Јавни оглас ради отуђења покретних ствари у јавној својини прикупљањем писмених понуда

1699973032395

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), а у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС”, број 16/2018), одлуке  Факултет примењених уметности број 03-13/82-IV/1 од 20.09.2023. године, објављује

Јавни оглас ради отуђења покретних ствари у јавној својини прикупљањем писмених понуда  

  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђена су покретне ствари и то:

1) Партија 1:

– Назив покретне ствари –  Гиљотина за сечење рамова „Morso“

– Опис –  Гиљотина за сечење рамова „Morso“ (у квару)

– Почетна продајна цена: 600 ЕУР (шестстотина евра) плативо по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

2) Партија 2:

– Назив покретне ствари –  Машина за спајање рамова „Joint Mec 1“

– Опис –  Машина за спајање рамова „Joint Mec 1“ (у квару)

– Почетна продајна цена: 400 ЕУР (четиристотине евра) плативо по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Покретне ствари које су предмет продаје се могу разгледати радним данима од  _09 до  _13  часова, уз присуство представника продавца (контакт особа: Ненад Настић, тел. 063/884-7141). Разгледање је потребно најавити најкасније један дан раније.

 

  1. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда. Покретне ствари се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и квантитет ствари.

Рок за уплату купопродајне цене и преузимање ствари је 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови преузимања робе, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

  1. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за благовремено подношење понуда је 30.11.2023. годинe до 12 часова.             Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа и која уплате депозит у висини од _20 % од почетне цене, на број рачуна
 840-1611666-95 Факултет примењених уметности – депозит за спровођење поступка продаје покретних ствари.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

– висину понуђене купопродајне цене,

– потврду о уплати депозита,

– број рачуна са називом банке на који се врши повраћај депозита у случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то:

– за физичка лица – име и презиме, адресу пребивалишта, копију личне карте, контакт телефон;

– ако је лице предузетник уз понуду прилаже оверену копију извода из привредног регистра или потврду да је уписан у привредни регистра, све не старије од 30 ( тридесет) дана , као и потврду о пореском идентификационом броју,

– за правна лица – назив и седиште са овереном копијом извода из регистра, не старијом од 30 дана, копијом решења о додељеном пореском идентификационом броју ПИБ, име и презиме лица овлаћеног за заступање, са овереним картоном депонованих потписа.

Документација за продају покретних ствари од дана објављивања јавног позива доступна у делу „ПРИЛОЗИ“, после Јавног огласа, одакле се може преузети електронским путем.

Обавештење о Јавном огласу ће бити објављено у листу „Народне новине“ дана 16.11.2023.године

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.

Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на адресу Факултет примењених уметности, Краља Петра број 4 11000 Београд, поштом препоручено или непосредно у канцеларији број 10 – Архива.

Ако је понуда послата поштом, искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје Факултету примењених уметности, под условом да је пошиљка стигла у установу до дана и сата отварања понуда.

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину покретних ствари, Партија _____  (понуђач уписује број партије/а) – НЕ ОТВАРАТИ“ за које се подноси понуда а на полеђини назив и адресу понуђача.

Јавно отварање је 30.11.2023.године у 12:00 часова у просторијама Факултет примењених уметности, Краља Петра број 4 – канцеларија број _9_.

Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда.

Понуде које су приспеле неблаговремено (након рока за достављање), као и непотпуне понуде се одбацују.

  1. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за оцењивање понуда за све партије је – највиша понуђена цена.

Услови за спровођење поступка разматрања писаних понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову затворену писмену понуду, са увећаним износом у односу на предходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из предходног став у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем email:  racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs

ПРИЛОЗИ

Изјава

pdf

Образац понуде

pdf

Упутство понуђачима

pdf
back to top