Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Kir slika

Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски и библиотечки материјал, кинотечку грађу и нематеријалну баштину. Све веће укључење науке у конзерваторску праксу је последица потребе да се егзактним методама открију и отклоне узрочници пропадања уметничких дела и пронађу поуздане методе за њихово санирање. Зато инсистирање да конзерватори-рестауратори стекну широко интердисциплинарно професионално образовање јесте прека потреба, како би се у овој професији одржао склад између уметности и науке.

Програм модула Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру омогућава школовање високообразованих и специјализованих стручњака из ове области. Теоријским предавањима и практичним вежбама, од друге до четврте године студија, применом савремених и традиционалних метода, обухваћена је основна конзерваторско-рестаураторска проблематика. Наставни процес одвија се кроз практичан рад на оригиналним уметничким делима у атељеу и на терену. Ова делатност изискује високу ликовну и општу културу, као и креативност. На основу стечених знања студенти се оспособљавају за рад у области заштите културних добара.

back to top