Информације за студенте (одлазни и долазни)

medjunarodna1 scaled

Право учешћа у Eразмус+ програмима мобилности има сваки студент Факултета, ако:

 1. је уписан најмање на другу годину основних студија (остварених најмање 60 ЕСПБ);
 2. је уписан на мастер, специјалистичке или докторске студије.

Мобилност у сврху студирања може да траје најмање 3, а највише 12 месеци. Студент може више пута учествовати у мобилности, с тим да укупан период мобилности не може бити дужи од 12 месеци.

Еразмус + програми мобилности

 • Одлазни студенти

  Одлазна мобилност студената подразумева да студент Факултета примењених уметности остварује део студијског програма на некој од установа у иностранству, а након чега се враћа на матичну установу (ФПУ) и довршава претходно уписани студијски програм. Током мобилности студенту не мирују права и обавезе на ФПУ јер се сматра да своје обавезе остварује на установи примаоцу. По завршетку студија, студент добија диплому Факултета примењених уметности док је период мобилности забележен у додатку дипломи.

  Мобилност по правилу одговара области и нивоу уписаног студијског програма, али може бити и флексибилна. Пре одласка на мобилност студентима се саветује да провере  комплементарност студијских програма институције на коју одлазе и програма које похађају на ФПУ, а то је могуће утврдити на основу сличности силабуса предмета и исхода учења.

  Уколико јавним позивом и међу-институционалним уговором нису другачије одређени, рокови за пријављивање на мобилности по правилу су:

  1. април за јесењи семестар и
  2. октобар за пролећни семестар.

  Конкурси за мобилности студената се објављују на страници Факултета: линк и на страници Универзитета: www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/konkursi/.

  Јавни позив садржи прецизне податке о партнерској установи, периоду реализације мобилности, трајању мобилности, области у којој се спроводи, праву учешћа, као и детаљна упутства за пријављивање и критеријуме селекције одлазних студената.

  Кандидат може да пријави највише две опције за мобилност које су наведене у јавном позиву, од којих једну обележава као приоритет. Уколико кандидат подноси две пријаве на позив, свака пријава је засебна и мора да садржи све документе тражене јавним позивом.

  Документи за пријављивање су прецизирани конкурсом за мобилност, али обично подразумевају:

  1. Пријавни формулар за мобилност у сврху студирања
  2. Уговор о учењу у сврху студирањa
  3. Препис оцена за одлазне студенте
  4. CV Europass
  5. Обавештење и сагласност за прикупљање и обраду података о личности
  6. Мотивационо писмо
  7. Уверење о познавању енглеског језика – минимум Б1-Б2 на скали ЦЕФР – у виду сертификата IELTS, TOEFL, Cambridge, PTE, односно потврде матичног факултета,
  8. Портфолио, односно снимак извођења или уметничка биографија,
  9. Копија прве стране пасоша,
  10. Додатна документа, уколико су наведена у тексту јавног позива.

  Студенти који желе да остваре право на додатну финансијску подршку дужни су то да назначе у пријавном формулару, као и да, по обављеној селекцији, приложе документа која доказују њихов статус. Студенти могу да остваре право на додатну финансијску подршку у једној од ових категорија:

  Кандидати за мобилност пријаву подносе Канцеларији за међународну сарадњу  Факултета примењених уметности на начин који је наведен у тексту јавног позива.

  Поред тога, пре одласка на мобилност студент је обавезан да упути шефу одсека Формулар сагласности и да потом потписан формулар преда Канцеларији за међународну сарадњу.

  Избор пријављених кандидата се врши на нивоу Факултета, а потом и на нивоу Универзитета. Након завршеног Конкурса за пријаву кандидата, на Факултету примењених уметности се формира Комисија за одабир кандидата за мобилност која врши преглед пристиглих пријава и сачињава ранг листу на основу дефинисаних критеријума селекције.

  Ранг листа Факултета се доставља Универзитету уметности који врши други круг селекције уколико за тим постоји потреба, сада између свих номинованих кандидата Факултета чланица Универзитета.

  Након објављивања коначне ранг листе Универзитета уметности, крајњу одлуку о прихватању студента доноси установа у иностранству која прима студента на размену.

  Студенти који су одабрани за мобилност су у обавези да самостално или уз помоћ установе на коју одлазе да организују смештај, путно и здравствено осигурање током трајања мобилности.

  Студент који оде на мобилност има право да измени период трајања мобилности, као и да измени садржај Уговора о учењу. О томе је потребно да обавести Канцеларију за међународну сарадњу Факултета која ће пружити инструкције о неопходним корацима.

  Признавање периода мобилности

  Факултет се обавезује да ће студенту по повратку са мобилности признати предмете, оцене и ЕСПБ бодове наведене у Уговору о учењу на основу достављеног Формулара сагласности шефова одсека и Преписа оцене које је студент добио на установи на којој је био на размени.

  Исходи учења и оцене могу бити признати у потпуности или само делимично. Уколико се положени испит у погледу исхода учења делимично преклапа са садржајем студијског програма на ФПУ, студенту је омогућено да полаже недостајући део наставног предмета. Коначна оцена се утврђује на основу донете оцене са размене и оцене добијене полагањем недостајућег дела програма предмета на ФПУ.

  Уколико садржај положеног предмета битно одступа од исхода учења студијских програма на ФПУ, остварени  ЕСПБ бодови се не рачунају у укупан број ЕСПБ бодова предвиђен обимом студија, већ се предмети посебно евидентирају у додатку дипломи.

  Уколико су предмети на мобилности једносеместрални, а одговарајући предмети на ФПУ двосеместрални, студент је у обавези да похађа и реализује преостале задатке и положи део испита из семестра који похађа на ФПУ.

  Критеријуми и поступак академског признавања мобилности утврђени су Правилником о међународној мобилности Факултета примењених уметности, Правилником о међународној мобилности Универзитета и Упутством за академско признавање мобилности.

  По повратку на матичну установу студент је у обавези да Канцеларији за међународну  сарадњу Факултета достави Уговор о учењу, Препис оцена и документа о систему оцењивања на установи на којој је био на размени. Понекад је потребно да студент прибави силабусе предмета које је похађао на установи у иностранству.

  Канцеларија за међународну сарадњу на основу анализе достављених документа доноси Решење о признавању мобилности. Решење садржи податке о признатим предметима, ЕСПБ бодовима и оценама. На основу Решења студентска служба факултета уписује податке у матичну књигу студената и касније у Додатак дипломи.

Еразмус + програми мобилности

 • Долазни студенти

  Студент партнерске установе у иностранству може остварити део свог студијског програма на Факултету примењених уметности као установи домаћину.

  Универзитет уметности објављује јавни позив за пријављивање долазних студената два пута у току школске године, и то:

  • од априла до 15. маја за јесењи семестар
  • од септембра до 15. октобра за пролећни семестар.

  Универзитет уметности и ФПУ на својим интернет страницама објављују јавни позив који садржи информациони пакет о установи, податке о врстама и нивоима студија, списак и садржај студијских програма, каталог предмета (назив предмета, опис, ЕСПБ бодови, ниво студија, семестар, језик на коме се држи настава, исход учења и др.), податке о начину пријављивања, као и друге информације од значаја за долазне студенте.

  Долазни студенти се на јавни позив пријављују искључиво преко матичне високошколске установе на коју су уписани. Партнерска установа у иностранству врши селекцију пријављених студената и у складу са међу-институционалним уговором, номинује једног или више изабраних кандидата слањем писма номинације и пријавне документације Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета.

  Да би конкурисао за размену на ФПУ, долазни студент бира понуђене предмете Факултета из Каталога предмета водећи рачуна о томе да поље и ниво студија на матичној високошколској установи буду еквивалентни пољу и нивоу студија током мобилности на Факултету примењених уметности. За помоћ долазном студенту око избора предмета задужен је академски Еразмус+ координатор одабраног факултета.

  План мобилности долазног студента у виду уговора о учењу мора бити одобрен од стране матичне високошколске установе приликом пријаве студента. Уговор о учењу, као кључни документ КА1 мобилности Еразмус+ програма, потписују најпре студент и партнерска установа, а потом и Универзитет, и то пре започињања периода мобилности. Уговор о учењу у име Универзитета потписује факултетски Еразмус+ координатор.

  О пријави заинтересованог долазног студента одлучује Факултет.

  У случају прихватања пријаве долазног студента, факултет је у обавези да студенту пошаље Потврду о прихватању (Acceptance letter).

  Долазни студент чија је пријава прихваћена у обавези је да провери да ли му је потребна виза за улазак у Србију . Потребне информације долазни студент може проверити на интернет страници Министарства спољних послова Републике Србије: www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visa-regime .

  За све недоумице у вези са визним питањима, студент треба да се обрати дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у земљи у којој има пријављено пребивалиште.

  Списак амбасада и конзуларних представништава Србије доступан је на страници Министарства спољних послова: https://www.mfa.gov.rs/en/diplomatic-missions/serbian-diplomatic-missions/embassies . Издавање визе може да потраје и више од месец дана, стога се студенту препоручује да започне процедуру одмах по добијању позивног писма од стране Универзитета.

  Финансијска подршка

  Долазни студент у оквиру КА103 пројекта Еразмус+ месечну финансијску подршку добија од своје матичне високошколске установе.

  Долазни студент у оквиру КА107 пројекта Еразмус+ месечну финансијску подршку добија од Универзитета, и то за трошкове живота током мобилности у износу од 700 евра месечно и путне трошкове.

  Путни трошкови за мобилности у партнерским земљама се рефундирају у паушалним износима и рачунају се зависно од удаљености места одредишта према калкулатору раздаљине Европске комисије:

  • 180 € за растојање 00-499км
  • 275 € за растојање 500-1.999км
  • 360 € за растојање 2.000-2.999км
  • 530 € за растојање 3.000-3.999км
  • 820 € за растојање 4.000-7.999км
  • 300 € за растојање 8.000 и више

  Долазни студент има сва права и обавезе редовног студента ФПУ, с тим да је за време мобилности ослобођен плаћања школарине на установи домаћину.

  Долазни студент је дужан да код надлежних органа регулише привремени боравак у Републици Србији и да током мобилности има регулисано здравствено осигурање.

  Помоћ у обезбеђивању потребних докумената (виза, осигурање и др.) и око смештаја долазном студенту пружа Канцеларија за међународну сарадњу Факултета примењених уметности.

  Регистрација

  На самом почетку мобилности, долазни студент је у обавези да се лично региструје у Канцеларији за међународну сарадњу, као и да достави неопходне документе (уговор о учењу, доказ о здравственом осигурању итд.). Регистрација у Канцеларији за међународну сарадњу обавља се у првој недељи октобра за јесењи семестар, односно у другој недељи фебруара за пролећни семестар.

  Пријава пребивалишта

  У року од 24 сата по уласку у Србију, студент мора да пријави боравиште у локалној полицијској станици. Уколико студент одседа у хотелу или хостелу, пријава се врши аутоматски, а ако одседа у приватном смештају, студент треба да се региструје лично, у пратњи свог станодавца.

  Полагање испита на ФПУ

  Да би положио испите на Факултету примењених уметности гостујући студент мора да преузме Пријаву испита за стране студенте (Линк)  и достави је професору најакасније на дан испита. Након положеног испита и након што професор унесе оцену и потпише испитну пријаву, студент је у обавези да је достави Канцеларији за међународну сарадњу Факултета. Канцеларија на основу ових доказа о положеним испитима издаје Препис оцена које гостујући студент потом доставља својој матичној установи.

  Крај периода мобилности

  Најкасније 7 дана пре завршетка мобилности, студент треба да контактира административног Еразмус координатора Универзитета како би заказао термин за предају докумената и одјаву (checkout) у Канцеларији за међународну сарадњу. Заказивање се врши имејлом на erasmus@arts.bg.ac.rs

  Приликом одјаве, долазни студент доставља финални уговор о учењу са свим евентуалним изменама програма студија које су настале током периода мобилности.

back to top