штампаних укоричених примерака писаног дела докторског пројекта.
0 дану и часу одбране докторског уметничког пројекта обавештава се јавност преко интернет странице Факултета, најмање пет дана пре одбране.
Докторски уметнички пројекат се брани пред комисијом која је поднела Извештај. Одбраном руководи Председник комисије, који најпре саопштава биографске податке о кандидату, а потом један члан комисије чита реферат. Затим докторанд у сажетом облику излаже резултате до којих је дошао у истраживању. Чланови комисије постављају питања докторанду, по реду како се договоре, на која докторанд може одговорити одмах или по постављању свих питања.
Комисија утврђује оцену већином гласова. Докторанд је одбранио рад ако већина чланова комисије да позитивну оцену.
0 току одбране саставља се записник који потписују сви чланови комисије.
Докторанд који је одбранио докторски уметнички пројекат стиче академски назив: доктор уметности.
Ако комисија донесе одлуку да докторски уметнички пројекат није одбрањен, докторанд не може поново радити рад са истом темом.
Ако комисија у току одбране закључи да је потребно проверити самосталност рада на пројекту или да докторанд није адекватно аргументовао резултате свог докторског уметничког пројекта, може одложити одбрану до три месеца. Уколико докторанд без оправдања не приступи поново заказаној одбрани, комисија доноси одлуку да пројекат није одбрањен.

Промоција доктора уметности

Докторанд који је одбранио докторски уметнички пројекат стиче право да буде промовисан у академско звање доктора уметности. Промоцију доктора уметности врши Ректор.
На промоцији се саопштава биографија кандидата и његова уметничка делатност, састав комисије пред којом је одбранио рад, саопштава се назив и излаже садржина рада, резултати до којих је докторанд дошао и закључци комисије.
Завршни чин овог свечаног проглашења је уручење дипломе доктора уметности.

Напомена

• Студенти докторских уметничких студија на Факултету примењених уметности у Београду бране свој докторски уметнички пројекат до краја 6. семестра студија.
• Студент који није одбранио рад у наведеном року, може да реализује и одбрани свој рад у наредне 3 године, уз услов да сваке године у октобру поново уписује преостале студијске обавезе, сразмерно броју пренетих бодова ЕСПБ.
• На основу Закона о високом образовању Републике Србије неуписивањем школске године престаје статус студента.
• Студент који у року од 6 година од датума уписа докторских уметничких студија не одбрани докторски уметнички пројекат губи право даљег студирања.
• Диплому доктора уметности – примењене уметности и дизајн Факултет оглашава ништавном, ако се утврди да докторски уметнички пројекат није резулатат оригиналног уметничког рада докторанда.

ПРИЛОЗИ

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта

pdf
back to top